سکینه دانش آبجهان

خانم سکینه دانش آبجهان

کد ملی 0871591091
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9551751
آگهی تغییرات شرکت تدبیر ایده ماندگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۰/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ و آقای شهریار آصفی به شماره ملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار آصفی به شماره ملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار آصفی به شماره ملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هریک به تنهایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660401
آگهی تغییرات شرکت دیبا دژ میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار آصفی بشماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره خانم سکینه دانش آبجهان بشماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای هاشم بردبار (خارج از شرکا) بشماره ملی ۰۰۷۳۷۹۱۹۸۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و نامه‌های عادی و اداری به امضاء آقای شهریار آصفی (از شرکا) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۶۴۸۰۱۲۹۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660410
آگهی تغییرات شرکت سینا سازه رهنما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علیرضا مجیدی (خارج از شرکا) بشماره ملی ۰۰۷۵۹۴۱۸۷۴ به سمت مدیرعامل - آقای موسی موسی زاده (خارج از شرکا) بشماره ملی ۲۱۸۱۸۱۲۳۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای سید حمید احصائی بشماره ملی ۰۰۷۱۵۰۶۰۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم سکینه دانش آبجهان بشماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و نامه‌های عادی و اداری به امضاء آقای سید حمید احصائی (از شرکا) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۶۶۵۹۸۱۴۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738889
آگهی تغییرات شرکت تدبیر راه ارشیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۵۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۶۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای حمید صفری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۹۵۰۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم سکینه دانش ابجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱به عنوان رئیس هیئت مدیره اقای پژمان ملائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۶۷۰۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلام و عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره (سکینه دانش آبجهان) با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۲۱۶۶۸۰۲۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757309
آگهی تغییرات شرکت تحکیم آبراه سازه سپنتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۲۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی شاه عفو به شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۱۴۴۹ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. مریم تولا به شماره ملی ۱۸۶۱۶۱۹۰۱۴ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه: سکینه دانش ابجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، حسام الدین نبوی به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۲۸۵۶ دارنده۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، امیرعباس عبدی به شماره ملی ۰۰۶۶۱۱۶۸۱۳ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، سیدمهدی قدسی مآب به شماره ملی ۱۷۵۳۶۸۷۲۵۱ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، مهدی شاه عفو به شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۱۴۴۹ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مریم تولا به شماره ملی ۱۸۶۱۶۱۹۰۱۴ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۰۱۳۱۱۴۰۴۲۴۲۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778255
آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنای کهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۴۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مروارید ترکمن به شماره ملی۰۳۲۳۴۴۷۳۲۵ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. - آقای مرتضی ترکمن به شماره ملی ۳۹۳۲۷۴۶۴۷۳ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکها بعد از افزایش سرمایه: - شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه - خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای مرتضی ترکمن به شماره ملی ۳۹۳۲۷۴۶۴۷۳ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه - خانم مروارید ترکمن به شماره ملی ۰۳۲۳۴۴۷۳۲۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه - تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۲۱۴۴۶۲۴۰۱۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857001
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس سازه آفاق درتاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۶۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۸۰۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پل هل ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو ؛اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و زیبا سازی شهر و فضای سبز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان شهید کریمی کوچه شهید رحیمی پلاک ۶ طبقه اول کدپستی ۱۸۶۴۹۱۳۷۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۰/۳۰۶۲۹ مورخ ۱۹/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: راضیه هاشمی نسب شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سکینه دانش آبجهان شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شهریار آصفی شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای شهریار آصفی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حامد اسماعیلی نیری به شماره ملی ۰۳۲۳۱۷۰۰۵۶ به عنوان بازرس اصلی و منصور گوری به شماره ملی ۰۰۶۳۵۶۷۱۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۳۲۶۵۴۵۹۰۹۷۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس سازان رهپاد درتاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۷۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۹۹۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پل ها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو ؛اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و زیبا سازی شهر و فضای سبز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور.خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان ۲۴ متری خسرو شمالی پلاک ۴۶ برج بهاران طبقه ۱۱ واحد ۴ کدپستی ۱۴۵۱۶۹۷۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹/۳۰۶۲۹ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای خانم سکینه دانش آبجهان (مدیرعامل)همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: کامیار کوکب زاده به شماره ملی ۱۷۵۴۵۹۹۳۶۲ به عنوان بازرس اصلی. امیر هوشنگ شیخ کبیر به شماره ملی ۰۴۵۱۱۲۰۶۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۴۱۴۵۳۳۶۹۸۷۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906714
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تندیس راه آفاق درتاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۹۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۴۱۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، مرمت و بازسازی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پل ها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، تصفیه خانه های آب و فاضلاب اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سردکننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو؛ اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، ساخت و تولید و تجهیزات صنایع، پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی نظیر پالایشگاه ها و خطوط انتقال نفت وگاز و شبکه توزیع و تقلیل ایستگاههای فشار گاز. انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیباسازی شهر و فضای سبز، ارائه سیستمهای مدرن اداری، انجام کلیه خدمات اداری شامل تایپ، تکثیر، تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز شرکت، برنامه ریزی مطالعاتی، مدیریتی، تخصصی سیستم های مدیریتی عمومی منابع انسانی اقتصادی و تولیدی شرکتها و سازمانها، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان ستارخان، چهارراه خسرو شمالی، برج بهاران طبقه ۱۱ واحد ۴ کد پستی ۱۴۵۱۶۹۷۷۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک ازآنان: سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه-فرهاد انگورج تقوی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۷۸۸۹۲ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت:سکینه دانش آبجهان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱- فرهاد انگورج تقوی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۷۱۴۷۸۸۹۲ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل خانم سکینه دانش آبجهان به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۲۲۹۸۳۵۱۶۱۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12998146
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آبتین دژ پارس درتاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۷۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۷۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها،آزادراهها و پل ها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب،گاز،برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو ؛اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی،پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و زیبا سازی شهر و فضای سبز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور.خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ستارخان چهارراه خسرو شمالی یرج بهاران ط۱۱ کدپستی ۱۴۵۱۶۹۷۵۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکا: فرهاد انگورج تقوی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۷۸۸۹۲ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: فرهاد انگورج تقوی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۷۸۸۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات وعقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا سکینه دانش آبجهان همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۶۱۰۳۱۴۷۲۰۶۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089423
آگهی تغییرات شرکت پیشگام راه عرش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۹۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۹۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا رستمی به کد ملی ۱۶۷۱۳۳۶۷۷۱ باپرداخت ۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم رویا ابراهیمی به کد ملی ۱۶۷۱۳۳۷۷۱۹ باپرداخت ۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای میلاد رستمی به کد ملی ۱۴۵۱۴۳۴۹۹۵ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰ به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای مجید رستمی به کد ملی ۱۶۶۰۱۴۴۲۶۴ باپرداخت ۱۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش و ماده مربوط به اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد خانم سکینه دانش آبجهان با کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای شهریار آصفی با کدملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارنده ۱۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضارستمی با کدملی ۱۶۷۱۳۳۶۷۷۱ دارنده ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم رؤیا ابراهیمی با کدملی ۱۶۷۱۳۳۷۷۱۹ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میلادرستمی با کدملی ۱۴۵۱۴۳۴۹۹۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجید رستمی با کدملی ۱۶۶۰۱۴۴۲۶۴ دارنده ۱۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۸۰۲۴۲۲۳۰۲۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127799
آگهی تغییرات شرکت آب عمران آیلین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۱۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای مجید جورابلو به کدملی ۰۰۶۸۶۹۹۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و اقای غلامرضا فکری به کدملی ۰۴۵۱۰۸۴۷۰۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای خانم سکینه دانش آبجهان به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۲۴۸۰۹۶۳۱۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147885
آگهی تغییرات شرکت آبتین راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار آصفی به کدملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی سلطانی به کدملی ۰۴۵۳۶۳۶۲۹۲ نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم هما گوهری به کدملی ۰۰۱۷۷۵۱۱۵۲به سمت بازرس اصلی و آقای فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با آقای شهریار آصفی مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۰۲۶۸۷۷۷۵۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191971
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هدف سازه مدیا درتاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۴۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۵۳۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراه ها و پل ها، ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب ، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تأسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تأسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو؛ اعم از نیروگاه ها شبکه های برق و تأسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور، انواع پروژه های خدماتی تأمین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ شهید حمید اسدی، خ ستارخان، پلاک ۹۸۴ ، مجتمع کیش، طبقه ۱ ، واحد ۱۵ ، کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۴۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی باامضای مدیرعامل خانم سکینه دانش آبجهان به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۹۲۴۷۹۰۵۹۴۶۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257627
آگهی تغییرات شرکت رول کار ایران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۹۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام رشیدی به کد ملی ۰۰۴۶۷۵۶۱۵۹ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. اقای دانیال رشیدی به کد ملی ۰۰۱۸۰۲۲۱۵۴ باپرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. اسامی سهامداران بعد از افزایش سرمایه آقای شهریار آصفی به کد ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سکینه دانش آبجهان به کد ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهرام رشیدی به کد ملی ۰۰۴۶۷۵۶۱۵۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای دانیال رشیدی به کد ملی ۰۰۱۸۰۲۲۱۵۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۱۰ نفر انتخاب شدند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۰۲۶۵۰۶۶۶۱۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308437
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش ماکان درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۰۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۸۰۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت ،معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی ، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی ، بزرگراهها ،آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب ، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب،گاز ،برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی ،پست های توزیع الکترونیک عام و خاص،پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور.خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-صادقیه-خیابان شهید حمید اسدی-خیابان شهید سلمان کسرائی-پلاک ۶۳-طبقه همکف-واحد شرقی- کدپستی ۱۴۵۱۶۷۵۳۸۱ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰سهم ان با نام می باشد و تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد بموجب نامه شماره ۵۵۶/۳۰۶۲۹مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت بازرس اصلی و علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۱۲۵۹۸۹۳۹۵۴۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش زانیار در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۷۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۰۲۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیباسازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. ) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۴ ـ مجتمع کیش ـ طبقه زیر زمین ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۹ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۱۲۰۸۳۸۱۷۹۶۱۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328523
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش آژند در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۷۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۰۳۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیباسازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. ) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۰ ـ مجتمع کیش ـ قطعه ۱۵ ـ جنوب غربی ـ طبقه چهارم ـ واحد ۴۵ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۸ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۱۲۰۸۴۶۷۲۳۹۷۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373845
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش اقلیم در تاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۹۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۹۱۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، مرمت وبازسازی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، معماری و دکوراسیون داخلی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو ؛اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژها های نفت و گاز انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور خدمات اداری، تامین نیرو جهت شرکت، حمل و نقل، ترافیک درون شهری، زیبا سازی شهر، فضای سبز و طبخ غذا شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت، ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان پلاک ۹۸ مجتمع کیش طبقه ۴ واحد ۴۵ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی بشماره ۶۳۲/۳۰۲۹ مورخ ۸/۱۲/۹۵ بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی ۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت بازرس اصلی آقای علی گوهری به شماره ملی ۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۱۱۶۲۰۹۸۸۶۹۰۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش کهن درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۳۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۵۸۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۰ ـ مجتمع کیش ـ قطعه ۱۵ ـ جنوب غربی ـ طبقه چهارم ـ واحد ۴۵ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳۱ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای علی گوهری به شماره ملی۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای شهریار آصفی(رئیس هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیاض محبی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۶۰۱۲۶۹۳۴۳۷۹۷۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش آهوان درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۳۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۶۰۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه های آبی و سازه های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت.گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ خیابان شهید حمید اسدی ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۹۸۴ ـ مجتمع کیش ـ طبقه زیر زمین ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی ۱۴۵۱۸۷۶۴۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی نامه شماره ۶۳۳ ـ ۳۰۶۲۹ مورخ ۸/۱۲/۹۵ بانک قوامین پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای علی گوهری به شماره ملی۰۰۱۴۰۱۸۴۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای شهریار آصفی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیاض محبی به شماره ملی۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس اصلی وخانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی۰۰۶۴۹۳۱۶۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۱۲۶۴۶۶۳۴۷۶۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622872
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان جهان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۶۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیئت مدیره عبارتند از خانم عاطفه حسین زاده جوبیجار کلی به کدملی ۲۵۹۳۴۶۸۹۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به کدملی۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای فیاض محبی به کدملی۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عادل قیامی به کدملی ۴۲۸۴۸۵۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای شهریار آصفی (رئیس هیئت مدیره) یا خانم سکینه دانش آبجهان هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۰۱۱۴۹۳۲۹۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714835
آگهی تغییرات شرکت آبتین کهن افروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۹۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - فرج اله کیومرثی به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۲۱۹ با پرداخت ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. احمد کیومرثی به شماره ملی ۰۸۷۲۸۷۲۷۹۳ با پرداخت ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. محمود کیومرثی به شماره ملی ۶۳۵۹۲۲۷۷۴۶ با پرداخت ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰ به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. فرج اله کیومرثی به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۲۱۹ دارای ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. احمد کیومرثی به شماره ملی ۰۸۷۲۸۷۲۷۹۳ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. محمود کیومرثی به شماره ملی ۶۳۵۹۲۲۷۷۴۶ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. - تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۸۲۴۲۸۶۵۷۷۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794908
آگهی تغییرات شرکت تحکیم آبراه سازه گستران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۵۹۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۸۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار آصفی به کدملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ با دریافت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ با دریافت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه از ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاءبعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای محمد زیبائی با کدملی دارای ۹۹۰۰۰۰ریال خانم سهیلا زیبائی با کدملی دارای۱۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۰۱۱۲۶۷۶۸۵۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857387
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان مدیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۷۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین علی محبی به کدملی ۳۳۵۹۷۵۷۷۸۵ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکت قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: فرهاد انگورج تقوی به کدملی ۰۰۷۱۴۷۸۸۹۲ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسین علی محبی به کدملی ۳۳۵۹۷۵۷۷۸۵ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۱۵۱۰۲۵۴۴۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863982
آگهی تغییرات شرکت اقلیم گستر راگا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۹۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین سامانی پور به شماره ملی ۰۰۶۰۰۳۳۶۳۰ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. زهره عطار به شماره ملی ۱۰۶۰۲۸۲۷۰۴ با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال رامین سامانی پور به شماره ملی ۰۰۶۰۰۳۳۶۳۰ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال خانم زهره عطار به شماره ملی ۱۰۶۰۲۸۲۷۰۴ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال محل شرکت به نشانی استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - خواجه نظام الملک - خیابان شهید برادران باباخانلو - کوچه شهید عباس فراهانی (۲۸) - پلاک ۱۶ - طبقه سوم - واحد جنوبی کدپستی ۱۶۱۹۶۷۴۳۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۱۱۱۸۲۴۵۲۲۴۱۲۷ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13885975
آگهی تغییرات شرکت دیبا دژ مهراز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۰۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۲۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سکینه دانش آبجهان با کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ با دریافت ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. شهریار آصفی به کد ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ با دریافت ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: فرهاد انگورج تقوی به کد ملی ۰۰۷۱۴۷۸۸۹۲ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه کامیار آصفی به کد ملی ۰۰۶۴۷۴۷۴۸۴ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهرتهران صادقیه خیابان ۲۴ متری خسروشمالی پلاک ۴۶ مجتمع بهاران طبقه هشتم واحد ۶ کدپستی ۱۴۵۱۶۹۷۵۵۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۱۱۳۰۳۹۳۸۳۸۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941194
آگهی تغییرات شرکت دیبا دژ سپهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۶۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۹۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جهانگیری به کدملی ۰۰۴۶۷۱۸۵۶۷ با پرداخت ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت اکرم طیشی به کدملی ۲۷۵۳۴۰۳۶۷۸ باپرداخت ۸۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح میگردد. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه سکینه دانش آبجهان به کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد جهانگیری به کدملی ۰۰۴۶۷۱۸۵۶۷ دارنده ۲۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه اکرم طیشی به کدملی ۲۷۵۳۴۰۳۶۷۸ دارنده ۸۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۲۲۴۸۶۲۰۲۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019524
آگهی تغییرات شرکت روناک سازه تات شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۷۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار احمدی اقدم به کدملی ۶۳۸۹۵۵۶۱۵۲ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت آقای یاسین صحرائی موانه به کدملی ۶۳۸۹۵۹۱۴۸۹ باپرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح می‌گردد.. اسامی سهامداران بعد از افزایش سرمایه: آقای فیاض محبی به کدملی ۰۰۱۵۲۸۸۲۸۵ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سکینه دانش آبجهان با کدملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای اسفندیار احمدی اقدم دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای یاسین صحرائی موانه دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۲۱۹۱۱۱۱۶۵۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک