محمد محمودی

آقای محمد محمودی

کد ملی 0871616955
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562303
آگهی تصمیمات شرکت سیما چوب سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۴۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۹۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ و سید مجتبی سید زاده تبریزی به کدملی ۰۰۴۲۶۵۰۶۹۰ به سمت بازرسان اصلی و محمد محمودی به کدملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۹۳۱۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937118
آگهی تصمیمات شرکت انتشارات سروش (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۷۲۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۸۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. شرکت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ و مسعود حیدری به سمت بازرس اصلی و محمد محمودی به کدملی۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۴۷۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962215
آگهی تغییرات شرکت سروش رسانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۹۶۵۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۶۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود حیدری به شماره ملی۰۰۵۲۶۷۴۸۷۸ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۲۱۶۵۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975063
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و تولیدی وسایل الکترونیک تکتا سهامی خاص شماره ثبت۷۰۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۹۷۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: شرکت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ و مسعود حیدری به کدملی ۰۰۵۲۶۷۴۸۷۸ به سمت بازرسان اصلی و محمد محمودی به کدملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۵۲۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095424
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی برق و آب پویش قم سهامی خاص شماره ثبت ۷۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۲۰۵۴۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد محمودی کد ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ صورت‌های مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۳۵۹۸۵۲۲ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123268
آگهی تغییرات شرکت صنایع هوای فشرده ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۹۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۶۴۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. خانم عذرا پریده پور به کدملی ۰۰۳۹۶۵۳۰۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما پزشک نیا به کدملی ۰۴۵۱۳۴۲۹۲۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز پزشک نیا به کدملی ۰۰۳۸۶۹۹۸۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به ش م ۱۰۱۰۲۰۶۸۹۹۲ و محمد محمودی به ک م ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۷۸۳۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150476
آگهی تغییرات شرکت پترو انرژی درسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۵۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد محمودی به کدملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۰۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219615
آگهی تغییرات شرکت بین المللی آوادیس جهان آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۱۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۲۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ و بسمت بازرس اصلی و آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۵۸۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340091
آگهی تغییرات شرکت پارسا مهر آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۲۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد محمودی به کدملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۷۰۳۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343579
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لینا نیک سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۴۰۵۱
باستناد صورت جلسه مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۷/۹/۹۲ که در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر شماره ثبت ۱۹۸۲۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد محمودی بشماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۵۰۱۳۴۰۰۰۰۱۱۱۱۸۸۲۸۶۷۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490171
آگهی تغییرات شرکت اندیشه کامپیوتر سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۲۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی آقای محمد محمودی با کد ملی ۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۰۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571258
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی تیزسنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ تهران به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۹۰۸۵۲۰۷ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1573981
آگهی تغییرات مؤسسه تحقیقات درمان واموزش سرطان ایران به شماره ثبت ۱۰۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بازرسان مؤسسه برای یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل اعضا هیأت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد هاشمی به شماره ملی ۳۰۵۱۸۷۶۶۵۸ محمدرضانوری شاهرودی به شماره ملی ۴۵۹۲۲۷۳۰۴۴ فرهاد سمیعی به شماره ملی ۱۴۶۵۶۶۵۰۵۶ کلیه اسناد و چکها و اوراق بهادارموسسه با دو امضاء مشترک آقایان محمد هاشمی ریاست موسسه و محمد فروتن معاون اداری مالی و پشتیبانی ممهور به مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۵۴۷۹۱۱۹۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600185
آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران آشنا به شماره ثبت ۱۸۰۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۶۷۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۸۱۷۰۶ مورخ ۳۱/۴/۹۳ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۱ و ۹۲ به تصویب رسید. حسین معینی به کد ملی ۰۹۳۴۱۱۳۵۵۶، سید محمود محمودزاده حسینی به کد ملی ۰۳۸۱۲۲۳۱۱۶، محمد مهدی داودی پور به کد ملی ۰۵۳۲۰۵۹۰۷۷، سعید جلالی به کد ملی ۱۶۵۱۷۰۰۳۶۲، عبدالعظیم فریدون به کد ملی ۰۰۴۶۳۴۵۳۴۵ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و ایرج گلپایگانی به کد ملی ۳۸۷۳۸۷۸۰۹۷، محمد رضا حاتمی به کد ملی ۰۶۳۹۶۰۱۲۸۶ و فریده یوسفی زیرآبی به کد ملی ۲۲۵۹۷۸۳۱۲۰ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. علی اکبر حائری به کد ملی ۴۴۶۹۲۰۶۸۴۹، حسین مافی به کد ملی ۴۳۲۳۴۱۳۷۸۵ و مهدی نقش به کد ملی ۱۲۸۶۶۲۷۰۹۵ به عنوان بازرسان اصلی و محمد محمودی به کد ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۰۹۵۳۸۴۸۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407903
آگهی تغییرات شرکت آتی رویکرد افکار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۱۱۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان شهرام جهان بیگلری (شماره ملی: ۰۰۵۱۱۹۷۱۷۰) و مجید بلال زاهدی (شماره ملی: ۰۰۵۴۹۳۳۹۱۹) و محمود باقرقرا (شماره ملی: ۰۵۳۲۹۲۲۵۵۷) برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر ش م ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد محمودی ک م ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۶۴۵۲۱۳۲۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589449
آگهی تغییرات شرکت مروارید زرین صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676115
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۷۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۹۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه پاسارگاد تدبیر و آقای سید مجتبی سیدزاده‎تبریزی به کدملی ۰۰۴۲۶۵۰۶۹۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد محمودی به کدملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748020
آگهی تغییرات شرکت کالا رسانان معاصر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۹۴۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۷۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۳/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالحمید یقار به شماره ملی۱۸۱۸۹۸۱۹۹۸ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۷۶/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای حسن یقار به شماره ملی۰۰۸۳۵۴۵۲۴۷ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۷ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی پغار به شماره ملی۱۸۱۹۱۱۴۲۳۶ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۷ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان شهید بهشتی خیابان میرعماد کوچه دهم پلاک۹ طبقه پنجم کدپستی۱۵۸۷۸۳۶۴۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲ ۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به یک هزار سهم۰۰۰/۰۰۰/۲ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی پغار به شماره ملی۱۸۱۹۱۱۴۲۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن یقار به شماره ملی۰۰۸۳۵۴۵۲۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالحمید یقار به شماره ملی۱۸۱۸۹۸۱۹۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای عبدالحمید یقار به شماره ملی۱۸۱۸۹۸۱۹۹۸ به سمت مدیرعامل. ۴ ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا یک نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۳ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد محمودی به شماره ملی۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۶/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834684
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه نگار پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۹۳۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۵۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد محمودی به کدملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۹۹۳/۹۹۹/۱ سهم آن بانام و تعداد ۷ سهم بی نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10050116
آگهی تغییرات شرکت فرآورد نگین «سهامی خاص» بشماره ثبت: ۱۷۶۷ و بشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۹۶۶۰۹۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۲/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر بشماره ثبت: ۱۹۸۲۶ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد محمودی بشماره ملی: ۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10092226
آگهی تغییرات شرکت فن آور کارت کارتک سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۰۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۷۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسیابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۹/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095201
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و تاسیساتی ساراتل طهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۵۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۹۹۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. شرکت پاسارگاد تدبیر به ش ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ و مسعود حیدری به ک م ۰۰۵۲۶۷۴۸۷۸ بسمت بازرسین اصلی و محمد محمودی به ک م ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد شهریاری به ک م ۲۱۲۰۱۹۹۸۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و لطف اله سیاهکلی به ک م ۵۸۰۹۹۱۱۸۶۲ نایب رئیس هیئت مدیره عباس مهدوی مهر به ک م ۰۳۲۱۴۲۲۴۳۰ محمدرضا وفائی زاده به ک م ۰۳۸۵۰۸۶۱۵۶ و ایرج خیری زاد به ک م ۰۰۴۱۸۷۴۴۶۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095577
آگهی تغییرات شرکت بین المللی بوستان الیاف پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای الیاس بوستانی به شماره ملی ۰۷۹۳۷۱۴۳۰۳ و آقای مهدی بوستانی به شماره ملی ۰۷۹۳۵۲۷۴۸۱ و آقای عباسعلی بوستانی به شماره ملی ۰۷۹۳۱۴۲۶۹۵ تا تاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192889
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لینا نیک سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرس و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر شماره ثبت ۱۹۸۲۶ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد محمودی کد ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10330551
آگهی تصمیمات شرکت بازارگان کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد محمودی به کدملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773236
آگهی تغییرات شرکت سروش دیتا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۵۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید مجتبی سیدزاده تبریزی به شماره ملی۰۰۴۲۶۵۰۶۹۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد محمودی به شماره ملی۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۵/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11111351
آگهی تصمیمات شرکت توان گستر سحر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۲۸۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد محمودی به ش ملی۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سالومه صادقی به ش ملی۰۰۵۵۲۶۳۲۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر اخوان فر به ش ملی۰۰۶۸۷۱۹۸۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659065
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی برق و آب پویش البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی عملکرد دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های مربوط به شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردید. موسسه حسابرسی پاسارگارد تدبیر با شماره ثبت ۱۹۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای محمد محمودی با کد ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۲۶۵۱۴۸۵۷۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12703810
آگهی تغییرات شرکت نورد لوله قائم قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ صورتهای مالی سال۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۱۹۵۱۹۹۸۰۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706903
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۱۵۰۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ تهران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۲۰۳۷۶۸۷۲۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777243
آگهی تغییرات شرکت خوشنام خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۷۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۱۴۴۴۹۵۵۸۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986271
آگهی تغییرات شرکت پترو فیلم آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - خانم لیلا واحدی به شماره ملی ۰۳۸۰۹۴۶۱۰۶ و آقای سعید یوسف زاده به شماره ملی ۰۳۸۲۰۶۷۳۱۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۴۶۷۸۱۴۵۶۱ تهران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۴۵۵۴۹۳۵۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13143895
آگهی تغییرات شرکت راهبر نیروی خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگاد تدبیربه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد محمودی به کد ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشارخراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۹۰۱۳۱۲۸۱۷۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576495
آگهی تغییرات شرکت نورد لوله نیزار قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۴۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۰۳۴۶۷۸۶۹۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579634
آگهی تغییرات شرکت ستاره جاوید ماهان شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت۱۹۸۲۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند۰ ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۶۰۵۶۲۸۲۸۹۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409825
آگهی تغییرات شرکت آفاق سلامت بهینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۱۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۶۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۷۱۶۱۶۹۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۱۰۱۲۹۷۳۶۵۵۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک