جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۶  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۳۶
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۳۱۲۳۶۰۰۳۹۶۱
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت بهینه ساز پارسیان آرنا شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۴۵۹۳
در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است و امضای دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: به موجب نامه شماره ۱۲۴۴۰۲/۹۵ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ مرکز اصلی به: " استان البرز، کرج، ۴۵ متری گلشهر، خیابان افتخاری، پلاک ۲، واحد ۶، کدپستی ۳۱۹۸۷۶۴۳۸۵ " انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز تحت شماره ۳۰۷۸۶ به ثبت رسیده است.
ش۹۵۰۷۰۴۹۵۷۲۵۱۶۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج