علی رحمانی

آقای علی رحمانی

کد ملی 0901593737
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1275908
آگهی تغییرات شرکت پتروگان شرق مدیریت و مهندسی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۵۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۶۲۴۹۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۷۰۰۲۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره تعیین شد. کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو عضو دیگر هیئت مدیره مجتما با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۵۱۳۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344559
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی کارگزاری بانک ملت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بنمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۱۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر غلامحسین نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ بنمایندگی شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ را به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۷۳۸۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448748
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کار آفرین سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۳۰۲۸۰ مورخ ۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند: آقای حسن رضوانفر بشماره ملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم محمد پور زرندی بشماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت صرافی کار آفرین بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی رحمانی بشماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به نمایندگی از شرکت بانک کار آفرین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی حبیب اله بشماره ملی ۰۰۳۹۸۸۱۰۶۷ به نمایندگی از شرکت بیمه عصر امین کار آفرین بسمت عضو هیئت مدیره خانم پریا اسد الهی نیک بشماره ملی ۰۴۵۱۳۷۸۴۰۷ به نمایندگی از شرکت کار گزاری بانک کار آفرین بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. در خصوص حق امضاء مقرر گردید: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۳۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464049
آگهی تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
در تاریخ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ شماره ثبت۳۳۹۸۳ به شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۷۹۵۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق سرمایه گذاری: موضوع فعالیت صندوق, سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران, اوراق بهادار با درآمد ثابت, سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هریک از آن ها در امیدنامه ذکرشده است. مدت صندوق سرمایه گذاری: از تاریخ ثبت به مدت۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار دریا پلاک۲۴۰ ط دوم کدپستی۱۴۶۶۹۳۴۴۵۳ سرمایه صندوق: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲۰ ارکان صندوق سرمایه گذاری: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به نمایندگی علی رحمانی کدملی۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ به نمایندگی مهدی طحانی کدملی به سمت متولی صندوق ۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲ حسابرسی فریوران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به نمایندگی جواد بستانیان کدملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت حسابرس برای مدت۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک, سفته برات با امضای آقای علی رحمانی و در غیاب ایشان با امضای مشترک آقای ابراهیم ابراهیمی و خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد هریک از سه نفر آقایان علی رحمانی و ابراهیم ابراهیمی و خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی همراه با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ـ بنا به مجوز شماره۲۵۹۳۷۰/۱۲۱ مورخ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۱۸۲۸۳۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601896
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۷۹۳۰۳/۱۲۱مورخ ۲۰/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به ک م ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به نمایندگی شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به ک م ۱۲۹۱۳۵۹۵۴۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به ش م ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی رحمانی به ک م ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۹۳۰۶۱۱۱۷۶۵۵۵۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677473
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت ساختمان نیکی گستر در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۹۸۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره در خصوص ارزیابی، امکان سنجی، تأمین مالی، نقل و انتقال و فناوری‏های نوین در صنعت ساختمان و املاک و مستغلات. اجرای هرگونه عملیات عمرانی اعم از شهرسازی و ساختمانی در داخل و خارج از کشور. معاملات اوراق بهادار به نام شرکت. مطالعه، طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و خدماتی. مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار اصلی، فرعی یا عمومی. تهیه مواد و مصالح و لوازم و قطعات و هر نوع کالای مورد نیاز در ساختمان چه به صورت تامین و تدارک و یا تولید و صادرات و واردات. واردات ماشین آلات و مصالح ساختمانی مورد نیاز. اخذ بانکی یا اعتبار بانکی یا انتشار اوراق بدهی اعم از داخلی و خارجی. اجرای هر نوع مشارکت حقوقی یا مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. انجام کلیه امور بازرگانی مجاز تولیدی و خدماتی. انجام کلیه معاملات و عملیات و اقداماتی که در اجرای موضوع شرکت مفید و ضروری باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، شماره ۵۸، طبقه دوم، کدپستی۱۴۶۸۹۷۳۴۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم یکهزار ریالی که تعداد ۵۱۰.۰۰۰ سهم با نام و ۴۹۰.۰۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۷ مورخ ۲۱/۳/۹۳ نزد بانک سپه شعبه بلوار دریا شهرک قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. آقای محمد باقر ضمیر خورسندی به شماره ملی ۰۹۴۰۵۵۰۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۳. آقای حسن محمدی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) و ۴. شرکت خدمات مدیریت نیکی گستر به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸ با نمایندگی آقای علی رحمانی شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو عضو هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت، معتبر، و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابراهیم ابراهیمی به شماره ملی ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس حسنی به شماره ملی ۰۳۸۶۳۲۱۳۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار "جهان صنعت" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۴۷۷۰۳۲۹۴۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9637751
آگهی تاسیس موسسه انجمن علمی حسابداری مدیریت ایران
موسسه فوق درتاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ تحت شماره ۳۰۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۰۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: ۱ـ انجام تحقیقات علمی و فرهنگیو در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم حسابداری مدیریت سر و کار دارند. ۲ـ همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققات و استادان ممتاز ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی منطقه‌ای و بین‌المللی انتشار کتب و نشریات علمی. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک اکباتان خیابان اصلی بیمه پنجم (شهید عموئیان) نبش کوچه صالح‌پرور پلاک ۱ ـ کدپستی ۱۳۹۳۷۹۳۴۱۷ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ندارد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ ـ آقای فریدون رهنمای‌رودپشتی به شماره ملی ۲۷۳۹۶۹۲۱۵۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای هاشم نیکومرام به شماره ملی ۰۰۴۱۰۶۵۴۸۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای یحیی حساس‌یگانه به شماره ملی ۴۲۸۴۱۱۴۳۲۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ ـ آقای شاپور محمدی به شماره ملی ۴۳۷۱۰۹۰۴۲۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) ۶ـ۵ ـ آقای ساسان مهرانی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۵۸۰۵۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) ۷ـ۵ ـ خانم زهرا دیانتی به شماره ملی ۰۴۵۲۵۸۲۹۳۸ به سمت خزانه‌دار به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور انجمن با امضا فریدون رهنمای‌رودپشتی (رئیس هیئت‌مدیره) و دکتر زهرا دیانتی‌دیلمی (خزانه‌دار) همراه با مهر انجمن اوراق عادی و اداری و نامه‌های رسمی با امضا دکتر فریدون رهنمای‌رودپشتی (رئیس هیئت‌مدیره) و دکتر علی رحمانی (نایب رئیس هیئت‌مدیره) همراه با مهر انجمن معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای احمد یعقوب‌نژاد به شماره ملی ۲۲۱۸۸۰۹۹۹۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهرا پورزمانی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۹۰۶۸۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10000925
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت نیکی گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۷۰۰۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو عضو دیگر هیئت مدیره مجتما با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10591414
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گسترسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ و آقای مسعود قبولی خوشرو به شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۱۵۶۹ و آقای عباسعلی طوسیان شاندیز به شماره ملی ۰۹۳۴۹۳۳۷۶۶ تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043536
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: نام شرکت از سرمایه‎گذاری خردمندان به گروه مالی ملت تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ محمدابراهیم پورزرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ بنمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ بجای محسن فدوی و بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و علی رحمانی به کدملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بنمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ بجای جعفر عزیزی بسمت عضو هیات‎مدیره تعیین و علی دیواندری به کدملی ۰۸۷۰۳۳۲۰۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب‎اله بوربور به کدملی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا زال‎پور به کدملی ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763769
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان درتاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق:از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق:تهران میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان سئول کوچه ماهتاب برج ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه۷کدپستی ۱۹۹۱۷۹۳۳۷۱ سرمایه صندوق:سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی ممتاز بانام و ۷۵۰۰۰ واحد سهم عادی ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده است.. ارکان صندوق برای مدت ۳ سال به شرح ذیل تعیین شدند:شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ با نمایندگی خانم سولماز وزیرزاده با کد ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر(سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کد ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ با نمایندگی آقای سعید صدرائی نوری با کد ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت حسابرس روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛ دارندگان حق امضا: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان را به شرح زیر انتخاب نمود: مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ سولماز وزیرزاده با کد ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ عباس صمیمی با کد ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ سید بهاءالدین حسینی هاشمی با کد ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ احسان تابش با کد ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ محمد صادق طاهری ابرند آبادی با کد ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ حامد واحدی با کد ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از هفت نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء خانم سولماز وزیرزاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه این آگهی به استناد مجوز شماره ۵۷۲۵/۱۲۲مورخ ۱۶/۱/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ۹۵۰۲۰۵۵۷۰۸۶۰۹۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780701
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گستر نیکی درتاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۲۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارتست از: مشارکت در طرح ها و پروژه ها و تاسیس شرکت ها، تاسیس و تحصیل و راه اندازی و ادغام انواع شرکت های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وازتخانه ها و اشخاص و شرکت های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، شرکت داری و اداره عملیات شرکت ها و نظارت بر اجرای طرح ها و مصرف منابع مدیریت پروژه شامل مطالعات امکان سنجی، مدیریت پروژه و مهندسی ارزش مدیریت برنامه ریزی شامل مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی سازمانی و مدیریت مبتنی بر هدف مدیریت تولید شامل برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد، سیستم انبار و کنترل موجودی، طراحی و جانمایی کارخانه و مطالعه کار و زمان مدیریت نیروی انسانی شامل تنظیم آیین نامه های استخدامی، ساختار سازمانی، برنامه ریزی نیروی انسانی، طرح ریزی آموزش و توسعه منابع انسانی، نیازسنجی آموزشی، طبقه بندی مشاغل، سیستم حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد کارکنان و آیین نامه های انظباطی مدیریت کیفیت و بهره وری شامل مدیریت با کنترل کیفیت، سیستم های تضمین با مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۰ و کیو اس ۹۰۰۰ و وی دی آ واس اوجی ای دی او سی و آی اس او تی اس ۱۶۹۴۹ واچ آسی سی پی و تی آر ۹۰۰۰ و تی ال ۹۰۰۰ مدیریت کیفیت جامع، کاهش ضایعات، مدل های تعالی سازمانی یا جایزه کیفیت، نظام پیشنهادات، تولید ناب، نظام مدیریت مشارکتی کمیته های کیو سی سی بهبود بهره وری، اندازه گیری بهره وری، ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت نگهداری و تعمیرات شامل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات بهره ور جامع، برنامه ریزی بازرسی بر مبنای ریسک مدیریت مالی شامل خدمات حسابداری، سیستم های مالی، حسابداری بازرگانی، حسابداری صنعتی، طراحی پروژه های سرمایه گذاری، مشاوره مالی و مالیاتی و مدیریت ریسک مدیریت بازرگانی شامل مذاکره و عقد قرارداد، سیستم مدیریت صادرات و واردات، سیستم بازاریابی، سیستم مدیریت امور گمرکی، سیستم مدیریت حمل و نقل مدیریت اطلاعات، آمار و انفورماتیک شامل سیستم های نرم افزاری، سیستم های سخت افزاری، مدیریت شبکه، سیستم های اطلاعات مدیریت ام آی اس نظام های اماری، ثبتی نمودن اقلام آماری مدیریت انرژی شامل سیستم مدیریت انرژی در صنعت، سیستم مدیریت انرژی غیرصنعتی، مدیریت زیست محیطی شامل تحلیل اثرات زیست محیطی تاسیسات و طرح های ای آی آ و استانداردهای مدیریت زیست محیطی آی اس کیو ۱۴۰۰۰ و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای او اچ اس آ اس ۱۸۰۰۰ مدیریت شهری اخذ نمایندگی شرکت ها و موسسات خارجی و داخلی، ایجاد شرکت های فرعی و وابسته و یا شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات فنی و برگزاری سمینارها، نمایشگاهها، کارگاهها و کنفرانس های داخلی و خارجی اجرا و بررسی مطالعات بازرگانی و اقتصادی در زمینه وظایف شرکت ها و تهیه گزارش های توجیهی مربوط و طرح های کسب و کار تامین منابع مورد نیاز عملیات پروژه ها، دریافت تسهیلات مالی در چارچوب مقررات و سرمایه گذاری در فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت خرید سهام و اوراق مشارکت تحصیل یا راه اندازی انواع شرکت های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی یا خارجی اجرای هر نوع مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی اجرای طرح ها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و خدماتی ارائه خدمات مشاوره در خصوص ارزیابی، امکان سنجی، نقل و انتقال فناوریهای نوین در صنعت ساختمان و املاک و مستغلات اجرای کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید باشد، در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و قانونی.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸، ساختمان نیکی، طبقه سوم کدپستی ۱۴۶۸۹۷۳۴۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۱۲/۹۵/۳۹۳مورخ ۲۶/۱/۹۵ نزد بانک سینا شعبه سعادت آباد کد ۳۹۳ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای علی رحمانی دارنده کدملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی دارنده کدملی ۰۹۳۳۸۷۰۰۲۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره خانم مهسا رحمانی دارنده کدملی ۰۹۲۲۹۰۲۳۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شده اند. دارندگان امضای مجاز:کلیه اسناد، اوراق بهادار و قراردادهای تعهداور و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زینب کراچیان ثانی به شماره ملی ۰۰۱۰۱۲۲۲۸۱ به عنوان بازرس اصلی. آرش فرهادی به شماره ملی ۲۲۹۲۸۸۴۴۷۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۲۱۵۴۵۷۹۲۹۳۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979405
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان برج های مسکونی سبز کوثر درتاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۴۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۴۳۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امید نامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مراحل و زمان بندی و هزینه های اجرای پروژؤه در امید نامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت صندوق به مدت نامحدود. مرکز اصلی صندوق: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف پلاک ۱۳ ساختمان گروه مالی بانک مسکن طبقه ششم کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ سرمایه صندوق: متغیر می باشد که در زمان تاسیس ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به نمایندگی سید محسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت مدیر صندوق و متعهد پذیره نویس صندوق و بازارگردان صندوق. شرکت جهد سازان توس به نمایندگی غلامحسین عباسی به شماره ملی ۲۲۹۵۲۱۴۳۸۶ به سمت مدیرساخت صندوق. شرکت برج ایستا گستر به نمایندگی حمید هروی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۲۰۸۸۲ به سمت ناظر صندوق. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به نمایندگی علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس صندوق. اعضای هیئت مدیره صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کوه نور به نمایندگی محمد ملائی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به نمایندگی کاوه دلسوز مرغوب به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۹۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت سازه و بنای دشت توس به نمایندگی نورعلی طالب زاده به شماره ملی ۰۶۸۰۳۱۶۷۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت عمرانی و ساختمانی مشهد پویای کوه نور به نمایندگی محمدرضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ ثبت صندوق انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از آقایان سید محسن فاضلیان، مصطفی ازگلی و غلامحسین احمدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سید محسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های صندوق انتخاب شد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره ۱۰۰۴۸,۱۲۲ مورخه ۰۶/۰۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۶۰۱۱۴۵۵۹۱۶۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034256
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سمیع زاده کدملی ۰۰۵۰۳۴۷۱۴۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه پترو صنعت صدر بشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۷۷۲۸۳ بانمایندگی سید عباس حسینی بشماره ملی ۰۰۵۳۱۳۷۱۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ بانمایندگی ایمان رحیمی آلوقره بشماره ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن قرائی کدملی ۲۹۴۹۲۳۴۶۲۳ و شرکت مبین سازه بتن بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ بانمایندگی علی رحمانی بشماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا"همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۷۰۳۲۷۹۲۶۶۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080391
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گستر تمدن درتاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۰۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۹۵۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت در طرح ها و پروژه ها و تاسیس شرکت ها، تاسیس و تحصیل و راه اندازی انواع شرکت های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وازتخانه ها و اشخاص و شرکت های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، شرکت داری و اداره عملیات شرکت ها و نظارت بر اجرای طرح ها و مصرف منابع ـ مدیریت پروژه شامل مطالعات امکان سنجی، مدیریت پروژه و مهندسی ارزش ـ مدیریت برنامه ریزی شامل مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی سازمانی و مدیریت مبتنی بر هدف ـ مدیریت تولید شامل برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد، سیستم انبار و کنترل موجودی، طراحی و جانمایی کارخانه و مطالعه کار و زمان ـ مدیریت نیروی انسانی شامل تنظیم آیین نامه های استخدامی، ساختار سازمانی، برنامه ریزی نیروی انسانی، طرح ریزی آموزش و توسعه منابع انسانی، نیازسنجی آموزشی، طبقه بندی مشاغل، سیستم حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد کارکنان و آیین نامه های انظباطی ـ مدیریت کیفیت و بهره وری شامل مدیریت با کنترل کیفیت، سیستم های تضمین با مدیریت کیفیت ایزو۹۰۰۰، کیو اس۹۰۰۰، وی دی ای، اس او جی ای او سی، ای اس او تی اس ۱۶۹۴۹، اچ ای سی سی پی، تی آر۹۰۰۰، مدیریت کیفیت جامع، کاهش ضایعات، مدل های تعال سازمانی با جایزه کیفیت، نظام پیشنهادات، تولید ناب، نظام مدیریت مشارکتی کمیته های کیو سی سی، بهبود بهره وری، اندازه گیری بهره وری، ارزیابی عملکرد سازمان ـ مدیریت نگهداری و تعمیرات شامل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات بهره ور جامع، برنامه ریزی بازرسی بر مبنای ریسک ـ مدیریت مالی شامل خدمات حسابداری، سیستم های مالی، حسابداری بازرگانی، حسابداری صنعتی، طراحی پروژه های سرمایه گذاری، مشاوره مالی و مالیاتی، مدیریت ریسک، مدیریت ترازنامه و سود و طراحی و برنامه ریزی سود و مدیریت هزینه ـ مدیریت بازرگانی شامل مذاکره و عقد قرارداد، سیستم مدیریت صادرات و واردات، سیستم مدیریت امور گمرکی، بازاریابی غیرهرمی، الکترونیکی و غیرشبکه ای ـ مدیریت اطلاعات، آمار و انفورماتیک شامل سیستم های نرم افزاری، سیستم های سخت افزاری، مدیریت شبکه، سیستم های اطلاعات مدیریت ام ای اس، نظام های اماری، ثبتی نمودن اقلام آماری ـ مدیریت انرژی شامل سیستم مدیریت انرژی در صنعت، سیستم مدیریت انرژی غیرصنعتی، ـ مدیریت زیست محیطی شامل تحلیل اثرات زیست محیطی تاسیسات و طرح های ای آی ای، استانداردهای مدیریت زیست محیطی ای اس کیو۱۴۰۰۰، سیستم مدیریت و ایمنی بهداشت حرفه ای او اچ اس ای اس ۱۸۰۰۰ ـ مدیریت شهری ـ اخذ نمایندگی شرکت ها و موسسات خارجی و داخلی، ایجاد شرکت های فرعی و وابسته و یا شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ ارائه خدمات فنی و برگزاری سمینارها، نمایشگاهها، کارگاهها و کنفرانس های داخلی و خارجی ـ اجرا و بررسی مطالعات بازرگانی و اقتصادی در زمینه وظایف شرکت ها و تهیه گزارش های توجیهی مربوط ـ تامین منابع مورد نیاز عملیات پروژه ها، دریافت تسهیلات مالی در چارچوب مقررات و سرمایه گذاری در فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت ـ خرید سهام و اوراق مشارکت ـ تحصیل یا راه اندازی انواع شرکت های داخلی و خارجی، مدیریت سرمایه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی یا خارجی ـ اجرای هر نوع مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی ـ اجرای طرح ها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و خدماتی، اجاره، اجاره دهی و اجاره داری و بهره برداری ساختمان و مستغلات و املاک ـ ارائه خدمات مشاوره در خصوص ارزیابی، امکان سنجی، نقل و انتقال فناوریهای نوین در صنعت ساختمان و املاک و مستغلات ـ اجرای کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید باشد، در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و قانونی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار شهید نورانی پلاک ۵۸ ساختمان نیکی طبقه سوم کدپستی ۱۴۶۸۹۷۳۴۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۵ نزد بانک سینا شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی کد ملی ۰۹۳۳۸۷۰۰۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهسا رحمانی کد ملی ۰۹۲۲۹۰۲۳۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. علی رحمانی کد ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و منیر صعودی کد ملی۰۰۶۷۱۸۳۸۰۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، اوراق بهادار و قراردادهای تعهداور و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد رییس هیأت مدیره یا امضای نایب رییس هیأت مدیره همراه با مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زینب کراچیان ثانی به شماره ملی ۰۰۱۰۱۲۲۲۸۱ به عنوان بازرس اصلی. آرش فرهادی به شماره ملی ۲۲۹۲۸۸۴۴۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۰۷۲۷۲۰۸۹۸۲۶۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149755
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۱۵۲ , ۱۲۲ مورخ ۵/۸/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ تا تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۸ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ با نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری احمد ک. م ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ بسمت مدیر صندوق و بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ با نمایندگی علی سمیعی برسری ک. م ۵۹۴۹۶۸۲۸۲۳ بسمت ضامن نقد شوندگی و بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱با نمایندگی علی سمیعی برسری ک. م ۵۹۴۹۶۸۲۸۲۳ بسمت مدیرثبت و مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی ک. م ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بسمت متولی. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت حسابرس. پ۹۵۰۹۰۳۴۵۷۹۱۲۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365464
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه نیکی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۸۲۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک و سفته و برات با امضای دو نفر از آقایان علی رحمانی ش م ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ و سید مجتبی فهیم هاشمی ش م ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ ومسعود قبولی خوشروش م ۰۰۴۳۴۳۱۵۶۹ متفقا به همراه مهر صندوق معتبر بوده ودر غیاب دو نفر از افراد مذکور امضای یکی از خانمها سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی ش م ۰۹۳۳۸۷۰۰۲۷یا هانیه حکمت ش م ۰۰۷۵۴۵۸۷۴ جایگزین خواهد شد. مکاتبات عادی و اداری با امضای هریک از پنج فرد مذکور همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد پ۹۶۰۱۰۶۴۶۹۸۴۷۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371313
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۶۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۷۲۶/۱۲۱مورخه ۱۲/۰۷/۹۵سازمان بورس اداره امور نهاده‌های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق برای مدت ۶ماه تا تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۶ تمدید شد. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: مدیر، مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی محمد حسن ابراهیمی سرو علیابه شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ بنمایندگی کارگزاری بانک ملی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵. متولی صندوق علی رحمانی بشماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بنمایندگی مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ حسابرس، موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بنمایندگی محمود رجایی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ پ۹۶۰۱۱۶۸۸۶۴۱۳۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384452
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز سازمانم بورس واوراق بها دار بشماره ۲۴۴۱۷/۱۲۱مورخ ۷/۱۱/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق به مدت شش ماه تمدید گردید. ارکان صندوق به ترتیب شرکت کارگزاری آگاه بشماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ بنمایندگی آقای قاسم دارای ی بشماره ملی ۰۰۷۳۰۲۸۴۵۲ بسمت مدیر صندوق و بانک ایران زمین بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ بنمایندگی آقای مجید رضی زاده بشماره ملی ۰۹۴۰۵۵۵۸۷۶ بسمت ضامن و مدیر ثبت صندوق و مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ بنمایندگی آقای علی رحمانی بشماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بسمت متولی وموسسه حسابرسی آزمودگان بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بنمایندگی آقای مهرداد آل علی بشماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳بسمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۳۹۵۸۷۳۵۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477349
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن نارون صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۹۱۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۴۸۱۷
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ ومجوز۱۶۱۴۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین گردید: سیدمحسن فاضلیان باکدملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ غلامحسین احمدی باکدملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ علی رحمانی باکدملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سیدمحسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۰۳۲۹۵۲۵۲۲۹۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477660
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۹۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ بعد از خیابان قائم مقام ـ ـ پلاک ۲۸۳ ـ ساختمان نگین آزادی ـ طبقه چهارم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد اسامی و میزان سرمایه موسسین صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما به ش ث ۴۰۱۱۳۶ ش م ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی محمد حسن آهو باکدملی ۰۴۸۰۱۲۸۰۱۴ دارای ۹۸۵۰۰۰ واحد فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۹۷۷۳۷۱ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام آقای علیرضا سیری با کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام آقای محمد مهدی ناسوتی فرد با کدملی ۲۲۹۸۷۰۰۲۵۸۴ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ارکان صندوق به شرح ذیل میباشند: مدیر صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱بعنوان مدیر صندوق بازارگردان: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰بانمایندگی علی تیموری شندی با کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳به عنوان بازار گردان متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کدملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بعنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰با نمایندگی علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷به عنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و... با امضا دو نفر از سه نفر آقایان فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ و محمد مهدی ناسوتی فرد با کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ و محمد عابد با کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. این آگهی به استناد مجوز شماره ۲۱۸۰۱,۱۲۲ مورخ ۲۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است پ۹۶۰۳۲۹۷۶۳۴۵۹۵۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487708
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۲۰۸۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ تمدید گردید؛ ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریارشهمیری۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱به کدملی به سمت مدیر صندوق و مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹به نمایندگی علی رحمانی به کدملی به سمت متولی۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵به نمایندگی محمود محمدزاده به کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ به سمت حسابرس و شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی ۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به سمت مدیر ثبت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۰۴۶۹۲۴۵۶۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558290
آگهی تغییرات اوج ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۵۲۲ , ۱۲۲ مورخ ۱/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دورة فعالیت صندوق سرمایه گذاری اوج ملت به مدت ۳ سال تا پایان تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹ تمدید گردید و به این ترتیب مادة ۵ اساسنامة صندوق اصلاح شد. ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند: تامین سرمایه بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ به نمایندگی محمد علیزاده اصل به کد ملی ۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹ به عنوان مدیر صندوق بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به نمایندگی سیدکاظم چاوشی به کد ملی ۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴ به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به نمایندگی علی رحمانی به کد ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به عنوان متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به نمایندگی مجید رضا بیرجندی به کد ملی ۴۱۳۰۸۴۶۵۷۴ به عنوان حسابرس پ۹۶۰۵۲۳۶۹۹۴۳۲۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176858
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۲۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۷۵۳/۱۲۲ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۰ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت سبدگردان سهم آشنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ با نمایندگی مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ به سمت مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ با نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴به سمت حسابرس صندوق. پ۹۷۰۵۲۸۶۲۴۶۸۰۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371387
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازار گردان صبا نیک صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان صبا نیک به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۱۵۸/۱۲۲ مورخه ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان علی رحمانی کد ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷، سید مجتبی فهیم هاشمی کد ملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ و مهدی کاشی زنوزی کد ملی ۱۵۸۳۰۷۹۸۷۴، متفقا به همراه مهر صندوق معتبر بوده و در غیاب دو نفر از افراد مذکور امضای یکی از خانم‌ها سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی یا هانیه حکمت جایگزین خواهد شد. مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از پنج فرد مذکور همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک