جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۶۴  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۲
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۸/۳
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۴۷۷۸
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت خاك طنین آزما شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم محمدی ش.م ۰۰۵۲۹۷۹۲۰۲ به سمت بازرس اصلی و اقای محمد مظفری مجد ش.م ۰۰۱۴۲۷۵۲۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پ۹۵۰۷۰۴۱۲۶۹۵۰۲۳۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری