حسن کریم زاد

آقای حسن کریم زاد

کد ملی 0946417911
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12984340
آگهی تغییرات شرکت همت گستر میلاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای ناصر همراهی کورن فرزند علی و شماره ملی ۶۰۴۹۶۴۳۹۳۸ صادره از اهر به ادرس یاسوج با پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء در امد و اقای احمد همراهی فرزند علی و شماره ملی ۶۰۴۹۹۶۰۱۶۱ صادره از اهر به ادرس یاسوج با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء در امد ۲ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ۳ لیست شرکا بعد از ورود شریک جدید و افزایش سرمایه: اقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ نهصد هزار ریال سهم الشرکه اقای رضا قلندر نژاد چوینلی به شماره ملی ۰۹۴۳۴۹۵۷۶۸ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه اقای مجید ابارشی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۸۵۸۱۳ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه اقای ناصر همراهی کورن به شماره ملی ۶۰۴۹۶۴۳۹۳۸ چهل میلیون ریال سهم الشرکه اقای احمد همراهی به شماره ملی ۶۰۴۹۹۶۰۱۶۱ ده میلیون ریال سهم الشرکه ش۹۵۰۶۰۳۳۰۱۳۴۷۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274946
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمین بنای ارکان درتاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۲۰۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج مولوی ۵ پلاک ۱۵ کدپستی ۷۵۹۱۶۸۵۴۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم اعظم وحیدی جوان به شماره ملی ۰۹۳۳۸۱۵۳۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی اصغر غفور پور یزدی به شماره ملی ۰۹۳۲۱۰۳۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای یوسف کابلی خادر به شماره ملی ۰۹۴۵۵۶۰۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء اعظم وحیدی جوان (مدیر عامل وعضو هیات مدیره)و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی ۰۹۴۶۳۶۱۳۴۷ به سمت بازرس علی البدل از ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تا ۰۱/۱۰/۱۳۹۶بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۵۱۲۷۷۴۷۲۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274975
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تنش یاب سازه البرز درتاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۲۱۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز،صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ بلوار ۴۵ متری ارم شهدای ۵ پلاک ۱ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۴۹۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای علی اصغر غفور پور یزدی به شماره ملی ۰۹۳۲۱۰۳۵۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای یوسف کابلی خادر به شماره ملی ۰۹۴۵۵۶۰۰۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۳/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد(نایب رئیس هیات مدیره)و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم هما محمود زاده سدئی به شماره ملی ۰۹۴۰۰۴۱۰۳۰ به سمت بازرس اصلی از و خانم لیلی زارع میاندهی به شماره ملی ۰۹۴۱۲۱۳۵۷۹ به سمت بازرس علی البدل از ۰۳/۱۰/۱۳۹۵ تا ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۵۵۰۹۷۸۸۴۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرزین بنای ارکان درتاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۲۲۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ بلوار ۴۵ متری ارم نبش شهدای ۵ پلاک ۸۴ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۱۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم هما محمود زاده سدئی به شماره ملی ۰۹۴۰۰۴۱۰۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۱/۱۰/۱۳۹۷خانم لیلی زارع میاندهی به شماره ملی ۰۹۴۱۲۱۳۵۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۱/۱۰/۱۳۹۷بمدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد(مدیر عامل و عضو هیات مدیره)و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا ظاهر مجدی به شماره ملی ۰۹۳۸۴۴۵۲۲۷ به سمت بازرس اصلی و خانم اعظم وحیدی جوان به شماره ملی ۰۹۳۳۸۱۵۳۲۸ به سمت بازرس علی البدل از ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تا ۰۱/۱۰/۱۳۹۶بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۵۵۴۵۶۲۱۱۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802653
آگهی تغییرات شرکت نگار ثمین اهورا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۰۱۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سحر قسمتی هنده خاله به شماره ملی ۲۵۹۴۴۴۶۸۰۷ آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۰۱۶۵۱۹۲۵۰۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پویا گستر نیارش در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۲۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۸۰۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز (صنایع پایین دستی)، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و ای تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام اجرای ساختمان. طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح های عمرانی و صنعتی. حمل و نقل درون شهری و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجاز در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت سفارش کالا. ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب جاری. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذی ربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ قیطریه ـ کوچه شهیدحمیدمهرمحمدی شمالی ـ بلوار شهید سیدعلی اندرزگو ـ پلاک ۶۳ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۳۸۷۹۳۸۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم بهاره پاکباز به شماره ملی ۲۱۶۲۵۱۴۴۸۶ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم بهاره پاکباز به شماره ملی ۲۱۶۲۵۱۴۴۸۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۱۹۵۴۱۲۷۵۱۰۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958366
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود الیکا گستر اروند در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۷۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۹۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز (صنایع پایین دستی)، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و ای تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام اجرای ساختمان. طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح های عمرانی و صنعتی. حمل و نقل درون شهری و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجاز در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت سفارش کالا. ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب جاری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ حکمت ـ خیابان پارس ـ خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۱۶ کدپستی ۱۹۳۵۹۸۴۹۵۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا یزدان بخش به شماره ملی ۰۹۲۱۰۱۶۶۳۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا یزدان بخش به شماره ملی ۰۹۲۱۰۱۶۶۳۸و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۸۷۴۴۸۴۳۵۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیارش گستر البرز در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۷۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۴۰۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به: ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز (صنایع پایین دستی)، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و ای تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری. انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام اجرای ساختمان. طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح های عمرانی و صنعتی. حمل و نقل درون شهری و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجاز در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت سفارش کالا. ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب جاری. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذی ربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ قیطریه ـ کوچه شهیدحمیدمهرمحمدی شمالی ـ بلوار شهید سیدعلی اندرزگو ـ پلاک ۶۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۳۸۷۹۳۸۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدعلی عباباف یزدی به شماره ملی ۰۹۲۱۱۵۴۲۹۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدعلی عباباف یزدی به شماره ملی ۰۹۲۱۱۵۴۲۹۱ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۸۵۰۷۹۸۵۹۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961464
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان گستر ایگل درتاریخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۴۷۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۵۳۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان (ابنیه)، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات صنایع، تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی، صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و گاز (صنایع پایین دستی)، آب و فاضلاب و سدسازی و بند و شبکه آبرسانی، ارتباطات و آی تی، برق و نیرو، خدمات آشپزخانه و کلیه خدمات کامپیوتری؛ انجام خدمات طراحی ساختمان و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان و انجام و اجرای ساختمان؛ طراحی، اجرا، پیمانکاری، ساخت و خدمات فنی و مهندسی کلیه طرح های عمرانی و صنعتی؛ حمل و نقل درون شهری و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجاز در زمینه تهیه و تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی؛ ثبت سفارش کالا؛ ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و افتتاح حساب جاری؛ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ حکمت ـ خیابان پارس ـ خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه همکف ـ واحد ۵ کدپستی ۱۹۳۵۹۸۴۹۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زهره سلحشور بقمچی به شماره ملی ۰۹۲۱۶۰۷۸۹۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهره سلحشور بقمچی به شماره ملی ۰۹۲۱۶۰۷۸۹۱و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۱۱۸۱۶۰۷۰۲۷۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974072
آگهی تغییرات شرکت شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ و عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی ۰۹۴۶۳۶۱۳۴۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سارا ظاهر مجدی به شماره ملی ۰۹۳۸۴۴۵۲۲۷ به سمت بازرس اصلی و لیلی زارع میاندهی به شماره ملی ۰۹۴۱۲۱۳۵۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۱۲۱۲۱۷۶۰۸۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974171
آگهی تغییرات شرکت آپامه فلات آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ و گل افشان قاسمی به شماره ملی ۱۲۰۹۰۹۶۶۵۱ و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی ۰۹۴۶۳۶۱۳۴۷ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - سارا ظاهر مجدی به شماره ملی ۰۹۳۸۴۴۵۲۲۷ به سمت بازرس اصلی و لیلی زارع میاندهی به شماره ملی ۰۹۴۱۲۱۳۵۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۱۲۱۲۹۳۱۲۰۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976566
آگهی تغییرات شرکت سیال ساخت خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۴۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزین قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۵۰۲۱۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا محمود زاده سدئی به شماره ملی ۰۹۴۶۳۶۱۳۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء حسن کریم زاد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش۹۷۰۱۲۲۱۹۱۷۱۶۴۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024455
آگهی تغییرات شرکت همت گستر ایگل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۳۸۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۲۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی عباباف یزدی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۷۳۷۲۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: حسن حیدری به شماره ملی ۶۱۷۹۷۳۶۲۶۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال فاطمه خوش رفتار به شماره ملی ۶۴۷۹۹۷۶۰۰۲ دارای مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۲۲۲۴۲۱۶۷۷۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070295
آگهی تغییرات شرکت پدیده گستر ایگل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۴۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سرآبادانی تفرشی به شماره ملی ۰۵۱۹۹۶۶۶۷۸ با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. آقای اسامه آقاجان پور گزافرودی به شماره ملی ۲۲۰۰۵۱۳۵۱۸ با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه بشرح زیر است: ۱ - خانم اکرم استادی جویمند به شماره ملی ۰۹۲۰۶۷۶۲۳۵ دارنده ۱۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ - آقای حسن کریم زاد به شماره ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ دارنده ۹۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ - آقای علی سرآبادانی تفرشی به شماره ملی ۰۵۱۹۹۶۶۶۷۸ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۴ - آقای اسامه آقاجان پور گزافرودی به شماره ملی ۲۲۰۰۵۱۳۵۱۸ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۳۲۱۸۹۲۲۸۰۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169481
آگهی تغییرات شرکت آتیه نگر الماس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۲۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن کریم زاد به کد ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ که دارنده مبلغ۰۰۰ /۹۰۰ریال سهم الشرکه می‌باشد با دریافت کلیه سهم الشرکه خود (۹۰۰۰۰۰ ریال) از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید ۲ خانم فاطمه زارع میاندهی به کد ملی۰۹۳۶۹۹۰۰۹۰ که دارنده مبلغ۰۰۰ /۱۰۰ریال سهم الشرکه می‌باشد با دریافت کلیه سهم الشرکه خود (۰۰۰/ ۱۰۰ریال) از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰۰ ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. لیست جدید شرکاء به قرار ذیل می‌باشد: ۱ آقای اکبر اخلاقی لیحینی به کد ملی ۰۰۶۱۰۸۷۷۳۴ دارنده مبلغ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۶۰ریال سهم الشرکه ۲ آقای رضا علی به کد ملی۰۰۵۹۳۲۷۸۱۲دارنده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۶۰ریال ریال سهم الشرکه ۳ آقای راشد امیری به کد ملی ۵۱۶۹۷۳۳۹۶۸ دارنده مبلغ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۶۰ریال سهم الشرکه ۴ خانم ندا صفائی به کدملی ۰۰۷۱۷۴۲۴۷۶ دارنده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۰ ریال سهم الشرکه ب الحاق به موضوع: موارد زیر به موضوع شرکت الحاق می‌گردد: تولید، تهیه، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات، بسته بندی و فرآوری گوشت قرمز، آبزیان و ماکیان و صنایع وابسته انجام حق العملکاری بازرگانی ترخیص کالا از بنادر و گمرکات داخلی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح). در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. آدرس دفتر مرکزی از آدرس قبلی به آدرس جدید استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله توحید خیابان ستارخان بن بست فرشته پلاک ۱۲ طبقه دوم به کدپستی: ۱۴۵۷۷۹۶۹۵۴ تغییر یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید پ۹۷۰۵۲۳۳۳۷۷۲۵۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361986
آگهی تغییرات شرکت آسا مهر دیبا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۳۴۰۷۵
آگهی تغییرات شرکت آسا مهر دیبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۳۴۰۷۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن کریم زاد کد ملی ۰۹۴۶۴۱۷۹۱۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق را ندارد. خانم فاطمه زارع میاندهی کد ملی ۰۹۳۶۹۹۰۰۹۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق را ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰۰۰ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم هر یک بعد از کاهش سرمایه ۱ - مهدی حاجی صفرعلی کد ملی ۰۰۷۵۲۱۳۳۸۹ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ - مهسا ملک آذری کد ملی ۰۰۷۸۰۴۳۳۴۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک