فرهاد مرتضوی نژاد

فرهاد مرتضوی نژاد

کد ملی 0937953989
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 885328
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کشت و صنعت مزرعه سبز خرم شماره ثبت ۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۲۳۴۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۹۱تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن شماره ثبت ۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۰۹۹۴۴ بسمت بازرس اصلی تا تاریخ ۱۷/۰۸/۹۱ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹و کدپستی ۹۱۷۷۹۱۵۴۸۹۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ ش۲۶۸۴۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۴۲۲۵۹ رئیس ا داره ثبت اسناد و املاک فاروج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010050
آگهی تصمیمات شرکت سامان پخش ساسان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۴۶۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به ک. م ۱۰۳۸۰۴۸۹۲۶۵ به سمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی نژاد به ک. م ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۴۵۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034251
آگهی تصمیمات شرکت ساسان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسبات شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۲۶۵ و فرهاد مرتضوی نژاد کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۳۶۰۱۷ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187824
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۲۰۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205619
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان سایر صورتهای مالی برای سال مالی متتهی به ۹۱ به تصویب رسید. آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۱) و رسول زمان زاده (کدملی ۴۰۷۲۱۱۳۷۸۶) و شرکت صنایع غذائی پرور پودر (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶) به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای جعفر فرزبد (کدملی ۵۹۱۹۷۹۹۰۹۳) به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۸۴۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281532
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹) به سمت بازرس اصلی و آقای محسن فرجی (کدملی ۰۰۶۴۸۰۸۴۸۳) به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۴۶۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347466
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۳۶۵ بسمت بازرس اصلی و فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۷۴۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586686
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذایی کرج ایلیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۶۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۲ توسط آقای عبدالله کاظمی بیدختی رئیس هیئت مدیره تعاونی مطرح و پس از ارائه توضیحات لازم به تصویب حاضرین در جلسه رسید. با توجه به استعفای دو نفر از اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل از سمت خود برای انتخاب دو نفر هیئت مدیره برای مدت باقی مانده و انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل از میان داوطلبان سمتهای مذکور به صورت کتبی و مخفی رای گیری به عمل آمد و در نتیجه پس از شمارش آرا نتایج به شرح ذیل حاصل گردید. آقای رسول زمان زاده با کدملی ۴۰۷۲۱۱۳۷۸۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیرهو آقای محمد علی لاهوتی با کدملی ۰۰۵۷۲۵۱۴۰۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. شخصیت حقوقی موسسه حسابرسی رهنمود ثامن ثبت شده به شماره ۹۸۳ مشهد به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۰۹۹۴۴ به استناد معرفی نامه شماره ۱۲۸۲ مورخ ۱۷/۴/۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد با کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۶۰۳۹۸۸۱۴۱۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10084773
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10207266
آگهی تغییرات شرکت عرشه سازان صنعت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۷۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا یعقوبی طرقی به شماره ملی ۰۹۴۰۹۷۳۸۴۷ و خانم بتول بلوچ باقری به شماره ملی ۰۸۴۸۵۹۴۰۲۹ و آقای سید جعفر میراکبری به شماره ملی ۰۸۴۹۶۴۴۲۷۵ تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا یعقوبی طرقی به شماره ملی ۰۹۴۰۹۷۳۸۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم بتول بلوچ باقری به شماره ملی ۰۸۴۸۵۹۴۰۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جعفر میراکبری به شماره ملی ۰۸۴۹۶۴۴۲۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جعفر میراکبری به شماره ملی ۰۸۴۹۶۴۴۲۷۵ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی، با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه ب مهر شرکت یا مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719048
آگهی تغییرات شرکت مهر اوند مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه یومیه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۲۷۴۰۹۶۸۰۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719050
آگهی تغییرات شرکت مهر آوند قطره شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۳۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۲۷۹۲۲۴۲۷۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش رسپینا گستر لوتوس درتاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۹۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۰۰۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات، تهیه و توزیع وتولید و فرآوری و پخش کالا، خرید و فروش، بازاریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران بصورت غیر هرمی و غیر شبکه ای و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ کیلومتر ۵ جاده مشهد قوچان کدپستی ۹۱۹۸۷۱۶۷۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲/۲۰۶۱ مورخ ۱۴/۱/۹۴ نزد بانک انصار شعبه خیابان سیدی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ۱ ـ آقای عبداله کاظمی بیدختی کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت پخش اطلس دینا به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای فرهاد مرتضوی نژاد کد ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شماره ثبت ۵۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای حمید نیکوئی نوغانی کد ملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شماره ثبت ۵۴۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۹۲۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شماره ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۱۲۵۹۰۲۲۸۴۵۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789550
آگهی تغییرات شرکت اطلس تجارت رسپینا سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۹۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای اقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ از سمت مدیرعاملی وحکم نمایندگی شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر در خصوص معرفی آقای محسن مرادی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۹۰۳۲۱ اعضا هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ به شرح ذیل می‌باشند: شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱ به نمایندگی آقای عبداله کاظمی بیدختی (۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶) به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد (۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۹۲۷۰ به نمایندگی آقای محسن مرادی (۰۹۳۰۶۹۰۳۲۱) به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برگزیده شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۲۲۱۱۵۹۸۲۵۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021056
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مجید مظفری به کد ملی ۰۰۵۰۹۱۵۹۱۶ به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. ش۹۵۰۶۲۴۶۴۱۵۴۱۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232060
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی احمد زاده و شرکا شرکت نسبی به شماره ثبت ۴۳۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۳۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۵۴۴۲/۱۹/۹۵ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی و نامه شماره ۳۷۳۴۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره ۲۲۰۵۱ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۹۴ تصویب شد. ش۹۵۱۰۱۲۱۷۸۶۸۴۶۱۰اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244047
آگهی تغییرات شرکت پلاست گستر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۸۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجمال کاظمی به شماره ملی ۰۹۴۳۷۱۹۰۸۹ آقای احمد کامل به شماره ملی ۰۹۳۹۷۰۴۶۵۱ خانم فاطمه کامل به شماره ملی ۰۹۳۴۳۵۵۳۶۳ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ادوارد مقدسی خراسانی به شماره ملی ۰۹۳۹۷۳۸۱۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دیک ستال مالی انتخاب گرددیند روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۱۸۶۳۹۶۹۳۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462148
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله کاظمی بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ حمید نیکوئی نوغانی به کدملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ همچنین موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ و آقای حمزه محمودی به کد ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۱۷۹۸۲۳۱۷۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462200
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ و آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ و شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵ با نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت برای دوره منتهی به سال ۳۰/ ۰۹/ ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۳موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۱۷۳۱۳۳۲۲۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473525
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶) - آقای شاپور خستو (کد ملی ۰۵۳۱۹۹۸۹۵۵) – آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵ - آقای علی حاجبی (کد ملی ۰۹۳۷۴۳۳۲۲۵) به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۶۹ - آقای رسول زمان زاده (کد ملی ۴۰۷۲۱۱۳۷۸۶) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰ - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای شاپور خستو با کد ملی ۰۵۳۱۹۹۸۹۵۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای داریوش اسدی (کد ملی۱۲۲۹۶۳۸۹۶۲) خارج از اعضاء هئیت مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای باقیمانده مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. - امضاء مجاز و تعهدآور شرکت دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت تعیین گردید. - مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۶۰۳۲۷۶۳۲۵۹۶۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501649
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالله کاظمی بیدختی (کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹) به نمایندگی شرکت پخش اطلس دینا (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند رسول زمان زاده (کدملی ۴۰۷۲۱۱۳۷۸۶) نماینده شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر (شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۹۲۷۰) عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند حق امضاء شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید. نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۴۱۷۱۸۱۷۹۹۱۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705045
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ وشرکت دیبا توس کارتن شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰با نمایندگی فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ و شرکت صنایع غذایی پرورپودر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶با نمایندگی لیدا جهانیان به کدملی ۰۹۳۸۷۳۱۷۳۴ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۶۰۸۲۰۵۵۴۶۵۶۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740683
آگهی تغییرات شرکت ارمغان گستر کبیر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمود عین افشار به کدملی ۰۹۴۵۳۲۲۵۸۵ محمدرضا عین افشار به کدملی ۰۹۳۳۶۷۱۲۳۷ احمد عین افشار به کدملی ۰۹۴۰۰۰۷۳۰۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ را به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۱۲۱۴۹۶۴۵۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922004
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۰۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد شریعتی مقدم به شماره ملی ۰۹۰۱۰۹۸۰۸۶ به نمایندگی از شرکت نوین زعفران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۵۵۲ بعنوان رییس هیأت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به نمایندگی از شرکت نیسان شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴ بعنوان نایب رییس هیأت مدیره و آقای حبیب ا … مقامی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۳۴۹۰۸ بعنوان مدیرعامل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رییس یا نایب رییس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا مقام مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۱۶۷۸۶۱۱۸۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926435
آگهی تغییرات شرکت دینا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به استعفاء آقای حمید نیکوئی نوغانی نماینده شرکت پارس گستر دینا از سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹به عنوان نماینده جدید شرکت برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/ ۴/ ۹۸ جایگزین نامبرده گردید. ش۹۶۱۲۱۷۵۴۷۷۰۸۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966615
آگهی تغییرات شرکت شیراز دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یرو نامه شماره ۱۰۱/پ/۹۶ ساعت ۱۰ صبح شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۵۵ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ جایگزین آقای حمید نیکویی نوغانی بشماره ملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ گردید. بنابراین آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به شماره ثبت ۲۳۰۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد پژمانیان به شماره ملی ۲۲۹۱۲۱۰۵۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر گردیدحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا قراردادها و سایر نامه‌های عادی و اسناد غیرتعهدآور مالی با تک امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۱۱۸۸۷۶۶۳۰۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011550
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سارا اسکندری بسمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره , نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۷۰۲۱۵۳۶۱۸۷۴۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044545
آگهی تغییرات شرکت ریزان فلز طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۰۲۹۸۳۶۴۷۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081294
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی رنجبریان به کدملی ۰۶۸۱۶۶۲۶۷۰ به نمایندگی از طرف شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹به نمایندگی از طرف پارس گستر دینا به شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین خرقانی به کدملی ۰۷۰۰۳۵۵۰۸۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات با دو ا مضاء از سه امضای اعضای هئیت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد و اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ش۹۷۰۳۲۸۶۷۲۵۷۵۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک