جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۸  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۹
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۰۳۳۷۰۰۰۲۶۴
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ مادر گوشتی نوك طلا سوادكوه شركت تعاونی به شماره ثبت ۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۵۰۴۶
بموجب نامه شماره ۵۶۱۸مورخ۱۶/۵/۱۳۹۵اداره تعاون و کار و رفاه و رفاه اجتماعی شهرستان سواد کوه و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند:خانم فائزه دهقان با کدملی ۲۱۶۱۸۵۲۷۱۱ وخانم فاطمه لشگری صنم با کدملی ۲۱۶۰۱۰۹۷۰۳ وآقای محسن دهقان کفشگری با کدملی ۲۱۶۱۳۵۷۳۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای مسعود دهقان با کدملی ۲۱۶۱۹۱۶۵۰۵ وخانم فاطمه دهقان کفشگری با کدملی ۲۱۶۱۴۱۴۵۱۸ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند. ب) آقای سجاد جوادی اصل با کدملی ۲۱۶۱۸۱۶۸۱۰ بعنوان بازرس اصلی وخانم هدی دهقان با کدملی ۲۱۶۲۶۹۱۱۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ش۹۵۰۷۰۴۱۹۷۹۰۷۴۷۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه