محمدجواد شمس ابرده

آقای محمدجواد شمس ابرده

کد ملی 0931995264
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 650212
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جمسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۷۱۵۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687250
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمسابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۷۳۰ با نمایندگی آقای علیرضا پورعباسی و شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۷۳۰ با نمایندگی آقای علیرضا نیلفروشزاده و شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد دشتی تا تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۹۵۵۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747769
آگهی تاسیس شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۷/۹۱ تحت شماره۴۳۰۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۹۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تاسیس کارخانجات ساخت دارو و مواد اولیه داروئی و تجهیزات و ادوات پزشکی، تولید و توزیع انواع مواد اولیه داروئی و مواد داروئی ساخته و آماده و نیمه آماده و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع کالاها و تجهیزات پزشکی و داروئی از قبیل مواد اولیه داروئی و فرآورده های داروئی ساخته شده از منابع سنتیک و گیاهی و معدنی و بیولوژیک و انواع کیتهای تشخیص طب و سایر مواد خصوصا دارو و تجهیزات پزشکی انتقال دانش فنی و تولید و انتقال و انجام کلیه امور تجاری از قبیل صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ارائه خدمات مشاوره مدیریتی مربوط به موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و ارائه نمایندگی به آنان، مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، ایجاد و ساخت مراکز تجاری جهت فروش و ارائه محصولات اخذ وام ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اجرای کلیه عملیات پروژه های فنی و صنعتی و تولیدی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آیت الله کاشانی خیابان بهنام ـ بهنام ۱ پلاک ۱ طبقه ۵ ـ کدپستی۱۴۷۰۱۸۸۵۵۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دو هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۲۳۳۳۱۱مورخ۲۷/۶/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیمون بولیوار پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسین کیوانی به شماره ملی۱۲۸۳۶۰۳۲۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای عباس کبریائی زاده به شماره ملی۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای سید علیرضا دبیرسیاقی به شماره ملی۰۴۵۱۱۷۹۱۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای علیرضا پورعباسی به شماره ملی۰۰۶۹۰۱۱۱۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ آقای علی اکبر صمدیان مقدم به شماره ملی ۱۲۶۱۵۸۵۷۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای سید علیرضا دبیرسیاقی به شماره ملی۰۴۵۱۱۷۹۱۸۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای احمد دشتی به شماره ملی۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۱۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100848
آگهی تغییرات شرکت تاپ اونیک پنجره سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۸۹۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182339
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار اندیشان به شناسه ملی ۱۰۰۶۴۲۳۲۵ به سمت بازرس اصلی و محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۶۰۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240751
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۵۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277425
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عبدالهی سروی به کد ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی شرکت تدبیر سرمایه جم به ش م ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد شمس ابرده به کد ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به نمایندگی شرکت تدبیر سرمایه سهند به ش م ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس قنادرضایی به کد ملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به نمایندگی موسسه تدبیر امداد کوثر به ش م ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۳۰۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396271
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر سرمایه امداد کوثر
در تاریخ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۵۱۸۲۳ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۵۴۱۷۲ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی و سایر فعالیتهای مجاز اقتصادی مشارکت در سهام سایر شرکتها و موسسات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اقدامات مرتبط و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور افتتاح حساب و اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بهشتی بعد از سهروردی پلاک۱۴۶ ک.پ۱۵۷۷۹۵۴۹۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر دارای۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷ به نمایندگی حمیدرضا اباذری به ش.م۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پ۱۴۶ دارنده۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲. موسسه تدبیر امداد کوثر شماره ملی۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰ به نمایندگی آقای محمد شمس ابرده به ش.م۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پ۱۴۶ دارنده۰۰۰/۹۹۷ ریال سهم الشرکه ۳. شرکت تدبیر کالای سلامت به شماره ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی آقای داود شعبان زاده به سمت مدیرعامل ساکن تهران خ بهشتی بعد از سهروردی پ۱۴۶ دارنده۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۹۸۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457678
آگهی تغییرات شرکت سینا واکسن شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۲۲۳۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۹۴۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد جواد شمس ابرده بشماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ بعنوان بازرس اصلی و غلامحسین پلاسچی بشماره ملی ۰۰۴۱۸۶۳۲۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: عباس کبریائی زاده بشماره ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر کالای جم ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به نمایندگی آقای احمد دشتی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی الحاوی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ به نمایندگی آقای علیرضا نیلفروش زاده ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اباسلط نعمتی بشماره ملی ۵۰۹۸۷۶۳۵۲۵ (خارج از هیئت مدیره) مدیرعامل انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۶۰۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520448
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شرکت تدبیر امید بزرگمهر نوین در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۳۸۳۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی و سایر فعالیتهای مجاز اقتصادی مشارکت در سهام سایر شرکتها و موسسات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و اقدامات مرتبط و ایجاد شعب درداخل و خارج از کشور افتتاح حساب و اخذ تسهیلات مالی و ارزی از کلیه موسسات اعتباری و مالی و بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی پلاک ۱۴۶ ط ۲ کدپستی ۱۵۷۷۹۵۴۹۱۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال می باشد. ۷ـ میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء : ۱ـشرکت تدبیرآتیه بزرگمهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ سهم الشرکه معادل ۹۹۷۰۰۰ ریال ۲ـ شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ سهم الشرکه معادل ۱۰۰۰ ریال ۳ـشرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ سهم الشرکه معادل ۱۰۰۰ریال ۴ـشرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهربه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ سهم الشرکه معادل ۱۰۰۰ریال ـ اولین مدیران شرکت: آقای محمد جواد شمس ابرده کد ملی۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت رئیس هئیت مدیره به نمایندگی شرکت تدبیرآتیه بزرگمهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ـ آقای حمید رضا اباذری کد ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره به نمایندگی تدبیر سرمایه جم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ـآقای محمدتازرونی کدملی ۰۰۸۳۶۹۱۳۹۱ به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره به نمایندگی شرکت تدبیر کالای سلامت شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ ـ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره و یامدیرعامل با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میبا شد.. ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه پ۹۳۰۴۲۱۹۷۷۸۸۸۷۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542237
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص پخش تدبير داروي تابان در تاريخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت پخش تدبیر داروی تابان در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ۱ موضوع شرکت: تاسیس و راه اندازی کارخانجات تولید و بسته بندی و توزیع انواع مواد غذایی بهداشتی داروئی مکملهای غذایی داروئی آرایشی و خریدو واردات ماشین آلات وتجهیزات وتجهیزات پزشکی و مواداولیه مورد نیاز کارخانجات مذکور و کلیه محصولات و کالاها با منشاء گیاهی معدنی اعم از خام و فراوری شده شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی و بین المللی شرکت در نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای تجاری، داروئی، غذائی، بهداشتی گیاهی معدنی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهایی مجاز تجاری اخذ وام واعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان تاسیس وراه اندازی دفاتر فروشگاههای زنجیره ای جهت عرضه کالاهای تولیدی کارخانجات مذکور و سایرکالاهای وارداتی مشارکت در تاسیس و راه اندازی کارخانجات و شرکتهای جدیدو موجود، به روزرسانی کارخانجات موجود در زمینه بسته بندی، مواد غذائی، داروئی و بهداشتی و گیاهی و معدنی واردات و صادرات و فروش و پخش انواع مواد غذائی، داروئی، بهداشتی، آرایشی مکملهای غذائی و داروئی و محصولات و کالاهای بیولوژیکی اعم از خام و فرآوری شده ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و صنعتی و فنی و علمی در زمینه های مذکور ارائه انجام فعالیتهای بازاریابی و غیرهرمی و غیر شبکه ای تاسیس و تجهیز و همکاری با داروخانه ها و آماده سازی آن جهت بهره برداری انجام کلیه پروژه های فنی، صنعتی، کشاورزی خرید و انتقال تکنولوژی و لیسانسهای مورد نیاز شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شهید بهشتی پ ۱۴۶ ط ۱ کدپستی ۱۵۷۷۹۵۴۹۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۱/۲۲۹/۳۵ مورخ ۷/۱۱/۹۲ نزد بانک تجارت شعبه بهشتی ـ سهروردی کد۲۲۹ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. شرکت تدبیر کالای جم به نمایندگی علیرضا پورعباسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۰۶۹۰۱۱۱۲۵ مدت ۲. شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ مدت ۳. شرکت کیمیا سلامت ایرانیان به نمایندگی کاظم سخنور به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره به ش م ۰۸۵۹۲۸۶۶۹۱ به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاءدونفر از اعضاء هئیت مدیره و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـآقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۰۴۲۹۷۴۱۳۳۳۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620068
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سلامت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید اعضاء هیأت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ و شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ وآقای علیرضا پورعباسی وشرکت تاپ اونیک پنجره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸ وخانم آرزو متولی آقای محمدجواد شمس ابرده کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا اباذری کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۲۵۴۳۵۸۳۹۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635998
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به سمت ریاست هیأت مدیره. آقای حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای جهانبخش فنائیان به کدملی ۰۰۴۸۷۴۱۶۴۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد وتعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۶۷۷۲۴۹۷۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412342
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب واقع گردید. اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کا لای سلامت باذ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی آقای محمد جواد شمس ابرده با ک. م ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ شرکت کیمیا سلامت ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به نمایندگی آقای غلامحسین عبداللهی سروی با ک. م ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ ج شرکت تدبیر سلامت کیمیا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷به نمایندگی آقای حمید رضا اباذری با ک. م ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ آقای علیرضا نیلفروش زاده با ک. م ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود استاد عظیم با ک. م ۰۰۵۲۴۷۹۸۹به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۱۰۸۵۵۷۵۱۵۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412347
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر کالای سلامت ش. م ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس ابرده ک. م ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا سلامت ایرانیان ش. م ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به نمایندگی آقای غلامحسین پلاسچی ک. م ۰۰۴۱۸۶۴۳۳۶بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیر سلامت کیمیا ش. م ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷ به نمایندگی آقای حمیدرضا اباذری ک. م ۰۰۵۷۶۶۹۷۰بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین عابدی به کد ملی ۰۵۵۸۴۱۱۵۴۱ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد وتعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و یا امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. پ۹۳۱۱۰۸۲۷۱۴۹۵۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550346
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود استادعظیم و شرکت تدبیر سلامت کیمیا سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود سیدی و شرکت توکاریل سهامی خاص با نمایندگی آقای سید رسول خلیفه سلطانی و شرکت تدبیر سرمایه نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد دشتی و شرکت بهتاش سپاهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب اله اسمعیل زاده تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924869
آگهی تغییرات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۲۷۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد دشتی بشماره ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین کیوانی و آقای عباس کبریائی زاده و آقای حمیدرضا جمشیدی بشماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵ و آقای علی اکبر صمدیان مقدم به شماره ملی ۱۲۶۱۵۸۵۷۹۸ و شرکت بازرگانی تدبیر کالای جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ با نمایندگی آقای علیرضا پورعباسی تا تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10243496
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدتقی میراحمدی به شماره ملی ۰۳۸۳۴۸۲۴۹۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372094
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دشتی به شماره ملی۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سعیدنژاد به شماره ملی۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۶/۴/۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای۳ نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567525
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. یک بند به ماده ۱۱ اساسنامه الحاق و بند ۳ ماده ۹ و بند «ز» ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672345
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه الوند سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق شمس ابرده به شماره ملی ۰۰۷۹۸۲۸۴۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا محمدنظامی به شماره ملی ۳۷۸۱۹۰۲۴۰۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۷/۹۱.. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۷/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675717
آگهی تصمیمات شرکت ایران زاک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۳۴۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: محمدجواد شمس ابرده به کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا اباذری به کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130510
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه شفیق با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۲۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۳۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد صادق شمس ابرده به شماره ملی ۰۰۷۹۸۲۸۴۲۶ به شماره شناشنامه ۵۹۳۲۷ تاریخ تولد ۳۰/۶/۶۷ فرزند محمد جواد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. فاطمه گلپایگانی به شماره ملی ۲۱۸۱۰۶۸۱۹۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم فاطمه گلپایگانی به شماره ملی ۲۱۸۱۰۶۸۱۹۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال افزایش داد. خانم وحیده شمس ابرده به شماره ملی ۰۰۷۹۶۵۵۴۱۶ به شماره شناشنامه ۲۴۴۱۳ تاریخ تولد ۴/۴/۶۵ فرزند محمد جواد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال افزایش داد. خانم حمیده شمس ابرده به شماره ملی ۰۰۶۸۰۶۸۵۵۷ به شماره شناشنامه ۳۱۴۹ تاریخ تولد ۱۸/۳/۶۰ فرزند محمد جواد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963184
آگهی تغییرات عطر شمیم کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد شمس کدملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ و فاطمه گلپایگانی کدملی ۲۱۸۱۰۶۸۱۹۴ و حمیدرضا اباذری کدملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۳۵۸۷۹۸۹۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963190
آگهی تغییرات تدبیر امداد کوثر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد صادق شمس ابرده به شماره ملی ۰۰۷۹۸۲۸۴۲۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد جواد شمس ابرده به شماره ملی۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ۹۵۰۵۲۳۸۰۵۲۰۱۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902616
آگهی تغییرات شرکت تدبیر کالای روز سلامت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۵۸۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۰۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت مدیرتصفیه انتخاب شدند وآدرس محل تصفیه، تهران اختیاریه خیابان بهارستان دوم خیابان فرامرز غیاثوند پلاک ۱۳واحد یک جنوبی کدپستی۱۹۵۸۶۵۳۱۱۶ می‌باشد پ۹۶۱۲۰۸۱۴۲۸۳۷۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک