امیر عباس علاقه بندان

آقای امیر عباس علاقه بندان

کد ملی 0933926626
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12748632
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت انابد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۳۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قانونی شرکت قرائت گردید و مجمع عمومی پس از بحث و تبادل نظر، نسبت به موارد مطروحه زیر اتخاذ تصمیم نمود: سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی برای مدت یکسال دیگر بعنوان بازرس قانونی و آقای امیرعباس علاقه بندان کدملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرسی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید. ش۹۵۰۱۲۸۲۴۲۸۰۶۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسکن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760398
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی ۰۰۳۳۹۶۶۹۷۴ نماینده شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ بعنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۴۶۱ نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت۰ آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ نماینده شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ بعنوان عضو هیات مدیره. آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای ابوالفضل وقوعی نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ انتخاب گردید. آقای امیر اخلاصی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۶۷۵ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای محمد حسین دهقانی تفتی نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۲/۹۵ انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۱۴ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای مهرداد وخشور حفظ آباد و مدیر امور مالی (آقای مهدی زمانی به شماره ملی ۰۹۳۷۹۲۵۲۴۱) و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۰۴۹۷۲۵۴۷۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766173
آگهی تغییراتدامپروری صنعتی قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر عباس علاقه بندان به کدملی۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان نماینده موسسه سازمان اقتصادی رضوی جایگزین آقای حجت سیفلو به کدملی ۲۸۰۰۴۴۸۱۰۵برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره گردید. ش۹۵۰۲۰۶۷۲۸۲۲۸۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796613
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنایع چوبی استان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی: ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید. ش۹۵۰۲۲۶۴۹۰۹۲۱۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807294
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های لبنی رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۵۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سازمان بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ۲اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحیم مهدی زاده به شماره ملی ۳۷۸۱۹۳۸۹۶۴ آقای محمد آریا شاد به شماره ملی ۰۹۰۱۰۶۴۸۹۰ آقای علی محمد هادی نژاد به شماره ملی ۲۸۰۰۳۰۴۸۵۵ ۳روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید. ش۹۵۰۳۰۱۹۹۸۵۱۸۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916744
آگهی تغییرات بنیاد پژوهش‌های اسلامی استانقدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۱۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ برای مدت یکسال بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی رسید. - روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ش۹۵۰۴۲۸۸۸۶۵۹۰۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019290
آگهی تغییرات شرکت شهاب یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوی شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۵۰۶۲۳۴۲۶۴۳۴۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023132
آگهی تغییرات چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۷۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۵۶۲۳۳۶۸۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024179
آگهی تغییرات دانشگاه علوم اسلامی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۸۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی مؤسسه برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۶۲۷۸۹۴۸۷۰۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158235
آگهی تغییرات بنیاد فرهنگی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۶۸۲
آگهی تغییرات بنیاد فرهنگی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۶۸۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوبرای مدت یکسال دیگر بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند - ۳ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160211
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تامین و پشتیبانی رضوی درتاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۲۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۵۰۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام کلیه امور خدماتی، پشتیبانی، رفاهی و مشاوره ای در زمینه های تامین نیرو انسانی فعال درامر خدمات و پشتیبانی و در مواردی که آستان قدس رضوی و موسسات، شرکتهای وابسته امکان جذب نیروی مستقیم را نداشته باشند و یا موضوع فعالیت آنها موقت و کوتاه مدت باشد پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: مشهد ـ چهار راه شهدا ـ بازار مرکزی رو به روی سازمان مرکزی آستان قدس رضوی کدپستی ۹۱۳۴۷۱۶۹۴۹ سرمایه موسسه: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: ۱.آستان قدس رضوی به نمایندگی آقای جعفر صباغیان دلوئی به شماره ملی ۰۷۴۹۶۹۶۵۲۴به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.۲.آقای محمد جواد اسدی (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره به شماره ملی ۶۵۰۹۴۲۷۶۵۶ ۳.آقای محمد علی اربابی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۵۶۳۹۴۶۱۸۲۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه۴. آقای سید جلال حسینی به سمت عضواصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۲۰۳۱۵۴۶۲۳۶ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه۵. آقای سیدخلیل منبتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۹۳۸۵۷۴۴۶۹ ساکن مشهد دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۶.آقای جعفر صباغیان دلوئی به شماره ملی ۰۷۴۹۶۹۶۵۲۴به سمت عضو اصلی هیئت مدیره دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه برای مدت سه سال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل: چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق بهادار به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر موسسه و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل موسسه معتبر می باشد. آقای علیرضا اسمعیل زاده به شماره ملی۰۹۱۹۵۳۴۰۳۱ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰سهم الشرکه به عنوان شریک میباشند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ به عنوان بازرس اصلی موسسه و آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه برای یکسال مالی تعیین گردید. ش۹۵۰۹۰۷۲۹۲۲۲۲۷۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13166552
آگهی تغییرات خدمات وتوسعه خراسان بزرگ موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۵۹۹
آگهی تغییرات شرکت خدمات وتوسعه خراسان بزرگ موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۵۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ برای مدت یکسال دیگر بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و جناب آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی مؤسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. - روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258433
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۴۸۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) سازمان بازرسی، حسابرسی وخدمات مدیریت آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ بعنوان بازرس قانونی و آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند.) ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورت جریان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید ش۹۵۱۰۲۷۱۷۴۴۶۵۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318360
آگهی تغییرات درمانی استان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ بعنوان بازرس اصلی وآقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی مؤسسه برای سال‌های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ و ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۳ روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۲۲۱۱۶۴۴۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364054
آگهی تغییرات شرکت ستاره تابناک هشتم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال آینده تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس علاقه بندان با کدملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۲۸۳۶۳۸۵۴۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483480
آگهی تغییرات دانشگاه امام رضا ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۰۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی مؤسسه برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید. ش۹۶۰۴۰۱۷۹۷۶۱۸۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589574
آگهی تغییرات شرکت به نشر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کدشناسه ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ بازرس اصلی و امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی شرکت برای سال‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. - روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای یکسال تعیین گردید. ش۹۶۰۶۱۱۴۰۰۳۹۱۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590378
آگهی تغییرات کتابخانه‌ها موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۰۳۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ و نامه شماره ۴۶۵۴ مورخ ۱۳/۴/۹۶ سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ برای مدت یکسال بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید. ش۹۶۰۶۱۲۷۱۷۴۳۹۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13962562
آگهی تغییرات خدمات مشاوره‌ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۵۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۱۱۸۴۰۰۶۲۷۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979873
آگهی تغییرات خدمات دارویی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بازرسی، حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی با کد شناسه ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی مؤسسه برای سال‌های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ و ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه برای یکسال آینده تعیین گردید. ش۹۷۰۱۲۷۲۹۹۹۶۹۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998636
آگهی تغییرات موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۰۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ الف موسسه بصیر محاسب توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ج صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۲۰۵۷۱۹۳۲۴۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011527
آگهی تغییرات بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۸۳۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای سیدمرتضی اعتماد الاسلامی بختیاری به شماره ملی ۰۸۱۹۶۱۶۵۹۱ آقای مجید روحانی نیا به شماره ملی ۰۰۳۳۳۳۲۴۸۷ آقای سیدکاظم جعفر زاده به شماره ملی ۰۹۴۰۱۶۰۱۹۶ آقای امیرعباس علاقه بندان به شماره ملی ۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای محمد علی میرزائیان به شماره ملی ۰۹۴۳۶۲۲۴۶۸ به عنوان بازرس قانونی و آقای علیرضا اسماعیل زاده به شماره ملی ۰۹۱۹۵۳۴۰۳۱ بعنوان بازرس علی البدل موسسه برای سال مالی منتهی۳۱/۴/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۱۵۷۷۹۴۴۰۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک