محمدرضا شه بخش

محمدرضا شه بخش

کد ملی 0937649325
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 724978
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع پتروشیمی کرمان سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۷۲۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۹۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: بهزاد آویج به کدملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ بسمت بازرس اصلی و کوروش فراهانی به کدملی ۳۹۳۲۶۷۸۲۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۲۰۱۰۰۲۵۰ به نمایندگی محمدرضا شه بخش به کدملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ و شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳ به نمایندگی مهدی ابراهیمی به کدملی ۶۳۱۹۷۹۸۱۹۱ و شرکت جهان پویا بین الملل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۶۴۳ به نمایندگی حسین توفیق به کدملی ۲۹۹۱۲۲۷۶۰۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲ و ۴/۶/۹۱ حسین توفیق به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا شه بخش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، رضا شیخ رابری به کدملی ۵۸۳۹۹۵۹۷۷۴ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و بهادار از جمله چک، سفته، برات و سند تعهدآور مالی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به م ولیعصر بلوار کشاورز خ کبکانیان ک پنجم پ ۱۴ ط دوم واحد ۴ کدپستی ۱۴۱۵۷۱۴۳۴۴ منتقل گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۷۷۸۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192828
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد سمنگان سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۳۳۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۱۴/۵/۱۳۹۲ ۲۲/۴/۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورت‌های مالی سال ۹۱ ۲ آقای بهزاد آویج کد ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ و آقای علی امینی رنجبر کد ملی ۳۰۵۱۷۳۱۷۹۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای محمد رضا شه بخش کد ملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حاج محمد خواجویی سیرجانی کد ملی ۳۱۷۹۲۶۱۵۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جلال صابری کد ملی ۴۸۲۹۸۷۸۷۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود سلطانی زاده کد ملی ۲۹۹۲۰۱۷۲۳۱ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کرمان امروز و استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۳۵۵۰۸۵۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207454
آگهی تغییرات شرکت سازمان عمران کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ ۱ محمد رضا شه بخش با کد ملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ بنمایندگی از توسعه و عمران علوی کرمان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جواد فدایی فتح ابادی با کد ملی ۲۹۹۲۳۹۵۱۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و چنگیز حزین با کد ملی ۰۰۴۴۵۶۱۲۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و یا آقای بهزاد آویج و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۹۴۵۶۶ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270228
آگهی تغییرات شرکت خودروسازان راین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا شه بخش کدملی۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ با نمایندگی از سوی شرکت صنایع خودروسازی کرمان شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدتقی بانکی کدملی۰۰۴۴۱۳۳۳۳۲ با نمایندگی از سوی شرکت خودروسازی کارمانیا شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۵۵۳۶ به سمت نایب رئیس آقای حسین محمدی کدملی۱۸۱۵۵۷۳۱۲۰ با نمایندگی از سوی شرکت ریگان خودرو شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۲۰۱۹ عضو هیئت مدیره آقای آرمین محمدی کدملی۰۰۶۳۷۵۵۹۲۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل پ۱۷۴۹۹۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287628
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم پارس هنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا شه بخش ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵، سید محمد صدرهاشمینژاد ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ و محمود رهبری ۰۰۳۵۳۶۲۰۷۳ و محمد بخشی ۰۳۸۱۱۶۹۷۱۵ و شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۷۴۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408950
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهتاب صنعت نیرو شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۲۲۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شه بخش ک م ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ رئیس هیئت مدیره و آقای جهانبخش خانجانی ک م ۲۶۹۰۲۹۹۳۱۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین تکفلی ک م ۰۸۵۹۲۴۱۶۰۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چکها، بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغییر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۶۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570688
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت پتروشیمی کشکوییه در تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۱۴۹۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تولید تهیه توزیع مواد اولیه شوینده ( ال ای بی ) و سایر مشتقات خوراک مایع صنایع پتروشیمی تامین مواد اولیه قطعات ماشین آلات تجهیزات مرتبط خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاهها همایش ها سمینارها در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ولی عصر ابتدای بلوار کشاورز خ کبکانیان پ ۱۴ واحد ۴ ط ۲ کدپستی ۱۴۱۵۷۱۴۳۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۳۵۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۵۵/۹۲/۶۳۰۷ مورخ ۱۱/۳/۹۳ نزد بانک ملت شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مهرداد شفیعی بافتی به شماره ملی ۳۱۳۱۴۷۳۹۶۷به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران ۲. سازمان عمران کرمان به نمایندگی محمدرضا شه بخش به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۳. مجتمع پتروشیمی کرمان به نمایندگی رضا شیخ رابری به شماره ملی ۵۸۳۹۹۵۹۷۷۴به سمت رئیس هیئت مدیره ۴. جهان پویا بین الملل به نمایندگی حسین توفیق به شماره ملی۲۹۹۱۲۲۷۶۰۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ کورش فراهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۷۸۲۴۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار پ۹۳۰۵۲۲۵۳۱۴۴۸۴۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378116
آگهی تصمیمات شرکت نوبل شیشه بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. بهزاد آویج به ش ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به سمت بازرس اصلی و احمد ایروانی به ش ملی ۰۴۹۲۹۱۹۹۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ولی اله افخمی راد به ش ملی ۰۸۵۹۴۴۰۵۶۷ و محمدرضا شه بخش به ش ملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان و عباس سلیمان زاده به ش ملی ۳۰۷۱۳۶۲۴۸۱ به نمایندگی از شرکت عمران کار سیرجان. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772489
آگهی تغییرات شرکت کرمان موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت‌های اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا شه بخش دارای کدملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵به عنوان نماینده شرکت صنایع خودروسازی کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مازیار شوندی دارای کدملی ۰۰۶۸۹۶۶۰۰۸ به عنوان نماینده شرکت دووموتور دارای کد فراگیر ۳۰۰۲۷۶۰۴۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سامان فیروزی فیروزکوهی دارای کدملی ۰۰۶۴۱۹۳۱۴۴ به عنوان نماینده شرکت خودروسازان بم با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۴۶۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا یزدان پناه فدائی دارای کدملی ۳۰۹۰۰۳۵۷۵۸، به عنوان نماینده شرکت خدمات و تجارت بم خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا میرعلینقی دارای کدملی ۰۰۵۶۲۸۶۱۰۴ به عنوان نماینده شرکت آرمان موتور ارگ با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۷۳۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل. امضای کلیه اوراق تعهدآور و اسناد بهادار و اسناد بانکی و قراردادها و اوراق مالی ازقبیل چک، سفته وبرات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد وکلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه بامهرشرکت و درغیاب مدیرعامل باامضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۱۱۶۷۰۱۴۹۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911738
آگهی تغییرات شرکت صنایع نوآوران کویر آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۸۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ الف سمت اعضا هیات مدیره: سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای محمدرضا شه بخش باکدملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ آقای غلامرضا مغزیان باکدملی ۱۲۸۴۷۴۴۵۸۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا مغزیان باکدملی ۱۲۸۷۴۹۱۰۹۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی امینی رنجبر باکدملی ۳۰۵۱۷۳۱۷۹۱ به سمت مدیرعامل ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۲۶۳۱۵۶۳۳۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13145120
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵: ۱ آقای محمدرضا شه بخش دارای کدملی۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ با نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان دارای شناسه ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علی علمی دارای شناسه ملی دارای کدملی ۰۰۴۳۳۱۱۵۷۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدعلی کریمی دارای کدملی ۴۲۸۴۱۴۹۲۷۱ با نمایندگی از جانب موسسه خیریه موالی الموحدین علی ابن ابیطالب ع دارای شناسه ۱۰۶۳۰۰۰۸۸۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مسعود فاضل دارای کدملی ۰۰۳۹۹۱۳۰۳۱ با نمایندگی از جانب شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان دارای شناسه ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا یزدان پناه فدایی دارای کدملی ۳۰۹۰۰۳۵۷۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا شه بخش دارای کدملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته وبرات وقراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دونفر دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل باامضای منفرد نایب رییس هیئت مدیره یا عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۹۰۲۹۴۰۸۱۶۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279375
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و عمران گلخانه های کرمان درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۰۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۹۲۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مطالعه، ایجاد، توسعه، راه اندازی، سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرح ها و پروژه های تولیدی(اعم از کشاورزی و صنعتی) بازرگانی، خدماتی و ساختمانی در داخل و خارج از کشور، ایجاد و احداث مجتمع ها و شهرکهای گلخانه ای و مدیریت بهره برداری آنها از طریق استفاده از گلخانه ها و تجهیزات پیشرفته برای تولید محصولات با کیفیت مناسب فروش محصولات در داخل کشور و همچنین صادرات با ارایه الگوی مناسب جهت توسعه کمی و کیفی محصولات و توسعه فرهنگ مدرن کشاورزی و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای در امور فنی و مهندسی، اقتصادی،بازرگانی، تولید و صنایع وابسته و پیوسته بخش کشاورزی،ارائه تکنولوژی های جدید در امورات زیر بنایی و زیر ساخت های کشاورزی،تشکیل و تأسیس انواع شرکت ها، خرید یا مشارکت در انواع شرکت ها و موسسات اقتصادی در داخل و خاج از کشور و برنامه ریزی برای بازسازی، نوسازی، بهره برداری، اصلاح، توسعه و ادغام آنها، آماده کردن شرکت های مورد سرمایه گذاری به منظور فروش و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ورود و پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار، همچنین ومشارکت وسرمایه گذاری در شرکت ها و بنگاه اقتصادی خارجی با رعایت مقررات مربوطه، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز بنگاه ها به منظور تسهیل امور، افزایش کارایی و یا انجام سرمایه گذاری، اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ موافقت اصولی و هر گونه مجوزهای دیگر به منظور اجرای طرح های تولیدی و صنعتی جدید و یا توسعه و تکمیل واحد های موجود، انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی شامل خرید ـ فروش ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: ستارخان ـ جنب پل ستارخان کدپستی: کدپستی ۱۴۵۴۷۳۴۶۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ با نام که مبلغ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی بانکی شماره ۶۶۴ /۳۶۵ مورخ ۷/۱۰/۹۵ بانک سینا شعبه ستارخان پرداخت گردید و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: سازمان عمران کرمان دارای شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به نمایندگی آقای محمد رضا شه بخش دارای کد ملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵بسمت رئیس هیئت مدیره،شرکت عمران کار سیرجان دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۰۱۷ به نمایندگی آقای سعید صنعتی دارای کد ملی ۲۹۹۲۰۳۳۷۲۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زنده روح کرمانی دارای کد ملی ۳۰۷۰۹۶۱۲۷۴ بسمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به سمت بازرس علی البدل و حسابرسی مدبران مستقل به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۱۰۹۷۶۹۸۹۰۷۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625487
آگهی تغییرات شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا شه بخش با کدملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۵۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مزینانی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۰۶۹۰۰ به نمایندگی شرکت عمران ارگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۲۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خراسانی گزکی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۴۷۸۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. محمد کریمی به کدملی ۰۸۹۰۲۵۴۸۹۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ازجمله چک سفته بروات بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۲۸۴۴۷۵۰۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652522
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مرادعلیزاده به شماره ملی ۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷ به نمایندگی از موسسه خیریه مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) به ش. م ۱۰۶۳۰۰۰۸۸۹۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۹۷۱۸۱ به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان به ش. م ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد فرشاد به شماره ملی ۵۳۵۹۸۴۸۱۱۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی خیر کرمان به ش. م ۱۰۶۳۰۰۸۸۸۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمدجواد فدایی فتح آبادی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۹۵۱۱۰ به نمایندگی از شرکت خدماتی بازرگانی هزار کرمان به ش. م ۱۰۶۳۰۱۰۴۳۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا شه بخش به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ به نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی کرمان به ش. م ۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۷۱۹۷۴۳۱۰۲۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14263498
آگهی تغییرات شرکت خودروسازان بم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شه بخش دارای کدملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ بانمایندگی از شرکت خدمات و تجارت بم خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۵۸، به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سامان فیروزی فیروزکوهی دارای کدملی ۰۰۶۴۱۹۳۱۴۴ با نمایندگی از جانب شرکت کرمان موتوربه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا میرعلینقی دارای کدملی ۰۰۵۶۲۸۶۱۰۴ با نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاءکلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته وبرات وقراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت , و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل باامضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۹۷۰۷۲۵۹۰۱۴۰۵۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315632
آگهی تغییرات شرکت عمران ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۲۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شه بخش به نمایندگی ازطرف شرکت صنایع خودروسازی کرمان بعنوان عضوهیئت مدیره آقای محمدعلی کریمی به نمایندگی ازطرف شرکت توسعه عمران وعلوی کرمان بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین و آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۹۷۱۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا شه بخش به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود فاضل به شماره ملی ۰۰۳۹۹۱۳۰۳۱بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چکها وسفته‌ها با امضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با دوامضاء ازامضاء سایراعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق واسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۶۲۷۶۱۰۰۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328284
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شه بخش دارای کدملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ با نمایندگی از جانب شرکت صنایع خودروسازی کرمان دارای شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سامان فیروزی فیروزکوهی دارای کدملی ۰۰۶۴۱۹۳۱۴۴ با نمایندگی از جانب شرکت خودروسازان بم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۴۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای پرهام سیدین دارای کدملی ۰۰۶۸۸۷۶۷۶۹ با نمایندگی از جانب شرکت کرمان موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسین میری دارای کدملی ۰۹۳۳۰۶۵۲۹۹ با نمایندگی از جانب شرکت خدمات و تجارت بم خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد شادکام دارای کدملی ۰۰۶۱۴۲۲۹۸۳ با نمایندگی از جانب شرکت عمران ارگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۲۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۰۵۲۰۱۹۳۲۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک