سید فرهاد ظهور پرواز

آقای سید فرهاد ظهور پرواز

کد ملی 0937589357
3
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1124077
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ آقای سید فرهاد ظهور پرواز به کد ملی ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ۲ در سمت سایر اعضاء تغییر حاصل نگردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته باامضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است کلیه مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۲۱۴۲۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305627
آگهی تغییرات شرکت مهتاب سیر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به ش. م ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ به نمایندگی منصور عرب یارمحمدی به ک. م ۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل ونقل ریلی نورالرضا اصفهان به ش. م ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ به نمایندگی احمد استادحسین به ک. م ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل، شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به ش. م ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ به نمایندگی فرهاد ظهورپرواز به ک. م ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ شرکت فارسیسان آسیا به ش. م ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به نمایندگی محمد سعیدنژاد به ک. م ۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ و شرکت توسعه ترابر ایرانیان به ش. م ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی فرشاد ابراهیم پور به ک. م ۱۸۴۱۵۵۱۰۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری و عادی با امضای مدیرعامل یا قائم مقام ایشان با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱۸ ۱۷ ۱۳ ۱۱ ۱۰ ۸ ۷ ۴ ۱ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۶۳۹۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772613
آگهی تغییرات شرکت سفیر ریل آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمداستاد حسین به کدملی ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ به نمایندگی از شرکت مهتاب سیرحم باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰ آقای سید فرهاد ظهور پرواز به کدملی ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ به نمایندگی از شرکت نورالرضا اصفهان باشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ آقای ابوالقاسم سعیدی به کدملی ۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن شرقی بنیاد باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۴۶۸ آقای سیدعلی امیر به کدملی۱۸۱۹۱۰۶۶۰۸ به نمایندگی از شرکت وانیا ریل باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۷۲۰۹ آقای محمدجوادفخاری به کدملی ۰۸۳۹۴۶۰۱۱۲ به نمایندگی از شرکت ریل ترابر سبا باشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۹۳۲۰ پ۹۳۱۰۲۱۴۶۵۶۶۶۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک