جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۶۸  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۸/۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۱۱۳۷۰۰۷۶۳۲
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت کیمیا طب سینا گستر فاخر پارس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به انجام خدمات و امور درمانگاهی شامل تزریقات و پانسمان انجام پانسمان و تزریقات در منزل شرکت در مناقصات و مزایدات در رابطه با انجام خدمات بهداشتی و درمانی تامین نیروی انسانی در رابطه با انجام خدمات بهداشتی و درمانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
ش۹۵۰۷۰۴۹۶۳۸۳۲۹۴۱  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز