ابوالفضل مغربی

آقای ابوالفضل مغربی

کد ملی 0946551987
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1341477
آگهی تاسیس شرکت توسعه پیمان جهان اقلیما (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۱/۹۲ تحت شماره ۱۲۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۰۸۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی اجرای پیاده روها ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برای هرکدام از موارد قید شده که نیاز به اخذ مجوز داشته باشد لذا ثبت موارد مندرج در موضوع شرکت مجوزی برای فعالیت شرکت نمیباشد. ۲ـ موسسین شرکت: آقایان ابوالفضل مغربی (شماره ملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷) جواد مروج (شماره ملی ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱) و خانم آتنا حسن پور (شماره ملی ۰۹۴۲۱۴۲۹۶۹) ۳ـ مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی ـ فردوس ـ چهارراه جانبازان ـ جانبازان ۱۴ ـ پلاک ۶ کدپستی ۹۷۷۱۸۵۶۱۹۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال میباشد که تماما نقدی و پرداخت شده است. ۵ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: آقای ابوالفضل مغربی و خانم آتنا حسن پور به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند که آقای ابوالفضل مغربی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم آتنا حسن پور بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۶ـ میزان سهم شرکه هریک از شرکاء: ابوالفضل مغربی ۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه و خانم آتنا حسن پور دارای ۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه و آقای جواد مروج دارای ۰۰۰/۹۹۸ ریال سهم الشرکه ۷ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد. ۸ـ اساسنامه شرکت در ۲۷ ماده و ۱ تبصره به تصویب رسیده است. ش۱۷۷۳۴۶۹ اداره ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341483
آگهی تاسیس شرکت توسعه پیمان‌آوران فرنود با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۱/۹۲ تحت شماره ۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۰۰۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی اجرای پیاده روها ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح برای هرکدام از موارد قید شده که نیاز به اخذ مجوز داشته باشد لذا ثبت موارد مندرج در موضوع شرکت مجوزی برای فعالیت شرکت نمیباشد. ۲ـ موسسین شرکت: خانم نجمه غلامی (شماره ملی ۰۹۴۵۹۸۶۱۷۳) و آقایان ابوالفضل مغربی (۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷) و آقای جواد مروج (۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱) ۳ـ مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی ـ فردوس ـ خیابان مدنی ـ مدنی ۱۸ ـ پلاک ۹ کدپستی ۹۷۷۱۸۵۶۱۹۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال میباشد که تماما نقدی و پرداخت شده است. ۵ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: خانم نجمه غلامی و آقای ابوالفضل مغربی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند که ابوالفضل مغربی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم نجمه غلامی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۶ـ میزان سهم شرکه هریک از شرکاء: خانم نجمه غلامی دارای ۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه و آقای ابوالفضل مغربی دارای ۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه و آقای جواد مروج دارای ۰۰۰/۹۹۸ ریال سهم الشرکه ۷ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت میباشد. ۸ـ اساسنامه شرکت در ۲۷ ماده و ۱ تبصره به تصویب رسیده است. ش۱۷۷۳۴۷۰ اداره ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1449979
آگهی تاسیس شرکت آب و خاک هیرسا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ شماره ثبت ۱۲۲۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۵۵۴۱ در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی سازه های ساختمانی محوطه های کوچک دیوار کشی اجرای پیاده روها رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها آزاد راهها راههای ریلی باند فرودگاه سیستمها انتقال هوایی پایه دار تونلها پلها راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه نصب نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح برای هر کدام از موارد قید شده که نیاز به اخذ مجوز داشته باشد لذا ثبت موارد مندرج در موضوع شرکت مجوزی برای فعالیت شرکت نمی باشد. ۲ـ موسسین شرکت: خانم نجمه غلامی شماره ملی ۰۹۴۵۹۸۶۱۷۳ آقایان ابوالفضل مغربی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ آقای جواد مروج ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی فردوس خیابان همافران روبروی دانشگاه آزاد پلاک ۱۶ کدپستی ۹۷۷۱۸۴۵۹۹۵. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال می باشد که تماما نقدی و پرداخت شده است. ۵ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم نجمه غلامی و آقای ابوالفضل مغربی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند که خانم نجمه غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل مغربی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۶ـ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: خانم نجمه غلامی دارای ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و ابوالفضل مغربی دارای ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای جواد مروج دارای ۹۹۸۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ۷ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. ۸ـ اساسنامه شرکت در ۲۷ ماده و ۱ تبصره بتصویب رسیده است. ش۱۸۲۴۵۰۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450307
آگهی تغییرات شرکت کوشا کار عمران مشهد سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۹۰۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره ۱۳/۲/۹۳ تغییرات زیر بعمل آمد: ۱ با توجه به خروج کامل اعضاء و سهامداران قبلی از شرکت آقای هاشم اسماعیلی بشماره ملی ۰۹۳۸۸۹۱۹۸۷، خانم معصومه سادات مهاجری بشماره ملی ۰۸۵۹۵۸۱۴۸۹ و خانم مهسا سادات مهاجری بشماره ملی ۰۸۳۰۰۳۲۹۲۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب که آقای هاشم اسماعیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، معصومه سادات مهاجری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهسا سادات مهاجری بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای منفرد آقای هاشم اسماعیلی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ خانمها محبوبه سادات افضلیان بشماره ملی ۰۸۳۰۰۳۴۱۴۵ بعنوان بازرس اصلی و ابوالفضل مغربی بشماره ملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۲۴۵۰۵ رئیس ثبت اسناد و املاک سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679696
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مانا نقش عطارد در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۵۷۴۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۱۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها ـ رشته آب: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد: سازه های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی ـ تاسیسات و تجهیزات: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق، فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی) سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) وایستگاههای پمپاژآب و فاضلاب کوچک ـ تجارت: کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم ـ تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و پخش و بسته بندی و صادرات و واردات و نصب و راه اندازی و اجراء انواع مواد و مصالح ساختمانی و انواع مواد غذایی و غیرغذایی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ هاشمیه ـ پردیس ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ بهمن۲۲/۴ پلاک ۸ کدپستی ۹۱۹۹۶۴۵۱۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۵ ـ ۲۶۶۸ ـ ۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک صادرات شعبه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ابوالفضل مغربی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. مریم موسوی ۲۲۵۹۹۴۱۳۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۳. مریم موسوی ۲۲۵۹۹۴۱۳۳۸ به سمت مدیرعامل ۴. الهام السادات ضیایی هاشمیان مقدم ۰۹۴۶۰۶۵۷۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل می باشند: خانم سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی ۰۹۲۱۰۱۱۲۰۲ به عنوان بازرس اصلی. خانم نجمه غلامی به شماره ملی ۰۹۴۵۹۸۶۱۷۳ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۴۱۲۰۸۵۰۷۹۲۵۴۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681521
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار فراسان اقلیما در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۵۷۴۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۴۰۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها ـ رشته آب: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد: سازه های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی ـ تاسیسات و تجهیزات: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق، فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی) سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) وایستگاههای پمپاژآب و فاضلاب کوچک ـ تجارت: کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم ـ ـ تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و پخش و بسته بندی و صادرات و واردات و نصب و راه اندازی و اجراء انواع مواد و مصالح ساختمانی و انواع مواد غذایی و غیرغذایی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ بلوار شهید فکوری ـ فکوری۶۶ ـ حق شناس ۱۰ ـ پلاک ۷۸ ـ طبقه یک ـ کدپستی ۹۱۷۷۹۷۴۴۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که کل مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۶ ـ ۲۶۶۸ ـ ۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک صادرات شعبه فلکه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: نجمه غلامی به شماره ملی ۰۹۴۵۹۸۶۱۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و الهام السادات ضیایی هاشمیان مقدم به شماره ملی ۰۹۴۶۰۶۵۷۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم موسوی به شماره ملی ۲۲۵۹۹۴۱۳۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی ۰۹۲۱۰۱۱۲۰۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند. ش۹۴۱۲۰۹۴۶۵۴۷۱۲۶۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688551
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی شرکتهای صنایع غذایی جام عسل ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۳۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مروج به شماره ملی ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۱۲۶۶۳۸۴۷۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702568
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار بنای هخامنش در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۵۷۵۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۶۳۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. رشته آب:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب. رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد:سازه های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی. تاسیسات و تجهیزات:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق، فاضلاب)و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی) سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) وایستگاههای پمپاژآب و فاضلاب کوچک. تجارت: کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العملکاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم. تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و پخش و بسته بندی و صادرات و واردات و نصب و راه اندازی و اجراء انواع مواد و مصالح ساختمانی و انواع مواد غذایی و غیرغذایی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد: هاشمیه ـ پردیس، خیابان ۲۲ بهمن، بهمن ۲۲/۴ پلاک۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۲/۲۶۶۸ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک صادرات شعبه میدان طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم کدملی ۰۹۴۶۰۶۵۷۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم موسوی کدملی ۲۲۵۹۹۴۱۳۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وابوالفضل مغربی کدملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی ۰۹۲۱۰۱۱۲۰۲ به عنوان بازرس اصلی. نجمه غلامی به شماره ملی ۰۹۴۵۹۸۶۱۷۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه حمایت جهت درج اگهی تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۸۳۵۶۸۱۰۲۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723259
آگهی تغییراتبین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل میباشد. آقای جواد مروج به کد ملی ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱ آقای ابوالفضل مغربی به کد ملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ خانم سباء اسماعیل زاده فارمد به کد ملی ۰۹۲۱۰۱۱۲۰۲ خانم مریم موسوی به کد ملی ۲۲۵۹۹۴۱۳۳۸ اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی به کد ملی ۰۹۳۸۸۶۶۸۶۹ خانم نجمه غلامی به کد ملی ۰۹۴۵۹۸۶۱۷۳ خانم حمیده نسائی به کد ملی ۰۸۷۲۴۶۰۳۸۱ خانم الهام السادت ضیائی هاشمیان مقدم به کد ملی ۰۹۴۶۰۶۵۷۴۸ خانم سپیده محمد زاده به کد ملی۰۹۲۰۸۰۲۳۰۳ خانم مرضیه حسنی به کد ملی ۱۰۵۰۰۱۲۸۱۱ ش۹۵۰۱۱۴۴۵۳۹۰۸۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723264
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهاورد تدبیر امروز در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۷۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۴۱۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها ـ رشته آب: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد: سازه های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی ـ تاسیسات و تجهیزات: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق، فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی و...) سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) وایستگاههای پمپاژآب و فاضلاب کوچک ـ تجارت: کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم ـ تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و پخش و بسته بندی و صادرات و واردات و نصب و راه اندازی و اجراء انواع مواد و مصالح ساختمانی و انواع مواد غذایی و غیرغذایی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد بلوار شهید فکوری ـ فکوری۶۶ حق شناس ۱۰ پلاک۷۸ طبقه یک کدپستی ۹۱۷۷۹۷۴۴۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۳/۲۶۶۸ مورخ ۸۰۲/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک صادرات شعبه میدان طالقانی مشهد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ابوالفضل مغربی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. سباء اسماعیل زاده فارمد ۰۹۲۱۰۱۱۲۰۲ به سمت مدیرعامل ۳. سباء اسماعیل زاده فارمد۰۹۲۱۰۱۱۲۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۴. مریم موسوی ۲۲۵۹۹۴۱۳۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل می باشند: خانم نجمه غلامی به شماره ملی ۰۹۴۵۹۸۶۱۷۳ به عنوان بازرس اصلی. خانم الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم به شماره ملی ۰۹۴۶۰۶۵۷۴۸ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۵۰۱۱۴۸۷۲۹۷۳۹۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736960
آگهی تغییرات شرکت پایدار سازه دستاورد ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۶۳۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد رجبی به شماره ملی ۰۹۴۶۶۷۶۸۸۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) و آقای جواد مروج به شماره ملی ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۱۲۱۲۰۴۵۵۱۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743112
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار بنای فراسان درتاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۸۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۷۰۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان و ابنیه:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها ـ رشته آب:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش وتکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ رشته آب شامل سه زیر رشته می باشد:سازه های دریایی، سد سازی و تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ـ رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمها انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل(تهیه، نصب، نگهداری، وتعمیرتجهیزات) وراهداری و عملیات آسفالتی ـ تاسیسات و تجهیزات :در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق، فاضلاب)و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال(آسانسور پله برقی) سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) وایستگاههای پمپاژآب و فاضلاب کوچک ـ تجارت:کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم ـ ـ تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و پخش و بسته بندی و صادرات و واردات و نصب و راه اندازی و اجراء انواع مواد و مصالح ساختمانی و انواع مواد غذایی و غیر غذایی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ آب و برق ـ بلوار حافظ ـ حافظ۱۸ ـ پلاک۶۸ کدپستی ۹۱۷۸۸۴۳۹۶۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که کل مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۵/۲۶۰۶۸ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک صادرات شعبه میدان طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ابوالفضل مغربی به شماره ملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم موسوی به شماره ملی ۲۲۵۹۹۴۱۳۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم به شماره ملی ۰۹۴۶۰۶۵۷۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سباء اسماعیل زاده فارمد به شماره ملی ۰۹۲۱۰۱۱۲۰۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم نجمه غلامی به شماره ملی ۰۹۴۵۹۸۶۱۷۳ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۵۰۱۲۴۹۹۳۹۲۶۱۶۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802535
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازان آذین سایمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۳۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۲۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مروج کدملی و ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱و آقای ابوالفضل مغربی کدملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۲۸۳۰۷۴۱۷۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052151
آگهی تغییرات توسعه نگین چشمه سبز هخامنش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل مغربی کدملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ به سمت مدیرعامل وآقای جواد مروج کدملی ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدندو کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۷۱۲۲۶۸۵۶۴۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110476
آگهی تغییرات بهار مهر ارمغان سبز والاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۱۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابوالفضل مغربی کد ملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ - آقای جواد مروج کد ملی۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۵۸۱۴۶۵۵۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303942
آگهی تغییرات توان کاران راه سبز میهن نارگون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابوالفضل مغربی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ به سمت مدیرعامل ۲ خانم نجمه غلامی ۰۹۴۵۹۸۶۰۱۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآورو رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل موسسه به همراه مهرموسسه معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۲۳۴۱۵۷۷۶۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550596
آگهی تغییرات شرکت طرح غذای ارمغان فرنام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۸۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۴۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - خانم نجمه غلامی کدملی ۰۹۴۵۹۸۶۱۷۳ - آقای ابوالفضل مغربی کدملی۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ - آقای جواد مروج کدملی۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱ ش۹۶۰۵۱۷۱۲۲۸۵۶۶۲۴ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی توسعه آب ارغوان ایرانیان در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۳۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۵۲۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع: رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها. رشته آب: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، وعملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب. رشته تاسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستمهای سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی. ) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستمهای ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک. (فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت قانونی). ضمناً ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: خراسان جنوبی ـ شهرستان قائنات ـ بخش مرکزی ـ شهر قاین ـ کوی ولیعصر ـ کوچه سعدی ۱۲ ـ خیابان سعدی غربی ـ پلاک ۳۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ـ ۹۷۶۱۶۸۷۴۶۹وشعبه شرکت به آدرس دامغان ـ باغ عالمی کوچه فرعی ۱۵پلاک ۳طبقه ۰باکدپستی ۳۶۷۱۷۵۴۵۳۱افتتاح گردید. ـ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۱ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک سپه شعبه دامغان به حساب ۱۱۵۵۸۰۰۰۸۹۵۰۶بنام شرکت پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران: آقای ابوالفضل حسین زاده کلانژاد به شماره ملی ۴۵۷۹۹۱۹۳۳۵ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل وارثی به شماره ملی ۴۵۷۹۹۱۹۸۸۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای حسین گلزاری به شماره ملی ۰۸۸۸۷۰۳۱۶۳به سمت عضو اصلی هیت مدیره و آقای سیدمحمد رضا علوی به شماره ملی ۰۹۴۰۶۰۳۴۸۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم معصومه زارع نژاد به شماره ملی ۰۸۸۹۶۷۵۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۲۳۹۳۲۴۶۲۷۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965365
آگهی تغییرات توسعه بهارکاران هخامنش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد. ۱ آقای ابوالفضل مغربی۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ ۲ آقای جواد مروج ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱ ۳ خانم فرخ طلوعی ۰۹۱۹۲۸۳۴۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۱۱۸۴۶۶۳۸۴۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک