حمیدرضا جبینی

حمیدرضا جبینی

کد ملی 0937829234
167
شرکت‌ها
167
آگهی‌ها

شرکت های حمیدرضا جبینی

پدیده شیمی نیلی
پدیده شیمی نیلی
1
ابیان فارمد
ابیان فارمد
1
گلرنگ پخش گیلان
گلرنگ پخش گیلان
1
فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه
فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه
1
صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
1
طلای ناب کوروش
طلای ناب کوروش
1
کشت و صنعت برنج کوروش
کشت و صنعت برنج کوروش
1
پروتئین ناب کوروش
پروتئین ناب کوروش
1
گوهرتاب لعل سناباد
گوهرتاب لعل سناباد
1
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن
1
توسعه تجارت الکترونیک کوروش
توسعه تجارت الکترونیک کوروش
1
گلبرگ غذایی کوروش
گلبرگ غذایی کوروش
1
صنعت ماکیان کوروش
صنعت ماکیان کوروش
1
ویرا سیستم پویا
ویرا سیستم پویا
1
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
1
یونا آیمان تجارت
یونا آیمان تجارت
1
آریان تجارت شرق
آریان تجارت شرق
1
حمل و نقل گلرنگ ترابر
حمل و نقل گلرنگ ترابر
1
خدمات تحقیقات آرین گستر
خدمات تحقیقات آرین گستر
1
گسترش آریان لیان پخش
گسترش آریان لیان پخش
1
گل پخش اول قم
گل پخش اول قم
1
گلرنگ پخش
گلرنگ پخش
1
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ
1
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران
1
هستی آریا شیمی
هستی آریا شیمی
1
گسترش ابیان فارمد
گسترش ابیان فارمد
1
گسترش خدمات آرین گستر
گسترش خدمات آرین گستر
1
افق مهر کورش
افق مهر کورش
1
گلرنگ سیستم
گلرنگ سیستم
1
هستی آرین تامین
هستی آرین تامین
1
گروه صنعتی آنیتاسان
گروه صنعتی آنیتاسان
1
گسترش گلرنگ پخش
گسترش گلرنگ پخش
1
سلامت آریان پخش
سلامت آریان پخش
1
گسترش آریان تک کیمیا
گسترش آریان تک کیمیا
1
پدیده شیمی پایدار
پدیده شیمی پایدار
1
گسترش پدیده شیمی پایدار
گسترش پدیده شیمی پایدار
1
دارانامهر
دارانامهر
1
گلپخش اول
گلپخش اول
1
گسترش گل پخش اول
گسترش گل پخش اول
1
گسترش آنیتا سان
گسترش آنیتا سان
1
گل پخش اول کرمان
گل پخش اول کرمان
1
آزما نانو سیستم
آزما نانو سیستم
1
گسترش گلرنگ موتور
گسترش گلرنگ موتور
1
توسعه بازرگانی بین المللی دارانا پاک
توسعه بازرگانی بین المللی دارانا پاک
1
آرین سلولز صنعت
آرین سلولز صنعت
1
ابیان دارو
ابیان دارو
1
صنایع سلولزی مارینا سان
صنایع سلولزی مارینا سان
1
الین فارمد
الین فارمد
1
فامیلی موتور
فامیلی موتور
1
گلپخش اول گیلان
گلپخش اول گیلان
1
پخش پدیده پایدار
پخش پدیده پایدار
1
گسترش پدیده شیمی نیلی
گسترش پدیده شیمی نیلی
1
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
1
ساختمانی گلرنگ سازه
ساختمانی گلرنگ سازه
1
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
1
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش
1
گسترش گروه صنعتی گلرنگ
گسترش گروه صنعتی گلرنگ
1
آریان لیان پخش
آریان لیان پخش
1
صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان
صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان
1
مایا زیست فرآیند
مایا زیست فرآیند
1
گسترش صنایع غذایی ماستر
گسترش صنایع غذایی ماستر
1
مارینا پخش هستی
مارینا پخش هستی
1
گسترش ستاره طلایی سینا
گسترش ستاره طلایی سینا
1
صنایع الکترونیک گلرنگ
صنایع الکترونیک گلرنگ
1
گسترش پخش پدیده نوین
گسترش پخش پدیده نوین
1
سرزمین بازی کورش
سرزمین بازی کورش
1
گل نوش هستی
گل نوش هستی
1
سرزمین بستنی
سرزمین بستنی
1
گسترش فامیلی مدرن
گسترش فامیلی مدرن
1
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
1
گروه بین المللی دنیا به پاک
گروه بین المللی دنیا به پاک
1
پخش پدیده نوین
پخش پدیده نوین
1
آنیتا سان آرین
آنیتا سان آرین
1
گسترش پدیده سلامت شیمی
گسترش پدیده سلامت شیمی
1
ستاره طلایی سینا
ستاره طلایی سینا
1
گسترش آرین سلولز صنعت
گسترش آرین سلولز صنعت
1
توسعه بین الملل ماستر
توسعه بین الملل ماستر
1
گسترش آرین سلامت سینا
گسترش آرین سلامت سینا
1
گسترش آرین پخش پیشرو
گسترش آرین پخش پیشرو
1
توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
1
گلرنگ موتور
گلرنگ موتور
1
بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق
بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق
1
گسترش کشت و صنعت برنج کوروش
گسترش کشت و صنعت برنج کوروش
1
ماستر پخش هستی
ماستر پخش هستی
1
گسترش گلرنگ ترابر
گسترش گلرنگ ترابر
1
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
1
مهندسی گسترش فن اوران شرق
مهندسی گسترش فن اوران شرق
1
آرین پخش پیشرو
آرین پخش پیشرو
1
مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه
مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه
1
گسترش هستی آریا شیمی
گسترش هستی آریا شیمی
1
گسترش ماستر پخش هستی
گسترش ماستر پخش هستی
1
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه
1
گسترش هستی آرین دارو
گسترش هستی آرین دارو
1
گسترش پدیده شیمی آرین
گسترش پدیده شیمی آرین
1
پردیس سینمایی کورش
پردیس سینمایی کورش
1
آرین تجارت مانا
آرین تجارت مانا
1
پدیده زیستی نانو
پدیده زیستی نانو
1
توسعه کشت و صنعت کوروش
توسعه کشت و صنعت کوروش
1
توسعه افق پاینده
توسعه افق پاینده
1
مدیریت سرمایه آرین تدبیر
مدیریت سرمایه آرین تدبیر
1
گلرنگ پخش جنوب شرق تهران
گلرنگ پخش جنوب شرق تهران
1
گلرنگ پخش جنوب غرب تهران
گلرنگ پخش جنوب غرب تهران
1
پاکان به شو
پاکان به شو
1
گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
1
گلرنگ پخش کرج
گلرنگ پخش کرج
1
گلرنگ پخش کرمان
گلرنگ پخش کرمان
1
آرین گلرنگ پخش گلستان
آرین گلرنگ پخش گلستان
1
صنعتی تیان گاز استیل
صنعتی تیان گاز استیل
1
کیان الماس مهر
کیان الماس مهر
1
گلرنگ پخش شمال شرق تهران
گلرنگ پخش شمال شرق تهران
1
گلرنگ پخش همدان
گلرنگ پخش همدان
1
گلرنگ پخش یزد
گلرنگ پخش یزد
1
گلرنگ پخش اردبیل
گلرنگ پخش اردبیل
1
گلرنگ پخش لرستان بروجرد
گلرنگ پخش لرستان بروجرد
1
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس
1
گلرنگ پخش هرمزگان
گلرنگ پخش هرمزگان
1
گلرنگ پخش خوزستان
گلرنگ پخش خوزستان
1
جویا بهنود
جویا بهنود
1
گلرنگ پخش تبریز
گلرنگ پخش تبریز
1
افق توسعه معادن خاورمیانه
افق توسعه معادن خاورمیانه
1
گلرنگ پخش قزوین
گلرنگ پخش قزوین
1
گسترش پخش پدیده پایدار
گسترش پخش پدیده پایدار
1
مهندسین مشاور افق گسترش معادن خاورمیانه
مهندسین مشاور افق گسترش معادن خاورمیانه
1
گلرنگ پخش آذربایجانغربی
گلرنگ پخش آذربایجانغربی
1
خدمات بیمه ای سایه بان امن آرین
خدمات بیمه ای سایه بان امن آرین
1
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
1
گسترش سلامت پخش هستی
گسترش سلامت پخش هستی
1
پاکان بسپار آرین
پاکان بسپار آرین
1
پدیده شیمی آرین
پدیده شیمی آرین
1
گسترش مارینا پخش هستی
گسترش مارینا پخش هستی
1
گلرنگ پخش اراک
گلرنگ پخش اراک
1
گلرنگ پخش مشهد
گلرنگ پخش مشهد
1
گلرنگ پخش ساری
گلرنگ پخش ساری
1
تجهیز گستر کوروش
تجهیز گستر کوروش
1
خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی
خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی
1
تولیدی فاران شیمی تویسرکان
تولیدی فاران شیمی تویسرکان
1
صنایع غذایی ماستر فوده
صنایع غذایی ماستر فوده
1
راین فارمد
راین فارمد
1
گسترش پرتو شید زمان
گسترش پرتو شید زمان
1
گسترش آرین تجارت مانا
گسترش آرین تجارت مانا
1
دالین مهر
دالین مهر
1
شایان سلامت پارسه
شایان سلامت پارسه
1
پدیده شیمی قرن
پدیده شیمی قرن
1
پدیده شیمی غرب
پدیده شیمی غرب
1
پرتوشید زمان
پرتوشید زمان
1
گسترش پدیده ماشین سازی غرب
گسترش پدیده ماشین سازی غرب
1
سپهر پلاستیک پدیده
سپهر پلاستیک پدیده
1
گسترش صنایع بسته بندی کوروش
گسترش صنایع بسته بندی کوروش
1
گسترش پدیده شیمی جم
گسترش پدیده شیمی جم
1
پدیده ماشین سازی غرب
پدیده ماشین سازی غرب
1
گسترش صنعت پاپیروس
گسترش صنعت پاپیروس
1
گلرنگ پخش کرمانشاه
گلرنگ پخش کرمانشاه
1
آوین شیمی پلاست
آوین شیمی پلاست
1
گسترش مهندسی فن آوران آوین
گسترش مهندسی فن آوران آوین
1
گلرنگ پخش فارس
گلرنگ پخش فارس
1
بازرگانی افق کوروش
بازرگانی افق کوروش
1
گسترش پدیده شیمی غرب
گسترش پدیده شیمی غرب
1
گسترش آریان پیشرو سلامت
گسترش آریان پیشرو سلامت
1
گسترش پاکان پلاستکار
گسترش پاکان پلاستکار
1
گلرنگ پخش آرین اصفهان
گلرنگ پخش آرین اصفهان
1
گسترش تجارت الکترونیک کوروش
گسترش تجارت الکترونیک کوروش
1
آرین سلامت سینا
آرین سلامت سینا
1
گسترش هستی سلامت شیمی
گسترش هستی سلامت شیمی
1
گسترش ویراسیستم پویا
گسترش ویراسیستم پویا
1
گسترش سپهر پلاستیک پدیده
گسترش سپهر پلاستیک پدیده
1
1
گسترش گل نوش هستی
گسترش گل نوش هستی
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13223879
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: - شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ - شرکت گلرنگ پخش ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ - ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. - موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضاجبینی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۱۰۰۸۵۹۲۲۴۷۳۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256182
آگهی تغییرات شرکت ابیان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۷۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای حمید رضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۲۵۲۳۳۳۹۴۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323668
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۱۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره تاتاریخ ۱۵/۴/۹۷ به قرار زیر انتخاب شدند: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ شرکت گل پخش اول به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ شرکت دالین مهر به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ ش۹۵۱۲۰۴۶۱۹۴۶۱۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361981
آگهی تغییرات فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۴۸۸۷۹ , ۱۵۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۵ اداره کل نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ به ش. م ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴ با نمایندگی آقای حمیدرضا جبینی به ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مصطفی بصیری به ک. م ۳۹۷۹۲۸۲۸۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۲۵۷۱۳۳۷۹۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452245
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت خشکبار و حبوبات کوروش در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از خشکبار و حبوبات و غلات و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع خشکبار و حبوبات و غلات و دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینی جات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۴,۳۹۲ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای حامد شیرپور به شماره ملی ۰۰۶۲۱۳۲۲۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۹۷۶۵۲۳۲۶۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455969
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلای ناب کوروش درتاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۲۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۹۳۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از خرما و زعفران و زرشک و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع خرما و زعفران و زرشک دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو، شکر، نبات، شکلات، آبنبات و... برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه اول کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره ۱۶۵/ ۳۹۲ مورخ ۲۶/۲/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای حسین صفری کدملی ۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مجید توکلی کدملی ۴۴۷۹۷۸۴۹۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۱۰۶۹۸۴۵۶۱۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461806
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت برنج کوروش درتاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۵۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۱۱۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از برنج ایرانی و خارجی، دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج ایرانی و خارجی، دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و ایجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ ـ طبقه اول کدپستی۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰.ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که صددرصد سرمایه طی گواهی بانکی به شماره ۱۹۷/۳۹۲مورخ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مقداد محمدیان امیری به شماره ملی ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ وبه نمایندگی شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به نمایندگی از فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به نمایندگی کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت کورش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی وآقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۱۷۵۳۸۶۵۴۷۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی کشت و صنعت کوروش در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۰۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۳۲۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از انواع برنج خارجی و ایرانی، دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج خارجی و ایرانی، دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۱,۳۹۲ مورخ ۲۰/۰۳/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت توسعه کشت و صنعت کوروش با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و میلاد جوادی به شماره ملی ۴۰۷۳۱۹۰۳۲۶ و به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاو اعضاء) برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مقرر گردید درصورت برابری آراء اعضاء هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۲۷۹۶۴۲۶۶۳۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495309
آگهی تغییرات شرکت گوهرتاب لعل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۳۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۹۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره با شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی با کدملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. شرکت بین الملل افق نفت و گاز خاورمیانه به شماره ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شماره ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ شرکت سامان سبحان کیمیا به شماره ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۸۷۳ شرکت گروه بین المللی دنیا به پاک به شماره ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۱۲۳۳۱۱۳۸۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن درتاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۹۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۶۳۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای، خرید و فروش و توزیع و پخش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارج از کشور و انبارداری و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی داخل و خارج از کشور، عرضه مستقیم کالا و توزیع درب منازل، فعالیت در حوزه الکترنیکی و حضور در بازارهای مجازی و مکانها و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد کلیه سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۳۹۲/۳۹۲مورخ ۲۹/۳/۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بنمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسین اسمائی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ بنمایندگی شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۱۹۶۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی قانعی رضائی مقدم به شماره ملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ بنمایندگی شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۸۷۱۴۵۲۲۹۶۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت الکترونیک کوروش در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۲۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۲۳۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی اختصاصی و غیراختصاصی فروشگاه اینترنتی، انجام کلیه امور بازرگانی، واردات، صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از طریق فروشگاه اینترنتی، اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، تولید، پخش و توزیع انواع کالا در فضای اینترنتی، بازاریابی غیرشبکه ای، کلیه اقدامات مجاز الکترونیکی، انجام معاملات و خدمات در زمینه فعالیت شرکت تجارت الکترونیک، تولید و طراحی نرم افزار فروش خدمات حوزه فناوری اطلاعات، واردات و صادرات نرم افزار و سخت افزار و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان شهید عبدالمجید اکبری ـ پلاک ۷۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۹۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد اولین مدیران: آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به نمایندگی از شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش شماره ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عقیلی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۶۳۱۷ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شماره ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی قانعی رضایی مقدم به شماره ملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۰۲۵۷۴۲۸۸۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517584
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلبرگ غذایی کوروش درتاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۴۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۴۸۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :خرید، فروش، بسته بندی، توزیع ،تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی ومحصولات غذایی شامل فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجاتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-آرژانتین-خیابان اهورامزدا-بن بست نادر-پلاک ۱-طبقه همکف-- کدپستی ۱۵۱۶۹۵۳۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد بموجب گواهی شماره ۱۹۲/۹۶,۱۷۰ مورخ۱۷/۴/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه شرکت پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد اولین مدیران:شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰با نمایندگی کورش منتصر به کدملی۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی فایق صالحی به کدملی۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی امیر فضلی به کدملی۰۰۶۷۰۷۳۱۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل :موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۶۳۷۷۷۰۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت ماکیان کوروش درتاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۹۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۳۰۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و تولید و توزیع و بسته بندی و صادرات و واردات تخم مرغ و خوراک و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج ایرانی و خارجی دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و بموجب گواهی شماره ۳۶۱/۳۹۲مورخ ۲۶/۴/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد. اولین مدیران: کیوان لقمانی به شماره ملی ۰۰۵۶۸۴۳۶۶۶ به سمت مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مقرر گردید درصورت برابری آراء اعضاء هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۲۲۹۲۵۹۳۶۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546480
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا سیستم پویا در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۴۹۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: فروش، نگهداری، خرده فروشی کالا نرم افزار و سخت و افزار فروشگاهی واردات و صادرات، فروش همه محصولات بصورت کامل و صندوق های فروشگاهی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان شکوفه ـ بلوار سرو غربی ـ پلاک ۷۹ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۹۹۸۷۹۹۷۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۸۰: ۴۳۹ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ از بانک سینا شعبه میدان سرو به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی نجفی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۰۸۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسن بیاتی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیدرضا پایمرد به شماره ملی ۲۴۳۱۷۹۰۵۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا حسن بیاتی به همراه یکی دیگر از آقایان علی نجفی یا امیدرضا پایمرد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۵۶۰۷۳۹۶۲۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570012
آگهی تغییرات شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی خبره ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳وآقای حمید رضا جبینی ش م۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۶۰۵۲۹۶۹۷۳۵۷۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583160
آگهی تغییرات شرکت یونا آیمان تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۱۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمید رضا جبینی به کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۰۶۳۸۴۲۹۷۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594360
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی کد ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم جمشیدی کد ملی۰۰۶۴۱۸۴۷۸۱ شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت گلرنگ موتور فامیلی شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱ پ۹۶۰۶۱۳۳۳۷۷۷۷۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614122
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۱۰۲/ ۱۱ مورخ ۴/ ۶/ ۱۳۹۶ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل پخش اول ش م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و شرکت گلرنگ پخش ش م ش م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ موسسه حسابرسی خبره ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳وآقای حمید رضا جبینی ش م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۶۲۶۴۶۶۱۶۳۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618159
آگهی تغییرات شرکت خدمات تحقیقات آرین گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۶۲۸۸۷۹۸۹۳۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618187
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان لیان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۲۸۶۱۹۱۸۰۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627083
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۰۳۱۲۷۷۹۰۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627084
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۰۳۳۳۹۵۱۰۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627098
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ شرکت گلپخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ پ۹۶۰۷۰۳۷۱۴۶۹۸۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627108
آگهی تغییرات شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵تائید گردید. موسسه حسابرسی خبره به ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای حمیدرضا جبینی به ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۶۰۷۰۳۸۹۳۸۷۵۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631584
آگهی تغییرات شرکت هستی آریا شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی کدم ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۰۵۶۴۹۲۵۴۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631601
آگهی تغییرات شرکت گسترش ابیان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۸۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۷۰۵۹۵۹۲۶۰۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631605
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات آرین گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۷۰۵۶۴۸۱۱۲۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631610
آگهی تغییرات شرکت افق مهر کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۸۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۴۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۵۴۶۸۲۶۲۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634460
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای حمید رضا جبینی کدم ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ پ۹۶۰۷۱۰۲۴۳۸۵۶۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640910
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبین با کدملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گسترش هستی آرین تامین به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۴۵۲۳ پ۹۶۰۷۱۲۴۹۱۵۱۹۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640911
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۱۲۳۶۷۶۰۶۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646976
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی کد ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ پ۹۶۰۷۱۶۸۸۹۲۴۹۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646982
آگهی تغییرات شرکت سلامت آریان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا جبینی به شماره ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و شرکت کیان الماس مهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۶۸۹۳۱۳۴۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646986
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان تک کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی به کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۶۰۷۱۶۱۲۷۴۸۱۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646987
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۷۱۶۹۱۱۳۸۹۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646989
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حسال سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۱۶۶۷۹۹۲۵۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646990
آگهی تغییرات شرکت دارانامهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۶۶۰۶۱۷۸۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646991
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ شرکت گروه صنعتی پاکشو با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ پ۹۶۰۷۱۶۷۰۲۹۹۵۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646993
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل پخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی با کد ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۶۳۱۶۳۵۴۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648163
آگهی تغییرات شرکت گسترش آنیتا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ش ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۷۱۷۱۲۱۶۶۰۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648736
آگهی تغییرات شرکت گل پخش اول کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ الف - موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس قانونی و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب - ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۷۱۷۱۹۴۵۳۳۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657828
آگهی تغییرات شرکت آزما نانو سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت۱۱۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ - صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ش۹۶۰۷۲۳۶۴۲۳۴۴۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660526
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیا سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمیدرضا جبینی ک م۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ پ۹۶۰۷۲۴۳۸۳۸۳۳۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660529
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی بین المللی دارانا پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وحمید رضا جبینی به ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۶۰۷۲۴۷۴۴۷۳۳۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660535
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمیدرضا جبینی به شماره ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۷۲۴۵۵۵۱۹۴۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660537
آگهی تغییرات شرکت ابیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ شرکت گسترش هستی آرین دارو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵ شرکت هستی آریا شیمی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ پ۹۶۰۷۲۴۱۴۷۲۳۰۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660541
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شناسه ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۲۴۴۹۹۲۶۳۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660633
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الین فارمد درتاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۹۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۹۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید، فروش، تولید، توزیع، واردات و صادرات مواد اولیه و کلیه محصولات و فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، مکمل های غذایی و تجهیزات وابسته، واردات و صادرات ماشین آلات و ادوات مرتبط با صنایع دارویی، اخذ نمایندگی از کمپانی های تولیدی تحقیقاتی و یا تامین کننده مواد اولیه و محصولات دارویی و تولید کارمزدی و یا تحت لیسانس محصولات دارویی و سایر عملیات تولیدی و تجاری و بازرگانی مربوط به حوزه دارو و مکمل های غذایی و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه هیجدهم-پلاک ۴-طبقه اول-- کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۵۴۴,۳۹۲ مورخ ۲/۷/۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی توسط سهامداران پرداخت گردیده است اولین مدیران: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ب با شماره ملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمدشرکت بزازان با کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال خانم حبیبه آناهید با کدملی ۰۰۸۳۷۶۴۴۸۸خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۴۴۰۷۰۷۶۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662152
آگهی تغییرات شرکت فامیلی موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت به برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۷۲۴۷۸۲۶۱۱۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667695
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۲۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و سود و زیان دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۷۷۰۷۳۴۳۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669678
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی با کد ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۲۹۱۲۴۷۳۲۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671987
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ محمدمهدی جاودان خرد به شماره ملی ۳۸۷۴۳۳۵۹۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۳۰۴۹۱۲۳۰۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671988
آگهی تغییرات شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۵ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گروه صنعتی پاکشو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ پ۹۶۰۷۳۰۲۲۳۷۹۹۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671989
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلرنگ سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰شرکت آریان تجارت شرق شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵ شرکت گروه صنعتی پاکشو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ پ۹۶۰۷۳۰۸۳۶۳۸۸۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671995
آگهی تغییرات شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی به کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۷۳۰۲۴۶۲۸۸۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682224
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ش م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۰۷۶۰۱۶۲۴۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682227
آگهی تغییرات شرکت گسترش گروه صنعتی گلرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای محمدکریم فضلی کدملی ۳۹۷۹۳۵۶۵۰۷ خانم منیره فاضلیان کدملی ۳۸۷۳۱۲۰۹۲۵ آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ پ۹۶۰۸۰۷۴۹۱۹۰۹۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688078
آگهی تغییرات شرکت آریان لیان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ش م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیان الماس مهر ش م۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران ش م ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ و شرکت گسترش آریان لیان پخش ش م ۱۴۰۰۶۰۹۳۸۳۱ پ۹۶۰۸۱۰۳۴۵۲۶۰۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691359
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی ویونا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۸۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۳۴۵۲۶۵۶۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691366
آگهی تغییرات شرکت مایا زیست فرآیند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۳۷۲۷۳۴۵۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691374
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۸۱۳۶۰۷۴۰۴۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691391
آگهی تغییرات شرکت مارینا پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۷۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۱۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۳۸۲۱۱۳۷۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694356
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش ستاره طلایی سینا در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۰۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۱۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۶۱۷/۹۶/۳۹۲ مورخ ۸/۸/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی توسط سهامداران پرداخت گردید. ه است اولین مدیران: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و به سمت رئیس وعضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت گل پخش اول با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی کریمی به شماره ملی ۰۵۵۷۸۰۱۳۳۸ خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۱۴۶۷۵۱۷۳۸۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705014
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت آرین سیستم پرداز با شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳ با نمایندگی آقای علی رضا سرتیپی اصفهانی با کدملی۰۰۴۵۶۷۸۷۷۴ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵ بانمایندگی آقای حمیدرضا حمیدرضا جبینی باکدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق واسناد عادی و رسمی مربوط به نقل وانتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دونفرازسه نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی ورسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۶۰۸۲۰۴۴۱۱۹۵۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705018
آگهی تغییرات شرکت گسترش پخش پدیده نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۶۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۶۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵بها تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۲۰۶۰۱۷۷۱۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705021
آگهی تغییرات شرکت سرزمین بازی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۲۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۶۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ش ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۲۰۶۷۴۵۱۳۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705548
آگهی تغییرات شرکت گل نوش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۷۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۲۰۱۱۵۹۵۵۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705553
آگهی تغییرات شرکت سرزمین بستنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۰۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ شرکت گلرنگ پخش با شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ پ۹۶۰۸۲۰۲۵۷۳۷۶۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705586
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش فامیلی مدرن در تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۳۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که به موجب گواهی بانکی شماره ۶۲۹, ۳۹۲ مورخ ۱۳/۸/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی تماما پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ دارای شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی زارع منش به شماره ملی ۰۰۷۲۷۱۶۵۴۱ خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل آقای محمدحسین اسمائی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بنمایندگی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۰۲۲۳۳۱۴۵۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713655
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره‌ای گل فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره ش. م۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ش. م۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید پ۹۶۰۸۲۴۲۱۲۶۹۳۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713722
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی دنیا به پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی پاکشو ش. م ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ شرکت پاکان به شو ش. م ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۶۲ شرکت پاکان پلاستکارش. م ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ پ۹۶۰۸۲۴۸۰۲۸۹۷۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713734
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۲۴۷۲۷۳۰۷۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713801
آگهی تغییرات شرکت آنیتا سان آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۲۴۱۴۸۱۱۱۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713805
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده سلامت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۳۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۶۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره به ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۲۴۷۷۳۳۸۹۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره طلایی سینا درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۰۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۳۹۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-پارک ساعی-خیابان ولی عصر-خیابان سی و چهارم-پلاک ۲-طبقه سوم-- کدپستی ۱۵۱۶۷۱۴۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۶۵۱,۳۹۲ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی کد ۳۹۲ به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدهادی مداح به شماره ملی ۴۵۶۹۴۵۸۷۰۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۳۰۹۸۶۲۳۶۳۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732183
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت گلپخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ شرکت صنایع سلولزی ماریناسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتتخاب گردیدند موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۹۰۵۶۲۵۲۵۸۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732186
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ماستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گسترش آریان پیشروسلامت شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸ شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ پ۹۶۰۹۰۵۱۳۱۹۱۴۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742323
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین سلامت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۶۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شناسه ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۱۲۱۴۷۳۴۴۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742328
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی ش م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران ش م ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ وآقای مقداد محمدیان امیری ش م ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ پ۹۶۰۹۱۲۴۰۲۳۵۲۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742329
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآورده‌های نفتی افق خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ وآقای حمید رضا جبینی با ک. م۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۱۲۳۷۰۵۱۸۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742332
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ک. م۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۶۰۹۱۲۵۷۴۵۸۵۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742333
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تامین پخش فرآورده‌های نفتی افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۱۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۱۲۶۹۹۵۴۳۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742354
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش کشت و صنعت برنج کوروش درتاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۵۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۹۴۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۴۳۵,۳۹۲ مورخ ۲۱/۰۵/۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مقداد محمدیان امیری به شماره ملی ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رامین قربانی به شماره ملی ۴۰۷۳۲۶۱۴۹۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۲۵۵۳۴۸۷۳۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751287
آگهی تغییرات شرکت ماستر پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی به کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۱۹۶۴۶۵۷۴۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751291
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۰۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۱۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گردید.. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ پ۹۶۰۹۱۹۶۸۱۶۵۳۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751299
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی به کدم ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۶۰۹۱۹۸۱۴۲۰۰۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767559
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گسترش فن اوران شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی ش. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۲۷۳۶۳۸۱۶۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767623
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت گسترش آرین پخش پیشرو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۱۵۰ شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ پ۹۶۰۹۲۷۵۷۲۲۹۹۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767671
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۷۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمید رضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۲۷۹۶۷۹۹۳۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774245
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آریا شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره بشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۱۰۰۲۹۵۶۲۳۶۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774453
آگهی تغییرات شرکت گسترش ماستر پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۱۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۰۲۲۵۴۷۴۴۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786500
آگهی تغییرات شرکت گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۷۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ و ایران دلفانیان به شماره ملی ۴۸۳۹۵۳۷۰۷۰ و علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و نعمت اله شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۸۳۸۷۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۰۶۸۸۹۴۴۴۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786505
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آرین دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره ش. م ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی ش. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۱۰۰۶۵۸۹۹۷۳۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809132
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۱۹۸۲۶۲۵۴۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815366
آگهی تغییرات شرکت پردیس سینمایی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۳۴۷۷/۹۶ مورخه ۷/۹/۹۶ سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۰۲۳۷۳۳۶۴۳۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831900
آگهی تغییرات شرکت آرین تجارت مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ شرکت گسترش آرین تجارت مانا ۱۴۰۰۵۴۶۹۹۲۶ پ۹۶۱۱۰۲۸۴۳۲۸۲۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839578
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده زیستی نانو درتاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۱۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۹۲۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تحقیق و تولید در زمینه آرایشی، بهداشتی، مهندسی پزشکی، زیست فناوری، صنایع غذایی، صنایع پتروشیمی، نانومواد، حوزه های مختلف دارویی با تاکید بر مکمل ها و سایر فرآورده های خوراکی، دارویی و درمانی، و کلیه مواد سرامیکی، فلزی، آلی، بسپار و مرکب پس از اخذ مجوزهای مربوطه، توسعه و ایجاد دانش فنی در زمینه آرایشی، بهداشتی، مهندسی پزشکی، زیست فناوری، صنایع غذایی و دارویی و صنایع پتروشیمی، سرمایه گذاری در شرکتها، موسسات و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی و اخذ و اعطا نمایندگی در خصوص فعالیتهای مرتبط در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مورد نیاز موضوع فعالیت شرکت، عقد تفاهم نامه و قرارداد و همچنین انجام پروژه های گوناگون با مراکز تحقیقاتی مهندسی و پزشکی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و صنعتی داخلی و خارجی و بین المللی، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اجرای طرح های پژوهشی و مشاوره ای در حوزه مشاوره ای و پزشکی و مدیریتی، تجاری و اقتصادی و انجام مطالعات اقتصادی، بنیادین، توسعه ای و کاربردی، انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و هر عملیات مجاز دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش احمدآباد مستوفی ـ دهستان احمدآبادمستوفی ـ روستا حسن آبادقلعه اکبربیک-حسن آباد خالصه-خیابان(خاکی)-خیابان شهید احسانی راد-پلاک ۴۴-مجتمع عصرانقلاب-طبقه همکف- کدپستی ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی می باشد که ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن غیرنقدی و ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن نقدی می باشد که بموجب گواهی شماره ۷۴۶,۳۹۲ مورخ ۱۷/۱۰/۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران باقی است.اولین مدیران:پدیده شیمی جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۶۹۳۶ و به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گسترش پدیده شیمی جم به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵ و به نمایندگی صادق عسکری حسن آبادی به شماره ملی ۲۴۹۱۳۵۲۰۲۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال رایمون نانو اکسیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۹۷۹۹ و به نمایندگی فرهاد بخشی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۰۳۶۵۵و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۰۷۶۲۶۲۱۹۷۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841394
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۱۱۰۷۹۵۱۲۲۲۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841487
آگهی تغییرات شرکت توسعه افق پاینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ شرکت ایراندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰ ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی کدم ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۰۷۶۲۷۸۶۴۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848394
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ پ۹۶۱۱۱۰۸۲۷۳۹۲۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854373
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای حمید رضا جبینی با کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ش. م۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرک. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ش. م۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹بانمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ش. م۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای حمید رضا محامد ک. م ۱۴۶۵۳۱۹۰۲۶ برای اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۱۱۴۷۵۸۵۳۸۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854387
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسیدموسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ پ۹۶۱۱۱۴۳۰۰۱۴۱۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854390
آگهی تغییرات شرکت پاکان به شو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۶۱۱۱۴۶۳۳۸۵۶۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860128
آگهی تغییرات شرکت گسترش فرآورده‌های نفتی افق خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمیدرضا جبینی به کد ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت بین المللی افق نفت وگازخاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ سید حبیب اله موسوی به کد ملی ۱۰۶۳۲۵۳۵۹۴ پ۹۶۱۱۱۶۸۱۹۳۷۷۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864549
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۵۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ج: دراجرای دستور اول، گزارش هیئت مدیره وبازرسان درمورد عملکرد سال مالی ۱۳۹۵قرائت گردیدومتعاقبا مجمع عمومی با توجه به عدم فعالیت شرکت درسال مالی ۱۳۹۵، ضمن تایید گزارش هیئت مدیره وبازرسان، عدم فعالیت شرکت را دردوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵راتایید نمود. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳وآقای حمیدرضا جبینی با کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت وموسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ش. م۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ش. م۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹بانمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ش. م۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸بانمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ش. م۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸بانمایندگی آقای مهردادعلی دوست ک. م ۱۴۶۵۳۱۹۰۲۶ ش۹۶۱۱۱۸۹۸۴۲۱۶۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865966
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۶۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶: ۱ موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ ش۹۶۱۱۱۹۴۷۱۹۸۳۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870118
آگهی تغییرات شرکت آرین گلرنگ پخش گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۲۴۷۳
و آقای حمیدرضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۲۳۲۳۰۷۷۴۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870971
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تیان گاز استیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ شرکت پدیده شیمی غرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۰۴۴ شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ پ۹۶۱۱۲۴۸۹۷۷۳۰۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870981
آگهی تغییرات شرکت کیان الماس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای بابک ربیعی به شماره ملی ۳۸۷۳۴۰۵۰۰۸ آقای علیرضا کیانی آذربایجانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ و آقای ناصر گورابی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره ش م۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳به سمت بازرسان اصلی و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۱۲۴۴۹۲۴۲۳۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870984
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی جواد زیدی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۲۵۴۴ پ۹۶۱۱۲۴۸۲۸۹۸۲۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874553
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمیدرضا جبینی با کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۶۱۱۲۶۴۷۰۲۴۲۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892320
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۹۴۴۹
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۶۰وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۷۹۴۴۹به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳به سمت بازرس اصلی وآقای حمیدرضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۰۵۲۴۱۴۶۲۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892541
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۰۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای حمید رضا جبینی با کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ش. م۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م: ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر ش. ث ۲۵۹۴۳۲ ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای محمد صادقی نژادبرزلقی ک. م ۵۴۵۸۸۲۵۸۴۵ شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران ش. ث ۳۷۱۴۲۵ ش. م ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ ش۹۶۱۲۰۵۱۲۱۹۰۴۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902101
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش لرستان بروجرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ تصویب گردید بازرسان: موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی حمید رضا جبینی با کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بسمت بازرس علی البدل موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضا هیات مدیره به قرار ذیل میباشد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث ۱۶۷۰۵۵ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث ۳۱۱۲۸۸ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول ش. ث ۱۶۷۱۲۴ش. م۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر ش. ث۲۵۹۴۳۲ ش. م۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای محمد صادق حشمت ک. م ۰۴۹۰۴۱۶۱۸۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند ش۹۶۱۲۰۸۴۴۶۳۸۴۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932507
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی سولفور کوب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۲۰۸۶۳۹۷۳۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932599
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵وشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گل پخش اول به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸به نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲و شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ به نمایندگی آقای توحید قزوینهء به شماره ملی ۳۳۰۹۶۱۶۶۴۹ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ بتصویب رسید. ش۹۶۱۲۲۰۷۴۵۸۴۲۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935484
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش هیئت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ در دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۲۱۶۸۳۲۱۰۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938083
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جویا بهنود درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۳۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۸۵۷۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبیولوژی بر روی تمام محصولات و کالاهای غذایی، شوینده، آرایشی و بهداشتی، سلولزی، پلیمری و غیره. کنترل و آزمایشات لازم بر روی نمونه های ورودی به انبارها و نمونه های جمع آوری شده از سطح کارخانجات و فروشگاه ها و بازار، ایجاد رویه ای علمی در خصوص نمونه برداری از محصولات، به کارگیری شیوه های نوین آزمایشگاهی و تکنولوژی پیشرفته، ایجاد، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی تحقیقاتی و کنترلی، برآورده سازی الزامات استانداردها در انجام آزمون ها، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی مرتبط، ایجاد ارتباط با نهاد ها و شرکتهای های علمی، تحقیقاتی و صنعتی به منظور ارائه خدمات متقابل، ارایه خدمات پژوهشی و مشاوره ای تخصصی و انجام فعالیتهای متنوع آزمایشگاهی با کیفیت بالا و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و هر عملیات مجاز دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم باشد ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش احمدآباد مستوفی ـ دهستان احمدآبادمستوفی ـ روستا حسن آبادقلعه اکبربیک ـ حسن آباد خالصه ـ خیابان (خاکی) ـ خیابان شهید احسانی راد ـ پلاک ۴۴ ـ مجتمع عصرانقلاب ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد اولین مدیران: آقای صالح منصوری به شماره ملی ۰۰۶۹۹۹۲۱۸۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجید عامری به شماره ملی ۰۴۹۱۳۹۱۸۲۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۱۲۶۴۳۸۹۶۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941056
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۸۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت۱۱۳۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بعنوان بازرس اصلی و حمید رضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۲۲۲۴۵۸۷۰۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13944276
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ شرکت توسعه افق پاینده به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۲۹۳۰ شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ شرکت صنایع سلولزی مارینا سان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ پ۹۶۱۲۲۳۴۲۲۷۴۹۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950518
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۲۶۶۶۶۸۶۷۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952606
آگهی تغییرات شرکت گسترش پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۴۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تثصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳و آقای حمید رضا جبینی ش م۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پدیده شیمی پایدار ش م ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲شرکت پدیده شیمی قرن ش م ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ و شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار ش م ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ پ۹۶۱۲۲۶۱۹۸۶۹۲۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952620
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور افق گسترش معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۶۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۲۶۶۰۴۸۶۱۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13954019
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آذربایجانغربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت۱۱۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی با کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۲۷۴۲۸۲۹۷۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957775
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای سایه بان امن آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۶۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۶۶۳۴۴ مورخ ۶/۶/۱۳۹۶ بیمه البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ مهدی نادری حکاکیان به شماره ملی ۰۰۵۰۸۳۶۰۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۱۲۲۸۶۶۶۵۷۴۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958205
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی خبره به ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضاء برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت گلرنگ پخش به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ شرکت صنعت غذایی کوروش به ش. م ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به ش. م ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ شرکت پدیده شیمی پایدار به ش. م ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ پ۹۶۱۲۲۸۲۲۸۸۶۳۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972635
آگهی تغییرات شرکت گسترش سلامت پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۵ بتصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ و شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۹۴۸۵ و شرکت آرین سلامت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۰۲۷۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خبره ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۱۲۰۱۲۱۴۷۰۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972644
آگهی تغییرات شرکت پاکان بسپار آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۷۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۶۳۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ شرکت ایراندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰ پ۹۷۰۱۲۰۹۴۵۱۶۶۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972646
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش پدیده شیمی آرین به شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۳۸۴۸۲ شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ پ۹۷۰۱۲۰۴۵۷۲۷۹۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972664
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۷۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی به کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۱۲۰۳۴۷۶۹۵۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980697
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۵۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. / ش۹۷۰۱۲۷۴۹۸۲۶۷۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016392
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره و آقای حمیدرضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای محمد میرحسینی تبریزی ک. م ۰۰۷۲۷۹۹۰۵۶ شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۱۷۶۷۸۴۳۹۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019683
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش ساری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۲۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بعنوان حسابرس قانونی شرکت و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۱۹۸۵۲۸۳۵۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14033753
آگهی تغییرات شرکت تجهیز گستر کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۷۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمیدرضا جبینی به کد ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فروشگاههای زنجیره افق کوروش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ و شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره افق کوروش به شناسه ملی۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰ و سید مصطفی حسینی آراء به کد ملی ۳۲۵۹۰۰۸۷۶۴ پ۹۷۰۲۲۶۱۳۰۴۷۶۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14033763
آگهی تغییرات خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۷۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۹۶۸۶۵۸۰۵/ ۵۱۶۴۸۶۳/ ۱/ ۰۲/ ۰۳/ ۰۲/ ۱۷۱۴ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فائب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به سمت اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: مسعود سزاوارذاکریان ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ محمد شرکت بزازان ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ حسین رستمی ۰۰۴۵۴۷۳۱۲۹ و علی اصغر طرزمنی ۰۰۶۱۷۱۰۰۴۰ و سیدمحمود احمدی ۰۴۹۱۹۷۲۶۱۱ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و هاشم قهرمانی ۳۹۷۹۱۸۴۳۵۸ و شهرام صیادی ۰۰۴۰۸۲۹۹۳۶ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره (خزانه دار و نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. روزنامه رسالت برای درج آگهی موسسه انتخاب شد. آقای حمیدرضا جبینی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس اصلی و مصطفی منصوری ۰۴۹۳۴۱۷۹۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۲۶۴۴۴۴۹۶۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074215
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فاران شیمی تویسرکان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۹۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ وتاییدیه شماره۳۷۶ مورخ ۴/۲/۱۳۹۷ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان تویسرکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شماره ثبت۳۷۳۳۵۳ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ شرکت پدیده شیمی نیلی به شماره ثبت۱۶۵۵۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شماره ثبت۳۸۷۳۲۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ شرکت هستی آریا شیمی به شماره ثبت ۳۷۶۵۰۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ شرکت گسترش هستی سلامت شیمی به شماره ثبت۴۸۹۴۹۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۳۲۹۷همگی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مسعود گودرزی به شماره ملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ومحمود حاجی رضا طهرانی به شماره ملی۰۰۳۹۰۰۱۸۰۶ هردو به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره ۲ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت۱۱۳۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب اعضا حاضر قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۲۳۱۹۶۶۷۹۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167300
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضاء هیئت برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت دالین مهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ روزنامه رسالت را بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۲۲۴۵۷۲۳۷۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167493
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راین فارمد در تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۰۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۷۹۶۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید، فروش، تولید، توزیع، تولید کارمزدی، واردات و صادرات مواد اولیه و کلیه محصولات و فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، مکمل های غذایی، لوازم و تجهیزات پزشکی، واردات و صادرات ماشین آلات و ادوات مرتبط با صنایع دارویی، اخذ نمایندگی از کمپانی های تولیدی تحقیقاتی و یا تامین کننده مواد اولیه و محصولات دارویی و تولید کارمزدی و یا تحت لیسانس محصولات دارویی و سایر عملیات تولیدی و تجاری و بازرگانی مربوط به حوزه دارو و مکمل های غذایی و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ولیعصر ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی ـ پلاک ۶۸ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۶۷۷۱۴۵۴۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۷/۸۷۵۱۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه مرکزی قم با کد ۸۷۵۱۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آوین شیمی پلاست به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۰۳۷۰ و به نمایندگی حمیدرضا قجر به شماره ملی ۰۳۲۲۷۴۵۰۵۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گل نوش هستی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۷۰۰۳ و به نمایندگی محمدرضا میرزائیان به شماره ملی ۰۰۵۸۴۴۶۰۶۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سپهر پلاستیک پدیده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ و به نمایندگی محمد وصال شیرازی به شماره ملی ۲۲۹۵۴۳۳۹۳۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال کیان الماس مهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ و به نمایندگی ناصر خداشناس به شماره ملی ۰۰۶۷۳۱۵۸۶۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال الین فارمد به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۹۲۰ و به نمایندگی ناصر گورابی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد وصال شیرازی به شماره ملی ۲۲۹۵۴۳۳۹۳۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای آقای ناصر گورابی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۵۲۲۸۹۰۵۳۰۶۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170079
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پرتو شید زمان درتاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۱۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۲۷۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله آرژانتین-ساعی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه هیجدهم-پلاک ۴-طبقه سوم- کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۰.۲۴۸ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک بانک سینا شعبه گاندی با کد ۴۵۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی سلیمی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۷۷۵۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امید روستا به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۶۰۹۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ و به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن امینی نیک به شماره ملی ۱۲۸۵۸۵۴۱۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازرئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .مجمع تصویب نمود در صورت برابری رای اعضای هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۵۲۳۶۸۹۹۴۴۱۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174382
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین تجارت مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۹۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی خبره۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۷۰۵۲۷۶۲۳۹۴۱۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191539
آگهی تغییرات شرکت دالین مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت را بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب شدند. شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر ش. م۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و شرکت صنایع غذایی ماستر فوده ش. م ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰ برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۰۶۴۸۲۱۰۵۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203066
آگهی تغییرات شرکت شایان سلامت پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۱۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۹۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ و شرکت ابیان دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ و شرکت هستی آریا شیمی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ و شرکت گسترش هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت را بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۴۵۰۱۸۷۰۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210175
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶تصویب گردید موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ و آقای حمیدرضا جبینی کد ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه رسالت را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید پ۹۷۰۶۱۹۲۰۲۲۶۴۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210180
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ و آقای حمید رضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۶۱۹۳۴۰۲۷۸۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213886
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرتوشید زمان درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۳۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۴۵۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه، تنظیم، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوطه و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله گاندی-خیابان آفریقا-خیابان یکم-پلاک ۵-ساختمان پارس-طبقه دوم- کدپستی ۱۵۱۷۶۱۵۵۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۱,۴۵۰ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه گاندی با کد۴۵۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره گلپخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ و به نمایندگی امید روستا به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۶۰۹۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محسن امینی نیک به شماره ملی ۱۲۸۵۸۵۴۱۰۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ و به نمایندگی علی سلیمی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۷۷۵۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گسترش پرتو شید زمان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۲۷۲۴ و به نمایندگی سیدجعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تما می اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۱۲۶/۱۱۰/۹۷ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تاسیس گردید. پ۹۷۰۶۲۱۶۷۲۹۱۵۶۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242120
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضاء هیئت برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت پدیده شیمی پایدار ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۷۰۷۱۰۳۱۳۳۲۱۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270860
آگهی تغییرات شرکت سپهر پلاستیک پدیده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان ش. م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ و آقای حمیدرضا جبینی ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۷۲۸۹۳۴۸۶۹۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270875
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمید رضا جبینی به کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۲۸۳۵۸۵۴۰۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273914
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره به ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به ک. م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۷۳۰۷۳۱۵۵۴۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273954
آگهی تغییرات شرکت پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲ شرکت سپهر پلاستیک پدیده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۳۰۲۱۳۱۰۲۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293045
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پاپیروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی با کدملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۰۷۶۰۶۲۸۳۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313513
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۳۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان در دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره به شماره به ثبت ۱۱۳۴وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بسمت بازرس علی البدل شرکتبرای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۲۳۸۲۷۳۳۶۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315560
آگهی تغییرات شرکت آوین شیمی پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گسترش آریان پیشرو سلامت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۶۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸ وآقایان علیرضاکیانی آذربایجانی بشماره ملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹، علی صادق قزوینی شماره ملی ۰۰۵۷۳۰۰۱۳۵، ناصر گورابی بشماره ملی ۰۰۶۵۱۷۵۵۲۲ و شرکت گسترش آریان تک کیمیا (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۴۸۹۰۶وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابدران رسمی به شماره ثبت۱۵۵۶۶ وشناسه ملیملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید ش۹۷۰۸۲۶۲۰۴۸۲۸۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315796
آگهی تغییرات شرکت گسترش مهندسی فن آوران آوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۲۶۳۸۴۸۰۴۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322884
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۷۵۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت ۱۱۳۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی با کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۷۰۸۲۹۵۳۴۴۷۵۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323548
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی افق کوروش درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۱۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۸۴۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات کلیه محصولات غذایی، کشاورزی، شوینده، ماشین آلات کشاورزی، فرآورده های دامی و نهاده های دامی و منجمد مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و ایجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، یوسف آباد، کوچه پله سوم، خیابان شهید عبدالمجید اکبری، پلاک ۷۱، طبقه سوم کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۹۶۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲۳۳۸۵۵ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه پارک ساعی با کد ۶۳۱۲۳ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ و به نمایندگی مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰ و به نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی ۰۰۶۹۹۹۲۱۸۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۶۳۲۰ و به نمایندگی سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۸۲۹۷۰۵۸۵۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330393
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۰۵۲۶۹۳۲۷۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330397
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان پیشرو سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی کدملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت کیان الماس مهر شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ روزنامه رسالت را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب نمودند. پ۹۷۰۹۰۵۴۳۳۸۷۳۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330399
آگهی تغییرات شرکت گسترش پاکان پلاستکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۷۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره ش م۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای حمید رضا جبینی ش م ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۰۵۶۶۱۵۵۷۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338817
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع c