رامین معانی

رامین معانی

کد ملی 0937644498
53
شرکت‌ها
53
آگهی‌ها

شرکت های رامین معانی

قالب سازی ایران قدر شقایق
قالب سازی ایران قدر شقایق
1
مهندسی پرتو رایان درمان
مهندسی پرتو رایان درمان
1
میلاد انرژی پارس
میلاد انرژی پارس
1
تولیدی و صنعتی کمپارس
تولیدی و صنعتی کمپارس
1
صنایع فلزی بنیاد پوشش
صنایع فلزی بنیاد پوشش
1
بهبود جویان حیات
بهبود جویان حیات
1
کربن صنعتی پارسیان آند
کربن صنعتی پارسیان آند
1
صنعتی ظریف کار بهروز
صنعتی ظریف کار بهروز
1
آروین تبریز
آروین تبریز
1
فن آوری داده های زمین
فن آوری داده های زمین
1
ساختمانی ساتراپ سامان ساز
ساختمانی ساتراپ سامان ساز
1
مهندسین مشاورطراحی صنعتی ایران
مهندسین مشاورطراحی صنعتی ایران
1
ساراول
ساراول
1
فنی و بازرگانی و خدماتی پیمان مرو
فنی و بازرگانی و خدماتی پیمان مرو
1
بازرگانی بازیافت فلراریا
بازرگانی بازیافت فلراریا
1
ایستا توان صنعت
ایستا توان صنعت
1
توسعه سیمان سفید زاگرس
توسعه سیمان سفید زاگرس
1
سازند صنعتی ایران
سازند صنعتی ایران
1
جنوب گاز
جنوب گاز
1
تولیدی و صنعتی دیوا بابل
تولیدی و صنعتی دیوا بابل
1
حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر
حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر
1
مهندسی آئین آباد مهر البرز
مهندسی آئین آباد مهر البرز
1
تولیدی و صنعتی سامان کاشی
تولیدی و صنعتی سامان کاشی
1
ایگل هرمس خاورمیانه
ایگل هرمس خاورمیانه
1
آیدین فولاد تبریز
آیدین فولاد تبریز
1
الماس آیلین البرز
الماس آیلین البرز
1
صنایع شیشه خورشید البرز آریایی
صنایع شیشه خورشید البرز آریایی
1
پیروزان صنعت نیکو
پیروزان صنعت نیکو
1
وندا طرح و ساخت
وندا طرح و ساخت
1
صنعت کاران همسو
صنعت کاران همسو
1
فاران فولاد تهران
فاران فولاد تهران
1
مجتمع آهک اسپندار
مجتمع آهک اسپندار
1
فن آوری مبین سامان
فن آوری مبین سامان
1
پارت پلیمر پیشرو
پارت پلیمر پیشرو
1
الیاف سرامیک سپید
الیاف سرامیک سپید
1
تکماش ایمپورت تهران
تکماش ایمپورت تهران
1
طراحی و ساخت پرتو ناب الکترونیک
طراحی و ساخت پرتو ناب الکترونیک
1
پترو ارس خاورمیانه
پترو ارس خاورمیانه
1
تولیدی و صنعتی آجرسا
تولیدی و صنعتی آجرسا
1
نوآوران توسعه حدید
نوآوران توسعه حدید
1
1
1
1
پایالیو
پایالیو
1
توسعه کالا تجارت تنیان
توسعه کالا تجارت تنیان
1
رابین صنعت رابو
رابین صنعت رابو
1
ماهان صنعت آریا
ماهان صنعت آریا
1
بازرگانی نوین تجارت باشماق
بازرگانی نوین تجارت باشماق
1
سام گل مازند
سام گل مازند
1
موج اندیشه نوین بسپار
موج اندیشه نوین بسپار
1
بازرگانی سام آرمان مازند
بازرگانی سام آرمان مازند
1
روغن پارسیان خلیج
روغن پارسیان خلیج
1
مهندسی سماء پژوه اذر
مهندسی سماء پژوه اذر
1
فنی مهندسی یدک ساز قالب
فنی مهندسی یدک ساز قالب
1
کربن صنعتی پارسیان گرافیت
کربن صنعتی پارسیان گرافیت
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557675
آگهی تصمیمات شرکت قالب سازی ایران قدر شقایقسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۱۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۰۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۹۹۲۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581582
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرتو رایان درمانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: رامین معانی به کدملی۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محسن محمودی چونیلی به کدملی۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۰۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592124
آگهی تغییرات شرکت میلاد انرژی پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۲۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۵۹۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651909
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی کمپارسسهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۸۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به ش. م ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به ش. م ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۳۶۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679997
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فلز بنیاد پوشش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۳۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۰۸۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923126
آگهی تغییرات شرکت بهبود جویان حیات (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۰۹۸۶۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۲۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، اقای رامین معانی به شماره ملی۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۸/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۴۹۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990321
آگهی تغییرات شرکت کربن صنعتی پارسیان آند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۱۹ شناسه ملی۱۰۵۹۰۰۱۹۲۲۱ کدپستی۴۸۶۵۱۷۳۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخه۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال۱۳۹۰ در جلسه مطرح و به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت۱۹۸۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۹۹۳ به نمایندگی آقای رامین معانی به کدملی۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیومرث مختارپور به کدملی۵۷۶۹۶۵۳۰۰۰ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ محمد میرزایی به کدملی۰۰۸۰۱۸۹۸۷۳ ۲ محبوب میرزایی به کدملی۲۶۴۸۶۵۹۲۷۷ ۳ رضا رستمی به کدملی۴۹۹۹۴۹۱۴۴۳ ۵ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه۱۷/۱۰/۱۳۹۱ آقای محبوب میرزایی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و رضا رستمی بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد میرزایی بسمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و رسمی بامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ مرکز اصلی شرکت به قرار ذیل میباشد. بهشهر شهرک صنعتی بهشهر (فاز۲) قطعه ۵E کدپستی۴۸۶۵۱۷۳۷۹۵ ۷ شعبه شرکت به قرار ذیل میباشد. تهران خیابان ولیعصر برج سرو ساعی واحد۱۷۰۵ کدپستی۱۴۳۳۸۹۴۷۱۴ ش۱۶۱۸۲۹۲ اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052235
آگهی تصمیمات شرکت ظریف کار بهروز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۵۶۸۰
الف باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ در شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ «آقایان شهرام ظریفیان بهروز؛ مهدی ظریفیان بهروز و رضا ظریفیان بهروز» اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو ۲ سال انتخاب گردیده‌اند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ و آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۱ تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: آقای مهدی ظریفیان بهروز بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ظریفیان بهروز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام ظریفیان بهروز بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شده‌اند. ۲ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا «به همراه مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۴۴۴۰۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102801
آگهی تصمیمات شرکت آروین تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۰۸۳۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر شماره ثبت ۱۹۸۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ و کدپستی ۱۴۶۷۸۱۴۵۶۱ به نمایندگی آقای رامین معانی به کد ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ و کدپستی ۱۴۷۱۷۶۴۸۵۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی به کد ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ و کدپستی ۹۴۷۱۶۳۷۵۳۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب و آقای امیر قیومی به کد ملی ۱۳۷۷۲۹۱۲۳۵ و کدپستی ۱۹۹۸۷۳۷۸۱۷ آقای یوسف رحیمی به کد ملی ۱۳۷۶۴۲۶۲۲۶ و کدپستی ۱۴۳۵۸۳۵۳۸۱ خانم هانیه رحیمی دره چی به کد ملی ۱۷۱۸۵۵۳۸۷۰ و کدپستی ۱۴۳۵۸۳۵۳۸۴ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب روزنامه فجر آذربایجان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید آقای یوسف رحیمی دره چی بسمت رئیس هیئت مدیره خانم هانیه رحیمی دره چی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر قیومی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۷۹۶۹۴۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104372
آگهی تغییرات شرکت فن آوری داده‌های زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۱۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای رامین معانی به کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقای مهدی کشت دار به شماره ملی ۰۰۵۰۳۶۷۴۵۵ و آقای آرام یریت سیان به شماره ملی ۰۰۴۹۵۸۹۷۸۴ و خانم ریتا آجدانی به شماره ملی ۴۳۲۳۴۰۶۲۸۲. پ۱۶۶۹۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137739
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ساتراپ سامان ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۲۱۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سعید سعید زاده کدملی۰۰۶۲۵۴۴۶۷۵ محمدجواد غیبی کدملی۰۳۸۴۵۴۲۱۶۶ و محمدعلی سعید زاده کدملی۱۳۷۹۶۴۶۱۵۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و رامین معانی به شماره ملی۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۵۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177792
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد دبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین معانی ب ش م ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی تصویب رسید. پ۱۷۰۴۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205548
آگهی تغییرات شرکت ساراول سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای رامین معانی ک. م ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هدایت اله دهش ک. م ۱۲۸۰۱۸۱۰۷۹ و آقای مهدی زاداکبر ک. م ۰۳۲۱۶۴۱۲۸۰ و آقای سید جواد صادقی اسکوئی ک. م ۰۰۵۷۷۲۴۳۶۹ و آقای حمیدرضا بغدادی ک. م ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ و آقای نادر دهش ک. م ۰۰۴۹۷۸۷۹۱۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان بیژن فقیه ک. م ۰۰۳۸۸۷۲۲۴۲ و روزاس مناچکان مارکاریان ک. م ۱۳۷۹۵۱۳۶۱۸ بسمت اعضاء علی البدل. پ۱۷۱۷۹۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253060
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی و مراقبتی پیمان مرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان تقی نجفیان توماجانی با کدملی ۰۰۳۴۴۶۵۱۷۰، عباس حیدری با کدملی ۰۰۳۲۳۰۲۸۰۰، امیرسعید نیاورانی با کدملی ۰۴۵۰۹۹۶۸۸۳ و شراگیم انصاری فرد با کدملی ۰۰۵۶۰۴۹۲۲۶ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بنمایندگی آقای رامین معانی با کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو داودی با کدملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۹۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354943
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بازیافت فلراریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا اخوان به شماره ملی ۰۰۷۰۷۱۱۷۳۹ و آقای سعید فرخ زاده به شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۰۸۲۲ و آقای ناصر صمدی گنزق به شماره ملی ۱۴۶۷۷۲۷۶۹۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۸۲۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384485
آگهی تغییرات شرکت ایستا توان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۳۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و رامین معانی به کد ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۹۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443561
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین معانی با ک. م ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد. پ۱۸۲۱۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1583037
آگهی تغییرات شرکت سازند صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۰۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معانی کد ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. فریبرز مقیمی کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و جواد بازرگان هرندی کد ملی ۲۹۹۱۹۵۶۶۸۲ و حسین صمیمی کد ملی ۲۱۲۱۲۶۴۳۵۳ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۰۱۵۷۶۹۹۹۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635461
آگهی تغییرات شرکت جنوب گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۲۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به اتفاق آرا تصویب گردید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیربه شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین معانی با شماره کد ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۶۹۱۷۱۹۳۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662192
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی دیوا بابل سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۶۱ تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۳۵۹۹ کدپستی ۴۷۵۵۱۵۸۵۱۷
پیرو آگهی شماره ۱۵۴۸/۹۲/۰۲۳ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ و هیئت مدیره مورخه ۳/۶/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت حاصل شد که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: ۱ آقایان فریبرز مقیمی دارای شماره ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و علی نجفی دارای شماره ملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ و حسین صمیمی دارای شماره ملی ۲۱۲۱۲۶۴۳۵۳ و شرکت سرمایه گذاری و داد پویا دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۹۴۸۸ به نمایندگی آقای عسکری دانشور دارای شماره ملی ۲۰۶۲۶۹۹۱۲۳ و موسسه رفاه و آتیه عصر دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۵۸۷۲ به نمایندگی آقای حسین ارشادیان دارای شماره ملی ۲۰۶۲۹۰۰۶۰۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای رامین معانی دارای شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۶/۹۳ آقای فریبرز مقیمبی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای علی نجفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین صمیمی و شرکت سرمایه گذاری وداد پویا به نمایندگی آقای عسکری دانشور و موسسه رفاه و آتیه عصر به نمایندگی آقای حسین ارشادیان بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد مالی و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۰۰۹۱۰۰۰۰۱۱۱۶۵۹۴۹۶۱۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بند پی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686121
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۸۴۱۹۷/۹۳ مورخ۱۶/۷/۹۳ جامعه حسابداران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردید. آقای رامین معانی بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای احمد بابائی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای فرخ حیدری نوری بسمت عضو هیئت مدیره آقای فریدون جمشیدی با کدملی ۲۶۳۱۵۲۶۶۹۴ با پرداخت ۲۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۶۶۰۰۰۰۰ ریال به۶۸۱۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای رامین معانی ش م ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ دارای ۲۲۰۰۰۰۰ ریال آقای احمد بابائی ش م۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ دارای ۲۲۰۰۰۰۰ ریال فرخ حیدری موری ش م ۰۰۴۴۰۵۶۷۴۵ دارای ۲۲۰۰۰۰۰ ریال فریدون جمشیدی ش م ۲۶۳۱۵۲۶۶۹۴ دارای ۲۱۰۰۰۰ ریال ماده ۱۷اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید. گزارشهایی که درمورد انجام خدمات حرفه‌ای به صاحبکار ارائه می‌شود با ید توسط حداقل ۲ نفر از شرکا یا یک نفر از شرکا و یک نفر از حسابداران رسمی که تمام وقت در استخدام موسسه بوده و مسئولیت انجام کار را برعهده داشته‌اند امضا و ممهور به مهر موسسه انتشار یابد پ۹۳۰۸۱۱۹۸۹۴۴۶۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723844
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آئین آباد مهر البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. آقای علی احمدی به کدملی ۴۳۲۱۵۶۰۸۱۰ بسمت مدیرعامل ورئیس هئیت مدیره و آقای علی جاویدی زرنجین به کدملی ۱۵۳۳۸۷۲۶۲۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول احمدی به کدملی۴۳۲۱۶۶۲۴۴۳ به سمت عضو هئیت مدیره موسسه خدمات مدیریت پاسارگاد به شماره ثبت۱۹۸۲۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳و آقای رامین معانی به کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۱۶۶۳۴۱۵۱۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761603
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سامان کاشی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۲۹۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای رامین معانی با کدملی شماره: ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ بتصویب رسید. سید کمال سید محسنی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ۰۰۴۳۲۲۹۶۵۴ والهام سید محسنی نایب رئیس هیأت مدیره۰۰۷۲۵۳۸۳۱۷وسیدمحمدرضا سید محسنی عضو هیأت مدیره ۰۴۵۱۶۳۱۶۸۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۱۳۲۵۹۶۹۳۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762294
آگهی تغییرات شرکت ایگل هرمس خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر ثبت شده به شماره ۱۹۸۲۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ با نمایندگی آقای رامین معانی دارای کدملی شماره ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بعنوان بازرس اصلی وآقای احمد بابائی دارای کدملی شماره ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. پ۹۳۱۰۱۳۶۷۹۶۰۲۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394613
آگهی تغییرات شرکت آیدین فولاد تبریز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۲۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان در سال مالی ۹۲ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۹ بنمایندگی رامین معانی به کد ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بعنوان بازرس اصلی و رامین معانی به کد ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۱۰۳۰۷۸۵۷۵۱۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9815473
آگهی تغییرات شرکت تضامنی صنایع فلزی اکبریان و شرکا به شماره ثبت ۴۰۶۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۱۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از تضامنی به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فضل اله اکبریان به شماره ملی ۶۲۱۹۲۸۵۳۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباس اکبریان به شماره ملی ۰۰۶۸۷۸۷۳۸۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای نورالدین ارباب پوری به شماره ملی ۳۳۱۹۴۸۳۱۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای فضل اله اکبریان به شماره ملی ۶۲۱۹۲۸۵۳۰۱ بسمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ نام شرکت به الماس آیلین البرز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9822084
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیشه خورشید البرز آریایی سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۵۲۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۱۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید تسبیح گو به شماره ملی ۰۴۵۲۰۰۴۳۷۳ و آقای وحید تسبیح گو به شماره ملی ۰۰۵۳۲۱۹۹۸۸ و آقای حمیدرضا تسبیح گو به شماره ملی ۰۴۵۱۹۴۴۰۳۸ تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828073
آگهی تغییرات شرکت پیروزان صنعت نیکو سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۳۰۴۷۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ که تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای رامین معافی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ در دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9918278
آگهی تغییرات شرکت وندا طرح و ساخت سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۵۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۶۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۶/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهرام شیوایی به شماره ملی ۰۰۶۴۹۹۹۵۷۲ و آقای حامد شیوایی به شماره ملی ۰۰۷۱۰۰۷۸۶۵ و خانم شادی شیوایی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۰۹۳۱۲ و آقای شاهرخ شیوائی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۱۸۴۶۶ و خانم ماندانا سلیمانی نیا به شماره ملی ۰۰۷۳۳۰۲۷۵۹ تا تاریخ ۱۱/۶/۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شهرام شیوایی به شماره ملی ۰۰۶۴۹۹۹۵۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد شیوایی به شماره ملی ۰۰۷۱۰۰۷۸۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم شادی شیوایی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۰۹۳۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شاهرخ شیوائی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۱۸۴۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ماندانا سلیمانی نیا به شماره ملی۰۰۷۳۳۰۲۷۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شاهرخ شیوائی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۱۸۴۶۶ به سمت مدیرعامل. ۵ امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل آزمایش خ مهدی اول پ۲۱۳ واحد ۵ کد پستی ۱۴۶۴۷۷۶۶۴۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۸/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925595
آگهی تصمیمات شرکت صنعتکاران همسو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۱۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به ش ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10041505
آگهی تغییرات شرکت فاران فولاد تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رامین معانی به شماره ملی۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۰۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272441
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع آهک اسپندار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۶۷۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و رامین معانی به کد ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10276602
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری مبین سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معافی به کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370763
آگهی تصمیمات شرکت پارت پلیمر پیشرو سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۵۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۳۱۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ۲۰/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. دفتر مرکزی شرکت به شهر قدس بلوار شهید کلهر خ گلستان پ ۴۵ کدپستی ۳۷۵۴۱۹۳۱۹۵ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555672
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سرامیک سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۰۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به ش. ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به ک. م ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبرز مقیمی به ک. م ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ و محمود اردانی به ک. م ۵۵۲۹۷۸۱۵۶۱ و رامین نصیری به ک. م ۰۰۵۰۰۲۳۲۳۳ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ فریبرز مقیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود اردانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سهیلا سالاری به ک. م ۲۵۳۸۹۸۸۱۲۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۱ محل شرکت به تهران خ شهید کلاهدوز بین چهارراه کاوه و قنات پ ۲۸۹ ط ۴ ک پ ۱۹۳۹۸۳۴۵۱۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672975
آگهی تصمیمات شرکت تکماش ایمپورت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۶۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به ش م۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ (بازرس قانونی) به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به ک م۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید تسبیح گو به ک م۰۴۵۲۰۰۴۳۷۳ وحید تسبیح گو به ک م۰۰۵۳۲۱۹۹۸۸ حمیدرضا تسبیح گو به ک م۰۴۵۱۹۴۴۰۳۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ وحید تسبیح گو به سمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا تسبیح گو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , مجید تسبیح گو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10738165
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت پرتو ناب الکترونیک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۷۸۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۴۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۲ بسمت بازرس اصلی و رامین معانی به کد ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. اصغر گلاب به کد ملی ۰۳۸۴۰۳۳۱۲۱ و عبدالحمید شریف به کد ملی ۴۱۳۰۴۳۱۶۸۴ و علی اصغر تکلو به کد ملی ۰۷۴۹۶۵۳۸۷ و مریم مقدس جعفری به کد ملی ۰۰۴۲۵۴۲۰۶۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ اصغر گلاب بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید شریف بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر تکلو بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792945
آگهی تغییرات شرکت پترو ارس خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۴۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۰۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رامین معانی به شماره ملی۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ۲۲/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10938204
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آجرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۱ به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۰۶۰۷۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت که در مورخه۲۱/۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی شرکت منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به شماره ملی۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. اداره ثبت اسناد بوئین زهرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10986046
آگهی تغییرات شرکت نوآوران توسعه حدید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۲۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106092
آگهی تغییرات شرکت پرشین فولاد آریاسهامی خاص به شماره ثبت۳۴۱۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کریم فتحی به شماره ملی ۱۳۷۳۶۷۵۰۸۱ و آقای آیدین فتحی به شماره ملی ۱۳۸۲۴۵۶۷۶۱ و خانم حوریه کرم زاده به شماره ملی ۱۳۷۳۷۸۴۶۶۰ تا تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کریم فتحی به شماره ملی ۱۳۷۳۶۷۵۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آیدین فتحی به شماره ملی ۱۳۸۲۴۵۶۷۶۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم حوریه کرم زاده به شماره ملی ۱۳۷۳۷۸۴۶۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آیدین فتحی به شماره ملی ۱۳۸۲۴۵۶۷۶۱به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در مورد اسناد عادی اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130346
آگهی تصمیمات شرکت پایا لیو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و رامین معانی به ش ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707640
آگهی تغییرات شرکت توسعه کالا تجارت تنیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب شد موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیربه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ با نمایندگی آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۲۲۵۰۲۳۱۸۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733646
آگهی تغییرات شرکت رابین صنعت رابو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۳۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۴۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ با نمایندگی آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا بغدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۱۱۸۱۲۷۵۸۹۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738576
آگهی تغییرات شرکت ماهان صنعت اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۸۱۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. طیبه فرخ پی به شماره ملی ۱۹۷۱۹۷۴۴۱۲ و مرتضی طلوع صادق آزادی به شماره ملی ۰۹۳۳۰۴۷۲۸۲ و امیر حدادطهران به شماره ملی ۰۹۳۹۵۲۹۱۳۰ و منصور علوی مقدم به شماره ملی ۱۹۱۱۶۶۵۹۸۷ و علی صالح جلویانی به شماره ملی ۱۹۱۱۶۴۹۸۶۸ و سارا آرامی پور به شماره ملی ۵۲۷۹۶۹۴۲۵۸ و مهدی کردانی به شماره ملی ۱۷۵۶۶۶۶۳۱۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به نمایندگی رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به عنوان بازرس اصلی و رضا افشین بشماره ملی ۱۸۱۷۳۶۲۱۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۲۲۳۷۳۷۰۵۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763266
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۳۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبداله دشتی با کدملی ۳۸۲۰۴۴۱۷۸۶ آقای هیوا دشتی با کدملی ۳۸۲۱۲۳۲۷۴۹ خانم شیوا دشتی با کدملی ۳۸۱۰۴۳۰۲۲۶ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ با نمایندگی آقای رامین معانی با کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی دانش به شماره شناسنامه ۵۹۷ و کدملی ۳۸۲۱۱۶۰۹۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۰۵۲۳۴۵۴۲۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مریوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776099
آگهی تغییرات شرکت سام گل مازند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۳۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ب) روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ج) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به کد ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به نمایندگی آقای رامین معا نی بشماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و آقای کاظم علیزاده لداری به کد ملی ۲۰۶۳۱۰۷۴۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۱۳۶۵۹۹۸۴۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916546
آگهی تغییرات شرکت موج اندیشه نوین بسپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر ثبت شده بشماره ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به نمایندگی آقای رامین معانی به کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی عسگری بشماره ملی ۰۰۶۹۸۹۷۴۲۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای محمدحسین غوثی به کدملی ۲۸۷۱۸۸۱۴۵۶ بسمت مدیرعامل و آقای محمدامین غوثی به کدملی ۲۸۷۱۹۴۱۲۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا خواجه افضلی به کدملی ۰۰۶۹۲۶۱۰۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند وامضاء چک، سفته، برات، قراردادهای تعهد آور و اسنادرسمی با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" و بامهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۴۲۸۶۶۲۷۷۴۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102349
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سام آرمان مازند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۹۷۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدعباس نعمتی بشماره ملی ۲۰۶۲۸۱۶۸۳۹ و خانم زهرا دلالت بشماره ملی ۲۰۶۳۲۴۷۸۸۹ و خانم سیده سوگل نعمتی بشماره ملی ۲۰۵۰۱۷۹۹۴۴ ب) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به کدملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به نمایندگی آقای رامین معانی بشماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدموسی شیروانی حسینی بشماره ملی ۲۰۶۳۱۹۹۲۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت بازرگانی سام آرمان مازند انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۰۶۹۳۱۱۳۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153953
آگهی تغییرات شرکت روغن پارسیان خلیج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۱۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجود نقد مورد تصویب قرار گرفت. ب) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به نمایندگی آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد احمدی به شماره ملی ۲۱۷۰۱۷۳۴۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۶۸۴۷۹۱۶۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154290
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سماء پژوه اذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۴۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ثریا قصابیان از سمت بازرس اصلی شرکت عزل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیربه شماره ثبت۱۹۸۲۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به نمایندگی آقای رامین معانی به کدملی (۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸) بسمت بازرس اصلی و آقای سید عبدالکریم حسینی کوه کمری به کدملی (۰۳۸۳۹۲۵۵۸۴) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۰۶۵۱۱۸۷۳۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356233
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی یدک ساز قالب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۴۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر (عضو جامعه حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی با نمایندگی آقای رامین معانی به کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ و آقای رضا حیدری به کدملی ۴۲۸۱۵۵۹۶۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۲۴۹۱۶۵۴۵۱۴۰اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860850
آگهی تغییرات شرکت کربن صنعتی پارسیان گرافیت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۲۲۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت۱۹۸۲۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به نمایندگی آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت حسابرس و بازرس اصلی به آدرس تهران، خ ابوذر، نبش فهیمی، پلاک ۲، واحد ۴، کدپستی ۱۴۶۷۸۱۴۵۶۱ و آقای محمد احمدی به شماره ملی ۲۱۷۰۱۷۳۴۰۴ به سمت بازرس علی البدل به آدرس بهشهر، خ طالقانی، بن بست ۱۱، کدپستی ۴۸۵۱۶۴۵۶۴۳ برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۶۱۱۱۷۳۹۸۱۵۸۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک