غلامعلی رعنایی

غلامعلی رعنایی

کد ملی 0919790062
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1114485
آگهی تغییرات شرکت آرمان تجارت کسری سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی رعنائی به شماره ملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل و آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۲۵۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172172
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تیوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی به کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی رعنائی به کدملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا کریمی به شماره ملی ۰۹۴۰۸۴۴۴۵۱ و مهدی جهانبانی به شماره ملی ۵۲۱۹۶۳۱۲۵۱ آقای عمار صالحی به کدملی ۰۰۷۰۹۷۳۶۷۹. پ۱۷۰۱۲۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205458
آگهی تغییرات شرکت رایانه‌ای نوآوران شکوه آفتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۱۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسن جهانبانی به شماره ملی: ۰۷۹۰۴۹۰۶۳۳ و عباس خداشاهی به شماره ملی: ۵۲۱۰۰۲۴۵۰۴ و خانم سارا جهانبانی به شماره ملی: ۰۷۹۳۶۴۰۸۴۹ آقایان قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ و غلامعلی رعنائی به شماره ملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۸۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239405
آگهی تغییرات شرکت تجارت نصر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی کدملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی رعنائی کدملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۷۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299297
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن جهانبانی به شماره ملی ۰۷۹۰۴۹۰۶۳۳ و محمد حیدرزاده به شماره ملی ۰۳۸۳۳۸۲۰۳۳ و محمدجواد مومنی هرندی به شماره ملی ۵۶۵۰۰۰۱۸۱۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان قنبر امامی به شماره ملی: ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ و غلامعلی رعنائی به شماره ملی: ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۹۳۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347666
آگهی تغییرات شرکت تجارت نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۳۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347667
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری نور انوار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تصدی برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347668
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: و آقای قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تصدی , برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347670
آگهی تغییرات شرکت مکان شهر ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تصدی , برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347671
آگهی تغییرات شرکت تجارت عمران آبادگران ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347672
آگهی تغییرات شرکت آرمان صنعت ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347673
آگهی تغییرات موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی نور ابرار به شماره ثبت ۳۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348858
آگهی تغییرات شرکت بهینه تجارت ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۹۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408775
آگهی تغییرات موسسه بازتاب رخدادهای جهان اسلام نگاه نو شماره ثبت ۲۸۴۱۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به شماره ملی۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۲۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10593489
آگهی تغییرات شرکت سازه صنعتی آباد شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای قنبر امامی به شماره ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی رعنائی به شماره ملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی حسینی کفشدار به شماره ملی ۰۹۳۸۶۹۹۵۵۵ و آقای طالب غلامرضائی شوب به شماره ملی ۵۶۸۹۹۰۶۰۰۱ و آقای علی شریکیان به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۶۳۲ و آقای حسین عباسی نیا به شماره ملی ۰۰۵۹۰۰۴۱۵۰ و شرکت تجارت نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۲۹ با نمایندگی آقای محمدرضا جهانبانی تا تاریخ ۲۷/۱/۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی حسینی کفشدار به شماره ملی ۰۹۳۸۶۹۹۵۵۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای طالب غلامرضائی شوب به شماره ملی ۵۶۸۹۹۰۶۰۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی شریکیان به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۶۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین عباسی نیا به شماره ملی ۰۰۵۹۰۰۴۱۵۰ بسمت قائم مقام مدیرعامل و شرکت تجارت نور ابرار سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا جهانبانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شریکیان به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۶۳۲ بسمت مدیرعامل. ۵ نام شرکت به سازه صنعتی اسکان ابرار تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری (بجز چکها) با امضای منفرد مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضای کلیه چکها با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725584
آگهی تاسیس شرکت طب تصویری آلفا نور ابرار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ تحت شماره ۴۰۰۵۴۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۰۷۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش کلیه کالاهای پزشکی و تجهیزات پزشکی و کمک پزشکی فیزیوتراپی ورزشی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و کالای صنعتی و پزشکی (پس از اخذ مجوزهای لازم) کلیه فعالیتهای تشخیص درمانی پزشکی اعم از ام‌آر‌آی‌ سی‌تی‌اسکن سنجش تراکم استخوان سونوگرافی داپلر و سایر موارد و فعالیت در جهت سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی جهت اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و همایشها و کنفرانشها و نمایشگاههای دولتی و خارجی بین‌المللی و هرگونه فعالیت که طبق مقررات و قوانین جاری کشور در رابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته باشد و ارائه مشاوره و خدمات طراحی و اجرا در اامور فوق اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی و گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات کشور و بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان و کلیه امور مجاز بازرگانی کلیه موارد پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب ایران‌زمین خ مهستان خ هفتم پ۱۴ ـ کد پستی ۱۴۶۵۷۳۳۳۴۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال منقسم به چهارده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد چهارده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱/۶۷۰۳ مورخ ۸/۱/۹۰ نزد بانک ملت شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت تجارت نور ابرار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۲۹ با نمایندگی آقای محمدرضا جهانبانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای سیاوش کمالی‌اصل به شماره ملی ۲۱۶۱۴۱۵۳۰۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم سکینه زرقانی به شماره ملی۵۲۱۹۴۵۲۰۸۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای سید ابوالحسن جمالی‌گزکوه به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۸۴۶۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای حسین عباسی‌نیا به شماره ملی۰۰۵۹۰۰۴۱۵۰ به سمت قائم‌مقام مدیرعامل. ۶ـ ۵ـ آقای سید ابوالحسن جمالی‌گزکوه به شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۸۴۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره به جز چکها با امضا منفرد مدیرعامل یا قائم‌مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضا کلیه چکها با امضا مدیرعامل یا قائم‌مقام مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای قنبر امامی به شماره ملی۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای غلامعلی رعنائی به شماره ملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10993541
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران نیرو طوس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۶۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۳۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ و فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: قنبر امامی به کد ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ بسمت بازرس اصلی و غلامعلی رعنایی به کد ملی ۰۹۱۹۷۹۰۰۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. فرخ بخشی به کد ملی ۵۲۱۹۵۰۱۲۸۳ جواد بخشی به کد ملی ۵۲۱۹۵۰۱۸۲۶ غلامرضا علیزاده به کد ملی ۲۸۷۱۹۳۲۶۸۹. کلیه سهام با نام شرکت به بی نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بی نام میباشد. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ جواد بخشی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا علیزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرخ بخشی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک