جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۴۶  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۳۴
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۴۰۷۵۰۰۶۱۳۸
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۴
آگهی تغییرات شرکت آبتین نماد سبلان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۰۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمال عابدین پور صحفی به کدملی ۲۸۷۰۱۹۴۵۳۶ ‏ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اسدالله عابدین پور صحفی به کدملی ۱۳۸۲۱۲۷۵۴۵ ‏ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای ‏جمال عابدین پور صحفی ‏‎ ‎و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ش۹۵۰۷۰۴۲۰۴۱۷۳۹۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز