محمود شوکت فدائی

محمود شوکت فدائی

کد ملی 0901050504
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661849
آگهی تصمیمات شرکت روژان صنعت البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۳۵۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۵۱۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس اصلی و محمود شوکت فدایی به کدملی۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی اکبر زریری به کدملی۳۷۸۱۹۱۵۹۲۱، افشین بقائی به کدملی۰۰۵۳۸۷۲۱۱۸، آزیتا روزگرد به کدملی۴۰۷۲۲۱۵۱۳۹، شبنم متولی جویباری به کدملی۱۸۱۹۶۱۵۲۱۵، مازیار متولی جویباری به کدملی۰۰۷۴۷۷۲۹۲۹، رسول متولی جویباری به کدملی۲۰۶۳۰۹۷۱۱۹ تعداد اعضای هیئت مدیره از۳ نفر به۶ نفر متغیر میباشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. افشین بقایی به سمت رئیس هیئت مدیره و آزیتا روزگرد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر زریری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا مازیار متولی جویباری همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۴۸۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697140
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های آجر نسوز امین آبادسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۰۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۰ به سمت بازرس اصلی و محمود شوکتفدائی به کدملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد صابری به کدملی ۶۱۹۹۴۸۲۶۵۴ سید محمدرضا آلاحمد به کدملی ۰۰۴۱۷۵۴۹۸۰ شرکت سرمایهگذاری شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵ به نمایندگی عباس رستمی به کدملی ۲۶۴۲۱۷۰۳۰ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ محمد صابری به سمت رئیس هیئتمدیره و سید محمدرضا آلاحمد به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و داود رحمانی به کدملی ۲۱۸۰۰۶۷۱۲۷ خارج از اعضا هیات مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معبتر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۵۰۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742097
آگهی تصمیمات شرکت مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیکسهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۲۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۶۱۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. شرکت آزمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و محمود شوکت فدایی به کدملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۲۷۸۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984929
آگهی تصمیمات شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایماء سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۵۵۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۹۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ و عادی بطور فوق العاده ۱۷/۹/۹۱ و هیئت مدیره ۱۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شماره شناسه ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس اصلی و محمود شوکت فدایی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل شرکت گسترش فناوری اطلاعات به شناسه ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ به نمایندگی جواد توسلی مهر به شماره ملی ۳۸۷۱۱۹۵۱۷۰ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ به نمایندگی برزو مختاری به شماره ملی ۵۷۰۹۶۲۰۹۴۷ و موسسه تحقیقات و توسعه و احسان به شناسه ۱۰۱۰۰۳۷۷۵۵۲ به نمایندگی جلال عاملی به شماره ملی ۰۹۳۹۴۲۱۲۵۹ انتخاب گردیدند. جواد توسلی مهر بسمت رئیس هیئت مدیره و برزو مختاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام حقیقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۰۷۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108768
آگهی تاسیس شرکت تدبیر مهر شریف سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ تحت شماره ۴۴۱۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۶۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در انجام امور ساختمانی، صنعتی و بازرگانی، واردات ادوات و تجهیزات و سایر کالاهای مربوط به فعالیت شرکت و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در رابطه با موضوع فوق، شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران بلوار آفریقاـ نرسیده به چهارراه جهان کودک ـ خیابان کمان ـ پلاک ۱۳ـ کدپستی ۱۵۱۸۷۳۴۵۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد نود و نه هزار سهم با نام، تعداد یک هزار سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۸۰۱۳۸۵۸ مورخ ۱/۴/۹۲ نزد بانک سامان شعبه آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای احمد دین محمدپور بشماره ملی ۰۰۴۸۶۶۹۹۰۳ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای شهریار لاکانی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۹۶۳۱۹ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ شرکت توسعه و تامین شریف سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا علی مددی بینا به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای حمیدرضا علی مددی بینا به نمایندگی از شرکت توسعه و تامین شریف سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه چکها و سفته ها و بروات و سایر اسناد و قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه آزمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای محمود شوکت فدائی بشماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۷۱۵۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119730
آگهی تغییرات شرکت رشد تجارت امین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۸۰۴۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۴۷۹۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشماره ثبت۲۰۴۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدایی بشماره ملی۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۷۶۹۴۵ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119731
آگهی تغییرات شرکت آلیاژهای غیرآهنی امین سلفچگان ثبت شده به شماره۲۴۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشماره ثبت۲۰۴۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدایی بشماره ملی۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۷۶۹۴۶ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163443
آگهی تغییرات شرکت گروه سنگ زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۲۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدائی بشماره ملی۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۷۹۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241798
آگهی تغییرات شرکت فولادفرم کار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمدرضا موحدی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۰۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فواد موحدی به شماره ملی ۰۰۶۳۸۷۵۵۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ارمون گستران پیشگام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدائی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۱۱۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421232
آگهی تغییرات شرکت پرشیا فاوا گسترش سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدایی۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۰۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461862
آگهی تغییرات شرکت نگین پایدار فردوس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۰۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: حمیدرضا سمنانی ۰۰۵۲۶۳۹۵۴۱ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و مهرداد محمدی ۵۷۵۹۸۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پوریا اشرفی رضائیه ۰۰۶۷۳۵۰۵۹۳ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدائی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461954
آگهی تغییرات شرکت تیراژه فردوس پایدار سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۹۱۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۴۱۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدائی بشماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. آقایان نادر صفر دوست مرکیه کد ملی ۲۶۷۸۲۷۳۱۵۶ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و مهرداد امرائی کد ملی ۵۹۸۹۵۵۰۵۲۹ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و حمید رضا سمنانی کد ملی ۰۰۵۲۶۳۹۵۴۱ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464297
آگهی تغییرات شرکت اطلس طرح آرمان نگین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۹۸۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۸۳۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند: مهرداد امرائی کد ملی ۵۹۸۹۵۵۰۵۲۹ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره سجاد محمدی کد ملی ۱۱۴۲۴۹۱۴۴۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نادر صفر دوست مرکیه کد ملی ۲۶۷۸۲۷۳۱۵۶ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شماره ثبت ۲۰۴۲۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدائی بشماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۹۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490537
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان فردوس بنا سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۸۹۷۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۰۳۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدائی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. میلاد محمد بیگلر کد ملی ۰۰۷۹۳۳۵۹۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره بهزاد محمدی کد ملی ۵۷۵۹۹۵۸۶۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهرداد امرائی کد ملی ۵۹۸۹۵۵۰۵۲۹ به سمت نایب رئیس برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۳۹۴۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524722
آگهی تغییرات شرکت تیراژه طرح فردوس سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۸۸۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۶۸۶۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدائی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. مهرداد محمدی به شماره ملی ۵۷۵۹۸۹۱۰۹۱، حمیدرضا سمنانی به شماره ملی ۰۰۵۲۶۳۹۵۴۱، احمد دلیری راد به شماره ملی ۴۸۵۹۸۹۹۳۹۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. که: مهرداد محمدی به شماره ملی ۵۷۵۹۸۹۱۰۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا سمنانی به شماره ملی ۰۰۵۲۶۳۹۵۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد دلیری راد به شماره ملی ۴۸۵۹۸۹۹۳۹۳ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۴۸۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530866
آگهی تغییرات شرکت درسا شیمی کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱به عنوان بازرس قانونی و اصلی و حسابرس رسمی و آقای محمود شوکت فدائی با کد ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند. ش۹۳۰۴۲۵۶۴۱۲۹۷۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658235
آگهی تغییرات موسسه پزشکی نسل امید غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات آرمون گستران پیشگام بشناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدائی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای وحیداشتیاق به ش م ۰۰۴۴۵۱۵۵۳۷ خانم سهاامامی به ش م ملی۰۰۵۴۰۰۲۷۶۱ و آقای سعیدرضاغفاری به شماره ملی ۲۵۸۷۲۴۴۱۰۴ پ۹۳۰۷۱۹۸۱۶۹۲۱۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686990
آگهی تغییرات شرکت کیمیا داران کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارمون گستران پیشگام بشماره ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدایی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۸۱۴۱۷۳۸۱۸۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696256
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تامین شریف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های انتخاب شد. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای وحیداشتیاق به شماره ملی۰۰۴۴۵۱۵۵۳۷ آقای شهریارلاکانی به شماره ملی۲۵۹۳۱۹۶۳۱۹ بنمایندگی ازموسسه توانبخشی ولیعصربشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۸۳۰۴ آقای احمددین محمدپور به شماره ملی۰۰۴۸۶۶۹۹۰۳بنمایندگی ازموسسه توانبخشی نویدعصربشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۱۲۸۰ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱به عنوان بازرس اصلی و آقای محمودشوکت فدائی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۴۹۳۵۵۷۱۳۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627762
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی یاری رسان امین سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۴۳۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۷۵۷۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس قانونی و محمود شوکت فدایی به کدملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله ترابی به کدملی۰۰۴۲۸۱۶۸۳۱ و علی احمدی به کدملی ۰۳۸۰۸۰۴۰۷۷ و شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۳۲۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی سویزی به کدملی ۰۰۷۰۰۲۹۲۳۷ و احمد علی مروتی به کدملی ۰۳۸۱۸۴۷۷۲۱ بعنوان اعضای علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/۹۱ علی احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره، عبداله ترابی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938142
آگهی تغییرات شرکت آلیاژهای غیر آهنی امین سلفچگان (سهامی خاص) ثبت ۲۴۱۳ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۲۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام بشماره ثبت ۲۰۴۲۵ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدایی بشماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10362105
آگهی تغییرات شرکت نوین شیمی سلفچگان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۴۵ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۲۷۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۴/۴/۸۹ که در تاریخ ۳۰/۶/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال ۸۸ به تصویب رسید. ۲موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود شوکت فدایی بشماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. کفیل ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10796206
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشماره ثبت ۲۰۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود شوکت‎فدائی بشماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای امیرهوشنگ دلجو بشماره ملی ۱۷۵۰۳۵۵۹۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای خسرو هادوی به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای حبیب سزاوار به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای خسرو هادوی بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869554
آگهی تغییرات شرکت آذین سنگ پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۰۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۴۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیرت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود شوکت فدائی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۹/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871207
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صادرات صنعتی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۱۴۴۸و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۹۴۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به ش م ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس اصلی و محمود شوکت فدایی به ک م ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025613
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۴۸۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات مدیریت آرمون گستر پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و محمود شوکت فدائی به کدملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106434
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی گازار پلاست سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۷۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۰۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود شوکت فدائی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045466
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی فرآیند رشد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شماره ثبت ۲۰۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به نمایندگی آقای محمود شوکت فدایی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ سمت بازرس اصلی و آقای علی کردلو به کدملی ۴۲۸۰۵۵۳۶۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۷۰۸۲۷۰۷۰۹۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552018
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران روی زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۸۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۴۲۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ با نمایندگی آقای محمود شوکت فدایی به شماره ملی ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ به سمت بازرس اصلی و خانم رباب معبودی فرد زنجان به شماره ملی ۴۲۸۴۷۷۰۲۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۱۸۸۹۵۸۱۳۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک