مسعود سزاوارذاکریان

مسعود سزاوارذاکریان

کد ملی 0930734815
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های مسعود سزاوارذاکریان

گروه بین المللی دنیا به پاک
گروه بین المللی دنیا به پاک
1
گروه صنعتی پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
1
پاکان پلاستکار
پاکان پلاستکار
1
دالین مهر
دالین مهر
1
گلرنگ پخش
گلرنگ پخش
1
مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه
مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه
1
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس
1
صنایع سلولزی مارینا سان
صنایع سلولزی مارینا سان
1
گلپخش اول
گلپخش اول
1
خدمات تحقیقات آرین گستر
خدمات تحقیقات آرین گستر
1
آذر نوین انرژی ارومیه
آذر نوین انرژی ارومیه
1
پاکان به شو
پاکان به شو
1
مهندسی گسترش فن اوران شرق
مهندسی گسترش فن اوران شرق
1
گسترش خدمات آرین گستر
گسترش خدمات آرین گستر
1
گوهرتاب لعل سناباد
گوهرتاب لعل سناباد
1
ویرا سیستم پویا
ویرا سیستم پویا
1
گسترش افق نفت و گاز خاورمیانه
گسترش افق نفت و گاز خاورمیانه
1
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
1
گسترش گلرنگ پخش
گسترش گلرنگ پخش
1
گسترش پاکان پلاستکار
گسترش پاکان پلاستکار
1
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
1
ستاره طلایی سینا
ستاره طلایی سینا
1
توسعه بین الملل ماستر
توسعه بین الملل ماستر
1
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه
1
توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
1
آرین تجارت مانا
آرین تجارت مانا
1
توسعه افق پاینده
توسعه افق پاینده
1
گسترش آرین تجارت مانا
گسترش آرین تجارت مانا
1
گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
گسترش فرآورده های نفتی افق خاورمیانه
1
افق توسعه معادن خاورمیانه
افق توسعه معادن خاورمیانه
1
خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی
خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی
1
صنایع غذایی ماستر فوده
صنایع غذایی ماستر فوده
1
گسترش پرتو شید زمان
گسترش پرتو شید زمان
1
بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق
بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق
1
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه
1
پرتوشید زمان
پرتوشید زمان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1218478
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی دنیا به پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای جدید هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند. شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ با نمایندگی مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱. شرکت پاکان به شو به شماره ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۶۲ با نمایندگی آقای حسن بیاتی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۴۳۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247883
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سزاوارذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ و آقای حسن بیاتی کدملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان و یا علی ابراهیمی کردلر به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۰۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512072
آگهی تغییرات شرکت پاکان پلاستکار سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۸۵۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی پاکشو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کد ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کد ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای حسن بیاتی با کد ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای محمد عالمی با کد ملی ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه بین المللی دنیا به پاک با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۶۰۰ با نمایندگی آقای ولی محمد مالمیر با کد ملی ۳۹۷۸۵۴۶۱۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا حسن بیاتی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۴۶۶۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635125
آگهی تغییرات شرکت دالین مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱ به نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی حسن بیاتی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی ماستر فوده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰ به نمایندگی محمد کریمی به شماره ملی ۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کوروش رضایی به شماره ملی ۰۰۵۴۹۵۱۵۰۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات سفته و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۶۳۲۶۱۵۷۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9682428
آگهی تصمیمات شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی محمدمهدی جاودان فرد به کدملی ۳۸۷۴۳۳۵۹۴۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ به نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی جاودان خرد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، امیرخسرو فخریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق یکی از علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان و محمدرضا عربی مزرعه شاهی به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق مکاتبات عادی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907442
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۷۵۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسین مشاور افق گسترش معادن خاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۶۷۰۰ با نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت افق توسعه معادن خاور میانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۹۰۰ با نمایندگی سیدجعفرموسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی مهدی صبوری به شماره ملی ۴۶۰۹۴۱۳۶۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاهیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۲۲۱۱۹۳۰۶۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969617
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی سولفور کوب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه بشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان با کدملی۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سازه تجارت هما بشناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۷۰۳۲ با نمایندگی خانم ساناز شکیبی با کدملی ۰۵۶۹۹۴۷۰۱۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ بشناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بنمایندگی آقای محمد رضا معتدل با کدملی ۰۰۵۴۹۰۵۸۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین سمت گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۵۱۳۶۸۶۹۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003619
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی مارینا سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش مارینا سان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۳۷۰ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیرآن با امضای یکی از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی از آقایان مهران ابول نژادیان یا حسین علیقارداشی همراه با مهر شرکت و سایراوراق عادی با امضای هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۶۱۴۸۹۹۸۲۸۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032328
آگهی تغییرات شرکت گلپخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی حسین علیقارداشی به کدملی۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی سید جعفر موسوی به کدملی۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی سعید گمار به کدملی۳۹۷۹۸۵۵۳۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء متفق یکی از مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی با امضاء هریک ازاعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۳۱۳۰۳۸۱۲۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058824
آگهی تغییرات شرکت خدمات تحقیقات آرین گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیات مدیره. شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گو درزی به شماره ملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای پیمان سازنده چی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۷۳۰۰۵بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گسترش خدمات آرین گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۰۰با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم عزیزه تیموری به شماره ملی ۲۷۵۴۵۴۶۷۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۴۷۹۶۳۲۲۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121261
آگهی تغییرات شرکت آذر نوین انرژی ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۴۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کد ملی (۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵) بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۸۶۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷به نمایندگی آقای مسعود گودرزی به کد ملی (۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱) بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه نوین انرژی پایدار کاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۵۷ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۳۶۲۱۱ به نمایندگی آقای پژمان نایب حسینی به کد ملی (۰۰۵۳۵۵۶۳۰۵) بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۴۶ وشناسه ملی (۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰) به نمایندگی سید جعفر موسوی به کد ملی (۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰) بعنوان عضو هیات مدیره و آقای عبدالرضا فلاح به کد ملی (۲۷۵۱۸۶۱۳۹۳) بعنوان مدیر عامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۲ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قرار داد‌ها و اسناد تعهدآور و رسمی با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا سید جعفر موسوی به همراه یکی از آقایان پژمان نایب حسینی و یا عبدالرضا فلاح همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری غیر تعهدآور با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۲۰۹۶۳۳۷۸۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13196644
آگهی تغییرات شرکت پاکان به شو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت گروه صنعتی پاکشو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای محمد عالمی به شماره ملی ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محمد رضا قلی پور به شماره ملی ۰۰۵۴۲۶۲۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۹۲۹۸۷۲۶۷۸۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256188
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گسترش فن اوران شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای جعفر موسوی کدملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای امیر استعماری کدملی ۰۰۷۰۶۵۰۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۲۵۹۴۳۳۹۴۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283333
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات آرین گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۲۲۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مهدی فضلی به کدملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان عضوهیئت مدیره عزیزه تیموری به کدملی۲۷۵۴۵۴۶۷۹۰ بعنوان عضوهیئت مدیره پیمان سازنده چی به کدملی۳۲۵۵۲۷۳۰۰۵ بعنوان عضوهیئت مدیره فرساد اربابی به کدملی۰۳۸۱۰۵۲۰۷۹ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای یک از آقایان مهدی فضلی یا علی ابراهیمی کردلر به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۱۰۸۳۷۵۱۸۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322885
آگهی تغییرات شرکت گوهرتاب لعل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۶۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۹۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه بعنوان عضوهیئت مدیره آقای ابوالفضل خوبان شرق به شماره ملی ۰۹۳۹۴۰۶۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سامان سبحان کیمیا بعنوان عضو هیات مدیره آقای جواد داودآبادی فراهانی به شماره ملی ۰۹۴۰۳۷۷۵۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای خلیل کریمی به شماره ملی ۶۱۵۹۶۸۶۸۵۲ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان مسعود سزاوارذاکریان ویا سید جعفر موسوی همراه با یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل، همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس تهران، خیابان گاندی، کوچه پنجم، پلاک ۱۹، طبقه سوم کدپستی ۱۵۱۷۶۴۶۱۱۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۱۲۰۴۹۶۱۴۷۳۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546480
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا سیستم پویا در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۴۹۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: فروش، نگهداری، خرده فروشی کالا نرم افزار و سخت و افزار فروشگاهی واردات و صادرات، فروش همه محصولات بصورت کامل و صندوق های فروشگاهی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان شکوفه ـ بلوار سرو غربی ـ پلاک ۷۹ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۹۹۸۷۹۹۷۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۸۰: ۴۳۹ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ از بانک سینا شعبه میدان سرو به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی نجفی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۰۸۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسن بیاتی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیدرضا پایمرد به شماره ملی ۲۴۳۱۷۹۰۵۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا حسن بیاتی به همراه یکی دیگر از آقایان علی نجفی یا امیدرضا پایمرد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۵۶۰۷۳۹۶۲۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618169
آگهی تغییرات شرکت گسترش افق نفت و گاز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۹۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت با نمایندگی آقای مهدی حبیبی خراسانی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۲۷۴۸۹ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدواوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۶۲۸۶۹۵۸۲۴۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660605
آگهی تغییرات شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثنا اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضا متفق دو نفرازچهارنفر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۸۴۸۷۶۴۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678239
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مصطفی منصوری ک م ۰۴۹۳۴۱۷۹۷۴خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۰۳۶۸۹۷۹۹۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688080
آگهی تغییرات شرکت گسترش پاکان پلاستکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۷۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی بنمایندگی کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر بنمایندگی کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای مسعود سزاوار ذاکریان بنمایندگی کد ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ بعنوان عضو هیات مدیره آقای سیدعلی کاشف کد ملی ۲۷۵۴۴۹۱۱۱۲ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۰۲۵۶۷۴۵۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713659
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره‌ای گل فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرش. م۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریا ن ش. م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گلرنگ پخش ش. م۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای ابراهیم ابراهیمی ش. م ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای وحید کامیاب ش. م ۰۰۷۱۰۶۹۷۶۳خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دونفر از سه نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۶۰۸۲۴۳۶۲۸۳۶۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره طلایی سینا درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۰۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۳۹۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و تجهیز فروشگاهی و فروشگاههای اینترنتی و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-پارک ساعی-خیابان ولی عصر-خیابان سی و چهارم-پلاک ۲-طبقه سوم-- کدپستی ۱۵۱۶۷۱۴۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۶۵۱,۳۹۲ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی کد ۳۹۲ به مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدهادی مداح به شماره ملی ۴۵۶۹۴۵۸۷۰۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۳۰۹۸۶۲۳۶۳۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742325
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ماستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گسترش آریان پیشروسلامت شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی کدملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸بعنوان عضو هیئت مدیره آقای منصور طاهری کدملی ۰۰۸۰۵۳۵۶۳۱ خارج ازاعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا مسعود سزاوار ذاکریان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدواوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۱۲۴۷۳۳۰۶۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797245
آگهی تغییرات شرکت گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۷۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و ایران دلفانیان به شماره ملی ۴۸۳۹۵۳۷۰۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و نعمت اله شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۸۳۸۷۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و سعید سیستانی زاده به شماره ملی ۳۰۹۰۷۲۸۸۳۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل وانتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۰۱۲۳۰۱۲۵۰۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818160
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآورده‌های نفتی افق خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۱۹۷۱
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش فراوردهای نفتی افق خاور میانه به شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۷۲۴۸۶ با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی ابوالقاسم حبیبی خراسانی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی سیدحبیب اله موسوی به شماره ملی ۱۰۶۳۲۵۳۵۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی غلامرضا موذنی به شماره ملی ۲۲۹۵۹۴۳۲۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی سیدجعفرموسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران گاندی خیابان آفریقا خیابان هفدهم پلاک ۱۱ ساختمان هورخش طبقه دوم کدپستی ۱۵۱۷۸۷۵۶۱۳ تغییر یافت. پ۹۶۱۰۲۶۲۲۳۷۰۴۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831896
آگهی تغییرات شرکت آرین تجارت مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۱۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای مسعود گودرزی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش آرین تجارت مانا ۱۴۰۰۵۴۶۹۹۲۶با نمایندگی آقای علی دارستانی فراهانی ۰۴۵۱۹۷۴۳۱۱عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین جلیلوند ۰۰۷۸۰۰۱۵۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به همراه یکی از آقایان مسعود گودرزی یا ابوالقاسم حبیبی خراسانی و به همراه بکی از آقایان علی دارستانی فراهانی یا حسین جلیلوند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۰۲۶۴۶۹۶۷۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841486
آگهی تغییرات شرکت توسعه افق پاینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدم ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسن بیاتی کدم ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پاکان پلاستکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ با نمایندگی آقای محمد عالمی کدم ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت ایراندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی کدم ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره خانم مریم سبحانی کدم ۰۰۷۴۵۰۴۷۶۲ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۰۷۵۰۲۹۷۲۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860116
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین تجارت مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۹۹۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیا نه ش. م ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک. م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیا نه ش. م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی ک. م ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی دارستانی فراهانی ک. م ۰۴۵۱۹۷۴۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین جلیلوند ک. م ۰۰۷۸۰۰۱۵۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهره محمدی شاد ک. م ۰۰۱۰۶۶۳۰۲۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۱۶۵۴۷۶۲۵۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860121
آگهی تغییرات شرکت گسترش فرآورده‌های نفتی افق خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مهدی فضلی به کد ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کد ملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی افق نفت وگازخاورمیانه به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان به کد ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره سید حبیب اله موسوی به کد ملی۱۰۶۳۲۵۳۵۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره مریم قدس حسن آباد به کد ملی ۰۰۷۸۲۷۰۴۰۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشدواوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۱۶۴۹۱۹۹۴۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13944307
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پاکان پلاستکار با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به شماره ملی۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه افق پاینده با نمایندگی خانم ایران دلفانیان به شماره ملی ۴۸۳۹۵۳۷۰۷۰به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه با نمایندگی آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنایع سلولزی مارینا سان با نمایندگی آقای نعمت اله شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۸۳۸۷۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمسعود حسینی به شماره ملی۶۱۹۹۲۳۴۸۳۹خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۶۱۲۲۳۴۴۵۷۴۴۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14033766
آگهی تغییرات خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۷۶۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۹۶۸۶۵۸۰۵/ ۱/ ۰۲/ ۰۳/ ۰۲/ ۱۷۱۴ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مسعود سزاوارذاکریان ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد شرکت بزازان ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین رستمی ۰۰۴۵۴۷۳۱۲۹ به سمت مدیرعامل علی اصغر طرزمنی ۰۰۶۱۷۱۰۰۴۰ به سمت خزانه دار و سیدمحمود احمدی ۰۴۹۱۹۷۲۶۱۱ به سمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۷۰۲۲۶۴۱۷۲۸۲۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167335
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ماستر فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دالین مهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای محمد کریمی به شماره ملی ۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۵۲۲۶۱۹۳۰۸۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170079
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پرتو شید زمان درتاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۱۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۲۷۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله آرژانتین-ساعی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه هیجدهم-پلاک ۴-طبقه سوم- کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۰.۲۴۸ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک بانک سینا شعبه گاندی با کد ۴۵۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی سلیمی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۷۷۵۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امید روستا به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۶۰۹۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ و به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن امینی نیک به شماره ملی ۱۲۸۵۸۵۴۱۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازرئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .مجمع تصویب نمود در صورت برابری رای اعضای هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۵۲۳۶۸۹۹۴۴۱۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185090
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تامین پخش فرآورده‌های نفتی افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۱۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل ونقل گلرنگ ترابر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی به کدملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی پترو صنعت نوین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۹۷۵ با نمایندگی آقای شهرام امیر آبادی به کدملی ۰۰۵۷۰۵۳۴۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به کدملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای ابوطالب قلندری به کدملی۲۱۸۰۸۰۰۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سیدجعفر موسوی به همراه یکی دیگر از آقایان ابوالقاسم حبیبی خراسانی یا شهرام امیر آبادی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۰۳۱۲۴۴۰۰۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202983
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش افق نفت و گاز خاور میانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۹۹۶۴ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی کدملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی کدملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۷۰۶۱۴۸۴۷۸۲۹۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213886
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرتوشید زمان درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۳۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۴۵۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه، تنظیم، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوطه و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله گاندی-خیابان آفریقا-خیابان یکم-پلاک ۵-ساختمان پارس-طبقه دوم- کدپستی ۱۵۱۷۶۱۵۵۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۱,۴۵۰ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه گاندی با کد۴۵۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره گلپخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ و به نمایندگی امید روستا به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۶۰۹۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محسن امینی نیک به شماره ملی ۱۲۸۵۸۵۴۱۰۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ و به نمایندگی علی سلیمی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۷۷۵۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گسترش پرتو شید زمان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۲۷۲۴ و به نمایندگی سیدجعفر موسوی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تما می اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۱۲۶/۱۱۰/۹۷ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تاسیس گردید. پ۹۷۰۶۲۱۶۷۲۹۱۵۶۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک