احسان جعفری

آقای احسان جعفری

کد ملی 0943573246
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1577496
آگهی تغییرات در شرکت انرژی مشاور طاقدیس سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۹۲۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید. آقایان احسان جعفری شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ حامد مهر آور شماره ملی ۱۶۳۹۷۸۸۰۷۷ و خانم شهرزاد بختیاری راد شماره ملی ۰۹۴۳۴۱۳۱۰۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم مریم موسوی شماره ملی ۲۲۵۹۹۴۱۳۳۸ بسمت بازرس اصلی و خانم فرخ طلوعی شماره ملی ۰۹۱۹۲۸۳۴۲۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. برابر صورت جلسه هیئت مدیره آقای احسان جعفری بسمت رئیس هیئت مدیره خانم شهرزاد بختیاری راد بسمت نایب رئیس و آقای سید محمد صادق حسینی یزدی خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل و آقای حامد مهر آور بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۵۹۹۶۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587562
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران و پیمان آراد با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۳۳۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۷۷۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. ۲ آقای احسان جعفری بشماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ بشماره شناسنامه ۳۸۵۵ تاریخ تولد ۲۷/۱۱/۱۳۶۳ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۱/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد مروج و خانم شهرزاد بختیاری راد و آقای احسان جعفری ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم شهرزاد بختیاری راد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان جعفری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد مروج بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان جعفری بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی و بانکی باامضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10415110
آگهی تغییرات شرکت پیمان سازش آرکا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۰۴۵۳۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۰ تغییرات زیر به عمل آمد: ۱ اعضای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای حامد مهرآور به شماره ۱۶۳۹۷۸۸۰۷۷ و کد پستی ۹۱۷۷۷۳۵۸۶۱، سعید بهشتیان مسگران ۰۹۴۰۰۵۲۵۲۰ و کدپستی ۹۱۷۸۸۷۶۹۹۵، مجتبی لشکری احمدآباد به شماره ملی ۰۹۳۴۵۲۶۲۷۳ و کدپستی ۹۱۸۸۶۷۸۳۳۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب که آقای حامد مهرآور به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید بهشتیان مسگران به سمت نائب رییس هیئت مدیره، مجتبی لشکری احمدآباد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره یعنی تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۱ منصوب گردیدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای منفرد آقای حامد مهرآور رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ و کدپستی ۹۱۸۸۷۳۷۶۱۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم فرخ طلوعی به شماره ملی ۰۹۱۹۲۸۳۴۲۱ و کدپستی ۹۱۸۸۷۳۷۶۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک شهرستان سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792743
آگهی تاسیس شرکت طرح و اندیشه آبراهان سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ تحت شماره ۱۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۸۳۰۴ در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می‌شود: ۱ـ نام شرکت: طرح و اندیشه آبراهان ۲ـ موضوع شرکت: رشته راه و ترابری: پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستم‌ انتقال هوایی پایه‌دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن. رشته آب: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه‌ آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل)، تصفیه‌‌خانه‌های آب و فاضلاب و نظایر آن. رشته آب شامل سه زیر رشته می‌باشد: سازه‌های دریایی، سد‌سازی و تأسیسات مربوطه. خطوط انتقال آب و شبکه‌های آب و فاضلاب. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن، تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق، فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی و ...) سیستم‌های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سند بلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایر آن پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برای هر کدام از موضوعات موردنظر شرکت که برابر مقررات نیاز به صدور مجوز داشته باشند. ۳ـ موسسین شرکت: ۱ـ حمید الاسلام انصاریان (شماره ملی ۰۹۴۱۶۸۷۵۴۶) ۲ـ جواد مروج (شماره ملی ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱) ۳ـ آتنا حسن‌پور (شماره ملی ۰۹۴۲۱۴۲۹۶۹) ۴ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ـ مرکز اصلی شرکت: فردوس، خیابان معلم، معلم ۴ پلاک ۱۳ طبقه اول کدپستی ۹۷۷۱۸۷۷۶۷۱ ۶ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی با نام که تمامی سرمایه آن طی گواهی شماره ۹۲۶۶۸۶۳۹ مورخه ۱۱/۸/۹۰ بانک صادرات شعبه فلکه طالقانی پرداخت گردید. ۷ـ اولین مدیران شرکت: آقایان حمیدالاسلام انصاریان، جواد مروج، آتنا حسن پور بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای جواد مروج بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم آتنا حسن‌پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدالاسلام انصاریان بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۸ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۹ـ اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسیده است. ۱۰ـ روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۱۱ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ۱۲ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: خانم فرخ طلوعی (شماره ملی ۰۹۱۹۲۸۳۴۲۱) بسمت بازرس اصلی و آقای احسان جعفری (شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶) بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688544
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی شرکتهای صنایع غذایی جام عسل ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۳۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مروج به کدملی ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱ و آقای احسان جعفری به کدملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ و آقای ابوالفضل مغربی به کدملی ۰۹۴۶۵۵۱۹۸۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم مریم موسوی به سمت بازرس اصلی به کدملی ۲۲۵۹۹۴۱۳۳۸ و خانم فرخ طلوعی به سمت بازرس علی البدل به کدملی ۰۹۱۹۲۸۳۴۲۱ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۲۹۴۵۴۹۶۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780007
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود توسعه تدبیر کامجو در تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۸۱۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۳۲۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی، انجام کلیه امور ساختمانی, طراحی و سرویس و نصب و مونتاژ و راه اندازی و فروش و خدمات پس از فروش آسانسور، پله برقی، دربهای اتوماتیک، دوربین مداربسته، طراحی و نظارت و نگهداری فضای سبز، بازیافت و تبدیل مواد، تایپ و تکثیر، انجام کلیه امور دکوراسیون داخلی و خارجی و نما ساختمان، آسفالت سازی، زیر سازی، معماری، بازسازی نماهای قدیمی. مهندسی فروش مدیریت ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی وکنترل در زمینه طرحها و اجرای پروژه های معماری و عمران شهری و بافت های فرسوده و روستایی، فضاهای عمومی شهری، مدیریت طرح و مدیریت پروژه و انجام مراحل آماده سازی و ساخت و ساز و انبوه سازی در بخش های مسکن و ساختمان اعم از مسکونی، اقامتی، تجاری، تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی، امور بازاریابی بصورت غیرهرمی و غیرشبکه ای، ترخیص کالا، سیستم های مدیریت بهبود کیفیت، برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و کنفرانس های داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، انعقاد عقود اسلامی، (معین و غیرمعین) حمل و نقل درون شهری پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ مدت شرکت: نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: بلوار ارشاد بین ارشاد ۶ و ۸ پلاک ۱۲۴ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۶۹۴۷ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدودبه شرح ذیل می باشد: آقای احسان جعفری مدیرعامل به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ ساکن نشانی شرکت دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.۲. آقای احسان جعفری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ ساکن نشانی شرکت دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.۳. خانم مهسا عزیزی یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ ساکن نشانی شرکت دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با امضاءمنفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ـ روزنامه حمایت جهت درج اگهی ها ی شرکت تعیین شد ش۹۵۰۲۱۵۴۵۴۳۸۵۶۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089258
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رخسار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۴۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۸۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احسان جعفری با شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت وخانم مهسا عزیزی یزدی با شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید بنابر این سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - تعداد اعضا هیات مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۸۰۲۴۰۸۳۷۱۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201111
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پشتکار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۵۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۶۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای احسان جعفری با شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم مهسا عزیزی یزدی با شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۹۳۰۸۷۵۸۵۶۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307827
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه تدبیر مهرزاد ایرانیان درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۶۰۷۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۷۲۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی، انجام کلیه امور ساختمانی, طراحی و سرویس و نصب و مونتاژ و راه اندازی و فروش و خدمات پس از فروش آسانسور، پله برقی، دربهای اتوماتیک، دوربین مداربسته، طراحی و نظارت و نگهداری فضای سبز، بازیافت و تبدیل مواد، تایپ و تکثیر، انجام کلیه امور دکوراسیون داخلی و خارجی و نما ساختمان، آسفالت سازی، زیر سازی، معماری، بازسازی نماهای قدیمی. مهندسی فروش مدیریت ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی وکنترل در زمینه طرحها و اجرای پروژه های معماری و عمران شهری و بافت های فرسوده و روستایی، فضاهای عمومی شهری، مدیریت طرح و مدیریت پروژه و انجام مراحل آماده سازی و ساخت و ساز و انبوه سازی در بخش های مسکن و ساختمان اعم از مسکونی، اقامتی، تجاری، تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی، امور بازاریابی بصورت غیرهرمی و غیرشبکه ای، ترخیص کالا، سیستم های مدیریت بهبود کیفیت، برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و کنفرانس های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، حمل و نقل درون شهری مسافربا اتومبیل سواری پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خیام تقاطع ارشاد بین ارشاد ۶ و ۸ پلاک ۱۲۴ کدپستی ۹۱۸۵۵۳۶۹۴۷ سرمایه شرکت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای احسان جعفری دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا عزیزی یزدی دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل میباشد: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعاملخانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با امضاءمنفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۵۱۱۲۵۱۰۴۵۶۴۱۷۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336668
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیمان پایار ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال و خانم مهسا عزیزی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۱۲۱۴۷۶۸۳۷۸۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499582
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود مبتکران توسعه تجارت آذرنگ در تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۸۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۶۱۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم. اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی امور خدماتی شامل: امورخدمات شهری از جمله رفت وروب، شستشوی قالی و موکت، بازیافت و تبدیل مواد، انجام امورنظافت مکانهای اداری و مسکونی و فضای سبز، خریدو فروش دستگاههای نظافتی، تایپ و تکثیر، سنگ سابی، ایزوگام، ارائه خدمات پشتیبانی، قابل واگذاری به بخش خصوصی و کلیه فعالیتهای تجاری، و تجارت کلیه کالاهای مجاز وحق العمل کاری کالاها صادرات و واردات و نگهداری کالا، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد ـ شهید دستغیب ـ خیابان پیام ـ بلوار ارشاد ـ پلاک ۱۲۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۴۱۴۲۸۹۷۵۳۱۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514008
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود استحکام سازان تجارت سوشیانت درتاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۹۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۹۰۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی امور خدماتی شامل:امورخدمات شهری از جمله رفت وروب، شستشوی قالی و موکت، بازیافت و تبدیل مواد، انجام امورنظافت مکانهای اداری و مسکونی و فضای سبز، خریدو فروش دستگاههای نظافتی، تایپ و تکثیر، سنگ سابی، ایزوگام، ارائه خدمات پشتیبانی، قابل واگذاری به بخش خصوصی و کلیه فعالیتهای تجاری، و تجارت کلیه کالاهای مجاز وحق العمل کاری کالاها صادرات و واردات و نگهداری کالا، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد ـ شهید دستغیب ـ خیابان پیام ـ بلوار ارشاد ـ پلاک ۱۲۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ دارنده ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ دارنده ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۴۲۴۶۴۲۵۹۲۹۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514085
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رهیافت تجارت مارلیک درتاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۹۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۹۱۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی امور خدماتی شامل:امورخدمات شهری از جمله رفت وروب، شستشوی قالی و موکت، بازیافت و تبدیل مواد، انجام امورنظافت مکانهای اداری و مسکونی و فضای سبز، خریدو فروش دستگاههای نظافتی، تایپ و تکثیر، سنگ سابی، ایزوگام، ارائه خدمات پشتیبانی، قابل واگذاری به بخش خصوصی و کلیه فعالیتهای تجاری، و تجارت کلیه کالاهای مجاز وحق العمل کاری کالاها صادرات و واردات و نگهداری کالا، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد ـ شهید دستغیب ـ خیابان پیام ـ بلوار ارشاد ـ پلاک ۱۲۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۴۲۴۳۵۸۲۶۴۸۸۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514151
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارغوان تجارت سوران شرق درتاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۹۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۹۳۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی امور خدماتی شامل:امورخدمات شهری از جمله رفت وروب،شستشوی قالی و موکت ،بازیافت و تبدیل مواد،انجام امورنظافت مکانهای اداری و مسکونی و فضای سبز،خریدو فروش دستگاههای نظافتی،تایپ و تکثیر ،سنگ سابی، ایزوگام ،ارائه خدمات پشتیبانی،قابل واگذاری به بخش خصوصی و کلیه فعالیتهای تجاری،و تجارت کلیه کالاهای مجاز وحق العمل کاری کالاها صادرات و واردات و نگهداری کالا، امور گمرکی،ترخیص کالا پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:خراسان رضوی شهر مشهد-شهید دستغیب-خیابان پیام-بلوار ارشاد-پلاک ۱۲۴-طبقه همکف-- کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی:۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود تعیین شدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک-سفته-بروات-قراردادها عقوداسلامی با منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ش۹۶۰۴۲۴۸۰۴۹۸۴۲۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532144
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجارت گستران مهر ماندگار توس درتاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۰۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۸۶۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی امور خدماتی شامل:امورخدمات شهری از جمله رفت وروب، شستشوی قالی و موکت، بازیافت و تبدیل مواد، انجام امورنظافت مکانهای اداری و مسکونی و فضای سبز، خریدو فروش دستگاههای نظافتی، تایپ و تکثیر، سنگ سابی، ایزوگام، ارائه خدمات پشتیبانی، قابل واگذاری به بخش خصوصی و کلیه فعالیتهای تجاری، و تجارت کلیه کالاهای مجاز وحق العمل کاری کالاها صادرات و واردات و نگهداری کالا، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد ـ شهید دستغیب ـ خیابان پیام ـ بلوار ارشاد ـ پلاک ۱۲۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۵۰۴۳۷۲۹۶۵۶۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534726
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سرآمدان آروین پایا مهر توس درتاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۰۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۳۷۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی امور خدماتی شامل:امورخدمات شهری از جمله رفت وروب،شستشوی قالی و موکت ،بازیافت و تبدیل مواد،انجام امورنظافت مکانهای اداری و مسکونی و فضای سبز،خریدو فروش دستگاههای نظافتی،تایپ و تکثیر ،سنگ سابی، ایزوگام ،ارائه خدمات پشتیبانی،قابل واگذاری به بخش خصوصی و کلیه فعالیتهای تجاری،و تجارت کلیه کالاهای مجاز وحق العمل کاری کالاها صادرات و واردات و نگهداری کالا، امور گمرکی،ترخیص کالا پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد-شهید دستغیب-خیابان پیام-بلوار ارشاد-پلاک ۱۲۴-طبقه همکف-- کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل میباشد: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک-سفته-بروات-قراردادها عقوداسلامی با منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۵۰۷۵۷۹۸۵۱۱۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546477
آگهی تغییرات نظم اندیشان پارسیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۶۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ جواد مروج ۰۹۴۴۸۲۰۹۳۱ مهدیه عنایتی ۰۹۴۳۵۷۱۷۲۳ مهسا عزیزی یزدی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ سیده بنت الهدی لشکری ۰۶۵۳۱۴۷۴۵۷ شهلا روشن فکر۰۹۰۱۱۰۹۱۴۲ احسان جعفری ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ سمانه بادآمه ۰۹۲۲۳۴۶۴۳۷ فائزه مرادی ۰۹۲۲۵۳۹۷۲۳ فاطمه حسن پور۰۹۲۰۶۳۳۲۹۳ سارا معلم ۰۹۲۳۵۴۸۲۲۱ زهرا شیردل ۰۹۲۳۷۲۴۲۷۳ وجیهه قدیمی گراب ۰۹۴۷۲۱۸۰۶۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۱۵۱۸۰۸۹۶۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561158
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه گستران پترو تابش ماکان درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۲۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۱۱۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی امور خدماتی شامل:امورخدمات شهری از جمله رفت وروب،شستشوی قالی و موکت ،بازیافت و تبدیل مواد،انجام امورنظافت مکانهای اداری و مسکونی و فضای سبز،خریدو فروش دستگاههای نظافتی،تایپ و تکثیر ،سنگ سابی، ایزوگام ،ارائه خدمات پشتیبانی،قابل واگذاری به بخش خصوصی و کلیه فعالیتهای تجاری،و تجارت کلیه کالاهای مجاز وحق العمل کاری کالاها صادرات و واردات و نگهداری کالا، امور گمرکی،ترخیص کالا پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد ـ شهید دستغیب ـ خیابان پیام ـ بلوار ارشاد ـ پلاک ۱۲۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۵۲۴۱۴۷۴۸۳۳۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633628
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیمان آسمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۷۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان جعفری کدملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وجیهه جعفری کدملی ۰۹۴۵۸۳۲۳۴۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تهمینه ابراهیمی زاده ابریشمی کدملی ۰۹۴۵۲۰۵۷۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۷۰۶۸۴۳۵۴۴۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801987
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آران سازه شاهگل درتاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۳۵۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۸۸۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :رشته کشاورزی:پیمان کاری درزمینه جنگل داری،درخت کاری،بهسازی و اصلاح اراضی،آبخیزداری و آبخوانداری،مالچ پاشی وتثبیت شن روان،عملیات به زراعی،کاشت وبرداشت محصولات عمده و استراتژیک،مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت،ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل(طیور،گاوداری،زنبورداری،گوسفند داری)شیلات و آبزیان.ارائه خدمات مشاوره و نظارت و طراحی در امر شبکه های آب و فاضلاب،محوطه سازی اراضی کشاورزی و نگهداری فضای سبز،تولید گیاهان داروئی ومحصولات کشاورزی وصنایع تبدیلی مربوط و همچنین طراحی و ایجاد فضاهای سبز اداری،شهری،ویلایی،و نگهداری آنها،تولید انواع بذرها و نهالهای اصلاح شده گل و گیاه،بسته بندی وخرید،فروش،تولید ،توزیع، صادرات و واردات محصولات کشاورزی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص کشاورزی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد-شهید دستغیب-خیابان پیام[شهیددستغیب۳۷-ارشاد۸]-بلوار ارشاد-پلاک ۱۲۴-طبقه همکف ـ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم بانام می باشد که تمام ان پرداخت شده است اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل میباشد:آقای علی بادامه به شماره ملی ۰۹۱۹۷۶۰۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره -خانم سمانه بادامه به شماره ملی ۰۹۲۲۳۴۶۴۳۷ به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره -آقای امیر بادامه به شماره ملی ۰۹۲۳۳۸۲۸۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه-بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل میباشد:آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت بازرس علی البدل و خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ به سمت بازرس اصلی --روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۱۶۹۱۰۱۷۵۴۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه پیمان سارینا شرق درتاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۳۵۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۱۹۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: تولید، توزیع، خرید ، فروش ، بسته بندی، صادرات و واردات مصنوعات چوبی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم. دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. انجام کلیه عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطلاعاتی تولید داخل ، خدمات شبکه های اطلاع رسانی و مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی شبکه داده ها.تجارت الکترونیک بصورت غیرهرمی و غیرشبکه ای ، انجام کلیه فعالیت های مطبوعاتی و چاپ نشریه،انجام فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، امور خدماتی شامل:امورخدمات شهری از جمله رفت وروب،شستشوی قالی و موکت ،بازیافت و تبدیل مواد،انجام امورنظافت مکانهای اداری و مسکونی و فضای سبز،خریدو فروش دستگاههای نظافتی،تایپ و تکثیر ،سنگ سابی، ایزوگام ،ارائه خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و کلیه فعالیتهای تجاری،و تجارت کلیه کالاهای مجاز وحق العمل کاری کالاها ،امور گمرکی، ارائه تسهیلات به جویندگان کار، کاریابی،خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر ، کالا و مرسولات و پیک موتوری،حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل و نقل داخلی و خارجی ریلی،خدمات پستی و مرسولات داخلی و خارجی، پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ شهید دستغیب ـ خیابان پیام[شهیددستغیب۳۷ ـ ارشاد۸] ـ بلوار ارشاد ـ پلاک ۱۲۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم بانام می باشد که برابر گواهی شماره ۳۷۶۱۳۰۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ از بانک توسعه تعاون شعبه امام خمینی مشهد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اعضا هیئت مدیره: آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه بادامه به شماره ملی ۰۹۲۲۳۴۶۴۳۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای امیر بادامه به شماره ملی ۰۹۲۳۳۸۲۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۱۷۸۶۷۷۱۰۵۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822579
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه پیمان ساریکا در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۳۶۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۵۶۳۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید، توزیع، خرید، فروش، بسته بندی، صادرات و واردات مصنوعات چوبی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم. دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. انجام کلیه عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطلاع رسانی و مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی شبکه داده ها. تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت های مطبوعاتی و چاپ نشریه، انجام فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، امور خدماتی شامل: امورخدمات شهری از جمله رفت وروب، شستشوی قالی و موکت، بازیافت و تبدیل مواد، انجام امورنظافت مکانهای اداری و مسکونی و فضای سبز، خریدو فروش دستگاههای نظافتی، تایپ و تکثیر، سنگ سابی، ایزوگام، ارائه خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و کلیه فعالیتهای تجاری، و تجارت کلیه کالاهای مجاز وحق العمل کاری کالاها، امور گمرکی، ارائه تسهیلات به جویندگان کار، کاریابی، خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر، کالا و مرسولات و پیک موتوری، حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل و نقل داخلی و خارجی ریلی، خدمات پستی و مرسولات داخلی و خارجی، پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ شهید دستغیب ـ خیابان پیام[شهیددستغیب۳۷ ـ ارشاد۸] ـ بلوار ارشاد ـ پلاک ۱۲۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشدکه برابر گواهی شماره ۳۷۷۸۲۳۵ مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه امام خمینی (ره) مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردیده است. اولین مدیران: احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمانه بادامه به شماره ملی ۰۹۲۲۳۴۶۴۳۷ به سمت بازرس اصلی ـ امیر بادامه به شماره ملی ۰۹۲۳۳۸۲۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۲۷۵۲۹۶۴۸۹۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169712
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت خطیب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۳۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۷۵۴۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۳۹۲۶۰۲۲۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران برای مدت نامحدود انتخاب شدند ۲کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۵۲۳۵۸۷۷۱۷۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285256
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود تجارت ارشد مهرگان درتاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۶۰۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۱۲۸۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش تولید، توزیع، بسته بندی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی، حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری، تجارت الکترونیک به صورت غیرهرمی و غیر شبکه ای، خدمات پستی و مرسولات داخلی، واردات و صادرات محصولات پزشکی و دارویی و آزمایشگاهی، حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل و نقل داخلی و خارجی ریل، بازاریابی بصورت غیرهرمی و غیرشبکه ای درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ محله شهید دستغیب ـ خیابان پیام[شهیددستغیب۳۷ ـ ارشاد۸] ـ بلوار ارشاد ـ پلاک ۱۲۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم وجیهه جعفری به شماره ملی ۰۹۴۵۸۳۲۳۴۶و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۰۵۵۹۲۲۹۳۹۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318528
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارشد تجارت پایا درتاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۶۲۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۱۸۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش تولید، توزیع، بسته بندی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی، حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری، تجارت الکترونیک، عرضه خدمات پستی و مرسولات داخلی و خارجی، واردات و صادرات محصولات پزشکی و دارویی و آزمایشگاهی، حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل و نقل داخلی و خارجی ریل، بازاریابی بصورت غیرهرمی و غیرشبکه ای درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ محله شهید دستغیب ـ خیابان پیام[شهیددستغیب۳۷ ـ ارشاد۸] ـ بلوار ارشاد ـ پلاک ۱۲۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۹۱۸۵۸۳۹۶۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدصادق عبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۴۳۰۵۸۶و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای احسان جعفری به شماره ملی ۰۹۴۳۵۷۳۲۴۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهسا عزیزی یزدی به شماره ملی ۰۹۴۶۱۹۶۰۴۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۷۹۶۳۹۲۵۲۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک