مجتبی صمیمی

آقای مجتبی صمیمی

کد ملی 0901179205
40
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

شرکت های مجتبی صمیمی

ابوریحان اکسیر ایرانیان
ابوریحان اکسیر ایرانیان
1
خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین
خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین
1
توسعه فرآیند صنعت دماوند
توسعه فرآیند صنعت دماوند
1
سرمایه گذاری تجارت امید
سرمایه گذاری تجارت امید
1
گلجبین سبز
گلجبین سبز
1
توسعه انرژی دماوند
توسعه انرژی دماوند
1
گروه توسعه و تجارت بین الملل دماوند
گروه توسعه و تجارت بین الملل دماوند
1
مجتمع صنایع غذایی هفتصد و هفتاد و هفت
مجتمع صنایع غذایی هفتصد و هفتاد و هفت
1
لیزینگ پیمان کارافرین
لیزینگ پیمان کارافرین
1
خدمات اقتصادی افرند اعتماد
خدمات اقتصادی افرند اعتماد
1
توسعه اقتصادی آرین
توسعه اقتصادی آرین
1
توسعه بازار دماوند
توسعه بازار دماوند
1
توسعه صنایع دریایی دماوند قشم
توسعه صنایع دریایی دماوند قشم
1
طرح سازه تنیان
طرح سازه تنیان
1
جهش ترابر جنوب
جهش ترابر جنوب
1
توسعه کالای دماوند
توسعه کالای دماوند
1
1
1
1
صنعت و تجارت فراخ کرت
صنعت و تجارت فراخ کرت
1
توسعه ابنیه دماوند
توسعه ابنیه دماوند
1
مجتمع صنعت پولادترشیز
مجتمع صنعت پولادترشیز
1
توسعه تجارت بازار آرین
توسعه تجارت بازار آرین
1
توسعه تجارت و صنعت دماوند
توسعه تجارت و صنعت دماوند
1
توسعه کشت و صنعت دماوند
توسعه کشت و صنعت دماوند
1
گروه اقتصاد سابین
گروه اقتصاد سابین
1
گردشگری سپهر کلاردشت
گردشگری سپهر کلاردشت
1
گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان
گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان
1
توسعه مدیریت دماوند
توسعه مدیریت دماوند
1
رستا تدبیر مهر
رستا تدبیر مهر
1
توسعه اقتصاد دماوند
توسعه اقتصاد دماوند
1
سفیران صنعت و تجارت مانا
سفیران صنعت و تجارت مانا
1
سرمایه گذاری نیرو
سرمایه گذاری نیرو
1
آتیه پردازش آریس
آتیه پردازش آریس
1
پترو نگین خاورمیانه
پترو نگین خاورمیانه
1
توسعه فلزات دماوند
توسعه فلزات دماوند
1
محیط زیست شهاب سپهر ترشیز
محیط زیست شهاب سپهر ترشیز
1
بیمه آرمان
بیمه آرمان
1
توسعه اقتصاد اترک ارگ تفتان
توسعه اقتصاد اترک ارگ تفتان
1
توسعه و تأمین تجهیزات صنعتی سهند ارگ
توسعه و تأمین تجهیزات صنعتی سهند ارگ
1
فرهنگی غیرانتفاعی شهاب کاشمر
فرهنگی غیرانتفاعی شهاب کاشمر
1
توسعه و تأمین انرژی اترک سبلان
توسعه و تأمین انرژی اترک سبلان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 629743
آگهی تغییرات شرکت ابوریحان اکسیر ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۹۴۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۳۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، خانم آرما قربان پور به شماره ملی ۰۰۶۰۲۴۲۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و آقای حسن ریحانی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۲۹۰۲۱ و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ و شرکت توسعه تجارت بین الملل دماوند سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالجلیل عالم تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۶۴۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659960
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالیسابین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۹۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه اقتصاد سابین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱ به نمایندگی داود مسگریان حقیقی به کد ملی ۰۰۴۶۰۳۴۷۶۵ شرکت سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۲۹۳۴۹ به نمایندگی حمیدرضا شهروزی به کد ملی ۱۸۱۵۵۷۱۴۹۷ شرکت سهم یاسان بهداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ به نمایندگی مجتبی صمیمی به کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷ به نمایندگی محمدرضا محمودی به کد ملی ۰۰۴۱۷۰۶۳۳۱ شرکت رفاه تجارت امین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۶۷۹ به نمایندگی سید مجید صانعی موسوی به کد ملی ۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۱ داود مسگریان حقیقی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا شهروزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید قربانی به کد ملی ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۲۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738264
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآیند صنعت دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۰۵۷۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۸۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جواد فنونی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا امامی سرکاریزی به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۴۸۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ و خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری عنداللزوم با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد در تاریخ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۱۲۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986241
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به کد ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ مجتبی صمیمی به کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ علیرضا علائی رحمانی به کد ملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ علیرضا علائی رحمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی صمیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید جواد روشن بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۱۰۱۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994698
آگهی تصمیمات شرکت گلجبین سبز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۲۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و آرما قربانپور به کد ملی ۰۰۶۰۲۴۲۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالجلیل عالم به کد ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ و حسن ریحانی به کد ملی ۰۹۰۱۱۲۹۰۲۱ و مجتبی صمیمی به کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ حسن ریحانی بسمت رئیس هیئت مدیره، مجتبی صمیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، داوود رشیدی نژاد به کد ملی ۰۰۵۷۶۱۱۷۶۹ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق احدی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۷۲۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000166
آگهی تاسیس شرکت توسعه انرژی دماوند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۰۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مجاز مشاوره ای پیمانکاری و نظارت فنی، انجام مطالعات و طراحی پایه و تفضیلی صنایع وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی، تاسیسات، صنایع پائین دستی، شمع کوبی، حفاری، اسکله سازی، اختراع، اکتشاف، تعمیر و نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات و ساخت سوله و همچنین آماده سازی و نصب تجهیزات صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها و نیروگاه ها و ایجاد و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی نیروگاهی، حوزه های تولید مواد غذایی و کلیه صنایع مرتبط با فعالیت های شرکت، مدیریت پروژه، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و صدور خدمات مجاز وابسته و مرتبط با فعالیت های شرکت (پس از اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیربط) انجام امور مجاز بازرگانی، خرید و فروش، تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شامل: تجهیزات ماشین آلات صنعتی و قطعات و مواد اولیه و وسایل مرتبط با موضوع شرکت، انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی (داخلی، خارجی) اخذ یا اعطای نمایندگی داخلی و یا خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای بین المللی اعم از داخلی و یا خارجی، اخذ کلیه نمایندگی های شرکتهای بین المللی جهت راه اندازی خطوط تولید در کلیه حوزه های صنعتی فوق الذکر، اخذ تسهیلات بانکی یا مالی از ریالی یا ارزی یا اعتباری در قالب کلیه عقود اسلامی از کلیه بانکها، موسسات اعتباری و مالی اعم از داخل یا خارج از کشور اعم از دولتی یا خصوصی جهت اهداف و فعالیت های شرکت ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر (ع) ـ بالاتر از میدان ونک ـ خیابان دامن افشار ـ پلاک ۳۴ ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۹۶۹۷۵۳۵۸۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۶۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه بخارست پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای جواد فنونی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم آسیه نظری به شماره ملی ۲۰۲۰۰۱۰۸۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم آسیه نظری به شماره ملی ۲۰۲۰۰۱۰۸۴۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها و سفته ها و بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو تن از اعضای هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای عبدالمجید عالم به شماره ملی ۲۰۳۱۸۴۸۱۳۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۰۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037251
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و تجارت بین الملل دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آزمون تراز پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین منصوری به شماره ملی۱۲۸۶۸۹۵۰۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۵/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ و آقای جواد فنونی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ تا تاریخ۰۵/۱۰/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052697
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع غذایی هفتصد و هفتاد و هفت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۹۷۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مشاوره‌ای سینا فکر به ش م ۱۰۴۲۰۰۳۰۹۶۰ بسمت بازرس اصلی و مریم میرآخوری به ک م ۰۰۱۰۹۷۶۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید شهرام مجتبی مرتضوی به ک. م ۱۷۵۳۳۹۷۵۲۹ و مجتبی صمیمی به ک. م ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و مصطفی شهابی به ک. م ۳۳۴۱۲۳۱۱۳۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ سید شهرام مجتبی مرتضوی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی صمیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید شهرام مجتبی مرتضوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۴۹۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073610
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱ به نمایندگی علیرضا طلوع کاشف پاکدل به کدملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ و شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۴۶۸ به نمایندگی محمدرضا محمودی به کدملی ۰۰۴۱۷۰۶۳۳۱ و شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ به نمایندگی مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ به نمایندگی عبدالمجید کتانی به کدملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ و شرکت سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۲۹۳۴۹ به نمایندگی سید مجید صانعی موسوی به کدملی ۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴ همگی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری پزشکان آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۲۷۷۷ به نمایندگی اسدالله سعادت نیاکی به کدملی ۲۱۴۱۸۴۴۰۲۹ و شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ به نمایندگی قاسم باقری به کدملی ۰۰۳۹۲۴۴۹۴۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ علیرضا طلوع کاشف پاکدل بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محمودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نصراله بهزادی به کدملی ۲۱۴۱۸۷۰۲۲۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات اداری امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۵۵۶۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228088
آگهی تغییرات شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اسوشید تجارت به ش. ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۵۴۰ به نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به ش. ملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ شرکت آریس پردازش آریا به ش. ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ به نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به ش. ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به ش. ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰ به نمایندگی آقای عباس ملکی طهرانی به ش. ملی ۰۰۳۹۲۱۳۲۴۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۶۹۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234037
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ با نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به ک. م: ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ و شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی ک. م ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و شرکت آتیه پردازش آریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰با نمایندگی آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی ک. م: ۲۰۶۳۶۲۰۰۵۹ و شرکت آریس پردازش آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ با نمایندگی آقای علیرضا علائی رحمانی ک. م: ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ و شرکت لفافهای چندلایه آرمن آپادانا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸ با نمایندگی آقای علی اصغر یامی ک. م: ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵. پ۱۷۳۲۸۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476150
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار دماوند سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۸۶۱۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ نماینده شرکت توسعه و تجارت بین الملل دماوند به شماره شناسه ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ نماینده شرکت گل جبین سبز به شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۲۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای جواد فنونی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ نماینده شرکت مجتمع صنایع غذایی ۷۷۷ به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۰۳۹۷۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو تن از اعضاء هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و سایر نامهها و مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۳۵۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519983
آگهی تغییرات توسعه صنایع دریایی دماوند صید قشم (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۱۴۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۷۲۸۶
برابر صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۳/۹۳ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکت‌های توسعه فرآیند صنعت دماوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، توسعه ابنیه دماوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و توسعه کالای دماوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۴۸۳۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۸۹۲۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588493
آگهی تغییرات شرکت طرح سازه تنیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه دماوند ش. م ۱۰۳۲۰۳۱۸۴۲۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمد بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۱۳۰۵۷۲۱ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا ش. م ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و حمید سلیمانی به شماره ملی ۳۲۵۵۳۳۴۰۳۹ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین ش. م ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به آدرس تهران بلوار میرداماد، بین خیابان شمس تبریزی و نفت شمالی، پلاک ۲۰۷، طبقه اول، کد پستی ۱۹۱۹۶۱۴۵۵۷ تغییر یافت. پ۹۳۰۶۰۴۳۱۳۱۹۵۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768870
آگهی تغییرات شرکت جهش ترابر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سفیران صنعت و تجارت مانا به شماره ثبت ۳۹۳۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۳۶۸به نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت جهش ساز به شماره ثبت ۹۰۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۲۷۳به نمایندگی آقای سید ابوالفضل نظام خیرآبادی به شماره ملی ۰۹۴۱۹۷۱۴۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا مقدسی به شماره ملی ۰۸۷۱۰۷۰۱۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت و یا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد. پ۹۳۱۰۱۷۷۳۳۸۴۹۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623431
آگهی تغییرات شرکت توسعه کالای دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۱۴۴۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا امامی سرکاریزی به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۴۸۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و آقای جواد فنونی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد فنونی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری عندالزوم با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525341
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعت پلیمر دماوند سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید شهابی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۸۰۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالجلیل عالم به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۵۴۵۸۲۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580813
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت فراخ کرت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۷۴۱۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۰۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم ده هزار سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلجبین سبز سهامی خاص با نمایندگی آقای ویشتاسب سپهر به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه و تجارت بین الملل دماوند سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سفیران صنعت و تجارت و مانا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید شهابی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ویشتاسب سپهر به نمایندگی از شرکت گلجبین سبز سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات قراردادهای تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای مجید شهابی به شماره ملی۰۹۰۱۰۸۰۴۴۶ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای عباس صمیمی به شماره ملی۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ویشتاسب سپهر به شماره ملی۰۰۳۹۸۵۸۳۰۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۹ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10616085
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه دماوند (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۰۵۸۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۸۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا فرج زاده به شماره ملی۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد فنونی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ و آقای رضا امامی سرکاریزی به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۴۸۵۵ تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا امامی سرکاریزی به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۴۸۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا امامی سرکاریزی به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۴۸۵۵ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری عندالزوم با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824105
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعت پولادترشیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۷۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی جلالی کد ملی: ۰۹۰۲۰۱۷۰۰۴ آقای محمد صمیمی کد ملی: ۵۷۲۹۵۴۵۸۲۷ شرکت توسعه مدیربت دماوند به شماره ثبت ۴۴۶۸۹۶ به نمایندگی مجتبی صمیمی کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ شرکت توسعه تجارت و صنعت دماوند شماره ثبت ۴۴۸۵۶۰ به نمایندگی غلامحسین اسدیان کد ملی ۵۶۲۹۸۷۰۵۸۰ شرکت توسعه کالا دماوند شماره ثبت ۳۸۱۴۴۱ به نمایندگی سعید نعمتی کد ملی ۱۵۰۲۱۱۸۳۰۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید محمد فاطمی ترشیزی کد ملی: ۰۹۰۱۰۵۶۱۶۲ و آقای حسن بیگی کد ملی: ۰۹۰۰۳۲۳۷۳۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۳۰۹۲۵۱۷۴۳۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشمر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875597
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بازار آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۶۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ و مهسا عامری با کدملی ۴۶۰۰۰۲۴۷۹۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد عباسی به کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۴۰۵۲۰۷۵۷۲۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875615
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و صنعت دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۵۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۶۵۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره - عبدالجلیل عالم به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - حمیدرضا جهانی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۳۷۴۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت فقط با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۵۴۷۹۹۶۷۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875645
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند. از آقای مجتبی صمیمی کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد فنونی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی ثمری به کدملی ۰۰۶۳۸۰۰۲۵۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای احمد عباسی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم نوشین تقی زاده گیوه فروشان با کدملی ۰۰۶۸۹۲۷۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۴۰۵۲۸۳۳۴۷۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965588
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل کد ملی ملی۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عبدالمجید کتانی کد ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ۹۵۰۵۲۴۷۶۸۲۶۴۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967829
آگهی تغییرات شرکت گردشگری سپهر کلاردشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی شهابی به شماره ملی ۳۳۴۱۲۳۱۱۳۷ به جای آقای حسین دادجو به شماره ملی ۴۸۳۹۳۸۵۰۷۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بازار آرین با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۶۴۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محمد صادق صمیمی به شماره ملی ۰۸۹۰۱۰۶۵۰۹ به جای آقای سیدمحمدحسین مدنی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارت والا سپهر ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۱۷۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه فلزات دماوند با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۷۰۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۵۸۰۱۴۳۵۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013441
آگهی تغییرات شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۶۶۲۰ , ۱۲۶ , ۹۵۱ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجتبی صمیمی بشماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ بنمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد دماوند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۶۶۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد بهرامی بشماره ملی ۳۱۳۱۳۰۵۷۲۱ بنمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم آرمان مقدم بشماره ملی ۳۰۷۰۹۹۵۲۱۷ بنمایندگی از شرکت تامین اورانوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۲۳۸ بسمت عضوء هیئت مدیره و محمد شوشتر بشماره ملی ۳۹۷۰۱۸۶۶۹۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۲۰۶۳۴۲۷۷۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144023
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۸۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۵۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم به کد ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، خانم نوشین تقی زاده گیوه فروشان به کدملی ۰۰۶۸۹۲۷۶۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کد ملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۹۰۲۴۳۷۴۷۹۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144036
آگهی تغییرات شرکت رستا تدبیر مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۴۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۴۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی با کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عبدالجلیل عالم با کد ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای جواد فنونی با کد ملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم آرزو تراب زاده با کد ملی ۳۹۳۰۲۸۵۳۸۱ (خارج از اعضا بعنوان مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت فقط با امضاء رئیس هیئت همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۲۹۲۱۶۴۴۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144045
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۶۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی با کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای عبدالجلیل عالم با کد ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - خانم زهرا فرج زاده با کد ملی ۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت فقط با امضاء رئیس هیئت همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۲۸۹۶۵۵۸۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418001
آگهی تغییرات شرکت سفیران صنعت و تجارت مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و ماندانا شهابی به کدملی ۰۹۰۱۱۰۳۱۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد صادق صمیمی به کدملی ۰۸۹۰۱۰۶۵۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای احمد عباسی به کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی به کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۲۱۷۸۲۳۵۷۹۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424830
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۱۷۵ , ۱۲۲ مورخه ۰۶/۰۲/۹۶ سازمان بورس مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به سمت رئیس هیأت مدیره. محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ به نمایندگی از طرف شرکت کالا بازار ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. عیسی حسین پناه به شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت داتام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. سعید خرقانی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۵۱۲۷۷ به نمایندگی از طرف شرکت فراساحل ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره. رضا زنگنه به شماره ملی ۳۸۷۱۲۳۴۰۲۸ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت پایا طاها با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره اختیارات خود رابشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: اجرای مصوبات هیأت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد سازمان، آئین نامه‌ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هیأت مدیره. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیأت مدیره. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی بر اساس قیمت‌های معاملاتی بازار طبق آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره شرکت. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرحها به هیأت مدیره برای تصویب. استخدام پرسنل جدید و تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب و پاداش پرسنل با رعایت آیین نامه‌ها و بودجه مصوب هیأت مدیره شرکت. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیأت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و پیشنهاد درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارائه آن به بازرس قانونی و بورس و دیگر مراجع قانونی. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد پ۹۶۰۲۲۰۶۷۴۵۲۱۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438536
آگهی تغییرات شرکت آتیه پردازش آریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای علیرضا علائی رحمانی به ش ملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ آقای مجتبی صمیمی به ش ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ آقای رسول شوبیری به ش ملی ۳۹۳۲۵۵۷۰۲۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۲۳۱۵۲۳۶۶۰۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438562
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا علائی رحمانی به ش ملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ به سمت رئیس هیأت مدیره مجتبی صمیمی به ش ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره فائزه علائی رحمانی به ش ملی ۰۰۷۲۱۴۶۱۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۳۱۳۸۵۸۷۰۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535988
آگهی تغییرات شرکت توسعه فلزات دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۷۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای مجتبی صمیمی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم با کدملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد فنونی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای احمد عباسی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان مرادیان بجستانی به کدملی ۰۰۱۰۵۳۴۶۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۰۸۲۹۰۵۳۷۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560037
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری محیط زیست شهاب سپهر ترشیز در تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۹۵۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: به استناد نامه شماره ۱۳۷۰/۱/۳۸۴۷ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ استانداری خراسان رضوی کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت دوسال مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر کاشمر ـ کوی فرهنگیان ـ خیابان معلم ـ کوچه جمهوری اسلامی ۴۷ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۹۶۷۱۹۶۳۸۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای امین صمیمی به شماره ملی ۰۸۹۰۱۶۵۶۲۹ دارنده ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم شهلا شهابی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۷۱۳۴۱ دارنده ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ دارنده ۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم کوکب صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۲۰۱۳۴۰ دارنده ۱۵۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا شهابی به شماره ملی ۰۹۰۱۳۶۹۶۸۳ دارنده ۱۵۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کاظم زارع زاده به شماره ملی ۰۹۰۱۹۲۳۰۱۱ دارنده ۱۵۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سهیلا صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۲۳۸۹۱۲۲ دارنده ۱۵۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۵۴۵۸۲۷ دارنده ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای زهره صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۶۰۰۲۲۴ دارنده ۱۵۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای امین صمیمی به شماره ملی ۰۸۹۰۱۶۵۶۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ خانم شهلا شهابی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۷۱۳۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار ـ آقای محمد صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۵۴۵۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم زارع زاده به شماره ملی ۰۹۰۱۹۲۳۰۱۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. و مکاتبات رسمی موسسه با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۵۲۴۸۲۵۲۵۷۳۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588565
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۴۵۲/ ۶۰۲/ ۹۶ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید قربانی ش م ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ به نمایندگی از بانک ایران زمین ش م ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی صمیمی ش م ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به نمایندگی از شرکت نگین گردشگری ایرانیان ش م ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بیانیان ش م ۰۰۴۷۰۷۳۳۵۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره و آقای هادی رئیس الذاکرین دهبانی ش م ۰۹۳۹۸۸۸۰۸۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان ش م ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ به سمت عضو هیات مدیره و دبیر جلسه انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها و سفته‌ها بروات و قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۱۹۸۲۵۱۰۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787691
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد اترک ارگ تفتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی کدملی: ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵آقای غلامحسین اسدیان کدملی: ۵۶۲۹۸۷۰۵۸۰ آقای احمد بزمی کدملی: ۰۹۰۰۵۲۶۰۲۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای عباس فیاض کدملی: ۰۹۰۱۲۸۸۹۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مالک مقصودی خضربیگی کدملی: ۰۸۹۰۱۷۳۹۲۳به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۰۷۱۳۳۶۴۶۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشمر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787702
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تأمین تجهیزات صنعتی سهند ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۴۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی کدملی: ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت: رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین اسدیان کدملی: ۵۶۲۹۸۷۰۵۸۰ به سمت: نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس فیاض کدملی: ۰۹۰۱۲۸۸۹۲۶ به سمت: عضو اصلی هیئت مدیره آقای عباس زمانی کدملی۰۸۹۰۰۹۹۹۵۲ (خارج ازاعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۰۰۷۷۲۰۳۶۵۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشمر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844547
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی غیرانتفاعی شهاب کاشمر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ و نامه شماره ۴۰۲۸ مورخ ۱۰/۷/۹۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۵۵۵۰۵۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ تصویب شد. ش۹۶۱۱۰۹۱۷۲۱۱۱۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشمر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319809
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تأمین انرژی اترک سبلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۴۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع صنعت پولاد ترشیز شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۷۵۴۷ به نمایندگی مجتبی صمیمی کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ شرکت توسعه زرین کاران دماوند شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۶۳۹۳ به نمایندگی سعید نعمتی کدملی ۱۵۰۲۱۱۸۳۰۰ شرکت توسعه مبتکران صنعت دماوند شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۵۳۵۱ به نمایندگی غلامحسین اسدیان کدملی ۵۶۲۹۸۷۰۵۸۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۲۸۳۱۱۵۶۹۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشمر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک