محمدسعید مهدوی عادلی

آقای محمدسعید مهدوی عادلی

کد ملی 0941761479
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1085537
آگهی تصمیمات شرکت صنایع و خدمات بسته بندی سلیم شاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۷۸۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ واصل گردید: صغرا قاسمی به ک م ۲۶۵۸۹۱۵۲۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمدسعید مهدوی عادلی به ک م ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی شفیعی سیف آبادی به ک م ۲۳۷۰۷۷۴۸۸۶ بسمت عضو کامران قاسمی به ک م ۲۶۵۹۵۳۳۷۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سیامک سلیمی دارستانی به ک م ۲۶۵۹۴۹۶۵۳۶ بسمت عضو تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به تهران خ گاندی خ ۲۱ پ ۲۵ ط ۲ ک پ ۱۵۱۷۹۳۹۸۱ انتقال یافت. پ۱۶۶۰۱۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800950
آگهی تغییرات شرکت بین المللی عصرنوآوران آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۰۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:. آقای کاظم نادری نیگجه ۱۴۶۰۶۸۹۵۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای افشین نادری نیگجه ۰۰۵۸۴۸۹۵۷۶ بسمت مدیرعامل. آقای وحید نادری نیکجه ۰۰۷۳۳۷۶۶۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد مربوطه شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی و اداری با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. آقای محمدسعید مهدوی عادلی دارای کدملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ بسمت بازرس اصلی وخانم سیده انا قوامی ماسوله دارای کدملی ۰۰۸۰۴۲۶۳۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۲۲۷۴۸۵۲۴۴۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336244
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی سبز گستر راه ابریشم درتاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۹۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۳۹۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت،تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیر تجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی،زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها ودر زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو،سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات،خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهر تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان ماهشهر ـ خیابان شهید رضا ملکیان ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد۲ـ کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند:آقای عباس علی مرادی کاشانکی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۷۵۸۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم پروین محسن وند به شماره ملی ۴۱۳۰۶۲۴۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل وآقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمیشود پ۹۵۱۲۱۴۲۲۱۲۸۳۵۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336342
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه انرژی آفتاب آسیا درتاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۹۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۱۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت،تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیر تجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی،زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو،سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات،خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهر تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان ماهشهر ـ خیابان شهید رضا ملکیان ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد۲ـ کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۸۶۸/۹۵/۱۳مورخ ۲۸/۱۱/۹۵نزدبانک تجارت.شعبه کریم خان زند.پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران:خانم مهدیه ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۲۰۲۴۴۴۵۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای بهروز صدر به شماره ملی ۴۱۲۰۴۶۵۱۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمی شود پ۹۵۱۲۱۴۷۳۷۶۹۸۲۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336344
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه گستر جاده سبز ابریشم درتاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۹۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۵۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت،تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیر تجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل:بادی، خورشیدی، زمین گرمایی،زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها. در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات. برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو،سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات، خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. ) مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی:تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان ماهشهر ـ خیابان شهید رضا ملکیان ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶۹/۹۵/۱۰۱۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک سرمایه شعبه کریم خان زند کد۱۰۱۳ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:آقای مهدی ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۳۲۷۱۲۳۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نجفی به شماره ملی ۰۰۵۳۷۹۰۰۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۱۲۱۴۵۴۱۵۹۵۱۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336451
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفتاب سبز گستر جاده ابریشم درتاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۹۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۸۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت،تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیر تجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی،زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی،مشاوره ای،نظارتی،اقتصادی،مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها و... در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو،سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات،خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهر تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان ماهشهر ـ خیابان شهید رضا ملکیان ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد۲ـ کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشدکه مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانک سرمایه بشماره ۸۶۷/۹۵,۰۱۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵ شعبه کریم خان پرداخت گردید و الباقی آن در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران:آقای امیر ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۲۲۲۹۸۱۵ به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسین موسیوند به شماره ملی ۴۱۳۳۱۱۲۴۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل وآقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ۹۵۱۲۱۴۷۷۶۵۹۳۴۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340687
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی گستر جاده سبز ابریشم آسیا درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۰۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۹۹۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت،تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیرتجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی،زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی،مشاوره ای،نظارتی،اقتصادی،مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها و... در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو،سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات،خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-شهر تهران-کریم خان زند-خیابان ماهشهر-خیابان شهید رضا ملکیان-پلاک ۲۵-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۸۶۴/۹۵,۰۱۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه کریم خان پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مصطفی موسیوند به شماره ملی ۴۱۲۰۰۵۹۵۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالرضا محسن وند به شماره ملی ۴۱۳۲۱۱۷۶۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۱۷۶۹۵۸۷۱۵۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفتاب جاوید راه ابریشم درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۰۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۰۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت،تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیرتجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی،زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی ،مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها و... در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو،سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات،خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-شهر تهران-کریم خان زند-خیابان ماهشهر-خیابان شهید رضا ملکیان-پلاک ۲۵-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۸۵۷/۹۵,۰۱۳ مورخ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه کریم خان پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای حسین شیرمحمدکریمی به شماره ملی ۰۰۷۹۰۲۶۴۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۰۸۳۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۱۷۵۰۹۳۴۳۳۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340788
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی سبز جاده ابریشم درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۰۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۰۱۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت،تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیرتجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی،زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای ،نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها و... در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو،سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات،خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-شهر تهران-کریم خان زند-خیابان ماهشهر-خیابان شهید رضا ملکیان-پلاک ۲۵-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۸۶۳/۹۵,۰۱۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه کریم خان زند پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم مهدیه ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۲۰۲۴۴۴۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای بهروز صدر به شماره ملی ۴۱۲۰۴۶۵۱۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۱۷۳۲۷۴۵۶۵۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340802
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باد گستر جاده ابریشم درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۰۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۰۲۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت،تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیرتجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی،زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی،مشاوره ای،نظارتی،اقتصادی،مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها و... در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو،سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات،خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-شهر تهران-کریم خان زند-خیابان ماهشهر-خیابان شهید رضا ملکیان-پلاک ۲۵-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۸۵۸/۹۵,۰۱۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه کریم خان زند پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای امیر ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۲۲۲۹۸۱۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای حسین موسیوند به شماره ملی ۴۱۳۳۱۱۲۴۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۱۷۹۴۲۱۰۴۲۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340880
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باد گستر پاک آسیا درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۰۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۰۳۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت،تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیرتجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی،زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی،مشاوره ای،نظارتی،اقتصادی،مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها و... در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو،سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات،خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-شهر تهران-کریم خان زند-خیابان ماهشهر-خیابان شهید رضا ملکیان-پلاک ۲۵-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۳۵۰۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه کریم خان زند پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای حمید نجفی به شماره ملی ۰۰۵۳۷۹۰۰۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۳۲۷۱۲۳۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۱۷۵۷۴۶۸۷۶۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349840
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باد گستر راه ابریشم سبز درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۳۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت، تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیر تجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری ، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو، سرمایه گذاری ، ساخت ، بهره برداری ، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات، خرید و فروش، عملیات نگهداری ، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو ، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-کریم خان زند-خیابان ماهشهر-خیابان شهید رضا ملکیان-پلاک ۲۵-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانک سرمایه بشماره۸۷۰/۹۵,۰۱۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵ شعبه کریم خان زند پرداخت گردید و الباقی آن در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران:آقای علی ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۷۷۷۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۲۳۰۸۰۲۲ به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل و آقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید." "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ۹۵۱۲۲۱۱۴۸۹۰۵۵۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371084
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه باد گستر راه ابریشم درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۹۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۶۸۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت، تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیر تجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها و... در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو، سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات، خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان ماهشهر ـ خیابان شهید رضا ملکیان ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۵۹/۹۵,۰۱۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵ بانک سرمایه شعبه کریم خان زند پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مصطفی موسیوند به شماره ملی ۴۱۲۰۰۵۹۵۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عبدالرضا محسن وند به شماره ملی ۴۱۳۲۱۱۷۶۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل آقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۱۱۵۵۳۴۶۳۲۱۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374298
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی سبز ابریشم آسیا درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۹۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۹۶۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت، تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیر تجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها و... در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو، سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات، خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان ماهشهر ـ خیابان شهید رضا ملکیان ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۶۲/۹۵,۰۱۳ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه کریم خان زند پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: حسین شیرمحمدکریمی به شماره ملی ۰۰۷۹۰۲۶۴۹۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و منوچهر ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۰۸۳۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل و محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۶۰۱۱۶۱۴۵۸۴۹۶۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400358
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی پاک جاده سبز ابریشم آسیا درتاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۷۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۶۹۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت، تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیر تجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها و... در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو، سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات، خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان ماهشهر ـ خیابان شهید رضا ملکیان ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۶۵/۹۵,۰۱۳ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ بانک سرمایه شعبه کریم خان زند پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: فرناز مختاریان به شماره ملی ۱۲۹۲۵۵۱۱۳۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و پروین محسن وند به شماره ملی ۴۱۳۰۶۲۴۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل و محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۶۰۲۰۴۱۵۰۲۵۲۶۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503747
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی سبز آفتاب راه ابریشم درتاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۰۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۲۳۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت، تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیر تجدیدپذیر و تجدیدپذیر شامل: بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها و... در زمینه پروژه های نیروگاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات.برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انرژی های نو، سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات، خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو، بهره برداری، شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را راساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهددرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان ماهشهر ـ خیابان شهید رضا ملکیان ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره ۸۶۰/۹۵/۱۰۱۳مورخ ۲۸/۱۱/۹۵نزدبانک سرمایه شعبه کریمخان زند.پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۲۳۰۸۰۲۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نرگس رفیعی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۳۴۵۷۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدسعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۸۴۹۱۵۲۹۷۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506616
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی آفتاب سبز آسیا درتاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۱۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۸۷۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :انجام فعالیت های تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای، نظارت، تاسیس و توسعه و نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های غیرتجدید پذیر و تجدید پذیر شامل :بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده و خرید تجهیزات مربوطه از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرایی، مشاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیرتی، و مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی و اقتصادی، نظارتبر تطبیق عملیات ومصرف منابع در طرح ها در زمینه پروژه های نیرو گاهی و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از قبیل واردات و صادرات کالاهای مجاز، حق العملکاری، پیمانکاری، خدمات برق بادی، فروش برق، توسعه پروژه های انژی های نو، سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری، خرید و فروش تجهیزات مربوط به انرژی های نو، شرکت در مناقصه و مزایدات، خرید و فروش، عملیات نگهداری، تعمیرات و بازسازی سایت ها و تجهیزات نیروگاه های انرژی های نو، ارائه تکنولوژی های مربوط به انرژی های نودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-کریم خان زند-خیابان ماهشهر-خیابان شهید رضا ملکیان-پلاک ۲۵-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۵۸۴۷۸۵۸۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۱۰۸/۹۶/۱۰۱۳مورخ ۲۰/۳/۹۶ از بانک سرمایه شعبه کریمخان به مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران:آقای مهدی بهرامی به شماره ملی ۰۹۳۹۰۳۱۵۴۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مهری مسعودی به شماره ملی ۴۱۳۰۶۴۸۰۵۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم مریم مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۵۴۲۶۵ به سمت بازرس علی البدل و آقای محمد سعید مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۶۱۴۷۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۹۸۴۶۲۱۰۵۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک