محمدرضا افراشته

آقای محمدرضا افراشته

کد ملی 0937539521
3
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1059101
آگهی تغییرات شرکت آردینه بهساز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی دانشمند به شماره ملی ۱۵۳۲۲۷۰۸۰۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا طربی به شماره ملی ۰۳۸۵۸۱۸۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن سلیمی وحید به شماره ملی ۰۰۴۱۵۱۳۳۰۴ و آقای محمدرضا افراشته به شماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ و آقای رضا معتمدی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۲۶۹۹ تا تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۴. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن سلیمی وحید به شماره ملی ۰۰۴۱۵۱۳۳۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا افراشته به شماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا معتمدی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۲۶۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا معتمدی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۲۶۹۹ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۸۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357920
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید طیبی بشماره ملی ۰۹۳۷۵۸۲۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و نصرت ذبیحی بشماره ملی ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا افراشته بشماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. موسسه حسابرسی فرازمشاور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۸۰۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425243
آگهی تغییرات شرکت نوش مازندران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نصرت ذبیحی به شماره ملی ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸ (بعنوان عضو اصلی) و آقای محمدرضا افراشته به شماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ (بعنوان عضو اصلی) و آقای سیدمحمودرضا غضنفری به شماره ملی ۰۰۴۷۱۷۶۹۵۴ (بعنوان عضو اصلی) و آقای حسن منتظری به شماره ملی ۲۲۱۸۱۷۳۰۳۴ (بعنوان عضو اصلی) و شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۶۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷ با نمایندگی آقای تورج صفاریان به شماره ملی ۰۹۳۷۸۱۸۴۳۷ (بعنوان عضو اصلی) و خانم زهره پولادین به شماره ملی ۰۹۳۱۴۲۱۵۶۱ (بعنوان عضو علی البدل) و خانم نزهت غضنفری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۹۸۳۳۶ (بعنوان عضو علی البدل) تا تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷. ۳ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۹۵۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۲۲۱۳۸۱۶۵۶۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک