احمد بابائی

احمد بابائی

کد ملی 0933882696
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 701108
آگهی تصمیمات شرکت استرونگ هلد ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۵۱۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۵۲۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و احمد بابائی به کد ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۳۳۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705250
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد بابائی به شماره ملی۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳۱/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۸۳۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026564
آگهی تغییرات شرکت فرا پایه عرصه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد بابائی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۱۴۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068018
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آفتاب اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۹۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و احمد بابایی به کدملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۲۹۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072871
آگهی تصمیمات شرکت شمس استیل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۱۴۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه پاسارگاد تدبیر شماره ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و احمد بابایی شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۵۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156696
آگهی تغییرات شرکت صتدوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ و آقای احمد بابایی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۰۹۹۰، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲، موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. پ۱۶۹۳۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274131
آگهی تغییرات شرکت ایسکرااتو الکتریک ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۲۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و احمد بابائی با کدملی۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۹۳۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381634
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارس اگزوز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد بابایی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۹۰۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448308
آگهی تغییرات شرکت اس ان اس ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۴۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد بابایی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۲۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533398
آگهی تغییرات شرکت شیمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱۳۹۲ ۱ خانم فاطمه نظری با کدملی ۳۰۵۱۱۱۸۹۳۱ و آقای جواد زاج فروش با کدملی ۴۳۲۳۴۴۶۱۳۶ و آقای حمیدرضا شایانی پور با کدملی ۰۰۶۴۱۵۶۶۹۹ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد بابایی با کد ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۹۳۰۴۲۶۸۵۳۶۲۱۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589739
آگهی تغییرات شرکت افتخار گستر مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۲۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدیبر (عضو جامعه حسابداران رسمی) به شماره ثبت۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد بابائی شماره ملی۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۴۴۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614584
آگهی تغییرات شرکت راه اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد بابایی کدملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۶۲۳۵۲۵۴۱۴۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621170
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی فلات پژواک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد بابایی کدملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۵۹۹۵۷۱۸۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621875
آگهی تغییرات شرکت دریا باذل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. ۱۳۹۳ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و احمد بابایی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۶۶۳۹۸۲۱۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656456
آگهی تغییرات شرکت سیناگستر پیشرفته سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۹۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد بابایی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بابک شهبازیان ک. م ۰۰۴۰۲۸۱۰۴۳ و آقای سید رضا شجاعی ک. م ۰۰۷۰۷۸۶۴۰۲ و خانم سیمین هاشمی ک. م ۰۰۴۶۷۸۴۴۸۹. پ۹۳۰۷۱۶۱۱۱۱۷۸۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679984
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی سبز آور پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۷۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش عملکرد سود (زیان) وصورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر شناسه ملی ۱۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به نمایندگی احمد بابایی به کدملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای ابراهیم محمودیان با کدملی ۰۳۲۱۴۰۹۷۷۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ج) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ گردید. ش۹۳۰۸۰۶۷۸۰۷۳۳۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762294
آگهی تغییرات شرکت ایگل هرمس خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر ثبت شده به شماره ۱۹۸۲۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ با نمایندگی آقای رامین معانی دارای کدملی شماره ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بعنوان بازرس اصلی وآقای احمد بابائی دارای کدملی شماره ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. پ۹۳۱۰۱۳۶۷۹۶۰۲۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636540
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی خدماتی تبدیل بتون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۳۲۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۲۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و احمد بابائی به کد ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ولی اله اکبرزاده به کد ملی ۰۴۵۱۸۹۹۰۶۷ علی حیدری شریف آبادی به کد ملی ۰۴۵۱۰۹۸۹۲۷ نریمان رئیسی نیا به کد ملی ۰۰۷۱۱۲۳۳۴۲ فرزانه سفلائی شهربابک به کدملی۳۲۴۹۵۵۰۱۱۴ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۴/۱/۹۱ علی حیدری شریف آباد به سمت رئیس هیات مدیره و فرزانه سفلائی شهربابک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ولی اله اکبرزاده بسمت مدیرعامل نریمان رئیسی نیا بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782988
آگهی تصمیمات شرکت بهساز شارستان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۴۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۱۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۲ بسمت بازرس اصلی و احمد بابایی به ش ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: وحید شیخ علی به ش ملی ۰۰۷۴۸۳۲۵۰۶ و بهنام دادگر به ش ملی ۰۰۳۶۱۰۹۴۴۴ و مهدی عبدارزاق به ش ملی ۰۰۷۱۴۴۵۵۵۶ و محمد حسنی به ش ملی ۴۵۹۱۳۵۲۱۹۶ و رضا دادگر به ش ملی ۰۰۶۴۱۷۶۰۷۱ و لیلا قره گوزلوهمدانی به ش ملی ۰۴۵۲۴۷۲۴۹۳ و سارا قربانی مازوکله پشته به ش ملی ۲۶۹۰۳۵۱۰۲۱ و مصطفی آقاجانی به ش ملی ۰۰۷۹۹۳۰۰۴۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ بهنام دادگر به سمت رئیس هیئت مدیره و وحید شیخ علی به سمت مدیرعامل و مهدی عبدارزاق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق بهنام دادگر و رضا دادگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10157728
آگهی تصمیمات شرکت فراز کاویان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۵۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۹۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و احمد بابایی به کد ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066123
آگهی تصمیمات شرکت آرین صنعت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۲۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و احمد بابائی به کدملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096795
آگهی تغییرات شرکت پاریز ری صنعت کرد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۵۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد بابائی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی لجمورکی به شماره ملی ۱۹۷۱۴۳۳۷۶۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عادل گویلی کیلانه به شماره ملی ۳۷۳۰۷۲۹۰۸۱ و آقای رامین خسروی به شماره ملی ۳۲۵۰۷۳۸۰۴۲ و آقای محمد سنگ سفیدی به شماره ملی ۳۷۳۲۰۹۷۵۲۸ و آقای محمد لبافان به شماره ملی ۰۳۸۴۴۲۳۵۵۸ و آقای مصطفی سنگ سفیدی به شماره ملی ۳۲۵۱۴۱۵۰۶۹ و آقای سیامک رحمتی به شماره ملی ۱۷۵۰۹۰۶۶۰۰ و آقای شاهپور عباسی خلخانه به شماره ملی ۲۹۰۹۰۴۵۰۳۱ و آقای محمد باقری حمیدی به شماره ملی ۲۹۰۹۸۰۳۲۴۴ تا تاریخ ۳۰/۸/۹۱. در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266680
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۵۲۲۹/۹۵مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد بابایی به کدملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. - درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۶۸۱۰۰۰۰ریال به ۴۶۱۰۰۰۰کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بنحو مذکور اصلاح شد. اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه بعدازخروج شریک وکاهش سرمایه: آقای رامین معانی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ دارای۲۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرخ حیدری نوری به شماره ملی ۰۰۴۴۰۵۶۷۴۵ دارای۲۲۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای فریدون جمشیدی به شماره ملی ۲۶۳۱۵۲۶۶۹۴ دارای۲۱۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۱۰۲۶۴۱۶۲۰۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938071
آگهی تغییرات ایمان پردازش اعداد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۱۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۹۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۹۶۸۴۹/۹۶ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید محمد صانعی بلوار نلسون ماندلا پلاک ۶۶ طبقه چهارم واحد ۱۴ کدپستی ۱۹۶۹۹۳۵۳۶۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ۲ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. علی شیخ علیا لواسانی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۴۹۴۸۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. احمد بابائی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۵۰۰۰۰ ریال کاهش داد. حسین نوریان به شماره ملی ۶۱۸۹۷۱۴۸۲۱ با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال کاهش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۸۵۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: احمد بابائی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ دارای مبلغ ۹۵۰۰۰۰ ریال حسین نوریان به شماره ملی ۶۱۸۹۷۱۴۸۲۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۲۲۱۷۰۳۴۷۲۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965385
آگهی تغییرات حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۵۱۲۰/۹۶ مورخ ۷/۱۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران و به استناد اسناد صلح شماره‌های ۹۸۴۸۵ مورخ ۱۳/۱۲/۹۶ دفترخانه ۴۴ تهران، ۹۸۴۸۶ مورخ ۱۳/۱۲/۹۶ دفترخانه ۴۴ تهران و ۹۸۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۹۶، ۹۸۴۸۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۶ و ۹۸۴۸۴ مورخ ۱۳/۱۲/۹۶ دفترخانه ۴۴ تهران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷، مبلغ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای احمد بابائی فرزند: عباسعلی متولد: مشهد به شماره شناسنامه ۷۰۱۱ شماره ملی: ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ واگذار و سهم الشرکه خود را از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. آقای هوشنگ علی زاده به شماره ملی ۲۸۳۰۶۹۶۴۷۶ مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای احمد بابائی به شماره ملی: ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ واگذار و سهم الشرکه خود را از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. آقای محمد حسین فرضی به شماره ملی۶۳۶۸۷۴۴۶۷۷ مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای احمد بابائی به شماره ملی: ۰۹۳۳۸۸۲۶۹۶ مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای علی شیخ علیا لواسانی فرزند جعفر متولد: شمیران به شماره شناسنامه:۱۳ شماره ملی ۰۴۵۳۰۴۹۴۸۶ و مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای حسین نوریان فرزند: نوراله، متولد: زرندیه به شماره شناسنامه:۱ شماره ملی ۶۱۸۹۷۱۴۸۲۱ واگذار و سهم الشرکه خود را از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. اسامی شرکاء بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه و میزان سهم الشرکه هر یک از ایشان بدین شرح است: حبیب جهانگشای رضایی ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال هوشنگ علی زاده ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال محمد حسین فرضی ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال احمد بابائی ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال علی شیخ علیا لواسانی ۹۰۰۰۰۰۰ ریال حسین نوریان ۳۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۱۱۸۲۴۴۴۷۷۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک