جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۶  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۶
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۱۲۷۸
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رهن واگذاری اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا و تعهد و تضمین به نفع اشخاص ثالث در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت" به ماده ۴۶ اساسنامه الحاق و ماده فوق اصلاح گردید.
پ۹۵۰۷۰۴۱۲۱۱۷۲۶۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری