مجتبی توکل

آقای مجتبی توکل

کد ملی 0943742080
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1002251
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف سازه اندیشه پارس با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۳۷۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیمان ساعی بشماره ملی ۵۰۷۰۰۴۸۷۵۹ بشماره شناسنامه ۰ تاریخ تولد ۲/۲/۱۳۷۰ فرزند جعفر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجتبی توکل بشماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ بشماره شناسنامه ۱۳ تاریخ تولد ۰۴/۰۵/۱۳۵۹ فرزند عباس با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای قیس سدره زاده بشماره ملی ۳۳۹۲۱۴۵۰۵۱بشماره شناسنامه۲۷۹۸ تاریخ تولد۳۰/۰۶/۱۳۶۳ فرزند محمد طاهر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال بمبلغ ۰۰۰/۷۳۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۲۳۲۵۴۱۹۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1595990
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص زنگان ترابر بندر در تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ شماره ثبت۱۵۱۴۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۸۳۲۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل داخلی از مبدا بندرعباس به سایر نقاط کشور و ایجاد هر گونه شعب و نمایندگی و با کسب موافقت قبلی و کتبی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: سه راه جهانبار ساختمان برج اقتصاد طبقه ۱ واحد ۲ کدپستی ۷۹۱۸۷۶۷۳۱۹ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۹۳۹/۲۳۰۷۰/۷۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک تجارت شعبه سید جمال الدین اسدآبادی پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: محمدرضا فلاحت رفتار به شماره ملی ۰۰۶۸۲۵۳۸۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره ناصر شریفی مطلق به شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۷۹۱۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) حسن راستی به شماره ملی ۲۵۱۱۵۸۰۲۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره علیرضا احمدی به شماره ملی ۴۲۸۰۵۷۴۲۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضای از سه امضا مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ بعنوان بازرس اصلی آقای محمد مسلم خانی ذلان به شماره ملی ۶۱۶۹۹۷۲۴۲۴ بعنوان بازرس علی البدل ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۳۶۵۱۰۹۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597592
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تلاشگران بازرگان بندر در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۱۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۵۵۴۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های عمرانی و تاسیسات مربوطه اجرای کلیه عملیات راه سازی، اجرای کلیه سیستمهای تاسیساتی و برقی و مکانیکی ساختمان، انجام انواع دکوراسیون داخلی کلیه اماکن دولتی و خصوصی، همچنین ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی نصب، و ایجاد نگهداری فضای سبز و محوطه سازی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبرداخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد ساختمان سارا طبقه اول واحد یک کدپستی ۷۹۱۵۷۴۳۳۶۵ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: آقای مهدی صادقیان به شماره ملی ۰۹۴۷۱۲۷۶۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۳۰۶۰۹۵۴۲۸۶۹۱۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ابنیه سازان بندر نیلی جنوب در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۱۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۵۷۸۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی و امور پشتیبانی ارگانهای دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و سرویس ایاب و ذهاب و ارائه خدمات رستوران داری و تهیه و تامین و پخت و غذا و سلف سرویس ـ انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات و ترخیص و حق العمل کاری و خرید و فروش کلیه کالا های مجاز و شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی وشخصی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و گشایش اعتبار ارزی و ریالی و اخذ وام و تسهیلات بانکی در رابطه با اهداف شرکت انجام کلیه عملیات اجرائی انواع طرح هاو پرو ژه های ساختمانی،اسکلت سازی و محوطه سازی و عملیات راهسازی و طرح های صنعتی و برقی و تاسیساتی و مخابراتی و گاز رسانی و آبرسانی شهری و روستایی ارائه کلیه خدمات مهندسی کشاورزی و اجرای طرح های آبیاری قطره ای و نظارت و اجرای کلیه پروژه های صنعت نفت و گاز و انرژی و آب و فاضلاب و تهیه و تامین و تولید کلیه لوازم صنعتی و قطعات یدکی کلیه دستگاه های صنعتی وطراحی اجرا و راه اندازی خط تولید کلیه محصولات پلاستیکی و صنعتی و مواد غذایی و بهداشتی و بسته بندی و توزیع و صادرات آن با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: بندرعباس ـ بلوار امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد ـ ساختمان سارا طبقه اول واحد یک ـ کدپستی ۷۹۱۵۷۴۳۳۶۵ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: ـ آقای مجتبی توکل با شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم لیلا توکل با شماره ملی ۰۰۶۲۴۶۴۱۷۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۳۰۶۱۳۹۲۳۳۵۶۱۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605216
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طلوع میثاق پارسه در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۱۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۵۸۱۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی و امور پشتیبانی ارگانهای دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و سرویس ایاب و ذهاب و ارائه خدمات رستوران داری و تهیه و تامین و پخت و غذا و سلف سرویس جهت کلیه اداره جات دولتی و خصوصی ـ انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات و ترخیص و حق العمل کاری و خرید و فروش کلیه کالا های مجاز و شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی وشخصی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و گشایش اعتبار ارزی و ریالی و اخذ وام و تسهیلات بانکی در رابطه با اهداف شرکت انجام کلیه عملیات اجرائی انواع طرح هاو پرو ژه های ساختمانی،اسکلت سازی و محوطه سازی و عملیات راهسازی و طرح های صنعتی و برقی و تاسیساتی و مخابراتی و گاز رسانی و آبرسانی شهری و روستایی ارائه کلیه خدمات مهندسی کشاورزی و اجرای طرح های آبیاری قطره ای و نظارت و اجرای کلیه پروژه های صنعت نفت و گاز و انرژی و آب و فاضلاب و تهیه و تامین و تولید کلیه لوازم صنعتی و قطعات یدکی کلیه دستگاه های صنعتی وطراحی اجرا و راه اندازی خط تولید کلیه محصولات پلاستیکی و صنعتی و مواد غذایی و بهداشتی و بسته بندی و توزیع و صادرات آن با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: بندرعباس ـ بلوار امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد ساختمان سارا طبقه اول واحد یک کدپستی ۷۹۱۵۷۴۳۳۶۵ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: ـ آقای محمد توکلی با شماره ملی ۰۹۲۲۸۲۴۴۲۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای مجتبی توکل با شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۳۰۶۱۳۳۱۴۳۶۱۸۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بستر سازان سواحل نیلی خلیج فارس درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۳۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۵۸۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی و امور پشتیبانی ارگانهای دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و سرویس ایاب و ذهاب و ارائه خدمات رستوران داری و تهیه و تامین و پخت و غذا و سلف سرویس جهت کلیه اداره جات دولتی و خصوصی ـ انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات و ترخیص و حق العمل کاری و خرید و فروش کلیه کالا های مجاز و شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی وشخصی و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و گشایش اعتبار ارزی و ریالی و اخذ وام وتسهیلات بانکی در رابطه با اهداف شرکت انجام کلیه عملیات اجرائی انواع طرح هاو پرو ژه های ساختمانی، اسکلت سازی و محوطه سازی و عملیات راهسازی و طرح های صنعتی و برقی و تاسیساتی و مخابراتی و گاز رسانی و آبرسانی شهری و روستایی ارائه کلیه خدمات مهندسی کشاورزی و اجرای طرح های آبیاری قطره ای و نظارت و اجرای کلیه پروژه های صنعت نفت و گاز و انرژی و آب و فاضلاب و تهیه و تامین و تولید کلیه لوازم صنعتی و قطعات یدکی کلیه دستگاه های صنعتی وطراحی اجرا و راه اندازی خط تولید کلیه محصولات پلاستیکی و صنعتی و مواد غذایی و بهداشتی و بسته بندی و توزیع و صادرات آن با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد ساختمان سارا طبقه اول واحد یک کد پستی ۷۹۱۵۷۴۳۳۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: آقای مجتبی توکل دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای علیرضا توکلی دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا توکلی به شماره ملی ۰۹۳۵۱۰۲۵۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۳۰۹۰۸۶۳۴۳۰۹۶۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806958
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نصر اندیشه کیهان درتاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۶۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۶۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل(تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات)وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن.آب:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی..تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن.برق:امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.نفت وگاز:امورپیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازوگازمایع وتزریق گازوآب، پالایشگاههای نفت وگازوکارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت وگاز، تلمه خانه های نفت وایستگاههای تقویت فشارگاز، سازه های دریایی نفت وگاز ونظایرآن.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندر عباس ـ بلوار امام خمینی روبرو اداره ثبت اسناد ساختمان سارا طبقه اول واحد یک سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲مورخ ۵/۱/۱۳۹۵نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار آزادگان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای علیرضاتوکلی به شماره ملی ۰۹۳۵۱۰۲۵۸۲به عنوان نائب رئیس هئیت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم سحر توکل به شماره ملی ۰۹۲۲۱۶۹۶۱۶به عنوان مدیرعامل وعضوهئیت مدیره اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم لیلا توکل به شماره ملی ۰۰۶۲۴۶۴۱۷۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای علی توکلی به شماره ملی ۰۹۲۳۸۷۸۲۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت انتشار آگهی انتخاب گردیده است. ش۹۵۰۳۰۱۱۸۴۷۲۴۴۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806962
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مبتکران راه سرزمین جنوب درتاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۶۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۷۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل(تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات) و راهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن.آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی..تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن.برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندرعباس بلوار امام خمینی روبرو اداره ثبت اسناد ـ ساختمان سارا طبقه اول واحدیک.کدپستی:۷۹۱۵۷۴۳۶۳۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱مورخ ۵/۱/۱۳۹۵نزد بانک ملی شعبه بلوار ازاد گان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی صادقیان به شماره ملی ۰۹۴۷۱۲۷۶۶۶ به عنوان نائب رئیس هئیت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی توکلی به شماره ملی ۰۹۲۳۸۷۸۲۰۳ به عنوان مدیرعامل وعضوهئیت مدیره اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد توکلی به شماره ملی ۰۹۲۲۸۲۴۴۲۸ به عنوان بازرس اصلی. آقای علیرضا توکلی به شماره ملی ۰۹۳۵۱۰۲۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت انتشار آگهی انتخاب گردیده است. ش۹۵۰۳۰۱۹۶۲۴۷۰۶۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876292
آگهی تغییرات شرکت آریا استحکام پاسارگاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: - آقای علیرضا توکلی به شماره ملی ۰۹۳۵۱۰۲۵۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قراردادهای تعهدآور شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۰۵۹۱۸۵۰۳۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097652
آگهی تغییرات شرکت یکتا طراحان جنوب نیلی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۱۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۴۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ با پرداخت ۹۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۹۹۹۹۰۰۰۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: مجتبی توکل دارای ۹۹۹۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه لیلا توکل دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۵۰۸۰۸۳۴۲۹۴۹۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295112
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مروارید سازان میثاق درتاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۷۲۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۸۴۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. برق: امورپیمانکاری مربوط به تولید توزیع و انتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم و امور تجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بندر عباس بلوار امام خمینی روبه روی اداره ثبت اسناد و املاک ساختمان سارا طبقه اول کدپستی ۷۹۱۵۷۴۳۶۳۷ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۲۷۴/۲۳۰۱۰/۷۰مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم لیلا توکل به شماره ملی ۰۰۶۲۴۶۴۱۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد توکلی به شماره ملی ۰۹۲۲۸۲۴۴۲۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی ۰۹۲۳۲۶۲۶۲۸ به سمت بازرس اصلی آقای سید علی اکبر صمیمی به شماره ملی ۳۳۹۲۷۵۸۶۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۱۷۱۴۰۶۰۱۶۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346848
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی ستون نما سازان جنوب درتاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۷۳۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۰۷۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل(تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات)وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن.آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی..تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن.برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس ازاخذ مجوزهای لازم به ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بندرعباس بلوار امام خمینی روبه روی اداره ثبت اسناد و املا ساختمان سارا واحد یک کدپستی ۷۹۱۵۷۴۳۶۳۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۲۶۶/۲۳۰۱۰/۷۰مورخ ۹/۱۰/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد توکلی به شماره ملی ۰۹۲۲۸۲۴۴۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا توکلی به شماره ملی ۰۹۳۵۱۰۲۵۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه ی اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور وقراردادهاومکاتبات اداری باامضای نائب رئیس هئیت مدیره وبامهرشرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی ۰۹۲۳۲۶۲۶۲۸ به سمت بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر صمیمی به شماره ملی ۳۳۹۲۷۵۸۶۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۸۵۲۴۵۴۹۹۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بلند قامتان عرصه ساخت و ساز درتاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۷۳۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۰۵۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی.راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل(تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات)وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن.آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی..تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن.برق: امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان ـ شهر بندرعباس ـ نایبندشمالی ـ بلوار امام خمینی ـ کوچه طراوت ۵ ـ پلاک ۰ ـ ساختمان سارا ـ طبقه اول ـ واحد ۱ـ کدپستی ۷۹۱۵۷۴۳۶۳۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ریال که تعداد۱۰۰ سهم آن بانام می باشد.که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره نامه ۲۴۸/۲۳۰۱۰/۷۰ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه خیابان امام خمینی بندرعباس پرداحت گردید. اولین مدیران: خانم لیلا توکل به شماره ملی ۰۰۶۲۴۶۴۱۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد توکلی به شماره ملی ۰۹۲۲۸۲۴۴۲۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی ۰۹۲۳۲۶۲۶۲۸ به سمت بازرس اصلی.سید علی اکبر صمیمی به شماره ملی ۳۳۹۲۷۵۸۶۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۸۸۲۶۹۹۷۱۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483543
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت نیلگون نیلوفران پارس درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۵۸۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ساختمانی دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی ، آجری، سنگی بتنی ، فلزی. راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل(تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات)وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن.آب:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی..تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن.برق:امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.فعالیت های تجاری از قبیل صادرات ، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران ، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:هرمزگان-شهر بندرعباس-نایبندشمالی-بلوار امام خمینی-کوچه طراوت ۵ساختمان سارا-طبقه اول-واحد ۱- کدپستی ۷۹۱۵۷۴۳۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۳۹۳/۲۳۰۱۰/۷۰مورخ ۲۵/۱۲/۹۵نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردید. اولین مدیران:خانم لیلا توکل به شماره ملی ۰۰۶۲۴۶۴۱۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد توکلی به شماره ملی ۰۹۲۲۸۲۴۴۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مسعود خارائی به شماره ملی ۰۹۲۳۲۶۲۶۲۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سید علی اکبر صمیمی به شماره ملی ۳۳۹۲۷۵۸۶۳۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۰۱۸۴۸۶۸۹۵۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506704
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق صنعت سواحل جنوب درتاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۶۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۲۲۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ساختمانی:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکار مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات) وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن.آب:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی..تاسیسات وتجهیزات:دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن.برق:امورپیمانکاری مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی و پخش انواع کالا و مواد غذایی.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس ـ نایبندشمالی ـ بلوار امام خمینی ـ کوچه طراوت ۵ ـ ساختمان سارا ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۷۹۱۵۷۴۳۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد به موجب گواهی شماره ۱۶۴/۲۳۰۱۰/۷۰ مورخ ۸/۴/۹۶ از بانک بانک تجارت شعبه مرکزی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ر یال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم لیلا توکل به شماره ملی ۰۰۶۲۴۶۴۱۷۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای علی توکلی به شماره ملی ۰۹۲۳۸۷۸۲۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی ۰۹۲۳۲۶۲۶۲۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم خارائی به شماره ملی ۲۲۸۲۵۶۲۰۸۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۰۹۳۸۷۳۵۷۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554720
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلوع آبی آنامیس در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۷۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۸۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل(تهیه ونصب ونگهداری وتعمیر تجهیزات)و راهداری وعملیات آسفالتی و نظایر آن.آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی.تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. امورپیمانکاری برق: مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن.فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی و توزیع عمده و مویرگی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی و. انجام امور صید و پرورش ماهی و میگو و بسته بندی و فروش و صادرات و نظایر آن.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس ـ گلشهر شمالی ـ خیابان دامایی ـ کوچه گوهران ۱۲ ـ مجتمع گل سرخ ـ طبقه هشتم ـ واحد ۳۶ ـ کدپستی ۷۹۱۵۹۱۱۹۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۲۱۳/۲۳۰۱۰/۷۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ از بانک تجارت شعبه مرکزی به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مسعود خارائی به شماره ملی ۰۹۲۳۲۶۲۶۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم خارائی به شماره ملی ۲۲۸۲۵۶۲۰۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد توکلی به شماره ملی ۰۹۲۲۸۲۴۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی توکلی به شماره ملی ۰۹۲۳۸۷۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۱۴۷۴۶۰۹۷۸۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سواحل نیلگون آنامیس در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۷۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۸۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ساختمانی: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانهاوابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی. راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راههانظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراهها، راههای ریلی، باندفرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونلها پلها، راههای زیرزمینی وسیستم های حمل و نقل (تهیه ونصب ونگهداری وتعمیرتجهیزات)وراهداری وعملیات آسفالتی ونظایرآن. آب: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به بندها، سدهاوساختمان نیروگاه آبی، تونل های آب وشبکه های توزیع آب، جمع آوری وانتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری وزهکشی. تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ونفت وگاز)شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان انتقال زباله، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال ونظایرآن. امورپیمانکاری برق: مربوط به تولیدتوزیع وانتقال نیروگاهها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع والکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق ونظایرآن. فعالیت های تجاری از قبیل صادرات، واردات کلیه های مجاز وانجام خدمات تجاری دریایی هوایی زمینی و ریلی تهیه و توزیع، خرید وفروش، بازریابی و توزیع عمده و مویرگی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران، انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص کالااز کلیه گمرک های کشور عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام واعتبارات ریالی وارزی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری در داخل و خارج از کشورجهت شرکت انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم وامورتجاری وشرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، برگزاری و شرکت در همایش هاونمایشگاه های داخلی وخارجی و. انجام امور صید و پرورش ماهی و میگو و بسته بندی و فروش و صادرات و نظایر آن. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ثبت موضوع فعالیت مذکور منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس ـ گلشهر شمالی ـ خیابان دامایی ـ کوچه گوهران ۱۲ ـ مجتمع گل سرخ ـ طبقه هشتم ـ واحد ۳۶ ـ کدپستی ۷۹۱۵۹۱۱۹۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۲۱۰/۲۳۰۱۰/۷۰ مورخ ۷/۵/۹۶ از بانک تجارت شعبه مرکزی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای علی توکلی به شماره ملی ۰۹۲۳۸۷۸۲۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا توکلی به شماره ملی ۰۹۳۵۱۰۲۵۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی توکل به شماره ملی ۰۹۴۳۷۴۲۰۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و مکاتبات اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود خارائی به شماره ملی ۰۹۲۳۲۶۲۶۲۸ به سمت بازرس اصلی به مدت خانم مریم خارائی به شماره ملی ۲۲۸۲۵۶۲۰۸۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۱۵۱۹۹۴۰۳۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک