بابک جهان آرا

آقای بابک جهان آرا

کد ملی 0942864638
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 709249
آگهی تاسیس موسسه حقوقی کلام آخر
موسسه فوق در تاریخ۰۴/۰۶/۱۳۹۱ تحت شماره۲۹۹۰۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۳۹۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۴/۰۶/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. ۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی ـ انجام وکالت در مراجع قضائی ـ اداری ـ مالی ثبتی ـ دادگاه های خانواده ـ شهرداری ها و کمیسیون های آن و بویژه کمیسیون ماده پنج ـ دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی ـ دیوان عدالت اداری ـ همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت۲ سال ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولی عصر روبروی جام جم ک خرسند پ۷۵ ـ کدپستی۱۹۶۶۷۱۴۹۱۳ ۴ـ سرمایه موسسه: ندارد. ۵ـ اولین مدیر موسسه: ۱ـ ۵ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملی۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت رئیس موسسه به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۹۸۶۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857945
آگهی تغییرات شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرحسین فراهانی بشماره ملی ۰۰۶۸۸۷۴۵۳۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباسعلی بیگوند بشماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین عبده تبریزی بشماره ملی ۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ با نمایندگی آقای نامدار افروغ تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین عبده تبریزی بشماره ملی ۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای نامدار افروغ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا بشماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۶۷۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133272
آگهی تاسیس شرکت بانک آینده سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ۱۶/۵/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۲از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: قبول سپرده ها ـ صدور گواهی سپرده عام و خاص ـ ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک و سایر قوانین مربوط، انجام عملیات بانکی ـ انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی ـ اجاره به شرط تملیک سلف جعاله مضاربه مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم مشارکت مدنی مزارعه مساقات خرید دین مرابحه و استصناع ارائه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری و دایع و ... گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه ـ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید کارت بدهی کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی) قبول و نگهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در قالب انتشار اوراق صکوک انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حوالجات ارزی ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر) سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و ... انجام وظایف قیمومیت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی ها بانک نزد شرکت ها و موسسات بیمه حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان پذیره نویسی شرکت های در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها وصول مطالبات اسنادی وصول سود سهام مشتریان به حساب آن ها فروش تمبر مالیاتی و سفته. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان شهید احمدیان ـ ( پانزدهم) پلاک ۱ ـ کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۸۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال منقسم به هشت میلیارد سهم۰۰۰/۱ریالی که تعداد هشت میلیارد سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۱/۲۹۳۳۱۶ مورخ۲/۱۱/۱۳۹۱نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱۶۰۱۱۵۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی کد ۱۱۱۱ پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای قاسم بختیاری فر به شماره ملی۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدعلی بهزادان به شماره ملی۲۱۲۱۱۹۶۱۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای جلال رسول اف به شماره ملی۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای ناصر کریمی به شماره ملی۰۰۴۶۱۹۹۱۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملی۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای عبداله فلاح دار به شماره ملی ۴۸۹۸۷۶۷۵۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۷ـ۵ـ آقای جلال رسول اف به شماره ملی۲۵۷۱۵۹۱۳۴۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضای مجاز کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانک به شرح ذیل می باشد الف): با امضای متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل ب): در غیاب رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل با امضای یکی از آن ها به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره ج: ) در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۸۲۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194867
آگهی تغییرات شرکت خدمات فولاد نوین جاودان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۷۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ آقای حسین عبده تبریزی با کدملی ۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا با کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزار پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا مدیری همدان با کدملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر عسگری مقدم به کدملی ۲۲۱۹۱۳۴۸۵۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی و تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به آدرس تهران خیابان ولی عصر خیابان خرسند پلاک ۷۵ کدپستی ۱۹۶۶۷۱۴۹۱۳ تغیر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۱۳۲۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261214
آگهی تغییرات شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین عبده تبریزی ک م ۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا ک م ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرنگ اسدی قره جلو ک م ۲۳۹۲۰۶۷۶۰۰ بسمت مدیرعامل. پ۱۷۴۳۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635467
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازان بهشت پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج معزی کد ملی: ۴۲۸۴۱۹۴۵۰۱ نمایندۀ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بابک جهان آرا کد ملی: ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ نمایندۀ شرکت تأمین سرمایه نوین شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای آقا حسین نعیمی ابیانه کد ملی: ۱۲۳۹۷۵۶۰۳۸ نمایندۀ شرکت هم افزا پارس امین شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا مدیری همدان کد ملی: ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ نمایندۀ شرکت سرمایه آب خاک توسعه شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدتقی جنت رستمی کد ملی: ۲۲۷۹۴۸۹۲۰۱ نمایندۀ شرکت پارس مسکن سامان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدتقی جنت رستمی کد ملی: ۲۲۷۹۴۸۹۲۰۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقنامه، و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و مسائل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و مصوبات هیأت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب هر یک از عقود مجاز تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. استخدام، عزل و نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسبت ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و … اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۶۱۱۲۱۴۹۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734087
آگهی تغییرات شرکت بین المللی مشاوره مدیریتی خرد پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۴۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین عبده تبریزی به کدملی ۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و بابک جهان ارا به کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۶۲ با نمایندگی نامدار افروغ به کدملی ۰۰۶۱۸۳۲۹۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضا علوی به کدملی ۰۰۷۰۴۳۹۶۷۲به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۲۴۳۱۱۳۶۷۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921835
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان بیسان رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۱۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن علیزاده مقدم به شماره ملی ۰۰۷۳۵۰۵۷۶۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تعداد ۴۶۸۰ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم آن بانام می‌باشد. در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221955
آگهی تاسیس شرکت تجهیز توس جاودان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۹/۱۳۹۰ تحت شماره۴۱۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۳۴۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی تجاری صنعتی مسکونی و ساختمانهای گردشگری و مشارکت با اشخاص و نهادها در مورد مذکور انجام فعالیتهای مجاز ساختمانی شامل آماده‌سازی طراحی پیمانکاری مشاوره فنی و نظارت فنی مشارکت در ساخت ارائه مشاوره‌های فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و غیر الکترونیکی و تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی مطالعات فنی و سایر اموری که به نحوی از انحا با فعالیت فوق مرتبط باشد خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز برای شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکتها صادرات و واردات و انجام کلیه امور مجاز معاملاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی در چارچوب موضوع شرکت اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی انجام عملیات مجاز دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه کردستان نبش حکیم اعظم پ ۱ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۹۹۱۶۴۴۶۳۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای نامدار افروغ به شماره ملی۰۰۶۱۸۳۲۹۲۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ـ آقای بابک جهان‌آرا به شماره ملی۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای بابک جهان‌آرا به شماره ملی۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771899
آگهی تغییرات شرکت توسعه رویان شهر باد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۹۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: محمدرضا مدیری به شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت صدر پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه عمران راه صافات با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۹۹۱۷ رضا جلالی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۴۷۰۵ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. حدود و اختیارات مدیرعامل را بر اساس ماده ۴۴ اساسنامه شرکت تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور قرار دادها و اوراق بهادار و بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۱۱۸۳۸۲۲۸۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056566
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت و سرمایه زاو به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۶۱۱ به نمایندگی آقای مجید محمد بیگی به کد ملی ۰۰۷۱۴۲۹۶۰۳ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کد ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ به نمایندگی آقای هادی افشاری به کدملی ۱۲۶۲۰۶۴۶۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیة اسناد تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۴۷۶۷۷۴۱۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092573
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۴/۹۷ آقای سیدافضل موسوی با شماره ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) به شناسه‌ی ملی۱۰۴۶۰۰۵۷۶۷۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای فیض الله محمدخانی با شماره ملی ۰۰۶۹۰۰۷۵۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت سامان پلاستیک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۹۳۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن کشوری راستی با شماره ملی ۲۲۹۶۴۶۴۸۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا با شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت نقش گستر شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۴۳۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای بهرنگ اسدی قره جلو با شماره ملی ۲۳۹۲۰۶۷۶۰۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مدیری با شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل * حق امضاء کلیه‌ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۴۶۱۵۸۷۹۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095850
آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرنگ اسدی قره جلو باه شماره ملی ۲۳۹۲۰۶۷۶۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و بابک جهن آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به جای مسعود اکبری قرینی به شماره ملی ۱۳۸۲۱۴۷۲۱۱ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا مدیری به شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ به جای امیر عسگری مقدم با کدملی ۲۲۱۹۱۳۴۸۵۷ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر عسگری مقدم به شماره ملی ۲۲۱۹۱۳۴۸۵۷ به سمت مدیرعامل و خارج از اعضاء هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۵۶۰۴۸۳۸۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114530
آگهی تغییرات شرکت صبا برق اشتهارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت بین الملللی مشاوره مدیریتی خرد پایه (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۴۶۲ با نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کد ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت رئیس هیأت مدیره - شرکت مدیریت سرمایه امید توس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷با نمایندگی آقای غفور خرامهر به کد ملی۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - آقای محمدعلی شکرالهی حسن باروق به کدملی ۰۰۳۹۱۱۰۶۰۵به سمت عضو هیأت مدیره - آقای فریبرز شکرالهی حسن باروق به کد ملی ۰۰۵۷۸۷۱۶۶۳ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره و خارج از سهامداران) تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیة اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان، رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره به علاوه امضای یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۷۳۰۰۸۴۱۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282030
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک پردازش زنگان درتاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۱۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۳۵۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ۱- ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی واقتصادی وسرمایه گذاری صنعتی ومعدنی شامل سرمایه گذاری درکلیه ی بخش های اقتصادی وتولیدی وجذب سرمایه گذاران خارجی وتوسعه بخش های صنعتی ومعدنی وکانه های فلزی ، صادرات ، واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجازبازرگانی غیرهرمی و غیرشبکه ای خصوصا دستگاه های صوتی وتصویری ، خانگی و قطعات متعلقه به آنها و قطعات و ابزارهای صنعتی ، کشاورزی و لوازم یدکی خودرو و موادغذایی ، حق العمل کاری و قبول نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی - انجام فعالیتهای مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی ،طراحی ،پیمانکاری ،مشاوره فنی و نظارت ،مشارکت در ساخت ،اجاره و توزیع و فروش ،ارائه مشاوره های فنی ،اقتصادی ،بازاریابی ، تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی ، مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و سایر اموری که به نحوی از انحاء بافعالیت فوق مرتبط باشد - خرید و فروش سهام ، سرمایه گذاری و مشارکت درتشکیل انواع شرکت ها - انجام کلیه امور معاملاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی در چهارچوب موضوع شرکت. انجام خدمات مورد نیاز شرکت ها در موارد سرمایه گذاری های جدید توسعه و تکمیل و برنامه ریزی. اخذتسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از داخلی و خارجی ،انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز و هرعملیات دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجر او تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان استاد مطهری خیابان کوه نور بن بست دوم پلاک ۱۶ کدپستی ۱۵۸۷۶۳۴۸۱۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه طی گواهی شماره ۱۶۱۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی کد۱۱۷ پرداخت گردیده و مبلغ ۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: شرکت گروه مدیریت صدر پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ به نمایندگی آقای امیر عسگری مقدم کدملی ۲۲۱۹۱۳۴۸۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا تجارت فریاب شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ به نمایندگی آقای مسعود مددی کدملی ۰۰۶۶۲۰۰۵۶۳ به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور وبانکی اعم از چک ، سفته ، بروات و عقود و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت وسایرنامه های اداری باامضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱ به سمت بازرس اصلی آقای محمد شیرگیر به شماره ملی ۰۰۵۵۸۴۳۰۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۱۱۰۹۳۷۹۵۱۸۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305420
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای بابک جهان آرا به کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ آقای نامدار افروغ به کدملی ۰۰۶۱۸۳۲۹۲۸ شرکت دارا پلاست آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۲۲۲۵ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. قنبر آقاجانی به شماره ملی ۲۰۶۴۴۳۵۱۴۱ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند پ۹۵۱۱۲۴۷۱۲۵۴۳۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عباسعلی منزل آبادی کدملی ۲۱۲۱۲۷۹۲۳۷ نماینده شرکت توسعه رویان شهر باد (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مقدوری کدملی ۳۶۲۰۹۳۴۶۰۶ نماینده شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان حیدری کدملی ۰۰۷۱۴۸۷۰۰۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ نماینده شرکت آکام گستر تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس نویدی کدملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ نماینده شرکت آکام تجارت تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر پورفتح اله (خارج از اعضاء) کدملی ۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۱۱۶۱۰۹۲۱۷۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412371
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۴۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۵۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر عسگری مقدم به شماره ملی ۲۲۱۹۱۳۴۸۵۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، نامه‌های اداری، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۱۳۷۳۹۴۶۴۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413251
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۶۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۶۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای سعید کریمی به شماره ملی ۱۵۲۰۰۷۶۲۶۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، نامه‌های اداری، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۱۳۳۷۲۵۹۶۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414713
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار هیوا درتاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۱۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۸۳۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش واردات و صادرات و تولید کلیه محصولات از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، بازاریابی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی ـ خیابان ملا صدرا ـ پلاک ۱۰۷ ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۱ ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۹۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد همه ی آن طی گواهی شماره ۶۲/۲۰۱/۹۵ مورخه ۲۷/۱/۹۶ بانک آینده شعبه مرکزی پرداخت شده است اولین مدیران: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ و به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قنبر آقاجانی به شماره ملی ۲۰۶۴۴۳۵۱۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد شیرگیر به شماره ملی ۰۰۵۵۸۴۳۰۶۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله ی اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۶۰۲۱۶۵۷۳۹۲۱۶۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455539
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار مهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ به نمایندگی آقای قنبر آقاجانی به شماره ملی ۲۰۶۴۴۳۵۱۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه مدیریت صدر پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا تجارت فریاب با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ به نمایندگی آقای رضا جلالی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۴۷۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیة اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۱۰۴۵۷۹۳۲۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511058
آگهی تغییرات شرکت نقش گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۴۳۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود مددی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۰۰۵۶۳ به نمایندگی از شرکت بازتاب سهام توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و رضا جلالی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۴۷۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه کسب و کار مهستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۲۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیة اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۲۱۷۲۰۲۹۹۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520396
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسان سرمایه پویای دانا در تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۵۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۹۳۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برگزاری همایش و سمینار، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، خرید و فروش سهام و سهم الشرکه شرکت ها، مشاوره سیستم های حسابداری و حسابرسی، مشاوره مدیریت، مشاوره تجدید ساختار، انجام امور مالی و مالیاتی شرکتها، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و موسسات مالی و اقتصادی و پروژه های اشخاص حقیقی و حقوقی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از خصوصی و دولتی و بین المللی، احداث کارخانه، انجام طراحی، محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان شمع کوبی و شمع ریزی، سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سند بلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، اینترنت و انترانت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات ای تی، سیستم های ارتباطی و سوئیچینگ و کابلهای ارتباطی مربوطه، طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه ای سفارش مشتری (غیرفرهنگی و غیرهنری)، فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای سفارش مشتری (غیرفرهنگی و غیرهنری)، تولید و ارائه دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات رایانه تهیه و تولید و ارائه سیستم های رایانه ای شخصی و فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه های کابلی و غیرکابلی کامپیوتری، ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب و ارائه دستگاه های جانبی رایانه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی ـ خیابان ملا صدرا ـ پلاک ۱۰۷ ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۱ ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۵۶۷/۲۰۱/۹۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ از بانک آینده شعبه مستقل مرکزی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای بابک اطروش به شماره ملی ۰۰۷۳۴۷۸۳۶۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ به نمایندگی امیر عسگری مقدم به شماره ملی ۲۲۱۹۱۳۴۸۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا جعفری به شماره ملی ۰۰۸۱۵۴۳۸۷۵ به سمت بازرس علی البدل خانم سحر شکری به شماره ملی ۳۹۳۴۴۲۴۶۴۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۷۳۲۰۲۶۵۱۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529734
آگهی تغییرات شرکت سرمایه آب خاک توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دزمند آرت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴ به نمایندگی آقای قنبر آقاجانی به کدملی ۲۰۶۴۴۳۵۱۴۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت تاوریژ آلتون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۵۳۴۲ به نمایندگی آقای احمد ساعی به کدملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ ب سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه کسب و کار آژند (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۲۳۷۶ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای احمد ساعی به کدملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. کلیة اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۳۶۸۲۷۸۰۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532292
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۳۵۹ / ۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جعفر مرعشی شوشتری به شماره ملی ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کانسرام با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام کلانترپور به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید نوروزی به شماره ملی ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید برومند به شماره ملی ۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح ماده ۳۹ اساسنامه تعیین نمود. پ۹۶۰۵۰۴۴۱۷۷۹۲۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609860
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ با نمایندگی سیدافضل موسوی به کدملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶ با نمایندگی حسین مقدم به کدملی ۰۰۴۱۰۳۸۹۱۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت طرح و ساخت المان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۵۳۹ با نمایندگی رضا درستی به کدملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ با نمایندگی احمد ساعی به کدملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ با نمایندگی بابک جهان آرا به کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان، با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۵۶۳۳۶۱۸۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655803
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار ونداد درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۷۷۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه های صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی، معاملات بازرگانی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، ایجاد مرکز معاملات بازرگانی، تجاری، صنعتی و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی، برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی ، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-ونک-خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی-خیابان ملا صدرا-پلاک ۱۰۷-طبقه دوم-واحد ۲۱- کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۱۱۲۸/۲۰۱/۹۶ مورخ ۱۲/۷/۹۶ از بانک آینده شعبه مرکزی به مبلغ ۱۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گروه مالی صدر پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ و به نمایندگی احمد ساعی به شماره ملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ و به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶ و به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۹۲۳۵۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۲۷۳۴۷۹۳۷۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655848
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مدیریت و سرمایه ساتیا درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۸۰۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه های صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی، معاملات بازرگانی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، ایجاد مرکز معاملات بازرگانی، تجاری، صنعتی و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی، برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی ـ خیابان ملا صدرا ـ پلاک ۱۰۷ ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۱ ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۱۴۶/ ۲۰۱/ ۹۶ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۶ بانک آینده شعبه مرکزی تماما پرداخت گردیده است. اولین مدیران: گروه مالی صدر پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ و به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ و به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱و به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ و به نمایندگی مجید محمدبیگی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۹۶۰۳و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نقی رحیم زاده به شماره ملی ۱۶۷۲۷۰۲۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل وآقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۲۳۴۸۲۷۹۶۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657156
آگهی تغییرات شرکت پارس بتن ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۲۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱ شرکت پروژه‌های صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰ به نمایندگی هادی افشاری به شماره ملی ۱۲۶۲۰۶۴۶۵۱ و شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. نقی رحیم زاده به شماره ملی ۱۶۷۲۷۰۲۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۲۳۲۶۰۲۲۵۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819541
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت المان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۹۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۵۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ونک خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی خیابان ملا صدرا پلاک ۱۰۷ طبقه دوم واحد ۲۱ کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۹۸ تغییر یافت. آقای بابک جهان آرا به کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای دانیال جهان آرا به کدملی ۰۹۴۵۲۰۱۱۹۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیة اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۰۲۶۳۵۸۲۸۳۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350963
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ و به موجب مجوز شماره ۳۹۴۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و هر یک از آقایان بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲، رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۸۰۲۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی صدر پارس (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸، محمدرضا مایلی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین (سهامی خاص) و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دونفر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۹۱۸۷۸۹۳۰۹۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک