محسن صنوبری

آقای محسن صنوبری

کد ملی 0936770783
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12736837
آگهی تغییرات شرکت اهرام سازان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۴۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سید ابوالفضل حسینی کاهوئی به کد ملی ۰۹۳۹۱۱۱۰۴۷ آقای سید امیررضا حسینی کاهوئی به کد ملی ۰۹۳۷۷۲۹۶۸۱ آقای سید هادی حسینی کاهوئی به کد ملی ۰۹۳۷۸۶۳۴۰۸ آقای حسین مروی به کد ملی ۰۹۳۶۱۱۳۳۶۷بسمت بازرس اصلی و آقای محسن صنوبری به کد ملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۱۲۱۴۱۱۸۹۲۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802648
آگهی تغییرات شرکت راه سازی و ساختمانی نیکچه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۳۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل تعیین شدند: آقایان علیرضا رباتی به شماره ملی ۰۹۳۳۷۲۵۶۵۵و غلامرضا رباتی به شماره ملی ۳۹۹۰۷۲۳۸۳۹ خانم گلزار دلیلی۴۹۱۰۳۳۹۶۸۱ و آقای محسن صنوبری۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۲۸۸۸۰۵۶۵۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828841
آگهی تغییرات شرکت بنه توسعه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۲۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیر شهریار فقیه نیا ترشیزی۰۹۳۹۷۶۰۲۷۴، سیدجلیل حسینی۰۹۳۳۶۶۶۶۱۶ و خانم نفیسه حسن زاده طلاساز ۰۹۴۱۸۷۳۶۱۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وآقایان مهدی حسن زاده به کدملی ۰۹۴۲۰۱۷۱۸۸ فرزند محمدحسن و آقای محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین می‌گردد وروزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۱۱۳۴۲۲۶۲۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834845
آگهی تغییرات شرکت نصر درمان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۴۷۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ترابی دلوئی به کدملی ۰۹۴۴۰۱۸۵۲۱و خانم سیده محبوبه ذره اقبالی به کدملی ۰۹۳۹۶۶۰۸۹۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان بهرام کلاه گرآذری به کدملی ۰۹۳۰۶۲۰۱۳۵ و محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۱۶۸۷۰۳۳۰۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838852
آگهی تغییرات شرکت بنه توسعه نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۱۶ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۲۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیر شهریار فقیه نیا ترشیزی۰۹۳۹۷۶۰۲۷۴، سیدجلیل حسینی۰۹۳۳۶۶۶۶۱۶ و خانم نفیسه حسن زاده طلاساز ۰۹۴۱۸۷۳۶۱۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وآقایان مهدی حسن زاده به کدملی ۰۹۴۲۰۱۷۱۸۸ فرزند محمدحسن و آقای محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین می‌گردد وروزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۱۱۳۴۲۲۶۲۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845205
آگهی تغییرات شرکت مشاوره گیاه پزشکی پارس طراوت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها آزاده صنعی به کدملی ۰۹۴۳۳۷۰۹۱۴و زهره برومند به کدملی ۰۹۳۲۳۱۲۳۳۰و آقای سعید بختیاری به کدملی ۲۱۲۱۳۸۸۰۲۸به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین وخانم کیمیا شریفان به کدملی ۱۰۶۲۶۰۶۹۰۶ و آقای محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۲۲۸۷۱۷۳۴۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056345
آگهی تغییرات شرکت تک ساز کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۷۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد عابدی به کدملی ۵۲۴۹۲۲۲۶۸۴ و آقای سید حمید فیروزه ء به کدملی ۰۶۸۲۰۷۳۳۴۲و خانم فریبا الهامی به کدملی ۵۹۱۹۱۹۱۱۶۳به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان محمد مهدی محمدی به کدملی ۵۹۱۹۷۳۶۷۵۵ و محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۴۴۶۹۶۰۱۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13059536
آگهی تغییرات شرکت فوژان کهربای نوین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سیدوهاب رودباری به کدملی ۰۹۲۳۱۵۲۴۰۷ و خانمها گلاره رودباری به کدملی ۰۹۲۱۱۶۷۲۱۰ و نیما طبسی به کدملی ۰۹۳۹۵۴۶۷۱۱۲ خانم نسترن ابراهیم پور به کدملی ۰۹۳۸۱۷۲۲۲۰و آقای محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند ۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۵۲۲۱۲۰۰۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288961
آگهی تغییرات شرکت کاوندیش خاور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۶۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین می‌گردد: ۱ خانم افسانه صابری به کدملی۰۹۴۲۶۸۴۲۳۰ ۲ آقای بهرام محمودی به کدملی ۰۰۵۷۱۰۶۵۱۷ بازرسین شرکت به شرح ذیل وبرای مدت یکسال تعیین گردیدند ۱ آقایان بهروز نائینی به کد ملی ۰۸۷۲۲۸۳۳۴۸ به سمت بازرس اصلی ۲ محسن صنوبری به کد ملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل روزنامه حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۱۳۲۶۶۷۴۵۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318405
آگهی تغییرات خیریه قائمین منتظران مهدی عج موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۷۸۲/۲/۳۸۵۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ فرمانداری شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن ابراهیمی راد به کدملی ۰۶۵۲۹۶۱۶۲۲ و ستاره محمدی علی آباد به کدملی ۰۶۳۸۵۷۶۸۷۳ و سمانه محمدی علی آباد به کدملی ۰۹۳۲۳۶۳۸۰۶ و محمد اسمعیل نژاد به کدملی ۰۹۴۰۹۷۲۲۵۵ و مصطفی صنوبری به کدملی ۰۹۳۹۷۷۱۷۰۵ و اصغر نخعی به کدملی ۰۶۵۲۹۶۵۷۷۶ و مژگان ابراهیمی راد به کدملی ۰۹۲۰۱۷۱۶۴۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای محمد صنوبری به کدملی ۰۶۳۸۲۱۷۳۷۷انتخاب شد. و آقای عباس کاوسی به کدملی ۰۶۵۱۲۸۵۱۳۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به عنوان عضو بازرس اصلی و ملیحه محمدی علی آباد به کدملی ۰۹۳۹۷۹۲۶۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۹۵۱۲۰۲۶۱۱۷۸۲۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384658
آگهی تغییرات شرکت پی کاوه ایمن پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۷۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمهدی حسامی رود معجنی به کدملی ۰۷۰۲۵۱۰۶۶۱ و محسن عظیمی رحمتی دوزنده به کدملی ۰۹۳۷۹۶۴۰۹۳ و خانم حمیده رحیمیان مقدم به کدملی ۰۹۴۳۰۹۰۵۰۴به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم طاهره بخشی زاده به کدملی ۰۰۴۹۷۳۵۲۴۱ و آقای محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۴۱۶۳۵۸۴۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483383
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی وساختمانی خانه طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شبنم حاکمی به کدملی ۲۲۹۵۴۰۳۲۵۱ و خانم لیلا پولادی به کدملی۵۹۲۹۹۱۴۷۹۶ و خانم زهره احمدیان به کدملی ۱۰۶۰۲۵۲۸۵۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهدی وطنی به کدملی ۰۹۳۸۳۶۵۷۶۲و آقای محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۰۱۴۷۰۴۹۷۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762191
آگهی تغییرات شرکت هنر از خاک تا خانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۰۱۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی جهان گشته به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۷۲۷آقای علی جهان گشته به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۷۳۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهدی اخوان زنجانی به کد ملی ۲۵۹۴۳۸۰۳۹۳و آقای محسن صنوبری به کد ملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۵۵۹۸۱۹۵۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771873
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ایمان دقت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۳۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی رضا نظامی انداد به کدملی ۵۲۲۹۶۵۶۶۳۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدعلی ترحم به کدملی ۵۲۲۸۲۴۲۰۵۸، - محمدحسن هدایتی نژاد به کدملی ۰۹۳۴۵۱۳۶۳۵وعلی محمد ترحم به کدملی ۵۲۲۹۵۳۳۳۶۶ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۹۲۹۱۸۸۹۵۲۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855010
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی توس ثمر آوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۸۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا محمدنژاد به کدملی۰۹۳۷۸۱۷۱۰۴ وعباس زمینی نوق به کدملی ۵۶۲۹۸۷۹۲۸۶ و عادله فردوسی معینی به کدملی ۰۹۳۰۷۱۷۶۲۷ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مریم کمیلی دوست به کدملی ۰۹۴۲۲۱۶۸۷۳ و محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۱۵۷۱۲۶۲۷۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901640
آگهی تغییرات شرکت ثامن توس شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آرین رحیم زاده گل خطمی به شماره ملی ۰۹۳۵۵۲۰۴۷۳ و آقای غلام رضا میرزائی رزق آباد به شماره ملی ۰۹۴۱۵۶۳۳۸۳ ۳ خانم فریبا بهگزین به شماره ملی ۰۹۴۲۳۴۹۷۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صنوبری به شماره ملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۰۸۳۰۹۴۸۱۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048191
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر گوارشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی جهان گشته به شماره ملی ۰۹۴۰۹۵۰۹۹۵ و آقای هادی جهان گشته به شماره ملی ۰۹۴۰۰۳۴۷۲۷ ۲ آقای مهدی اخوان زنجانی به شماره ملی ۲۵۹۴۳۸۰۳۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صنوبری به شماره ملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۳۰۵۴۴۹۵۳۴۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14282789
آگهی تغییرات شرکت آوند پلیمر طب آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۳۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هادی خان بابازاده افشار به کدملی ۰۹۳۸۵۴۹۷۶۶ ۲ آقای اصغر شیخی به کدملی ۰۹۳۰۷۲۰۴۳۱ ۳ خانم طاهره طاهری به کدملی۰۴۵۱۸۶۷۰۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۱/ ۲/ ۹۸ تعیین شدند آقای محسن صنوبری به کدملی ۰۹۳۶۷۷۰۷۸۳ و خانم زهرا ابراهیم زاده خشتی به کدملی ۵۵۳۹۷۹۶۲۷۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند روزنامه وطن امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۸۰۳۸۵۴۵۶۵۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک