غلامعلی خورسندی لالوی

آقای غلامعلی خورسندی لالوی

کد ملی 0944558410
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 965192
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه قمری حسابی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۱۳۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زینب دلیری به شماره ملی ۳۰۳۱۴۳۵۵۹۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای جمشید صوفی و شرکت توسعه اقتصاد گواشیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین مشایخی ساردوئی تا تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۳. در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۱۳۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067150
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: غلامعلی خورسندی لالوی به ک. م ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ بسمت مدیرعامل جایگزین حسن رضا دلیری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و حدود اختیارات مدیرعامل با شرح صورتجلسه تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق عادی و غیرتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۱۴۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135992
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه پتروشیمی ایرانیان دلیران پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامعلی خورسندی لالوی با شماره ملی۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس با شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره جمشید صوفی با شماره ملی۳۲۵۷۱۳۱۲۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم با شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهروز نعمت دوست حقی به شماره ملی۲۵۹۴۳۴۱۷۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس با شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند. کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک و سفته بروات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۴۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160719
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: حسن رضا دلیری به شماره ملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ و محمد قائد به شماره ملی ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴ به نمایندگی شرکت کرمان تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۶۳۲ و غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۴۱۹ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۶۹۷۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665983
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل، آقای ابوالفضل متین به شماره ملی ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹ و رئیس هیات مدیره آقای اکبر علیزاده راد به شماره ملی ۰۹۳۱۷۰۳۱۵۸ و یا نایب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا آمیغ به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۱۱۴۰ و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء آقایان غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ و پیمان شریفی به شماره ملی ۰۸۷۲۶۱۱۵۴۱ به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ودر غیاب مدیرعامل با امضاء آقای پیمان شریفی باتفاق دونفر از آقایان اکبر علیزاده راد یا علیرضا آمیغ یا غلامعلی خورسندی لالوی بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۷۲۶۴۷۹۴۸۲۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766811
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین آژند آسیا درتاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۱۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۹۴۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، تجاری، اقتصادی مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز ازجمله مواد اولیه خام، قطعات و تجهیزات صنعتی ـ مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی در طرحهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ـ طراحی و نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه ساختمان (مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، صنعتی، ورزشی) و سایر ابنیه سنگین و بتنی و فلزی، راهسازی، پلسازی، سدسازی، محوطه سازی، تونل سازی، اسکله سازی و انبوه سازی ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی، نظارت و تهیه نقشه و اجرای بهسازی و نوسازی بافتهای موجود شهری ـ ایجاد تاسیسات و خدمات زیربنایی. استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت ـ اخذ مجوزهای لازم جهت تاسیس کارخانجات ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها، کنگره ها، سمینارها، کنفرانسها، میزگردهای برای واحدهای تولیدی، اقتصادی و دست اندرکاران صنعت و واحدهای مختلف انجام کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان ناهید غربی ـ شماره۳۰ کدپستی ۱۹۶۷۷۵۷۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۷ مورخ ۳/۹/۹۳ نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ شرکت سرمایه گستر نور آتی سهامی خاص به ش.م۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲ و ش.ث ۴۵۰۷۵۲با نمایندگی مهدی ستوده به ش.م ۴۹۹۹۶۵۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تراز پایه نور سهامی خاص به ش.م ۱۴۰۰۳۹۰۶۱۹۰ ش.ث ۴۵۰۴۱۱ با نمایندگی آقای امیرمحمد مستاًجران به ش.م ۱۲۸۷۹۷۶۸۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت پویش داده کار بردار فردا بامسئولیت محدود شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۳۴۷ش.ث ۳۷۸۷۶۸ با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به ش.م ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامعلی خورسندی لالوی به ش.م ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ اصالتا خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل به مدت ۲سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عظیم خوش رفتارلچه گورابی به شماره ملی ۲۵۹۲۰۵۸۰۱۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای سجاد محمدی به شماره ملی ۴۷۲۰۷۱۷۰۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۳۱۰۱۶۱۹۰۶۱۸۱۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766839
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین آژند گستر نور درتاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۱۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۹۴۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، تجاری، اقتصادی مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز ازجمله مواد اولیه خام، قطعات و تجهیزات صنعتی ـ مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی در طرحهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ـ طراحی و نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه ساختمان (مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، صنعتی، ورزشی) و سایر ابنیه سنگین و بتنی و فلزی، راهسازی، پلسازی، سدسازی، محوطه سازی، تونل سازی، اسکله سازی و انبوه سازی ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی، نظارت و تهیه نقشه و اجرای بهسازی و نوسازی بافتهای موجود شهری ـ ایجاد تاسیسات و خدمات زیربنایی. استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت ـ اخذ مجوزهای لازم جهت تاسیس کارخانجات ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها، کنگره ها، سمینارها، کنفرانسها، میزگردهای برای واحدهای تولیدی، اقتصادی و دست اندرکاران صنعت و واحدهای مختلف انجام کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس ازاخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان ناهید غربی ـ شماره۳۰ کدپستی: ۴۴۶۵۴۴۴۶۴۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۸مورخ ۳/۹/۹۳نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ شرکت سرمایه گستر نور آتی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲ و شماره ثبت ۴۵۰۷۵۲با نمایندگی آقای مهدی ستوده به شماره ملی ۴۹۹۹۶۵۲۰۸۰به سمت عضو هیات مدیره ـ شرکت تراز پایه نور سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۶۱۹۰ وشماره ثبت ۴۵۰۴۱۱ با نمایندگی آقای امیرمحمد مستاًجران به شماره ملی ۱۲۸۷۹۷۶۸۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پویش داده کار بردار فردا بامسئولیت محدود شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۳۴۷شماره ثبت ۳۷۸۷۶۸ با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی چک سفته بروات قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عظیم خوش رفتارلچه گورابی به شماره ملی ۲۵۹۲۰۵۸۰۱۱ به عنوان بازرس اصلی. سجاد محمدی به شماره ملی ۴۷۲۰۷۱۷۰۳۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۳۱۰۱۶۸۵۳۸۴۴۱۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766866
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین تجارت صبا درتاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۱۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۹۴۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، تجاری، اقتصادی مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز ازجمله مواد اولیه خام، قطعات و تجهیزات صنعتی ـ مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی در طرحهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ـ طراحی و نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه ساختمان (مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، صنعتی، ورزشی) و سایر ابنیه سنگین و بتنی و فلزی، راهسازی، پلسازی، سدسازی، محوطه سازی، تونل سازی، اسکله سازی و انبوه سازی ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی، نظارت و تهیه نقشه و اجرای بهسازی و نوسازی بافتهای موجود شهری ـ ایجاد تاسیسات و خدمات زیربنایی. استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت ـ اخذ مجوزهای لازم جهت تاسیس کارخانجات ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها، کنگره ها، سمینارها، کنفرانسها، میزگردهای برای واحدهای تولیدی، اقتصادی و دست اندرکاران صنعت و واحدهای مختلف انجام کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان ناهید غربی ـ شماره۳۰ کدپستی ۱۹۶۷۷۵۷۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۹ مورخ ۳/۹/۹۳نزد بانک شعبه ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای امیرمحمد مستاًجران به نمایندگی از شرکت تراز پایه نور سهامی خاص به شماره شناسه ملی بسمت عضو هیئت مدیره به ش م ۱۲۸۷۹۷۶۸۲۴ و شرکت سرمایه گستر نور آتی سهامی خاص به شماره شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲ با نمایندگی آقای مهدی ستوده به ش.م ۴۹۹۹۶۵۲۰۸۰به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پویش داده کار بردار فردا بامسئولیت محدود به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۳۴۷ با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به ش.م ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد مستاجران به ش م ۱۲۸۷۹۷۶۸۲۴ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عظیم خوش رفتارلچه گورابی به شماره ملی ۲۵۹۲۰۵۸۰۱۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای سجاد محمدی به شماره ملی ۴۷۲۰۷۱۷۰۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۳۱۰۱۶۵۹۵۹۱۵۸۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404708
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین آژند سپهر درتاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۷۰۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۰۳۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش کالاهای مجاز، ارائه کلیه خدمات مشاوره ـ طراحی و نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه ساختمان (مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، صنعتی، ورزشی) و سایر ابنیه سنگین و بتنی و فلزی، راهسازی، پلسازی، سدسازی، محوطه سازی، تونل سازی، اسکله سازی و انبوه سازی ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی، نظارت و تهیه نقشه و اجرای بهسازی و نوسازی بافتهای موجود شهری ـ ایجاد تاسیسات و خدمات زیربنایی. استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: .تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان ناهید غربی ـ شماره۳۰ کدپستی ۱۹۶۷۷۵۷۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۸۱ مورخ ۱۲/۹/۹۳ نزد بانک ملت شعبه بهجت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ شرکت سرمایه گستر نور آتی (س.خ) به ش.م ۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲ با نمایندگی آقای مهدی ستوده به ش.م ۴۹۹۹۶۵۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تراز پایه نور سهامی خاص به ش.م ۱۴۰۰۳۹۰۶۱۹۰ با نمایندگی آقای امیرمحمد مستاًجران به ش.م ۱۲۸۷۹۷۶۸۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت پویش داده کار بردار فردا با مسئولیت محدود شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۳۴۷ با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به ش.م ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای هادی غفاری به ش.م ۱۴۶۲۳۱۵۷۶۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل به مدت ۲سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عظیم خوش رفتارلچه گورابی به شماره ملی ۲۵۹۲۰۵۸۰۱۱ به عنوان بازرس اصلی. سجاد محمدی به شماره ملی ۴۷۲۰۷۱۷۰۳۹ به عنوان بازرس علی البدل .به مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۳۱۱۰۴۸۵۸۷۲۴۹۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406925
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند تجارت نور صبا در تاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۷۱۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۳۴۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، تجاری، اقتصادی مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز ازجمله مواد اولیه خام، قطعات و تجهیزات صنعتی ـ مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی در طرحهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و بازرگانی ـ اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت ـ (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان ناهید غربی ـ شماره۳۰ کدپستی ۱۹۶۷۷۵۷۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۸۲ مورخ ۱۲/۹/۹۳ نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ شرکت سرمایه گستر نور آتی با نمایندگی آقای مهدی ستوده به شماره ملی ۴۹۹۹۶۵۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره۲ ـ شرکت تراز پایه نور با نمایندگی آقای امیرمحمد مستاًجران به شماره ملی ۱۲۸۷۹۷۶۸۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره۳ ـ شرکت پویش داده کار بردار فردا با نمایندگی آقای غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۴ ـ آقای محمد مؤیدی اسکوئی به شماره ملی ۱۷۰۹۳۸۰۰۶۳ (اصالتا خارج از هیئت مدیره و سهامداران ) به سمت مدیرعامل به مدت ۲سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عظیم خوش رفتارلچه گورابی به شماره ملی ۲۵۹۲۰۵۸۰۱۱ به عنوان بازرس اصلی. سجاد محمدی به شماره ملی ۴۷۲۰۷۱۷۰۳۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت: ابرار (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۳۱۱۰۵۲۵۴۸۲۱۵۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951820
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و غلامعلی خورسندی لالوی به کدملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۵۱۷۷۴۴۸۰۰۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957328
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر نور آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ تصویب شد جهت درج آگهی‌های شرکت روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد انتخاب شد. مؤسسه حسابرسی روشنگر بصیر با شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی خورسندی با کدملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: تعاونی اعتبار کارسازان آینده شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۸۱۰با نمایندگی آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۶۰۵۹۰به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد نبی رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۵۳۴۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدرضا رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۷۵۷۱به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت پویش داده کاربردار فردا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۳۴۷ با نمایندگی آقای سیدمهدی سیدمطهری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت غیاب هر کدام از آن‌ها با امضای عضو حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۵۱۹۸۵۱۱۸۹۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966232
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی چتراعتماد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۱۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهسا سالار کدملی ۰۰۷۵۱۴۹۲۴۹ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده ۴ در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعداز افزایش: غلامعلی خورسندی لالوی ش م ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ دارای مبلغ۲۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی خورسندی لالوی ش م ۰۰۵۵۷۶۶۳۰۷دارای مبلغ ۴۹۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه درنا اصلانی ش م ۰۰۶۲۰۹۲۹۹۵ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مهسا سالار ش م ۰۰۷۵۱۴۹۲۴۹دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره بین ۲ الی ۴ نفر تغییریافت و ماده ۱۴ در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۵۲۴۵۳۵۴۹۲۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048833
آگهی تغییرات شرکت تراز پایه نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۶۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی خورسندی به کدملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۱۰۴۴۹۶۵۹۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248845
آگهی تغییرات خدماتی مدیریت شایان سامانه گستر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهرنوش صالحی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۴۳۵۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم نادریان به شماره ملی ۰۴۵۳۵۴۹۷۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرشایان نادریان به شماره ملی ۰۴۴۰۶۰۲۶۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهرنگ قنبری به شماره ملی ۱۲۸۴۸۲۸۱۱۵ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد پ۹۵۱۰۲۰۲۱۴۴۶۲۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621121
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عسل ثقفی فر به کدملی ۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل محمدصادق صادقی به کدملی ۰۳۸۳۵۴۵۵۰۱ (نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ به عنوان رئیس هیات مدیره سیلویا هارتونیان به کدملی ۰۰۴۹۳۱۵۰۰۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره غلامعلی خورسندی لالوی به کدملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره حامد چلبی به کدملی ۰۰۶۵۷۶۸۶۵۵ (نماینده شرکت تلمبه ایران) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره دبیر جلسات هیأت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. مقرر گردید کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار باشد. پ۹۶۰۶۳۰۷۷۴۷۵۴۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک