علی اکبر قاسمی

آقای علی اکبر قاسمی

کد ملی 0938556649
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12642932
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دوام بتن پاسارگاد مشهد درتاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۵۷۲۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۴۷۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید بتن , فرآورده های بتنی و سایر کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام از بانکها جهت شرکت شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و غیر دولتی ترخیص کالا از گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی تعمیرات و تغییرات و تزئینات ساختمان تاسیسات (آب برق گاز فاضلاب) اعطا و اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور مشاوره در خصوص برگزاری نمایشگاه و همایش پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد بلوار هاشمیه ۱۴ پلاک ۹۰ واحد ۲۰۴ کدپستی ۹۱۷۵۷۳۸۶۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۱۸۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۰۳۱ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک ملت شعبه میدان جانباز مشهد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا فتوتی به شماره ملی ۲۲۹۶۵۴۵۶۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسماعیل فتوتی به شماره ملی ۴۷۲۰۶۷۰۰۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای اسماعیل فتوتی و زهرا فتوتی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحمدعلی موسوی فرد به شماره ملی ۰۸۸۹۲۸۹۸۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۱۵۷۶۵۶۴۳۹۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642943
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت وصنعت نوین زراعت پاسارگاد توس درتاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۵۷۲۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۴۸۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید کلیه محصولات کشاورزی و باغی تولید تکثیر و پرورش محصولات گلخانه ای تولید محصولات دامی اعم از انواع گوشت شیر و فرآورده های لبنی با ایجاد مجتمع های دامپروری تولید تکثیر و پرورش آبزیان با ایجاد مجتمع های صنایع غذایی مربوطه انجام عملیات بازرگانی و صادرات و واردات محصولات و نهاده های مرتبط با فعالیت های تولیدی شرکت شرکت در مناقصات ومزایدات داخلی وخارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل وخارج از کشور اخذ وام از بانکها و موسسات مالی واعتباری جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد بلوارهاشمیه ۱۴ پلاک ۹۰ واحد ۲۰۶ کدپستی ۹۱۷۵۷۳۸۶۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۳۰۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۳۸/۱۸۳۸ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک کشاورزی شعبه بلوارسجادمشهد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه فتوتی به شماره ملی ۱۸۱۹۶۳۸۴۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسماعیل فتوتی به شماره ملی ۴۷۲۰۶۷۰۰۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای اسماعیل فتوتی و فاطمه فتوتی همراه بامهر شرکت معتبر است.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحمدعلی موسوی فرد به شماره ملی ۰۸۸۹۲۸۹۸۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۱۵۲۷۷۷۹۰۷۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845655
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هاتف تابان راه ارکان درتاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۸۴۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۹۲۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: به استناد نامه شماره ۵۱۹/۱۲۸۴۰,۹۵۲ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی، طراحی ایجادوراه اندازی هتل وارائه خدمات هتلداری پس از اخذ مجوزهای لازم انجام فعالیت های بازرگانی بویژه ارائه کالاها وخدمات هتلداری پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد خیابان دانش غربی کوچه سرشور سرشور ۳۷ پلاک ۲ کدپستی ۹۱۳۵۹۵۴۳۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۶۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۶۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۴۰۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک ملت شعبه ده دی مشهد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: میثم پوررمضان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کدملی ۰۶۸۰۳۲۳۴۲۲ و علی پوررمضان به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی ۰۶۸۱۵۲۳۴۹۲ و کاظم پوررمضان به سمت عضو هیئت مدیره کدملی ۰۶۸۲۳۷۶۱۸۳. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای میثم پوررمضان همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به عنوان بازرس اصلی. غلامرضا قوشچی به شماره ملی ۰۶۸۲۳۷۴۳۵۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۲۹۱۴۹۲۳۷۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885745
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نان و شیرینی آوای خروس قندی ایرانیان درتاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۸۶۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۷۸۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع نان و نان شیرینی و انواع شیرینی و کیک و کلوچه و انواع بستنی و انواع مواد غذایی و تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات و نصب و راه اندازی و طراحی و مونتاژ و اجراء و مشاوره و طراحی انواع لوازم و دستگاهها و ماشین آلات قنادی و شیرینی پزی ـ کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجارت کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه تجارت زمینی، هوایی، دریایی، خریدو فروش و حق العمل کاری کالاها واردات و صادرات و انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد، بلوار معلم، بین معلم۷۶و۷۸ نرسیده به فارغ التحصیلان، قنادی خروس قندی پلاک۱۲ کدپستی ۹۱۸۹۸۴۳۵۹۰ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۲۶۶۸ مورخ ۳/۴/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه میدان طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. شیدا صلاحی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۳۱۷۹۳۷۳۸. ترانه صلاحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۱۱۰۳۶۴۵. علیرضا پیرزاده به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۴۵۴۴۸۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به عنوان بازرس اصلی. بیژن پرتو پور به شماره ملی ۰۰۴۹۴۵۵۹۱۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه حمایت جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۱۰۶۹۸۵۶۸۲۰۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959984
آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۲۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عید محمد زاده خمر علی آباد به شماره ملی ۴۸۶۹۶۶۸۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۰۱۸۷۷۷۸۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976480
آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۶۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ومشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۳۱۲۰۱۸۳۴۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007657
آگهی تغییرات شرکت سیلیکات شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند امین به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015838
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کانساران سنگ تزیینی برتر فردوس درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۹۳۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۶۲۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:تهیه،تولید،توزیع،خرید،فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. اخذ واعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.شرکت در مزایدات و مناقصات.شرکت در نمایشگاههای داخلی وبین المللی.خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم.رشته صنعت و معدن:در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات وتجهیزات صنایع غذایی،صنایع تبدیلی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب شیشه، سلولزی،کانه آرایی، استخراج، فرآوری،متالورژی استخراجی، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع پتروشیمی،شیمیایی،کانی غیر فلزی،صنایع سنگین،معدنی،صنایع فلزی(آهن و فولاد،غیر آهنی و فرآورده های فلزی)، سازه های صنعتی(به جز سازه های ساختمانی)، تجهیزات هیدرو مکانیک،کارخانجات ابزار آلات و ماشین ها،تاسیسات صنعتی جانبی،تولید وسایل آزمایشگاهی و دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل ونقل،خطوط انتقال مواد در کارخانجات،بهینه سازی مصرف انرژی،صنعت حمل و نقل،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل،ابزار دقیق،مانیتورینگ،میترینگ،اسکادا.رشته صنعت و معدن شامل دو زیر رشته می باشد:،صنعت-معدن پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:مشهد-بلوار خیام ۱۸ پلاک ۷۰کدپستی ۹۱۸۷۶۸۳۴۵۹ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰ سهم ۵۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۰۹۷۳۴/۹۵/۶۰ مورخ۱۵/۴/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه خیام مشهد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. مهدی سالاری مندی۰۹۱۹۵۸۸۹۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲.کاوه حسن زاده راد۰۹۴۳۴۱۳۴۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۳. محمدحسین حسن زاده راد ۴۵۹۰۹۰۲۰۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۴. احمدرضا شهنواز ۰۹۱۹۶۴۰۴۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و متغیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به عنوان بازرس اصلی.محمود قادری اردکول به شماره ملی ۶۵۲۹۹۴۶۱۵۲ به عنوان بازرس علی البدل.روزنامه حمایت جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید ش۹۵۰۶۲۱۲۶۵۳۱۶۷۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102384
آگهی تغییرات شرکت صنعتی طلایه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ۱. صورتهای مالی مربوط به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت..۲. موسسه وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند..۳. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۰۴۷۸۷۸۰۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274437
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان درتاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: برابر نامه شماره ۱۴۱۶۷/۱۲۲مورخ ۲۵/۸/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار: کشت و صنعت زعفران، زرشک و انواع گیاهان دارویی ـ فعالیت در زمینه تولید اسانس گیاهان دارویی ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهر مشهد ـ جاده سنتو ـ بزرگراه شهید کلانتری ـ خیابان آبادگران ـ پلاک ۰ ـ ساختمان آفتاب ـ طبقه چهارم ـ واحد ۲۴ ـ کدپستی ۹۱۷۶۹۸۳۴۷۰ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که ۲۰درصد سرمایه توسط هیات موسس، تعهد که۳۵درصد آن معادل ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی شماره۴۹۸۶/۱۷۳۲ مورخ ۱۷/۸/۹۵ نزد بانک کشاورزی شعبه سجاد مشهد پرداخت گردیده و مبلغ ۳۵۱۷۹۵۰۰۰۰ریال طی پذیره نویسی برابر گواهی بانکی شماره ۲۸۳/۲۲۱۸/۵۲ مورخ۲۹/۱۰/۹۵ نزد بانک کشاورزی شعبه سجاد مشهد پرداخت گردیده و مابقی سرمایه درتعهد سهامداران است که بایستی ظرف دو سال پرداخت شود. اولین مدیران: آقای رضا بایسته توسن به شماره ملی ۰۶۸۰۲۹۳۳۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای محمدصادق تجنگی به شماره ملی ۰۷۰۲۴۲۰۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدعلی موسوی فرد به شماره ملی ۰۸۸۹۲۸۹۸۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای جواد برازنده به شماره ملی ۰۹۴۲۳۰۸۲۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و خانم منا احمدزاده به شماره ملی ۲۶۴۹۳۴۹۵۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت و خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۵۶۱۹۱۹۹۸۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343867
آگهی تغییرات شرکت بارمان زرین رامیاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای علی قربانی به شماره ملی ۰۸۷۲۹۰۴۶۰۱ به شماره ملی ۰۹۴۱۴۱۶۲۱۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود اصفهانی رباط سنگ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا صادقی شرقی به شماره ملی ۰۹۴۴۶۴۶۶۸۹ و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ و آقای حمیدرضا قاسمی به شماره ملی ۰۹۲۲۵۶۰۱۶۱ ش۹۵۱۲۱۷۱۳۶۷۶۶۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369229
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی کیا پردیسان آسیا درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۱۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۳۹۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، حق العمکاری ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی کشور، احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی یا دولتی اعم از ایرانی یا خارجی جهت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی یا دولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد فروشگاههای مجازی و اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهر مشهد ـ سجاد ـ خیابان بزرگمهرجنوبی ـ بلوار سجاد ـ پلاک ۴۹ ـ پاساژ کاسپین مد ـ طبقه نهم ـ واحد ۹۰۳ ـ کدپستی ۹۱۸۶۶۹۱۹۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال برابر گواهی شماره ۱۶۸/۴۲۸۷مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵بانک صادارت شعبه بلوار دوم طبرسی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محمدرضا کرمانی به شماره ملی ۰۹۳۵۸۸۶۲۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی مقصودی به شماره ملی ۰۹۳۷۹۲۴۰۱۶ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ـ خانم فاطمه ذاکری سیس به شماره ملی ۰۹۴۲۴۵۷۴۹۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل یا مجموع امضاء دو نفر نایب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد دارندگان حق امضا: اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۱۰۸۹۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۱۵۲۳۹۸۶۵۲۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370763
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فرم آتی بیهقی درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۱۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۶۵۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید و عرضه و پخش انواع مبلمان منزل و ست های اداری چوبی و تلفیقی از چوب و فلز در آنها از قبیل مبلمان استیل و راحتی و صندلی و میز و کنسول و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از قبیل انواع لوازم منزل و تزئینات داخلی منازل و لوازم خانگی و طراحی ـ مشاوره ـ نظارت ـ اجرا ـ متره و برآورد ـ مرمت و بازسازی، پیمانکاری پروژه های مختلف شخصی و انبوه سازی، خدمات عمومی و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مراجع مالی و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت ـ شرکت در انواع نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهر مشهد ـ سجادشهر ـ خیابان شقایق شمالی(سجاد ۱۳) ـ بلوار سجاد ـ پلاک ـ ۲۱۳ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۱۸۷۸۱۳۴۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و کل مبلغ آن طی گواهی شماره ۱۷۴۹۵,۳۳۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ بانک شهر شعبه بلوار سجاد مشهد پرداخت شده است اولین مدیران: آقای مهدی بیهقی به شماره ملی ۰۷۹۱۳۸۴۲۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صادقی شرقی به شماره ملی ۰۹۴۴۶۴۶۶۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره که برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای ثابت آقای مهدی بیهقی مدیرعامل و متغیرآقایان علی اکبر قاسمی یا حمیدرضا صادقی شرقی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و نامه های عادی با امضای آقای مهدی بیهقی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد مولوی گنابادی به شماره ملی ۰۷۰۲۶۵۰۲۸۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم اکرم فلاحی به شماره ملی ۰۹۳۳۵۸۷۲۷۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار شهرآرا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۱۵۴۵۶۳۱۴۳۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405990
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد خوشه طلایی سپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی موسسه حسابرسی کارآمد ایرانیان به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ بنمایندگی آقای حسن علیزاده به کدملی ۲۲۶۹۳۸۷۷۳۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به کدملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۱۰۴۰۳۴۱۳۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462944
آگهی تغییرات شرکت زیره پاکنی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۰۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد مؤسسی به شماره ملی ۲۷۲۰۱۱۸ ۰۹۲ و خانم رویا منتخبی اول به شماره ملی ۰۹۴۳۲۱۸۵۲۷ آقای فرهاد یک کلام کاشانی به شماره ملی ۰۹۴۳۰۵۵۷۸۴ و آقای حمید یک کلام کاشانی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۰۴۲۶۶ برای مدت دو سال به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین میرزائی حسینی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۸۸۶۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۲۰۹۲۹۷۸۶۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485046
آگهی تغییرات شرکت برگ درخشان سدروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) بازرسین به شرح ذیل و برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: ۱ آقای علی اکبر قاسمی با کدملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی ۲ آقای علیرضا کریمی ابرده با کدملی ۹۳۱۳۸۹۴۳۷ به سمت بازرس علی البدل ب) روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۰۳۷۱۹۷۲۸۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621632
آگهی تغییرات شرکت دهکده شاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۶۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت۲۸۶۵۰ به سمت بازرس اصلی و علی اکبر قاسمی کدملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تا پایان اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۳۰۳۹۰۸۲۲۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معدنی سنگهای تزئینی و مواد کانی برادران راد شرق درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۳۰۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۷۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اکتشاف، استخراج، بهره برداری معادن (به جزء نفت و گاز)، کانی آرایی و فرآوری مواد معدنی و احداث واحدهای مرتبط. طراحی و ساخت، تهیه، خرید، فروش، صادرات و واردات دستگاه ها، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم و قطعات صنعتی مرتبط با معدن و صنایع معدنی. تهیه، توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات مواد معدنی و فرآورده های مرتبط. خرید و فروش دانش فنی مرتبط با معدن و صنایع معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ شهرک شهدای ۷۲تن ـ بلوار خیام جنوبی ـ خیابان خیام جنوبی ۱۸ ـ پلاک ۷۰ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی ۹۱۸۷۶۸۳۴۴۹. سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که برابر گواهی شماره ۱۰۱۶۲۵۲/۹۶/۶۰ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ از بانک رفاه کارگران شعبه خیام مشهد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم شهین ذبیحیان سیگارچی به شماره ملی ۰۹۳۱۲۸۱۹۹۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ؛ آقای بابک حسن زاده راد به شماره ملی ۰۹۳۹۸۹۸۹۳۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ؛ آقای کاوه حسن زاده راد به شماره ملی ۰۹۴۳۴۱۳۴۹۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال ؛ آقای سیامک حسن زاده راد به شماره ملی ۰۹۴۵۳۰۸۹۵۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ؛ آقای محمد حسین حسن زاده راد به شماره ملی ۴۵۹۰۹۰۲۰۵۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابوطالب یحیی پور به شماره ملی ۰۹۳۸۹۲۹۰۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۲۴۲۸۷۶۹۵۳۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723362
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی طوس چینی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۸۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای مهدی کاملان نجار به شماره ملی ۰۹۳۱۸۹۵۶۱۸ و آقای محمدجواد کاملان نجار به شماره ملی ۰۹۳۲۳۴۸۲۴۶ و آقای حسین کاملان نجار به شماره ملی ۰۹۳۹۹۵۰۵۹۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم فاطمه کاملان نجار با شماره ملی۰۹۳۳۸۰۷۵۷۰ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی بخرد یار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۶۰۸۳۰۸۳۴۵۴۹۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798636
آگهی تغییرات شرکت آرمان زرین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ خانم الهه قاسمی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۷۳۰۸۹ شرکت سرمایه گذاری شکوفا شمال شرق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۰۳۰۲ پ۹۶۱۰۱۳۷۸۱۴۰۷۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948295
آگهی تغییرات شرکت معدنی باغ سفید گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۳۸۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد باقر غفاری با کد ملی ۵۲۲۸۰۷۴۵۳۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر قاسمی با کد ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و الهه قاسمی با کد ملی ۰۹۲۰۳۷۳۰۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۲۶۶۹۷۸۰۴۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040753
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی حکیم مهر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نجفی به کدملی ۵۶۲۹۷۹۷۶۳۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهدی نجفی به کدملی ۰۰۱۶۶۷۹۴۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و محمد جواد قاسمی فرد به شماره ملی ۰۰۵۶۸۶۱۵۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۲۳۱۷۴۲۳۰۰۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197686
آگهی تغییرات شرکت همراهان صنایع طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - آقای علی اکبر قاسمی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین یزدی زاده ۰۹۴۳۱۷۵۴۲۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد ش۹۷۰۶۱۲۷۹۶۴۵۸۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217807
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کیهان صنعت قائم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۸۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی حسین زاده شماره ملی ۰۹۳۰۷۱۹۲۶۳ احمد عادلی نیک شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۱۰۷۰ محمد حسین زاده عیش آبادی شماره ملی ۰۹۳۸۵۱۷۹۰۲ حسن حسین زاده عیش آبادی شماره ملی ۰۹۳۱۳۳۵۶۷۱ هادی حسین زاده عیش آبادی شماره ملی ۰۹۴۰۰۷۸۱۱۲ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۵۶۶۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. تراز نامه سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۶۲۵۲۸۰۸۹۷۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک