جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۶۲  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۲
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۸/۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۲۲۶۶۳۰۰۰۲۴۳
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره هفت عدل چابهار شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۲۰۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ که مدارک طی شماره ۱۶۵۳۲/۶۱ مورخ ۳/۶/۱۳۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. نام شرکت به " مسافربری شماره هفت عدل چابهار " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش۹۵۰۷۰۴۶۲۴۷۸۰۲۷۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار