مهدی قنادان

آقای مهدی قنادان

کد ملی 0943299187
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1135370
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آزاد قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۷۰۲۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ شرکت مزبور: ۱ ترازنامه صورت و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اطهر به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان محمد علینی بشماره ملی ۰۰۴۷۶۹۳۴۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، مهدی قنادان به شماره ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی باغ جری بشماره ملی ۰۰۵۵۰۸۷۸۶۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها و سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. د۱۶۸۲۷۳۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348874
آگهی تغییرات شرکت توسعه دریک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۶۳۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسعد نیازمند به شماره ملی۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ به نمایندگی از شرکت پارس آریان به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی قنادان به شماره ملی۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به نمایندگی شرکت سام الکترونیک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مازیار فرمانی به شماره ملی۰۰۷۰۶۶۲۸۱۹ به نمایندگی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۷۶۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1738867
آگهی تاسیس شرکت رادین پنام کیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۶۳۶۰
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۸/۸/۹۳ شماره ثبت ۱۱۷۵۱ در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: اقدام به کلیه امور بازرگانی و تجاری مجاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای تجاری مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی، مشارکت در شرکتها و خرید سهام برای شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ۲ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش، برج صدف، طبقه سوم، واحد ۳۰۱، صندوق پستی ۲۶۵ ۳ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی که تمامی آن بموجب گواهی شماره ۶۷۶/۹۳ص/۴۰۰۱ مورخ ۱۷/۸/۹۳ بانک پاسارگاد شعبه کیش بحساب شرکت واریز گردیده است. ۴ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۵ـ مدیران شرکت: آقای محمد علینی بشماره ملی ۰۰۴۷۶۹۳۴۷۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قنادان بشماره ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی باامضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. ۸ـ اولین بازرسان: موسسه حسابرسی اطهر بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی بشماره ملی ۵۱۱۰۰۷۷۳۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۹ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۱۸۹۵۱۸۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772749
آگهی تغییرات شرکت جم رایان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید اسکندری به شماره ملی ۱۵۳۲۴۹۰۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مصطفی رفعت نژاد به شماره ملی ۰۰۳۴۹۴۷۶۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی قنادان به شماره ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره حامد حاج محمدی باروق به شماره ملی ۰۰۷۲۰۲۰۸۸۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها و سفته‌ها و برات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۲۱۹۹۶۶۶۱۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645691
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اندیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۱۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی قنادان به شماره ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی ثالثی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۰۰۲۲۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد بابادی به شماره ملی ۰۷۹۳۲۱۰۳۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علینی به شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۳۴۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی رفعت نژاد به شماره ملی ۰۰۳۴۹۴۷۶۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن قهرمانی والا بشماره ملی ۰۰۵۲۷۱۶۰۲۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۴/۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ضمنا در مورد خرید یا فروش اموال غیرمنقول (املاک) اعم از مالکیت یا صلح حق کسب و پیشه و سرقفلی امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت لازم است. در تاریخ ۵/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10961068
آگهی تغییرات شرکت بهراد بن سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۱۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۳۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آرین رئیسیان به شماره ملی ۰۰۴۹۵۱۷۳۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید اسکندری به شماره ملی ۰۰۵۸۱۶۷۸۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قنادان به شماره ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی رفعت نژاد به شماره ملی ۰۰۳۴۹۴۷۶۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی رفعت نژاد به شماره ملی ۰۰۳۴۹۴۷۶۵۵ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003552
آگهی تغییرات شرکت سام تلفن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۸۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۱۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه «اطلاعات» بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقایان سیدحسین میرمحمد صادق به کدملی ۰۰۵۶۶۸۸۷۹۲ و مهدی قنادان به کدملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ و نوید اسکندری به کدملی ۰۱۱۴۷۱۳۳۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۱۴۴۵۳۴۷۲۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۵۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه دریک ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۶۳۹۳ به نمایندگی آقای اسعد نیازمند به شماره ملی ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید رفیع سجادی به شماره ملی ۱۶۳۸۹۴۴۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به نمایندگی آقای مسعود صالح آبادی به شماره ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سام پخش با شناسه ملی ۱۰۱۲۳۰۴۳۱۶ به نمایندگی آقای مهدی قنادان به شماره ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عطا اکبری به شماره ملی ۱۹۵۰۷۹۳۶۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهران قدرتی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۷۶۶۱۵ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. اختیارات مدیر عامل بر طبق اساسنامه می‌باشد. هیئت مدیره از اختیارات خود مندرج در بند‌های ۱، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قرارداد‌ها با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضای مدیر عامل یا جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۴۸۰۰۴۹۰۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253593
آگهی تصمیمات شرکت رامان نیکان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۶۳۷۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲. آقای مهدی قنادان با کدملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علینی با کدملی ۰۰۴۷۶۹۳۴۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۰۲۳۹۸۷۲۲۷۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531774
آگهی تغییرات شرکت تکوین الکترونیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سام گروه دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۹۱ و شرکت آرین کارن کیش دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۸۶۹۰۷ و شرکت توسعه ساختمانی سلین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۱۷۵ و آقایان یعقوب قائمی دارای کد ملی ۰۰۴۷۰۸۸۴۸۶ و سید حسین میرمحمد صادق دارای کد ملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ و آقای مهدی قنادان دارای کد ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ و آقای وحید اسکندری دارای کد ملی ۰۰۵۸۱۶۷۸۲۱ همگی به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۵۰۴۷۳۱۴۱۹۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540374
آگهی تغییرات شرکت حافظ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۸۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اسکندری به کد ملی ۱۵۳۲۴۹۰۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمانی سلین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۱۷۵ به نمایندگی آقای مهدی قنادان به کد ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جاوید مهدیزاده فرد به کد ملی ۰۰۵۰۳۶۳۳۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها و سفته‌ها بروات و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی دیگراز اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۰۲۶۹۷۲۶۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540390
آگهی تغییرات شرکت سام الکترونیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای علی نجفیان رضوی دارای کد ملی ۰۹۴۰۴۶۵۵۹۰ بنمایندگی شرکت سام گروه بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید اسکندری دارای کد ملی ۱۵۳۲۴۹۰۲۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین میر محمد صادق دارای کد ملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ بنمایندگی شرکت توسعه ساختمانی سلین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۱۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی قنادان دارای کد ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ بنمایندگی شرکت آرین کارن کیش بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۸۶۹۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای یعقوب قائمی دارای کد ملی ۰۰۴۷۰۸۸۴۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علیرضا موسوی مجد دارای کدملی ۰۴۵۲۵۳۶۹۲۸بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء و سهامداران) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآوراز قبیل کلیه چکها و سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای سه نفراز اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل به همراه دو نفر از اعضای هیئت مدیره (جمعا سه امضاء) به همراه مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مکاتبات اداری و غیر تعهدآور با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ۳ ۱۰ ۱۸ ۱۹ ماده۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۵۱۰۵۶۷۱۴۹۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548063
آگهی تغییرات شرکت ایماژ فوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۰۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سام گروه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۹۱ و آقایان سید حسین میر محمد صادق دارای کدملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ و مهدی قنادان دارای کدملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۵۱۶۷۵۵۷۵۳۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562986
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای سام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سام گروه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۹۱ به نمایندگی آقای حمیدرضا هاشم نیا دارای کدملی ۰۹۳۵۸۸۱۸۱۶ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای سیدحسین میرمحمد صادق دارای کدملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قنادان دارای کدملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷به سمت عضو هیئت مدیره و خانم عاطفه خسروی دارای کدملی ۰۰۶۹۷۳۸۹۷۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران، انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها و سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۵۷۷۵۸۹۸۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563011
آگهی تغییرات شرکت سام سرویس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی نجفیان رضوی دارای کدملی ۰۹۴۰۴۶۵۵۹۰ بنمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی سلین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۱۷۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلیرضا موسوی مجد دارای کدملی ۰۴۵۲۵۳۶۹۲۸ بنمایندگی از شرکت سام الکترونیک دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۰۹۹بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی قنادان دارای کدملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره و نوید اسکندری دارای کدملی ۰۰۱۱۴۷۱۳۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدوحید نجفی دارای کدملی ۰۰۶۰۲۸۳۳۲۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها، سفته‌ها بروات و قراردادها با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بند‌های ۱۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۵۲۵۳۹۶۶۴۷۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594606
آگهی تغییرات شرکت سام آرین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۸۵۶۲۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید.۲. آقای یعقوب قائمی با کدملی ۰۰۴۷۰۸۸۴۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مهدی قنادان با کدملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به نمایندگی از شرکت آرین کارن کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۸۶۹۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید اسکندری با کدملی ۱۵۳۲۴۹۰۲۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین میر محمد صادق با کدملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق سه نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآو و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.۴. اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۱۰، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰ از ماده ۴۰ اساسنامه مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۲۵ به مدیر عامل تفویض گردید.۵. مؤسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.۶. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۳۶۳۳۶۱۱۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594607
آگهی تغییرات شرکت آرین کارن کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۶۳ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۸۶۹۰۷
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید.۲. آقای محمد علینی با کدملی ۰۰۴۷۶۹۳۴۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی نجفیان رضوی با کدملی ۰۹۴۰۴۶۵۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی قنادان با کدملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر صنیعی فر با کدملی ۰۰۴۳۰۲۷۴۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای ثابت هر سه نفر اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآور و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.۴. مؤسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۳۸۰۵۳۷۱۳۵۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170914
آگهی تغییرات شرکت برید فناور آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیوان جامه بزرگ به کدملی ۳۸۷۳۴۳۹۸۹۱ به جای شهاب جوانمردی به کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. محمدسعید قائنی نجفی به کدملی ۴۷۲۳۶۶۶۴۸۶ به جای مهدی قنادان به کدملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به نمایندگی شرکت سام سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۲۳۱ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۲۴۷۶۷۴۰۹۶۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188425
آگهی تغییرات شرکت سام گروه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اسکندری ۱۵۳۲۴۹۰۲۱۶ به سمت ریاست هیئت مدیره و آقای وحید اسکندری ۰۰۵۸۱۶۷۸۲۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قنادان ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ (خارج از اعضا و سهامداران) بسمت مدیرعامل همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور از قبیل کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری عادی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. پ۹۷۰۶۰۵۷۹۳۶۶۴۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188434
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همقدمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آرین کارن کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۸۶۹۰۷ بنمایندگی آقای مهدی قنادان کدملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ بسمت ریاست هیئت مدیره و آقای سیدحسین میرمحمد صادق کدملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید اسکندری کدملی ۰۰۵۸۱۶۷۸۲۱ بسمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها سفته‌ها بروات وقراردادها باامضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت وامضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هریک از اعضای هیت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۰۵۹۰۲۸۶۹۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324753
آگهی تغییرات شرکت سام گروه آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۸۹۷۳
آگهی تغییرات شرکت سام گروه آتی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۸۹۷۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا (حسابداران رسمی) ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز (حسابداران رسمی) ۱۰۳۲۰۸۴۷۶۹۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای حمید اسکندری ۱۵۳۲۴۹۰۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین میر محمد صادق ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ به سمت نائب رئیس، شرکت آرین کارن کیش ۱۴۰۰۳۰۸۶۹۰۷ با نمایندگی آقای مهدی قنادان ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمانی سلین ۱۰۱۰۳۷۵۷۱۷۵ با نمایندگی آقای محمد علینی ۰۰۴۷۶۹۳۴۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد کاظمی به شماره ملی ۴۵۶۹۳۹۹۷۳۸ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق سه نفراز اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل به همراه دو از اعضای همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325283
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی سارینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۰۲۹۱
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی سارینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۰۲۹۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای مهدی قنادان به کد ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی سلین (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ترامشلو با کد ملی ۰۰۷۱۷۳۰۶۷۲به سمت نائب رئیس، آقای ناصر صنیعی فر با کد ملی ۰۰۴۳۰۲۷۴۰۷به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای ثابت سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و غیر تعهدآور و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ شرکت به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345175
آگهی تغییرات شرکت رای کار آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۹۶۰
آگهی تغییرات شرکت رای کار آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۹۶۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی قنادان به شماره ملی ۰۹۴۳۲۹۹۱۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ثالثی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۰۰۲۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد علینی به شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۳۴۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و غیر تعهدآور و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک