عبداله کاظمی بیدختی

آقای عبداله کاظمی بیدختی

کد ملی 0919496156
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1347462
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰ به نمایندگی حمید نیکوئی نوغانی به کد ملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع غذائی پرورپودر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶ به نمایندگی غلامرضا شاکری مشهدی به کد ملی ۰۹۳۷۷۷۵۹۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با ۲ امضاء از ۳ امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۴۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586665
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مواد غذایی کرج ایلیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۶۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی با کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فتانه اخدری با کدملی ۰۴۵۳۳۴۴۳۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول زمان زاده با کدملی ۴۰۷۲۱۱۳۷۸۶ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی حسین پورصنعتی با کدملی ۲۷۲۱۶۲۸۳۲۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضای کلیه قراردادها اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت آقایان علی حسین پور صنعتی (مدیرعامل) و آقای عبداله کاظمی بیدختی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خانم فتانه اخدری (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در صورت لزوم رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۶۰۳۴۶۳۹۴۵۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727959
آگهی تغییرات شرکت ساسان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت مربوط به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶) آقای شاپور خستو (کدملی ۰۵۳۱۹۹۸۳۵۵) شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵) شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۶۹) و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص (شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰) به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق (شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۳۶۵) بعنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردیدند. پ۹۳۰۹۱۹۵۳۶۷۲۷۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772152
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹) به جای خانم فیروزه قدس (کد ملی ۰۹۳۸۹۰۸۹۵۲) از طرف شرکت دیبا توس کارتن (شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰) به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیدا جهانیان (کد ملی ۰۹۳۶۸۷۳۱۷۳۴) از طرف شرکت صنایع غذائی پرورپودر (شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶) به جای آقای رسول زمان زاده (کد ملی ۴۰۷۲۱۱۳۷۸۶) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جهت عضویت در هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای عبداله کاظمی بیدختی (کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶) به سمت عضویت در هیئت مدیره و سمت مدیر عامل برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء مجاز و تعهد آور شرکت دو امضاء متفق از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید ونامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت رسمیت خواهد داشت. پ۹۳۱۰۲۱۹۸۱۱۰۲۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834137
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص با نمایندگی آقای فرامرز حزائنی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا یعقوبی مشهدی به شماره ملی ۰۹۴۰۵۸۰۴۴۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ۴/۱۲/۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665426
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس تجارت رسپینا سناباد درتاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۵۷۳۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۹۶۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات، تهیه و توزیع وتولید و فرآوری و پخش کالا، خرید و فروش، بازاریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران بصورت غیر هرمی و غیر شبکه ای و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ بزرگراه آسیایی ـ نرسیده به پلیس راه امام هادی ـ بین آزادی ۹۳ و ۹۱ ـ کد پستی ۹۱۹۸۷۱۶۷۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰.۰۰۰ ریالی با نام میباشد که کل مبلغ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک انصار شعبه خیابان سیدی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به نمایندگی اقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای فرهادمرتضوی نژاد به سمت مدیرعامل وشرکت پخش اطلس دینا به ننمایندگی آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شماره ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند. ش۹۴۱۱۲۸۵۸۵۸۸۴۸۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش رسپینا گستر لوتوس درتاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۹۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۰۰۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات، تهیه و توزیع وتولید و فرآوری و پخش کالا، خرید و فروش، بازاریابی کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران بصورت غیر هرمی و غیر شبکه ای و ترخیص کالا از تمام گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ کیلومتر ۵ جاده مشهد قوچان کدپستی ۹۱۹۸۷۱۶۷۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲/۲۰۶۱ مورخ ۱۴/۱/۹۴ نزد بانک انصار شعبه خیابان سیدی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: ۱ ـ آقای عبداله کاظمی بیدختی کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت پخش اطلس دینا به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای فرهاد مرتضوی نژاد کد ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس به شماره ثبت ۵۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای حمید نیکوئی نوغانی کد ملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شماره ثبت ۵۴۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۹۲۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شماره ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۱۲۵۹۰۲۲۸۴۵۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021056
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مجید مظفری به کد ملی ۰۰۵۰۹۱۵۹۱۶ به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. ش۹۵۰۶۲۴۶۴۱۵۴۱۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021455
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲) به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمزه محمودی به کد ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۵۰۶۲۴۲۱۸۲۳۶۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129490
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۵۴۲۸ به عنوان بازرس اصلی وحمزه محمودی به شماره ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالله کاظمی بیدختی به شماره ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ و شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵ وشرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰ برای مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیأت مدیره انتخاب شدند. - ترازنامه وصورت سود وزیان وصورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۸۲۵۷۶۶۴۲۸۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462198
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای شاپور خستو به شماره ملی ۰۵۳۱۹۹۸۳۵۵ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء ازچهار اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۳۱۷۴۴۶۴۳۱۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501648
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب مجمع رسید آقای عبدالله کاظمی بیدختی (به شماره ملی۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶) و شرکت پخش اطلس دینا –به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱ و شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر - شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۹۲۷۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار (شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲) به سمت بازرس اصلی وآقای حمزه محمودی (کدملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹) به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۷۵۷۸۶۹۶۲۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571541
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶) به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد کدملی (۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹) به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای حمید نیکوئی نوغانی کدملی (۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱) به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به سمت عضو هئیت مدیره انتخاب شدند وآقای حمید نیکوئی نوغانی کدملی (۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱) به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند - حق امضاء مجاز و تعهدآور شرکت با امضاء متفقا دونفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش۹۶۰۵۳۰۸۲۸۳۲۲۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614281
آگهی تغییرات شرکت دینا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶به سمت رئیس هیئت مدیره حمید نیکوئی نوغانی به کد ملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ به نمایندگی شرکت پارس گستر دینا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا شاکری مشهدی به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرور پودربه سمت عضو هیئت مدیره غلامرضا شاکری مشهدی به شماره ملی ۰۹۳۷۷۷۵۹۱۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۶۲۷۷۵۹۴۹۰۷۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701767
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاپور خستو به کدملی ۰۵۳۱۹۹۸۳۵۵به نمایندگی شرکت دیبا توس کارتن شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹به نمایندگی شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور با دو امضا از سه امضا اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای سایر اوراق واسناد غیر تعهدآور ونامه‌های ادای یکی از اعضای هیات مدیره ومهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۱۷۶۲۲۵۸۱۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966615
آگهی تغییرات شرکت شیراز دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یرو نامه شماره ۱۰۱/پ/۹۶ ساعت ۱۰ صبح شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۵۵ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ جایگزین آقای حمید نیکویی نوغانی بشماره ملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ گردید. بنابراین آقای عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد بشماره ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا به شماره ثبت ۲۳۰۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد پژمانیان به شماره ملی ۲۲۹۱۲۱۰۵۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر گردیدحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا قراردادها و سایر نامه‌های عادی و اسناد غیرتعهدآور مالی با تک امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۱۱۸۸۷۶۶۳۰۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011550
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰ به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سارا اسکندری بسمت مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره , نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۷۰۲۱۵۳۶۱۸۷۴۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017659
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله کاظمی بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱به نمایندگی آقای مهدی رشیدی به کدملی ۰۹۳۱۵۴۶۶۹۹برای مدت دوسال به سمت اعضای هیات مدیره برگزیده شدند ش۹۷۰۲۱۸۷۸۶۵۴۵۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک