محمودرضا خواجه نصیری

آقای محمودرضا خواجه نصیری

کد ملی 0919336124
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1424795
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۸۹۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رضا خواجه نصیری کد ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بنمایندگی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران شماره ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹ بجای آقای باقر طاهریان فر بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۲۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533621
آگهی تغییرات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۲۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۷۰۸۹۷/۱۲۱ مورخ ۱۹/۰۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: علی حسینی با شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷ بنمایندگی سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی اثباتی با شماره ملی ۰۰۴۸۳۴۲۴۷۵ بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک تجارت ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس احمدی با شماره ملی ۰۰۵۵۵۰۲۸۰۶ بنمایندگی تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۱۰۲۷۰۱۴۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمودرضا خواجه نصیری با شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بنمایندگی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و حامد سلطان نژاد با شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک تجارت ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت داری اعتبار می‌باشد. پ۱۸۵۱۵۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659057
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۴ و نامه شماره ۵۸۲۹/۱۲۱مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید مستشار هریس با کدملی ۰۹۴۱۴۵۳۰۹۱ به نمایندگی شرکت گسترش تجارت برنا (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۵۰۵) بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی اکبری با کدملی ۱۱۱۱۱۳۶۱۱۴ به نمایندگی شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدرضا علوی با کدملی ۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت نفیس تدبیر آرمان (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۹۶۷۰) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد مشاری با کدملی ۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵ به نمایندگی شرکت توسعه انرژی و خدمات بیستون (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۴۹۹) بعنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای محمود رضا خواجه نصیری با کدملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به نمایندگی از سوی شرکت مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات آرمان (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۴۸۴) بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب احدی از آنان با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۴۱۱۲۶۴۵۷۴۷۳۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671727
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۷۹۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ملاصدرا بین خیابان شیراز و شیخ بهایی پلاک ۱۲۷ طبقه دوم واحد ۱۲ کدپستی ۱۳۹۶۹۳۳۷۸۲ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است و در زمان تاسیس فقط به ارزش مبنا ۲۰۲۱۰میلیون ریال شامل ۲۰۰۰واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام و ۱۸۲۱۰واحد عادی بانام هر یک به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد شرکت سبد گردان الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ میزان دارایی ۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعداد ۱۸۸۰ واحد سرمایه گذاری جواد عبادی کدملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ میزان دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعداد ۲۰ واحد سرمایه گذاری رضا عیوض لو کدملی ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعداد ۲۰ واحد سرمایه گذاری ولی جاویدی قریچه کدملی ۱۳۷۲۹۱۱۰۹۱ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعداد ۲۰ واحد سرمایه گذاری محمد کفاش پنجه شاهی کدملی ۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعداد ۲۰ واحد سرمایه گذاری مهدی قلی پور خانقاه کدملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعداد ۲۰ واحد سرمایه گذاری محمد اصولیان کدملی ۵۲۷۹۵۴۹۶۹۱ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعداد ۲۰ واحد سرمایه گذاری ارکان صندوق: شرکت سبد گردان الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ با نمایندگی جواد عبادی کدملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲ با نمایندگی احمد پویان فر کدملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱به سمت متولی شرکت تامین سرمایه آرمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ با نمایندگی محمود رضا خواجه نصیری کدملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت ضامن نقد شوندگی موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ با نمایندگی فریده محمدی کدملی ۴۳۲۳۵۰۱۴۵۵ به سمت حسابرس به مدت سه سال انتخاب گردید دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور صندوق با امضای ۲ نفر از جواد عبادی ـ رضا عیوض لو ـ ولی جاویدی قریچه همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و اوراق عادی صندوق با امضای آقای جواد عبادی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره ۴۱۸۹/۱۲۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ سازمان بورس آگهی گردید. پ۹۴۱۲۰۳۴۲۲۵۴۵۷۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740430
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۱۸۲۰
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۰۹۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۱۲/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر سید رضا علوی کدملی ۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴و محمد مشاری کدملی ۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵ و محمود رضا خواجه نصیری کدملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سید رضا علوی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۰۱۲۳۹۵۵۹۴۳۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820934
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت چینو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۶۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای محمودرضاخواجه نصیری به کد ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رجائیه به کد ملی ۱۲۸۴۶۸۵۳۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فرزانه زندی آتشبار به کد ملی ۴۷۲۱۱۷۹۹۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای احسان ترکمن به کد ملی ۱۲۹۲۲۲۳۳۸۳ بسمت مدیرعامل خارج ازسهامداران انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سایرنامه هاومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم ال ناز تجویدی به کد ملی ۰۰۶۲۹۳۵۶۴۱بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم جمشیدیان به کد ملی ۰۰۶۷۰۸۹۱۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۰۸۷۱۱۹۰۲۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942946
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۲۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: بازار گردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه،سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس،اعم از سهام،حق تقدم،اوراق ‏مشارکت،اوراق،صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای ‏مجوز از سوی دولت،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار و ‏سایر اوراق ی که خصوصیات آن ها در امیدنامه ذکر شده است.‏ مدت صندوق: از تاریخ ثبت برای مدت ۳ سال می باشد مرکز اصلی صندوق: تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خ چهاردهم غربی پلاک ۶ کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱ سرمایه صندوق: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال متغییر است و مشتل بر ۱۰۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰۰۰ریالی بانام می باشد ارکان صندوق برای مدت سه سال به شرح ذیل تعیین شدند: مدیرصندوق: شرکت تامین سرمایه آرمان با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ با نمایندگی آقای محمود رضا خواجه نصیری با ک.م ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ با نمایندگی آقای امیرل حسین ن ریمانی خمسه با ک.م ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳با نمایندگی آقای مجتبی الهامی با ک.م ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ دارندگان امضا مجاز: محمود رضا خواجه نصیری نام پدر: احمد کد ملی: ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ آرمان اسدی نام پدر: عبدالحسین کد ملی: ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ مسعود سلیمی نام پدر: مجید کد ملی: ۰۰۱۰۴۱۰۰۷۴ اشخاص مذکور با امضا این صورتجلسه قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس و مقررات مربوطه به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمود رضا خواجه نصیری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد این اگهی به استناد مجوز شماره ۸۱۶۲,۱۲۲ مورخ ۲۲/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ۹۵۰۵۱۱۴۸۰۳۲۳۸۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042035
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۷۵۵ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۰۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان، (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ به نمایندگی باقر طاهریان فر بشماره ملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک شهر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به نمایندگی حمید شیروانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۹۱۹۱۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و بانک توسعه صادرات شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶ با نمایندگی آقای آرمان اسدی به شماره ملی ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹ با نمایندگی آقای محمود نصرتی قزوینی نژاد به شماره ملی ۴۳۲۲۰۷۴۴۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش تجارت برنا، (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۵۰۵، بنمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۰۶۸۱۲۷۰۱۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126894
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین یاب رایزن در تاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۴۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۹۴۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام فعالیت ها و طراحی نرم افزارهای لازم مرتبط با تجارت الکترونیک، مشاوره، راه اندازی و پشتیبانی انواع شبکه های کامپیوتری، اتوماسیون اداری و صنعتی، شبکه های بی سیم، وب سایت های تجارت الکترونیک، نرم افزارهای رایانه ای سفارش مشتری، انجام کلیه امور خدمات نرم افزاری و سخت افزاری، اینترنتی، شبکه، تجارت الکترونیک و ای تی، برنامه نویسی و طراحی صفحات اینترنتی، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات، طراحی و تولید انواع نرم افزارهای کاربردی رایانه ای (غیرفرهنگی و غیرهنری) و تحت وب، تهیه و توزیع و پشتیبانی انواع بازی و نرم افزار و فروش و تأمین تجهیزات کامپیوتری، انجام خدمات مدیریت، مشاوره طراحی، تولید و اجرای سیستم های دستی و مکانیزه، طراحی و تولید نرم افزارهای کاربردی رایانه ای، اخذ نمایندگی شرکت های رایانه ای داخلی و خارجی، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه فعالیت شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت شرکت، خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی، مکانیزه کردن سامانه های اداری و اجرای سامانه های مکانیزه، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، خیابان دوم، پلاک یازده واحد پانزده کدپستی ۱۴۳۱۶۸۵۳۵۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۶۸/۲۰۱/۹۵ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵ نزد بانک اینده شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم پانته آ حافظ الکتب به شماره ملی ۰۰۶۸۹۱۶۵۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهروز زارع به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمود رضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم الناز تجویدی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۳۵۶۴۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک ال ناز تجویدی به سمت مدیرعامل و پانته آ حافظ الکتب به سمت رئیس هیئت مدیره و یا امضای مشترک الناز تجویدی به سمت مدیرعامل و بهروز زارع به سمت نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای الناز تجویدی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اسماعیل رازقی دهبنه به شماره ملی ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷ به عنوان بازرس اصلی و امیر حمزه مالمیر به شماره ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۴۱۱۶۴۳۰۴۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149755
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۱۵۲ , ۱۲۲ مورخ ۵/۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ تا تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۸ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ با نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری احمد ک. م ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بسمت مدیر صندوق و بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ با نمایندگی علی سمیعی برسری ک. م ۵۹۴۹۶۸۲۸۲۳ بسمت ضامن نقد شوندگی و بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱با نمایندگی علی سمیعی برسری ک. م ۵۹۴۹۶۸۲۸۲۳ بسمت مدیرثبت و مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی ک. م ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بسمت متولی. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت حسابرس. پ۹۵۰۹۰۳۴۵۷۹۱۲۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319741
آگهی تغییرات شرکت پاداش سهامداری توسعه یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۵۷۶ , ۱۲۲ مورخه ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (محمودرضا خواجه نصیری شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴، باقرطاهریان فر شماره ملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸، یحیی پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۱۲۰۲۹۸۶۳۲۸۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319750
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۵۷۸ , ۱۲۲ مورخه ۱۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (محمودرضا خواجه نصیری شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ - باقرطاهریان فر شماره ملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸ - یحیی پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۱۲۰۲۹۹۷۷۵۰۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392640
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۶/۱۱/۱۳۹۵و مجوز شماره ۱۹۰۰۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق از تاریخ ۲۹/۱/۹۶ تا تاریخ ۲۹/۷/۹۸ تمدید گردید. شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری کدم ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بسمت مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری کدم ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴بسمت ضامن نقد شوندگی بانک شهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱به نمایندگی علی سمیعی برسری کدم ۵۹۴۹۶۸۲۸۲۳ بسمت مدیرثبت مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵به نمایندگی محمود محمدزاده کدم۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی محمد علی جلالی گلوسنگ کدم ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت حسابرس پ۹۶۰۱۲۹۷۶۹۲۷۶۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445256
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۷۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۴۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه های پروژه های فکری و نوآورانه، اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی، ارقام گیاهی، آثار ادبی و هنری به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمایه گذاری و حد نصاب های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت شش سال مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه چهاردهم غربی ـ پلاک ۶ ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۵ سرمایه صندوق: مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم ۶۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری یک میلیون ریالی ارکان صندوق: تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ و به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به عنوان مدیر صندوق ـ شرکت سبدگردان الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ به نمایندگی جوادعبادی به شماره ملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ به عنوان متولی ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی کورش شایان به کد ملی ۰۰۴۱۸۳۲۶۰۶ به عنوان حسابرس تعیین گردیدند. اعضای هیئت مدیره صندوق: تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ و به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ و به نمایندگی آرمان اسدی به شماره ملی ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲ و به نمایندگی رضا زرنوخی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی توسعه صادرات وفناوری شریف به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵ و به نمایندگی سیدمهدی سادات رسول به شماره ملی ۰۰۶۸۲۱۰۱۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ صندوق توسعه فناوری های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ به نمایندگی حسین صابری زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک نمایندگان مدیر و متولی همراه با مهر صندوق دارای اعتبار می باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. طبق مجوز شماره ۲۰۶۵۰,۱۲۲ مورخ ۱۹/۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار پ۹۶۰۳۰۳۳۷۴۵۱۹۲۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447979
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۷۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۶۳۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه چهاردهم غربی ـ پلاک ۶ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱ سرمایه صندوق:مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۰ واحد سرمایه گذاری که تعداد ۰ واحد سرمایه گذاری آن بی نام می باشدو تعداد ۰ واحد سرمایه گذاری آن بانام می باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ و به نمایندگی محمدباقر کریمی آخورمه به شماره ملی ۲۴۳۲۹۹۱۷۹۶ دارنده ۶۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ و به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ دارنده ۱۵۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه ارکان صندوق: آقای باقر طاهریان فر به شماره ملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه آرمان شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ بنمایندگی آقای عظیم ثابت به شماره ملی ۵۹۶۹۳۱۳۳۵۴ به سمت مدیر صندوق مؤسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بنمایندگی محمود محمد زاده بسمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بنمایندگی محمد علی جلالی گلوسنگ بسمت حسابرس به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان محمودرضا خواجه نصیری کدملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴، یحیی پروانی کدملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ و باقر طاهریان فر کدملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸ همراه با مهر صندوق دارای اعتبار می باشد اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۶۵۰۵۸۴۹۳۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477686
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۹۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان شهید علی میرزا حسنی-پلاک ۱۱-طبقه پنجم-واحد شمالی- کدپستی ۱۵۸۶۷۶۶۷۶۱ سرمایه صندوق :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ واحد سرمایه گذاری آن بی نام می باشد ارکان صندوق:شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به نمایندگی آقای بهنام چاوشی به کدملی ۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵ به سمت مدیر وشرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷به نمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به کدملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت بازارگردان و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت متولی و مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰به نمایندگی آقای سعید صدرایی به کدملی۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:حق امضاء و نحوه آن: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات به امضاء دو نفر از سه نفر(آقایان بهنام چاوشی، مجید پورنعمت رودسری و حسین حسینی) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان بهنام چاوشی و مجید پورنعمت رودسری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق:طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد مجوز شماره ۲۰۸۷۰,۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ اداره امور نهاد های مالی سازمان بورس اوراق بهادار پ۹۶۰۳۲۹۴۹۹۲۶۵۱۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504720
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه صندوق بازنشستگی آرمان درتاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۱۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۵۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است مدت:از تاریخ ثبت بمدت سه سال مرکز اصلی:تهران شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه چهاردهم غربی-پلاک ۶-طبقه اول-- کدپستی ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:سرمایه صندوق متغیر است و زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد ارکان صندوق:شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۴۱۷۰۷ بنمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت مدیر صندوق و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بنمایندگی آقای محمود محمد زاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بسمت متولی صندوق و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بنمایندگی آقای محمد علی جلالی گلو سنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ بسمت حسابرس صندوق به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان محمودرضا خواجه نصیری، یحیی پروانی و باقر طاهریان فر همراه با مهر صندوق دارای اعتبار می باشد اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر صندوق:طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره ۱۹۰۸۲,۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ آگهی گردید. پ۹۶۰۴۱۸۲۸۶۶۸۰۳۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603168
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۴۸۷/ ۱۲۲ مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید قربانی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ به نمایندگی از طرف شرکت کالا بازار ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ بجای آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره منصوب گردید. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید قربانی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای عیسی حسین پناه شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۲۰۹۵۷۶۱۷۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604185
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری نمایشگاه‌های بین المللی شهر آفتاب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۲۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۰۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسد فاضل به شماره ملی ۳۳۴۰۳۸۱۴۲۹ به عنوان نماینده شهرداری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۷۲۶۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و سیدمحمد جلالی پروین به شماره ملی ۰۰۵۲۱۶۹۲۵۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۳۹۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و محمود رضا خواجه نصیری به شماره ملی۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به عنوان نماینده شرکت یادمان سازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۲۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدمحمدجواد سجادی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۳۰۹۶۹۱۷ به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۹۹۰۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدمحمد سیدی به شماره ملی ۰۷۰۰۵۸۴۰۲۱ به عنوان نماینده سازمان بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۱۲۸۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۶۰۶۲۱۲۴۸۷۹۲۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957063
آگهی تغییرات شرکت شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۳۲۰۹۹ , ۱۲۲ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا با شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ با نمایندگی بهنام چاوشی به کدملی ۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲ به سمت مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ با نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به کدملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به سمت بازارگردان شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴ با نمایندگی وداد حسینی به کدملی ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۲۸۵۸۴۴۸۴۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972024
آگهی تغییرات شرکت اندوخته توسعه صادرات آرمانی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۵۲۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باقر طاهریان فر به کدملی ۰۷۹۴۶۹۰۲۳۸ محمودرضا خواجه نصیری به کدملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ مسعود سلیمی به کدملی ۰۰۱۰۴۱۰۰۷۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری و مهر صندوق معتبر است. پ۹۷۰۱۲۰۳۲۲۷۱۴۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986977
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص داده کاوان اقتصاد دکان درتاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۵۲۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۳۳۸۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، خرید و فروش واردات و صادرات و تهیه تولید و نگهداری تعمیر سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی طراحی، نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش، پشتیبانی و اپراتوری کلیه سرویس ها و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و واردات و صادرات کلیه دستگاههای اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی مجاز، ایجاد و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، شرکت در مناقصات و مزایدات اعم از دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاه ها و غرفه آرائی، تاسیس شرکت، ایجاد کارخانجات، خرید سهام سایر شرکتها برای شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه چهاردهم غربی ـ پلاک ۶ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۴۰۰۰ سهم آن بانام عادی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن ممتاز هر سهم ممتاز در مجامع عمومی شرکت دارای ده رای می باشد موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس، تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش سایر موارد نمی باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیة صاحبان سهام ممتاز در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام ممتاز رسمیت خواهد یافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۴۳۳۱۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک باانک تجارت شعبه تخصصی بورس با کد ۱۰۴۳ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیر سیدی به شماره ملی ۰۰۷۱۰۰۴۲۲۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیر محمدی به شماره ملی ۲۹۹۴۰۱۰۴۰۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امیرحسین ملک لوبه شماره ملی ۰۰۱۶۲۳۶۰۷۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسن طاعتی کاشانی به شماره ملی ۱۲۶۳۴۲۰۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۱۲۹۸۰۸۲۱۱۲۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176263
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی توسعه صادرات وفناوری شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین عیوض لو به شماره ملی ۲۸۰۳۱۴۳۷۱۲ به نمایندگی از بانک توسعه صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا روستاآزاد به شماره ملی ۰۰۵۱۴۴۵۳۶۰ به نمایندگی از دانشگاه صنعتی شریف به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۳۰۲۵۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای رضا زرنوخی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶ به نمایندگی از صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین مختاری به شماره ملی ۰۰۳۳۳۶۰۶۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره ۶. آقای سیدمهدی سادات رسول به شماره ملی ۰۰۶۸۲۱۰۱۱۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. پ۹۷۰۵۲۸۳۲۲۵۱۲۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274541
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۶۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۹۵۲۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۷تمدید گردید. مدیر صندوق از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شرکت سبدگردان سهم آشنا تغییر یافت. مدیر ثبت صندوق از بانک قرض الحسنه رسالت به شرکت کارگزاری سهم آشنا تغییر یافت؛ مدیر اجرا صندوق از انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی (ص) تغییر یافت؛ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به موسسه حسابرسی رازدار تغییر یافت. شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ تعداد ۹۰۰ واحد مدیریتی خود را به شرکت سبدگردان سهم آشنا به شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰منتقل نمود؛ ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند مدیر اجرا: بنیاد علمی و فناوری مصطفی (ص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۹۵۱۲ به نمایندگی محمود خطیب به شماره ملی ۰۳۲۱۹۲۶۳۸۲ مدیر صندوق: سبد گردان سهم اشنا به شماره ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰به نمایندگی مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه تمدن ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ متولی: سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ حسابرس: حسابرسی رازدار به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ مدیر ثبت: کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ پ۹۷۰۷۳۰۶۴۱۳۰۷۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک