افشین دروی

افشین دروی

کد ملی 0937593230
40
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 578734
آگهی تغییرات شرکت سام هور اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۸۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم آزاده عدالت دوست به شماره ملی۵۲۷۹۵۵۷۸۷۰ و خانم فرناز سام نژاد به شماره ملی۴۰۷۲۸۵۲۳۷۶ و آقای فرامرز سام نژاد به شماره ملی۴۰۷۱۴۱۶۱۴۹ تا تاریخ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ در تاریخ۱۱/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۳۴۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583305
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشتریان چارگون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۴۱۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۰۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۵ ریال طی گواهی شماره۳۸۳/۹۱ص/۲۰۱ مورخ۱۲/۰۲/۱۳۹۱ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۳ تعداد۰۰۰/۳۰ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به سی هزار سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد سی هزار سهم آن بی نام می‌باشد. در تاریخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۹۷۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586103
آگهی تغییرات شرکت آلوم گستر دیباسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۶۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۲۵/۲ ریال منقسم به نهصد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۲۵۰/۲ ریال که تماما از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره ۲۱۷۹۱۹۰ مورخ ۱۲/۲/۹۱ بانک تات شعبه آفریقای شمالی مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۰۱۱/۲ ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۸۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616749
آگهی تصمیمات شرکت ایران رهجو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۹۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دلآرام حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۹۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد فیضی به کدملی۱۵۸۲۴۴۷۸۳۷ مسعود فیضی اردکلو به کدملی۰۰۴۳۷۲۹۶۳۰ آرش فیضیاوردکلو به کدملی ۰۰۷۳۲۷۰۷۵۱ آرمان فیضی به کدملی ۰۰۷۳۵۱۳۳۴۲ فریبا جوادخانی به کدملی ۱۳۷۸۹۶۲۱۱۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ مسعود فیضیاردکلو بسمت رئیس هیئت مدیره و آرمان فیضی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فیضی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضاء هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۳۷۹۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668594
آگهی تصمیمات شرکت سروش رشد (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۶۵۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین درودی به کدملی۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سورن آرستاکس پزشکیان به کدملی۱۳۷۸۷۱۴۵۵۵ و سید احسان سبزواری به کدملی۴۷۲۰۶۱۲۱۶۴ و علی مجاهد به کدملی۰۰۵۶۹۵۴۳۲۸ بسمت اعضاء اصلی و سید محمدحسین سبزواری به کدملی۴۷۲۳۱۰۶۷۰۷ و مصطفی عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۵۴۵۶۴۱۱۵. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ سورن آرستاکس پزشکیان به سمت رئیس هیئت مدیره و سید احسان سبزواری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرام شفیعی ثابت به کدملی۰۰۵۵۱۱۳۷۲۹ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود بشرح مندرج در بندهای ۱و و۳و ۴و۷و ۸و۱۳و ۱۴و۱۵ و۱۶و۱۷و۲۲ از ماده۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض کرد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۶۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691186
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی فدلک سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۴۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۶۷۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691951
آگهی تصمیمات شرکت آذین تنه سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۸۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۷۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۶۷۵۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890971
آگهی تصمیمات شرکت ایرانضبط سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۸۱۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914472
آگهی تغییرات شرکت سان ایرانیان پخش پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلزار تهویه سهامی خاص و شرکت ایران ضبط سهامی خاص و شرکت سان الکترونیک شهیر سهامی خاص و شرکت پارسیان صوت آریا سهامی خاص و شرکت بازرگانی ایران سهامی خاص تا تاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۵۶۶۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973696
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ بارمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۲۲۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید جورابی بشماره ملی ۱۳۷۰۴۱۱۰۶۵و آقای فرهاد جورابی بشماره ملی ۰۰۵۷۳۳۶۴۶۶ و خانم عفیفه نیکنام به شماره ملی ۱۳۷۸۷۱۹۸۰۸ تا تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۵۸۸۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026771
آگهی تصمیمات شرکت هانی پخت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۱۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۹۳۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به ک م ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۲۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090983
آگهی تغییرات شرکت سیستم‌های پیشگام هوشمند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۵۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی جواهری محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۹۰۷۹۸ و آقای سید مصطفی سیدعبداله تهرانی به شماره ملی ۰۰۴۳۶۳۷۸۱۷ و خانم فاطمه السادات سیدعبدالله تهرانی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۳۵۹۸۱ تا تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۴. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی جواهری محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۹۰۷۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی سیدعبداله تهرانی به شماره ملی ۰۰۴۳۶۳۷۸۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه السادات سیدعبدالله تهرانی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۳۵۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی جواهری محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۹۰۷۹۸ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۹۴۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134724
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ که در تاریخ ۸/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به ش ثبت ۱۱۰۴۲ و ش م ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بازرس اصلی و افشین دروی به ک م ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: حسین دیلمی بشماره ملی ۰۰۴۵۵۳۶۴۰۶ بنمایندگی از شرکت گلدیران کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۱۵۴۲ و نعمت اله دیلمی به شماره ملی ۵۲۹۹۷۹۷۴۵۱ بنمایندگی از شرکت گلدیران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۰۳۸۵ و حسین تنهایی به شماره ملی ۰۰۴۷۲۳۰۰۸۸ بنمایندگی از شرکت تجاری عامل گولدیمکس. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۸۱۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140790
آگهی تغییرات شرکت آلوم گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات دال آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. مرتضی میرزامحمد به کدملی ۰۰۶۴۱۲۳۸۵۵ و محسن توانگر به کدملی ۰۰۵۹۱۰۷۵۳۷ و حسین توانگر به کدملی ۰۰۷۵۴۸۲۷۷۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۱۶۸۵۵۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203144
آگهی تغییرات شرکت سان الکترونیک شهیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۲۵۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۴۲۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی دل آرام ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین دروی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. پ۱۷۱۷۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206760
آگهی تغییرات شرکت توسعه الکترونیک والا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۱۹۵۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206920
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آژیر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران سهی راد به شماره ملی ۰۰۴۰۶۰۵۰۵۱ و مهرخ سهی راد به شماره ملی ۰۰۳۹۶۹۵۲۸۱ و میترا سهی راد به شماره ملی ۰۰۴۷۶۷۵۵۹۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دلارام به کد ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کد ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۲۰۳۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218589
آگهی تغییرات شرکت کرانه تجارت بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۶۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین دروی کد ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه دل ارام به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۲۳۲۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229807
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۸۸۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250610
آگهی تغییرات شرکت فنی و ساختمانی بامپاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بیژن شیخ الاسلامی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۴۵۱۹۲ و فرهاد فرح بخش لشکریانی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۸۱۱۷۳ و آقای محمدعلی فرح لشکریانی به شماره ملی ۵۱۷۹۷۷۹۹۸۷ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۶۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298019
آگهی تغییرات شرکت تراویس ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دلارام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به عنوان بازرس اصلی و افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمود فرهنگ ترجمان به شماره ملی ۰۰۴۱۵۵۵۰۰۷ و شهرام اخلاقی منفرد به شماره ملی ۰۰۳۹۸۸۲۳۵۷ و سیروس محمدآقایی تالاری به شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۲۶۴۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره به امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره اعم از اصلی همراه بامهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۰۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338843
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های گوشتی پاک تلیسه سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۲۷۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۱۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۴۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۶۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620287
آگهی تغییرات شرکت پخش بین المللی پیشتازان فرا کوهرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621754
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حمیدرضا طباطبایی سامنی به کدملی ۰۰۵۰۸۴۶۸۳۳ مسعود کیانی دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۳۶۳۴۳۳ کوروش سلطانیه به کدملی ۰۰۴۰۶۷۳۱۳۸ محمود انصاری به کدملی ۳۸۷۳۲۶۶۱۰۵ بیژن زردبانی به کدملی ۰۰۵۱۲۰۲۸۲۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ سید حمیدرضا طباطبایی سامنی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود انصاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود کیانی دهکردی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادهای تعهدآور و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9698319
آگهی تغییرات شرکت اسکارد جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837645
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز فراگیر صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946587
آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۸/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حمید باغ‎دوست به کدملی ۰۰۳۹۹۷۲۱۱۹ بسمت عضو هیئت‎مدیره و محمد دل‎آرام به کدملی ۱۸۲۸۸۸۱۷۰۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضای منفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و مهر موسسه معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295938
آگهی تصمیمات شرکت ارس پولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‎آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی زاهدبنیس به ش ملی ۰۰۳۰۷۱۱۷۴۶ و محمدرضا کتابی به ش ملی ۰۰۷۲۷۹۰۰۹۱ و احمد زاهدبنیس به ش ملی ۰۰۵۸۰۶۵۶۹۵ و محمدصادق کتابی به ش ملی ۰۰۷۴۵۲۲۷۴۴ و صمد زاهدبنیس به ش ملی ۰۰۴۰۱۲۶۵۳۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ محمدرضا کتابی بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد زاهدبنیس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی زاهدبنیس بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327071
آگهی تغییرات شرکت گلزار تهویه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۲۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی اسلامی به شماره ملی ۰۰۴۰۴۲۴۳۵۹ و آقای کریم ساعت به شماره ملی ۰۵۳۲۰۲۶۸۶۱ و آقای محمدحسین تقوائی به شماره ملی ۰۶۲۲۰۲۵۴۰۶ و شرکت بازرگانی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۵۷ با نمایندگی آقای مهدی ساعتچی اصل تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398895
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدن حدید باستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۵۲۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا رنجبران به شماره ملی ۲۲۹۶۷۵۲۹۳۴ و اقای محمدرضا معتمد گیوه به شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۹۰۲۰ و شرکت کانی صنعت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر ساریخانی تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10410651
آگهی تصمیمات شرکت تدارکات پزشکی ماوراء بحار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۴۵۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۸۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491153
آگهی تصمیمات شرکت پارسیان صوت آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۳۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۰۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513648
آگهی تصمیمات شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذائی هانی سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۳۰۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۷۱۲۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۹۳۰۲ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10579494
آگهی تصمیمات شرکت چارگون سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۸۸۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۶۶۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به ش ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680008
آگهی تغییرات شرکت پرکیشان بیستون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711548
آگهی تغییرات شرکت کانی صنعت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۸۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۵۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین دروی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10911155
آگهی تصمیمات شرکت افرا نخ تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۷۷۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر تغییر یافت و و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد: موسسه حسابرسی دل آرام ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و به نمایندگی افشین دروی با کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین حاجی ملاحیدر با کدملی ۰۰۴۳۰۲۹۳۷۱ و فریبا مرتضوی با کدملی ۰۰۳۱۸۲۶۱۳۱سارا حاجی ملاحیدر کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک سفته بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و مراسلات و نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ فریبا مرتضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و سارا حاجی ملاحیدر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین حاجی ملاحیدر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر و اوراق عادی و مراسلات به امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913015
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان سیپورت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۳۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۹۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957319
آگهی تصمیمات شرکت افرا بافت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۵۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۶۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ به سمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11104076
آگهی تصمیمات شرکت تلکا مینو سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۵۶۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۳۳۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۳۶۱ بسمت بازرس اصلی و افشین دروی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۳۲۳۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صادق حسینی به کدملی ۱۸۲۹۳۰۶۴۱۳ و شاهین یگانه منش به کدملی ۰۰۵۴۸۷۴۰۰۹ و شهلا حسینی به کدملی ۱۸۲۹۳۵۹۷۹۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ صادق حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شاهین یگانه منش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک