سعید نصرتی

آقای سعید نصرتی

کد ملی 0910007993
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13246662
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آمود سازه آفاق درتاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت۶۰۳۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۷۶۴۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ساختمان:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی.آب:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی.سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب.رشته راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی، و سیستم های حمل ونقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات)و راهداری و عملیات آسفالتی.تاسیسات و تجهیزات:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب، نفت، گاز)شبکه گازرسانی ساختمان، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ساختمان، سیستمهای سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب گاز برق و فاضلاب)انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال(آسانسور و پله برقی) و سیستمهای خبروهشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستمهای ارتباطی ساختمان، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش.کشاورزی:دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجادفضای سبزونگهداری آن، امور دامپروری شامل(طیور، گاوداری، زنبورداری)پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مشهد بلوار بعثت بین چهارراه ابوذر غفاری و رضا پلاک ۸۷ طبقه همکف کدپستی ۹۱۷۶۷۴۳۹۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تماماً طی نامه شماره ۲۴۱/۴۱۶۰/۵۱ مورخ ۵/۱۰/۹۵ بانک تجارت شعبه ابوذر غفاری پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ خانم طاهره حسامی فر به شماره ملی ۰۹۳۲۰۲۴۳۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم زهرا سپهر به شماره ملی ۰۹۴۰۰۳۸۷۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل ـ خانم مریم نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۹۹۰۱۵۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۱۹۳۷۶۴۴۷۳۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433422
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس سازان کامیار درتاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۴۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۳۹۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :ساختمان:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی.آب:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی.سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی(سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب.راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی، و سیستم های حمل ونقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات)و راهداری و عملیات آسفالتی.تاسیسات و تجهیزات:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب، نفت، گاز)شبکه گازرسانی ساختمان، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ساختمان، سیستمهای سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب گاز برق و فاضلاب)انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال(آسانسور و پله برقی) و سیستمهای خبروهشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی ساختمان، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش.کشاورزی:دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل(طیور، گاوداری، زنبورداری)پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :خراسان رضوی-شهر مشهد-احمد آباد-بلوار رضا-بلوار بعثت-پلاک ۸۷-طبقه همکف-- کدپستی ۹۱۷۶۷۴۳۹۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی مورخ ۱۷/۲/۹۶ بانک تجارت پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای رضا شیبک به سمت رئیس هیئت مدیره و به شماره ملی ۴۸۸۸۷۲۱۷۴۲ خانم مهسا سعیدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ خانم پریسا سعیدی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی ۰۳۱۰۴۲۰۴۶۶ شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم طاهره حسامی فر به شماره ملی ۰۹۳۲۰۲۴۳۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۲۲۶۹۶۲۴۰۶۷۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435305
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویش گستر پارمیس درتاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۴۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۶۴۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :ساختمان:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی.آب:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی.سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب وشبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی(سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب.راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی، و سیستم های حمل ونقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات)و راهداری و عملیات آسفالتی.تاسیسات و تجهیزات:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب، نفت، گاز)شبکه گازرسانی ساختمان، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ساختمان، سیستمهای سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب گاز برق و فاضلاب)انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، تصفیه خانه های آب وفاضلاب، وسایل انتقال(آسانسور و پله برقی) و سیستمهای خبروهشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی ساختمان، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش.کشاورزی:دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل(طیور، گاوداری، زنبورداری)پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی-شهر مشهد-احمد آباد-بلوار رضا-بلوار بعثت-پلاک ۸۷-طبقه همکف-- کدپستی ۹۱۷۶۷۴۳۹۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد اولین مدیران: خانم پریسا سعیدی به شماره ملی ۰۳۱۰۴۲۰۴۶۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا شیبک به شماره ملی ۴۸۸۸۷۲۱۷۴۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم طاهره حسامی فر به شماره ملی ۰۹۳۲۰۲۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۲۷۶۱۲۹۲۲۲۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441369
آگهی تغییرات شرکت هومن سازان آفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۸۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۰۰۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ خانم نوشین نجاران به شماره ملی ۰۹۳۹۰۲۶۴۹۱ خانم رویا زینلی به شماره ملی ۰۶۴۰۱۱۸۷۰۴به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند ش۹۶۰۳۰۱۳۲۷۹۲۴۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450392
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس سازان سبحان درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۵۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۱۹۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها و ساختمان، سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی)سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندپلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک.ساختمان و ابنیه:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها، آب:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی.سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب.راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی، و سیستم های حمل ونقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات)و راهداری و عملیات آسفالتی.کشاورزی:دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل(طیور، گاوداری، زنبورداری)، پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:خراسان رضوی-شهر مشهد-احمد آباد-بلوار رضا-بلوار بعثت-پلاک۸۷-طبقه همکف-- کدپستی ۹۱۷۶۷۴۳۹۳۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۵۵/۴۱۶۰/۵۱ مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ بانک تجارت شعبه ابوذر غفاری پرداخت شده است و الباقی آن در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:خانم پریسا سعیدی به شماره ملی ۰۳۱۰۴۲۰۴۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم طاهره حسامی فر به شماره ملی ۰۹۳۲۰۲۴۳۱۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سعیدنصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم مریم نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۹۹۰۱۵۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۰۸۸۳۵۱۹۸۷۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467509
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارم گستران کامیار درتاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۱۶۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۰۰۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها و ساختمان، سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی)سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندپلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک. ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها، آب: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی.سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب.راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی، و سیستم های حمل ونقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات)و راهداری و عملیات آسفالتی.کشاورزی:دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل(طیور، گاوداری، زنبورداری)، پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهر مشهد ـ احمد آباد ـ بلوار رضا ـ بلوار بعثت ـ پلاک ۸۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۹۱۷۶۷۴۳۹۳۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه فقط مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی ۸۶/۴۱۶۰/۵۱ مورخ ۰۱/۰۳/۹۶ بانک تجارت شعبه ابوذر غفاری پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم پریسا سعیدی به شماره ملی ۰۳۱۰۴۲۰۴۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم طاهره حسامی فر به شماره ملی ۰۹۳۲۰۲۴۳۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت بازرس اصلی خانم مریم نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۹۹۰۱۵۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۲۳۴۴۳۳۳۶۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560237
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا پیمان شهیر درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۲۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۹۷۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها. آب: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه هاو استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و. سازه های دریایی، سدسازی و تأسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب. رشته راه و ترابری: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، آزاد راهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته تاسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستمهای سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب گاز برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی و...)سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه، سیستمهای ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سند بلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک. رشته کشاورزی: در بر گیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زارعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبور داری، گوسفندداری) شیلات و آبزیان و نظایر آن.پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد ـ احمد آباد ـ بلوار رضا ـ بلوار بعثت ـ پلاک ۸۷ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۱۷۶۷۴۳۹۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی شماره ۱۱۲/۴۱۶۰/۵۱ مورخ ۱/۵/۹۶ پرداخت شده است و الباقی آن در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مریم نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۹۹۰۱۵۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم صفری جاجرم به شماره ملی ۰۷۵۹۹۱۴۷۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم قمر غلامی روچی به شماره ملی ۰۹۱۹۷۳۶۴۱۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۴۶۱۴۶۹۶۵۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664294
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود هومن تجارت پاژ درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۸۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۱۳۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه، تولید، توزیع ، پخش و بسته بندی همچنین خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مانند انواع محصولات و فراورده های غذایی،انواع پروتئین و ویتامین،مواد غذایی،کنسروجات،شوریجات،ترشیجات،شیرینی جات و ادویه جات،مربا،عسل،سبزیجات خشک و تازه، تخم مرغ،روغن های خوراکی، ژله خوراکی،شکر،نمک،انواع سس،چای،ماءالشعیر و دلستر،انواع شربت،آب معدنی و آب های گازدار و سایر نوشابه های غیرالکلی،مواد و ترکیبات جهت تهیه نوشابه و شربت ، انواع آبمیوه،عصاره گوشت و گوشت کنسرو شده، شیر و فراورده های لبنی دام و طیور و گوشت،غذاهای آماده و نیمه آماده،محصولات کشاورزی از جمله حبوبات و غلات،خشکبار،زعفران،عرقیجات گیاهی و گیاهان دارویی،همچنین انواع البسه و پوشاک مانند کلاه،لباس زیر،روسری،پیراهن و شلوار،جوراب،پارچه.کیف ، کفش چرم و غیرچرم ،انواع محصولات آرایشی و بهداشتی، کرم های سفیدکننده پوست،صابون ها،لوازم آرایشی،خمیر دندان،مواد شستشو و ضدعفونی کننده و سفیدکننده و دستمال کاغذی و کالاهای مجاز دارویی و پزشکی همچنین فراورده های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مجاز مانند انواع روغن روانکار و روغن های صنعتی و ضد یخ.پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد ـ احمد آباد ـ بلوار رضا ـ بلوار بعثت ـ پلاک ۸۷ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۱۷۶۷۴۳۹۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۷۲۵۴۲۴۹۴۹۳۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677477
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهیار گستر شایگان درتاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۹۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۶۳۲۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها و ساختمان، سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی)سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندپلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک.ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها.آب: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی.سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب.راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی، و سیستم های حمل ونقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات)و راهداری و عملیات آسفالتی.نفت و گاز: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز وکارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاه های نفت وگاز وکارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشارگاز، سازه های دریایی نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد ـ احمد آباد ـ بلوار رضا ـ بلوار بعثت ـ پلاک ۸۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۹۱۷۶۷۴۳۹۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام که برابر گواهی شماره ۲۱۹/۴۱۶۰/۵۱ مورخه ۱۷/۷/۱۳۹۶ بانک تجارت شعبه ابوذر غفاری مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد بقیه ی سهامداران میباشد. اولین مدیران: سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مریم نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۹۹۰۱۵۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء خانم مهسا سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره یا آقای سعید نصرتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم صفری جاجرم به شماره ملی ۰۷۵۹۹۱۴۷۴۵ به سمت بازرس علی البدل ـ قمر غلامی روچی به شماره ملی ۰۹۱۹۷۳۶۴۱۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۰۳۷۴۷۳۳۳۹۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693833
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هومن تجارت آفاق درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۲۹۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۵۲۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه، تولید، توزیع ، پخش و بسته بندی همچنین خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مانند انواع محصولات و فراورده های غذایی،انواع پروتئین و ویتامین،مواد غذایی،کنسروجات،شوریجات،ترشیجات،شیرینی جات و ادویه جات،مربا،عسل،سبزیجات خشک و تازه، تخم مرغ،روغن های خوراکی، ژله خوراکی،شکر،نمک،انواع سس،چای،ماءالشعیر و دلستر،انواع شربت،آب معدنی و آب های گازدار و سایر نوشابه های غیرالکلی،مواد و ترکیبات جهت تهیه نوشابه و شربت ، انواع آبمیوه،عصاره گوشت و گوشت کنسرو شده، شیر و فراورده های لبنی دام و طیور و گوشت،غذاهای آماده و نیمه آماده،محصولات کشاورزی از جمله حبوبات و غلات،خشکبار،زعفران،عرقیجات گیاهی و گیاهان دارویی،همچنین انواع البسه و پوشاک مانند کلاه،لباس زیر،روسری،پیراهن و شلوار،جوراب،پارچه.کیف ، کفش چرم و غیرچرم ،انواع محصولات آرایشی و بهداشتی، کرم های سفیدکننده پوست،صابون ها،لوازم آرایشی،خمیر دندان،مواد شستشو و ضدعفونی کننده و سفیدکننده و دستمال کاغذی و کالاهای مجاز دارویی و پزشکی همچنین فراورده های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مجاز مانند انواع روغن روانکار و روغن های صنعتی و ضد یخ.پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد ـ احمد آباد ـ بلوار رضا ـ بلوار بعثت ـ پلاک ۸۷ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۱۷۶۷۴۳۹۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم مریم صفری جاجرم به شماره ملی ۰۷۵۹۹۱۴۷۴۵ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل میباشد: خانم مریم صفری جاجرم به شماره ملی ۰۷۵۹۹۱۴۷۴۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای آقای سعید نصرتی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۸۱۴۲۲۲۱۳۸۷۷۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا پیمان پرگاس درتاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۳۰۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۱۰۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی ، آجری ، سنگی بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده رو ها.آب: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه هاو استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان،و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن.سازه های دریایی، سدسازی و تأسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب.رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها ، آزاد راهها ، راههای ریلی ، باند فرودگاه ، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار ، تونلها ، پلها ، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیر تجهیزات و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته تاسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری ، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها ، سیستمهای سردکننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب گاز برق و فاضلاب) و انتقال زباله ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک ، وسایل انتقال ( آسانسور و پله برقی)سیستمهای خبر و هشدار دهنده،تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه ، سیستمهای ارتباطی ، شبکه های رایانه ای ساختمان ، ماسه پاشی (سند بلاست) ، حفاظت کاتودی، پوشش(لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک.رشته کشاورزی: در بر گیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری ،درخت کاری ، بهسازی و اصلاح اراضی ،آبخیزداری و آبخوان داری ، مالچ پاشی و تثبیت شن روان ، عملیات به زارعی ، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک ، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت ،ایجاد فضای سبز و نگهداری آن ، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری ، زنبور داری ، گوسفندداری) شیلات و آبزیان.نفت و گاز: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت و گاز وکارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب،پالایشگاه های نفت وگاز وکارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز،تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشارگاز،سازه های دریایی نفت و گاز،خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز،پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی.پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ احمد آباد ـ خیابان ابوذرغفاری ۱۴ (رضا۱۴) ـ بلوار ابوذرغفاری ـ پلاک ۱۱۰ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۹۱۷۶۷۴۵۴۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۸۹/۴۱۶۰/۵۱ مورخ ۱۳/۸/۹۶ بانک تجارت شعبه ابوذر غفاری پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: خانم مریم صفری جاجرم به شماره ملی ۰۷۵۹۹۱۴۷۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای رضا شیبک به شماره ملی ۴۸۸۸۷۲۱۷۴۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء خانم مهسا سعیدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا مریم صفری جاجرم به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی ظریف توسلی به شماره ملی ۰۹۲۱۷۲۶۲۷۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۶۷۱۷۶۲۳۳۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوید گستر آرمین درتاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۳۰۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۰۲۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده رو ها.-آب: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه هاو استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی(سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب.سازه های دریایی، سدسازی و تأسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب.-رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، آزاد راهها، اههای ریلی،باندفرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات و راهداری و عملیات آسفالتی.-رشته تاسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستمهای سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب گاز برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک،وسایل انتقال( آسانسور و پله برقی )سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه، سیستمهای ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سند بلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک. رشته کشاورزی: در بر گیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زارعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل(طیور، گاوداری،زنبور داری، گوسفندداری) شیلات و آبزیان- نفت و گاز: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز وکارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاه های نفت وگاز وکارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشارگاز، سازه های دریایی نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی. پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-احمد آباد-خیابان ابوذرغفاری ۱۴(رضا۱۴)-بلوار ابوذرغفاری-پلاک ۱۱۰-طبقه اول-- کدپستی ۹۱۷۶۷۴۵۴۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: خانم مریم صفری جاجرم به شماره ملی ۰۷۵۹۹۱۴۷۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء آقای سعید نصرتی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل یا مریم صفری جاجرم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا مهسا سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا شیبک به شماره ملی ۴۸۸۸۷۲۱۷۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علی ظریف توسلی به شماره ملی ۰۹۲۱۷۲۶۲۷۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۲۱۷۴۳۶۸۱۳۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723475
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین گستر نیوساد درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۳۱۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۱۶۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها و ساختمان، سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی )سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندپلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک.ساختمان و ابنیه : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها.آب : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی.سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب،تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ ،خطوط انتقال آب،ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی،سازه های دریایی و ساحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب.راه وترابری:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراه ها،آزادراه ها،راه های ریلی،باند فرودگاه،سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها،پل ها،راه های زیرزمینی،و سیستم های حمل ونقل(تهیه،نصب،نگهداری و تعمیرتجهیزات)و راهداری و عملیات آسفالتی.کشاورزی:دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری،درخت کاری،بهسازی و اصلاح اراضی،آبخیزداری و آبخوان داری،مالچ پاشی و تثبیت شن روان،عملیات به زراعی،کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک،مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت،ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل(طیور،گاوداری،زنبورداری).شیلات و آبزیان.نفت و گاز: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی،فرآوری نفت و گاز وکارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب،پالایشگاه های نفت وگاز وکارخانه های پتروشیمی،مخازن ذخیره نفتی،خطوط انتقال نفت و گاز،تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشارگاز،سازه های دریایی نفت و گاز،خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز،پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی.پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : خراسان رضوی شهر مشهد-احمد آباد-خیابان ابوذرغفاری ۱۴(رضا۱۴)-بلوار ابوذرغفاری-پلاک ۱۱۰-طبقه اول ـ کدپستی ۹۱۷۶۷۴۵۴۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که برابر نامه ۱۷۹/۴۱۶۰/۵۱ مورخ ۱۱/۰۸/۹۶ بانک تجارت شعبه ابوذر غفاری فقط مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال آن پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد اعضا میباشد. اولین مدیران : خانم مریم صفری جاجرم به شماره ملی ۰۷۵۹۹۱۴۷۴۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا شیبک به شماره ملی ۴۸۸۸۷۲۱۷۴۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای اقای سعید نصرتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل آقای علی ظریف توسلی به شماره ملی ۰۹۲۱۷۲۶۲۷۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۳۰۷۱۴۸۶۱۷۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991776
آگهی تغییرات شرکت رهام سازه راه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۵۶۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر عباس احمدی به شماره ملی ۲۱۴۲۸۱۰۸۱۰ خانم فاطمه نظری به شماره ملی ۰۹۴۴۱۷۱۲۸۱آقای سیامک رحمانیان به شماره ملی ۰۹۴۲۰۶۶۱۸۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و خانم مهسا سعیدی به شماره ملی ۰۹۲۰۳۱۵۸۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه صاحب قلم جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۰۲۴۵۶۴۶۹۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048809
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه دژ احسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۵۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم منصوره آزادی فرزند علی اکبر ش. ش ۰۹۲۰۹۲۲۳۶۸ صادره از مشهد کدملی ۰۹۲۰۹۲۲۳۶۸ ۲ - آقای احسان اقبالی زارج فرزند محمدعلی ش. ش ۰۹۲۰۴۳۶۱۵۳ صادره از مشهد به شماره ملی ۰۹۲۰۴۳۶۱۵۳ ۳ - خانم سمیه نیک سیر فرزند علی اصغر ش. ش ۲۰۸۲۰ صادره از مشهد به شماره ملی ۰۹۴۶۶۸۸۹۴۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بازرس اصلی خانم اعظم نگهبان اسدآبادی به شماره ملی ۰۹۲۱۱۹۳۱۱۴ و بازرس علی البدل آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ برای مدت یکسال می‌باشند ش۹۷۰۳۰۵۹۴۶۹۸۴۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235800
آگهی تغییرات شرکت مهیار سازه گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۴۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۴۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: _ آقای اکبرمحمدی به شماره ملی ۰۹۳۲۰۶۶۸۵۲ آقای احقر محمدی به شماره ملی ۱۵۳۱۷۷۴۹۹۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. _ آقای حسن کریمی مونقی به شماره ملی ۱۵۳۰۱۸۲۳۷۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. _ روزنامه صاحب قلم جهت درج آگهی و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۷۰۷۴۴۸۵۸۲۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر سازان فردیس درتاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۶۴۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۵۴۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها و ساختمان، سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی)سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندپلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک ـ ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها ـ انجام و ارائه کلیه امورات و خدمات فنی مهندسی، اجرای پروژه های ساختمانی، نظارت، اجرا، محاسبه، متره و برآورد، انبوه سازی، امور خدمات راهسازی، امور مربوط به معماری و طراحی داخلی ساختمان و اجرای دکوراسیون و زیبا سازی و محوطه سازی ساختمان. طراحی، ایجاد و توسعه و نگهداری فضای سبز، پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، احمد آباد، خیابان ابوذرغفاری ۱۴(رضا۱۴)، بلوار ابوذرغفاری، پلاک ۱۱۰، طبقه اول کدپستی ۹۱۷۶۷۴۵۴۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۱/۴۱۶۰/۵۱ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه ابوذر غفاری با کد ۴۱۶۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدباقر بهشتی نیا به شماره ملی ۰۷۰۱۰۹۷۹۴۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا شیبک به شماره ملی ۴۸۸۸۷۲۱۷۴۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء منفرد آقای سعید نصرتی به سمت رئیس هیئت مدیره یا آقای محمدباقر بهشتی نیا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدیونس طلعتیان به شماره ملی ۰۷۹۴۸۹۲۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سیده مهدیه محمدی به شماره ملی ۰۹۳۹۰۱۵۳۵۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۹۴۴۲۸۵۰۱۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351353
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهام گستر ماهور درتاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۶۴۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۵۵۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها ـ تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها و ساختمان، سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی)سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندپلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک، پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، احمد آباد، خیابان ابوذرغفاری ۱۴(رضا۱۴)، بلوار ابوذرغفاری، پلاک ۱۱۰، طبقه اول کدپستی ۹۱۷۶۷۴۵۴۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۰/۴۱۶۰/۵۱ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه ابوذر غفاری با کد ۴۱۶۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مریم صفری جاجرم به شماره ملی ۰۷۵۹۹۱۴۷۴۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمزه طاهری به شماره ملی ۰۹۴۵۴۵۷۱۹۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیر حقدوست یزدی به شماره ملی ۰۹۴۵۴۸۴۱۲۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء منفرد خانم مریم صفری جاجرم به سمت رئیس هیئت مدیره یا آقای حمزه طاهری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رضا شیبک به شماره ملی ۴۸۸۸۷۲۱۷۴۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۹۴۷۴۵۹۹۲۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351412
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رواق گستر پردیس درتاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۶۴۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۵۶۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها ـ کشاورزی:دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل(طیور، گاوداری، زنبورداری) ـ تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها و ساختمان، سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی)سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندپلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک، پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، احمد آباد، خیابان ابوذرغفاری ۱۴(رضا۱۴)، بلوار ابوذرغفاری، پلاک ۱۱۰، طبقه اول کدپستی ۹۱۷۶۷۴۵۴۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۹/۴۱۶۰/۵۱ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه ابوذر غفاری با کد ۴۱۶۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مریم صفری جاجرم به شماره ملی ۰۷۵۹۹۱۴۷۴۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدیونس طلعتیان به شماره ملی ۰۷۹۴۸۹۲۹۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده مهدیه محمدی به شماره ملی ۰۹۳۹۰۱۵۳۵۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء منفرد سیده مهدیه محمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره یا مریم صفری جاجرم به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین وفائی پور به شماره ملی ۰۷۹۳۴۹۰۵۴۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۹۳۱۲۳۰۳۹۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360764
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین گستر آرتیمان درتاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۶۵۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۰۹۱۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها و ساختمان، سیستم های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب)و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی )سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندپلاست)،حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک - رشته نیرو :دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به تولید،توزیع وانتقال نیرو اعم از نیروگاهها،شبکه های برق و تاسیسات برقی،پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص،سیستمهای کنترل برق و ابزار دقیق - رشته نیرو :دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به تولید،توزیع وانتقال نیرو اعم از نیروگاهها،شبکه های برق و تاسیسات برقی،پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص،سیستمهای کنترل برق و ابزار دقیق - ساختمان و ابنیه : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی،آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها ،پس از اخذ مجوزهای لازم، ثبت موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، احمد آباد ، خیابان ابوذرغفاری ۱۴(رضا۱۴) ، بلوار ابوذرغفاری ، پلاک ۱۱۰ ، طبقه اول کدپستی ۹۱۷۶۷۴۵۴۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۹/۴۱۶۰/۵۱ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه ابوذرغفاری با کد ۴۱۶۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین وفائی پور به شماره ملی ۰۷۹۳۴۹۰۵۴۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید نصرتی به شماره ملی ۰۹۱۰۰۰۷۹۹۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا شیبک به شماره ملی ۴۸۸۸۷۲۱۷۴۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء منفرد آقای سعید نصرتی به سمت رئیس هیئت مدیره یا آقای حسین وفائی پور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم صفری جاجرم به شماره ملی ۰۷۵۹۹۱۴۷۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیده مهدیه محمدی به شماره ملی ۰۹۳۹۰۱۵۳۵۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک