محمد شرکت بزازان

آقای محمد شرکت بزازان

کد ملی 0872274251
50
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

شرکت های محمد شرکت بزازان

ساختمانی گلرنگ سازه
ساختمانی گلرنگ سازه
1
آرین پخش پیشرو
آرین پخش پیشرو
1
آریان تجارت شرق
آریان تجارت شرق
1
آرین سیستم پرداز
آرین سیستم پرداز
1
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
1
گروه صنعتی پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
1
پخش پدیده پایدار
پخش پدیده پایدار
1
هستی آرین تامین
هستی آرین تامین
1
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
1
دالین مهر
دالین مهر
1
صنعتی تیان گاز استیل
صنعتی تیان گاز استیل
1
رادیاتور مهر پویا
رادیاتور مهر پویا
1
گلرنگ پخش قم
گلرنگ پخش قم
1
گلرنگ سیستم
گلرنگ سیستم
1
افق مهر کورش
افق مهر کورش
1
فامیلی موتور
فامیلی موتور
1
صنایع غذایی و خدماتی مهتا طعام
صنایع غذایی و خدماتی مهتا طعام
1
خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی
خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی
1
سرزمین بازی کورش
سرزمین بازی کورش
1
گسترش آرین سلولز صنعت
گسترش آرین سلولز صنعت
1
گلرنگ موتور
گلرنگ موتور
1
خدمات بیمه ای سایه بان امن آرین
خدمات بیمه ای سایه بان امن آرین
1
گلرنگ پخش
گلرنگ پخش
1
آرین سلولز صنعت
آرین سلولز صنعت
1
گسترش گلرنگ ترابر
گسترش گلرنگ ترابر
1
گسترش سلامت پخش هستی
گسترش سلامت پخش هستی
1
گسترش پدیده شیمی جم
گسترش پدیده شیمی جم
1
گسترش پدیده شیمی غرب
گسترش پدیده شیمی غرب
1
گسترش گل پخش اول
گسترش گل پخش اول
1
گسترش پدیده ماشین سازی غرب
گسترش پدیده ماشین سازی غرب
1
گسترش آریان پیشرو سلامت
گسترش آریان پیشرو سلامت
1
گسترش آرین سلامت سینا
گسترش آرین سلامت سینا
1
گسترش پاکان پلاستکار
گسترش پاکان پلاستکار
1
گسترش مارینا پخش هستی
گسترش مارینا پخش هستی
1
گسترش صنایع غذایی ماستر
گسترش صنایع غذایی ماستر
1
گسترش آریان لیان پخش
گسترش آریان لیان پخش
1
گسترش گلرنگ موتور
گسترش گلرنگ موتور
1
گسترش تجارت الکترونیک کوروش
گسترش تجارت الکترونیک کوروش
1
پدیده شیمی پایدار
پدیده شیمی پایدار
1
گسترش پدیده سلامت شیمی
گسترش پدیده سلامت شیمی
1
گسترش پدیده شیمی پایدار
گسترش پدیده شیمی پایدار
1
پدیده شیمی نیلی
پدیده شیمی نیلی
1
گسترش آرین تجارت مانا
گسترش آرین تجارت مانا
1
گسترش هستی سلامت شیمی
گسترش هستی سلامت شیمی
1
الین فارمد
الین فارمد
1
گسترش ویراسیستم پویا
گسترش ویراسیستم پویا
1
گسترش سپهر پلاستیک پدیده
گسترش سپهر پلاستیک پدیده
1
1
گسترش پدیده شیمی آرین
گسترش پدیده شیمی آرین
1
گسترش صنعت پاپیروس
گسترش صنعت پاپیروس
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1186498
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلرنگ سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی پاکشو با نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق با نمایندگی مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آرش منتصر به شماره ملی ۰۰۶۲۶۲۱۸۴۱ به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با نمایندگی علی گنجه‌ای به شماره ملی ۰۴۵۲۵۸۷۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای یکی از آقایان مهدی فضلی یا مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان همراه با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی با شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های تعیین گردید.. پ۱۷۰۹۷۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200405
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش آرین پخش پیشرو با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به کد ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی مقداد محمدیان امیری به کد ملی ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی از آقایان محمد شرکت بزازان یا مقداد محمدیان امیری یا هوشنگ مهدی نیا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۱۷۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218481
آگهی تغییرات شرکت آریان تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم جمشیدی کدملی ۰۰۶۴۱۸۴۷۸۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان صنعت رفیع با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۲۴۳۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218506
آگهی تغییرات شرکت آرین سیستم پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به شناسه ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۰۲۵۴۷۶۳۰ و آقای محمد شرکت بزازان به کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی پاکشو به ش. م ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ آقای کیانوش حسنی نژاد به کدملی ۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳ به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی نیلی به ش. م ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷. آقای فیروز آقازاده به کدملی ۱۷۲۹۴۰۰۵۳۱. پ۱۷۲۴۳۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229724
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره‌ای گل فوده سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی خبره شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش م با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱۲ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ آقای مسعود گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد شرکت بزازان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فائق صالحی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۸۸۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247883
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سزاوارذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ و آقای حسن بیاتی کدملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان و یا علی ابراهیمی کردلر به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۰۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247897
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸ به نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۵۷ به نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان به شماره ملی ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۳۷۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456487
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین تامین سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کد ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کد ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای علی آقاگلی با کد ملی ۰۰۷۲۵۸۱۹۸۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی باامضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۲۶۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720063
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران ش م ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول ش م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان ک م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی ش م ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پدیده شیمی پایدار ش م ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای محمد برهانی ک م ۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵ بعنوان عضوهیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش ش م ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای مهدی عاشوری ک م ۰۳۲۰۳۵۴۶۲۸ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۲۱۱۹۷۹۱۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141153
آگهی تصمیمات شرکت دالین مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۰ مسعود گودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بجای علی ابراهیمی کردلر به نمایندگی از شرکت آنیتا سان آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد شرکت بزازان به کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد والی نژاد به کدملی ۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضا متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10239994
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تیان گاز استیل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۶۹۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۱۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان به شناسه ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۵۷ به نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شناسه ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی آقای یاسر بابایی درزی به شناسه ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۹۰ آقایان سید محمدباقر فاضلیان بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد شرکت بزازان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، یاسر بابایی درزی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953435
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور مهر پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۳۴۷۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۵۱۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی مهدیلو به شماره ملی۰۰۷۴۰۶۴۷۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۳/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988093
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم سهامی خاص بشماره ثبت: ۸۰۰۳ بشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۸۸ به تصویب رسید.. ۲ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی: ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنتاسان با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان بشماره ملی: ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای سید مهدی مسعودی بشماره ملی: ۰۰۵۵۳۱۳۸۸۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی: ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان بشماره ملی: ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ و یا محمدرضا عربی مزرعه شاهی بشماره ملی: ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹ به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۳ آقایان سیاوش سهیلی بشماره ملی: ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ و داود خمارلو بشماره ملی: ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ۵ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763802
آگهی تغییرات شرکت گروه پخش گلرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۰۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی حسن عباسی به شماره ملی ۰۹۳۱۵۲۰۴۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآوراز قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. پ۹۵۰۲۰۵۹۵۵۹۰۷۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770252
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق مهر کورش درتاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۰۸۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۴۸۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۸، پلاک ۴، طبقه دوم کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۹۷۰۰۰ سهم بانام عادی و ۳۰۰۰ سهم آن بانام ممتاز میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۷۴,۳۹۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند به شرح ذیل: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۴۴۶ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ـ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۲۰۸۸۴۲۳۸۶۳۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857164
آگهی تغییرات شرکت فامیلی موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیف اله فامیلی ۲۱۲۲۴۱۰۰۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی آقاگلی ۰۰۷۲۵۸۱۹۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۶۳۱۹۷۱۶۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945410
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی و خدماتی مهتا طعام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت بازرس اصلی و شهرام صیادی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۲۹۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. زهره امینی با شماره ملی ۰۰۵۳۷۱۷۳۲۵ و امید جمشیدی با شماره ملی ۰۰۴۹۸۷۹۰۶۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۱۲۶۵۵۷۹۱۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976330
آگهی تغییرات خیریه استاد حاج محمد کریم فضلی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۷۶۳۶
به استناد صورتجلسه مطابق اساسنامه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۹۵۴۰۷۱۷۳/۲۵۹۱/۵۱۶/۱/۰۳/۰۲/۱۷۱۴ مورخ ۴/۵/۹۵ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ - پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فاتب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سزاوار ذاکریان به کد ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ آقای محمد شرکت بزازان به کد ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ آقای حسین رستمی به کد ملی ۰۰۴۵۴۷۳۱۲۹ آقای علی اصغر طرزمنی به کد ملی ۰۰۶۱۷۱۰۰۴۰ آقای سیدمحمود احمدی طبائی زواره به کد ملی ۰۴۹۱۹۷۲۶۱۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره آقای هاشم قهرمانی به کد ملی ۳۹۷۹۱۸۴۳۵۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره موسسه حسابرسی خبره به کد ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی اطهر به کد ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره (خزانه دار و یک نفر از هیئت مدیره) و با مهر موسسه معتبر خواهد بود پ۹۵۰۵۳۰۲۶۹۳۸۳۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319199
آگهی تغییرات شرکت سرزمین بازی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۲۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۶۴۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی گنجه‌ای کدملی ۰۴۵۲۵۸۷۱۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمانی گلرنگ سازه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۵۳۳۱ با نمایندگی آقای حمید رضا روزبهانی کدملی ۴۱۳۲۴۳۵۴۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای حسن دارابی کدملی ۳۸۷۳۳۴۲۸۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴ با نمایندگی آقای علی مراد میرعالی کدملی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از آقایان محمد شرکت بزازان یا حمید رضا روزبهانی به همراه یکی ازآقایان علی گنجه‌ای یا حسن دارابی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۰۲۱۵۹۴۰۸۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732189
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۸۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت صنایع سلولزی مارینا سان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی جاوید به شماره ملی ۰۰۸۲۵۰۹۴۵۱ خارج از اعضاء وسهامداران بعنوان مدیرعامل انتخا ب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۵۵۳۷۴۵۰۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860114
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش گلرنگ موتور به ش. م ۱۴۰۰۵۱۸۹۱۱۳ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به ک. م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به ش. م ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای امیر منصور جمشیدی به ک. م ۰۰۵۳۷۱۸۷۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آریان تجارت شرق به ش. م ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵ با نمایندگی آقای فرزاد مظهری به ک. م ۲۲۱۹۵۲۰۲۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۱۶۸۲۲۲۴۸۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957790
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای سایه بان امن آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۶۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۶۶۳۴۴ مورخ ۶/۶/۱۳۹۶ بیمه البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی حسن بیاتی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی نادری حکاکیان به شماره ملی ۰۰۵۰۸۳۶۰۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل مجتما همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۸۸۴۶۸۵۹۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174377
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گسترش گلرنگ پخش ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ۱۸۱۷۲۵۹۰۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مهرداد سجادی ۰۳۸۳۶۲۴۲۰۷ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت گل پخش اول ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا فایق صالحی به همراه یکی از آقایان مهرتاش شاملی کازرونی یا مهرداد سجادی همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۵۲۷۸۶۰۶۸۱۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246722
آگهی تغییرات شرکت آرین سلولز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حمیدرضا روزبهانی کدملی ۴۱۳۲۴۳۵۴۲۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سلولزی مارینا سان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ با نمایندگی آقای علی آقا گلی کدملی ۰۰۷۲۵۸۱۹۸۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید رشوند کدملی ۵۹۰۹۴۳۸۰۳۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۱۴۷۴۱۲۶۵۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315787
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۰۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۱۴۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی با کدملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای سینا انعامی باکدملی ۴۲۸۵۷خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت تصدی انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۲۶۳۲۲۲۴۴۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319452
آگهی تغییرات شرکت گسترش سلامت پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی مهدی فضلی به کد ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت آرین سلامت سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۰۲۷۵ با نمایندگی محمد شرکت بزازان به کد ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان با نمایندگی۱۰۸۲۰۰۱۹۴۸۵ سیدمحمدباقر فاضلیان به کد ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان عضو هیات مدیره و پیمان رضاپور داش آتان به کد ملی۱۵۵۲۸۲۲۷۹۶ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۲۷۲۲۲۴۷۵۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321403
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای سیدحسین حسینی با کدملی ۰۰۶۴۶۷۴۸۵۱ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۲۸۷۱۸۴۹۴۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330389
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد معدنی به شماره ملی ۶۴۴۹۹۷۰۲۴۳ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۵۵۷۸۶۲۲۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330394
آگهی تغییرات شرکت گسترش گل پخش اول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی محمد شرکت بزازان به کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی حسین علیقارداشی به کدملی ۰۰۷۱۶۹۲۸۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سعید گمار به کد می‌۳۹۷۹۸۵۵۳۶۸ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدندو اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۵۴۵۰۸۴۲۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330403
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بلال شمسی اسفنجانی ۱۷۰۹۹۱۸۲۲۵ خارج از اعضاء هیات مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۵۷۰۵۸۱۸۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330404
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان پیشرو سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت کیان الماس مهر شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی کدملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا قجر کدملی ۰۳۲۲۷۴۵۰۵۵ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۵۵۱۰۵۵۰۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333764
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین سلامت سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۶۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب اله شهروزی به شماره ملی ۰۰۵۵۳۴۸۳۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید امیرنجات به شماره ملی ۰۰۶۳۰۰۶۳۸۳ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۷۵۶۴۹۱۱۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333795
آگهی تغییرات شرکت گسترش پاکان پلاستکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۷۶۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان ش م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای ولی محمد مالمیر ش م ۳۹۷۸۵۴۶۱۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی کاشف کدملی ۲۷۵۴۴۹۱۱۱۲ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۷۶۱۳۲۵۰۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337356
آگهی تغییرات شرکت گسترش مارینا پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۷۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی محمد شرکت بزازان به کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی مهران ابول نژادیان به کدملی ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا سعادتی به کدملی ۰۰۵۴۷۶۱۸۳۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۱۰۲۹۶۷۲۴۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337362
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی پاکشو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ با نمایندگی آقای محمد کریمی به کدملی ۳۸۷۱۳۵۲۳۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید محمد جواد سید پور به کدملی (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۰۲۴۳۴۰۸۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343956
آگهی تغییرات شرکت گسترش آریان لیان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۸۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کیان الماس مهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۱۸۰ با نمایندگی علیرضا کیانی آذر بایجانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی سوهانیان به شماره ملی ۰۰۶۷۰۳۰۳۳۵ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۳۳۵۹۶۵۳۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343964
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان عضو هیات مدیره آقای هادی قانعی رضائی مقدم کدملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۳۹۲۱۹۴۲۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348909
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش تجارت الکترونیک کوروش درتاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۸۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۱۹۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۷,۳۹۲ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد ۳۹۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گلرنگ سیستم به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۷۲۲ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کاظم کلب خانی به شماره ملی ۲۸۰۲۶۸۵۲۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هابیل ایران فر به شماره ملی ۶۴۴۹۹۴۲۴۱۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۹۱۷۶۸۹۴۲۴۶۴۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352009
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید محمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به نمایندگی شرکت پخش پدیده پایدار به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد شرکت بزازان به کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به عنوان عضو هیئت مدیره و کیانوش حسنی نژاد به کدملی ۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۹۴۰۸۶۸۴۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361609
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده سلامت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۳۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۶۶۴۱
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده سلامت شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۳۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۶۶۴۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به ک. م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش هستی آریا شیمی به ش. م ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به ک. م ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نوراله کردستانی به ک. م ۲۳۹۲۲۴۱۴۸۱ خارج از اعضاء و سهامدران بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361682
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر عباس طالب لو به شماره ملی ۰۰۶۵۳۵۴۵۰۸ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364735
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیات مدیره - آقای محمد شرکت بزازان کد ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدباقر فاضلیان ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به نمایندگی شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳بعنوان عضو هیات مدیره - آقای محمد رضا محمدی کد ملی ۰۰۶۷۳۲۸۳۵۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بعنوان مدیر عامل شرکت برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371850
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین تجارت مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۹۹۲۶
آگهی تغییرات شرکت گسترش آرین تجارت مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۹۹۲۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی مهدی فضلی به کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی محمد شرکت بزازان به کد ملی۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیا نه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی ابوالقاسم حبیبی خراسانی به کد ملی ۰۹۳۷۵۵۸۶۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علی دارستانی فراهانی به کد ملی ۰۴۵۱۹۷۴۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین جلیلوند به کد ملی۰۰۷۸۰۰۱۵۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره وحید ربیعی به کد ملی۴۳۹۱۹۶۵۱۴۳ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیر عامل اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371859
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی سلامت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۳۲۹۷
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی سلامت شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۳۲۹۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گسترش هستی آریا شیمی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان با کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای علی صلاح پور با کدملی ۰۰۸۴۱۰۱۷۴۱ (خارج از اعضاء و سهامدران) بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند - اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371866
آگهی تغییرات شرکت الین فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۹۲۰
آگهی تغییرات شرکت الین فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۹۲۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: - شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره - خانم حبیبه آناهید خارج از اعضاء و سهامداران با کدملی۰۰۸۳۷۶۴۴۸۸ بعنوان مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375029
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش ویراسیستم پویا درتاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۵۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۲۸۹۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان شهید احمد قصیر ، کوچه هیجدهم ، پلاک ۴ ، طبقه چهارم کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۴/۴۵۰ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه گاندی با کد ۴۵۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی نجفی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۰۸۵۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیدرضا پایمرد به شماره ملی ۲۴۳۱۷۹۰۵۷۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376122
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش سپهر پلاستیک پدیده درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۲۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۴۷۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه هیجدهم-پلاک ۴-طبقه پنجم- کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۴/۳۹۲ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد ۳۹۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ و به نمایندگی سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مرضیه نوری به شماره ملی ۴۸۱۹۶۲۵۸۱۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14393194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۰۹۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید، فروش، پخش، توزیع، تولید، واردات و صادرات هرگونه کالای مجاز بازرگانی و تجاری، ایجاد شعب فروش کالا در داخل یا خارج از ایران، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی درخصوص فعالیتهای مرتبط در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان پردیس، بن بست پریان، پلاک ۱۰، طبقه پنجم، واحد ۱۵ کدپستی ۱۹۹۱۹۴۳۷۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۲.۴۸۴ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد ۳۹۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۱۰۰۸۱۹۷۸۷۰۹۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14404730
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به نمایندگی از شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سپهر پلاستیک پدیده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره طه نژاد فلاطوری مقدم به شماره ملی ۰۰۷۹۳۲۹۳۸۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۱۰۱۰۱۲۱۱۶۶۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409776
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پاپیروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بنمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای امید مقصودی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۲۳۷۳۹ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۱۰۱۲۷۲۵۴۷۶۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک