محسن محمودی چوینلی

آقای محسن محمودی چوینلی

کد ملی 0871142511
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1102801
آگهی تصمیمات شرکت آروین تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۰۸۳۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر شماره ثبت ۱۹۸۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ و کدپستی ۱۴۶۷۸۱۴۵۶۱ به نمایندگی آقای رامین معانی به کد ملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ و کدپستی ۱۴۷۱۷۶۴۸۵۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی به کد ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ و کدپستی ۹۴۷۱۶۳۷۵۳۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب و آقای امیر قیومی به کد ملی ۱۳۷۷۲۹۱۲۳۵ و کدپستی ۱۹۹۸۷۳۷۸۱۷ آقای یوسف رحیمی به کد ملی ۱۳۷۶۴۲۶۲۲۶ و کدپستی ۱۴۳۵۸۳۵۳۸۱ خانم هانیه رحیمی دره چی به کد ملی ۱۷۱۸۵۵۳۸۷۰ و کدپستی ۱۴۳۵۸۳۵۳۸۴ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب روزنامه فجر آذربایجان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید آقای یوسف رحیمی دره چی بسمت رئیس هیئت مدیره خانم هانیه رحیمی دره چی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر قیومی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۷۹۶۹۴۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231477
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۸/۹۲ در شرکت الوند قطعه پویا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۲۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۲۸۰ که در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی به شماره ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ خانم شاه دخت آزادی حاج موسی به شماره ملی ۳۷۳۲۳۸۹۷۰ و آقای رضا مرادی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۹۶۳۴۲ و خانم عسل میری لواسانی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۸۳۴۲۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ خانم شاه دخت آزادی حاج موسی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم عسل میری لواسانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا مرادی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۳۱۵۹۱ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398918
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و شیمیایی آذران بسپار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی به شماره ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۷۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405059
آگهی تغییرات شرکت ایران پالاد (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۹۶۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۲۱۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ اعضای هیئت مدیره به ترتیب آقایان مهدی کاوندی با کدملی ۴۲۸۴۱۴۷۱۰۲، مجید کاوندی با کدملی ۴۲۸۴۱۷۲۹۳۱ و سعید خالصی با کدملی ۴۲۸۴۱۹۰۸۴۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۱۹۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی با کدملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت ایران پالاد برای مدت یکسال از تاریخ صورتجلسه انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۸۰۴۶۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519148
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فراز گیتی سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۳۹۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ واصل شده با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شماره ثبت ۱۹۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی آقای محسن محمودی چوینلی به کد ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ۲ آقای آرش تبرائی به کد ملی ۰۰۷۱۰۶۹۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فرشته زاده خراسانی به کد ملی ۳۲۵۵۶۹۵۰۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم پروین نجف زاده اوجقاز به کد ملی ۰۰۵۹۲۸۰۳۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۱۸۴۷۷۷۷ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707454
آگهی تغییرات شرکت پالاد هوا ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۴۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی کاوندی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۴۳۷۴۱، ناصر قریشی به شماره ملی ۵۹۲۹۸۶۷۰۱۱، غلامرضا پاک طینت به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۸۳۶۵، سعید خالصی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۹۰۸۴۰۹ و پیمان طیاربه شماره ملی ۴۲۸۴۳۴۸۱۲۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی، آقای محسن محمودی چوینلی به شماره ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت پالاد هواساز برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۹۰۲۹۲۰۳۱۷۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121590
آگهی تغییرات شرکت پارس طب مبین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۳۶۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن محمودی چوینلی به شماره ملی۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی کاظمی به شماره ملی۰۴۵۱۳۸۸۰۷۰ و آقای حمید زاهدی عبقری به شماره ملی۲۷۲۱۵۲۶۱۸۹ و آقای ایرج توکلی به شماره ملی۰۰۶۴۵۱۸۷۳۶ تا تاریخ۱/۱۲/۹۲. در تاریخ۸/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366528
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرتو رایان درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به نمایندگی رامین معانی به کدملی ۹۳۷۶۶۶۹۸ به سمت بازرس اصلی و محسن محمودی چونیلی به ش. م ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684033
آگهی تغییرات شرکت کرانه رایانه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۶۳۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای بهروز کیوان به شماره ملی۱۷۵۴۲۴۷۳۴۲ خانم آذر سماله به شماره ملی۱۷۵۵۱۸۱۸۳۳ آقای سعید یعقوبی نژاد به شماره ملی ۱۷۵۱۴۰۳۵۲۱ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی با کدملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۱۰۴۶۹۷۱۷۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706323
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی هامان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۱۶۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۰۳۹۴۲۴۴۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714604
آگهی تغییرات شرکت الوند قطعه پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبی " به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی به شماره ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۲۵۲۸۲۳۲۹۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815247
آگهی تغییرات شرکت کوشا کارتن صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳به سمت بازرس اصلی واقای محسن محمودی چوینلی به کدملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۳۰۴۷۳۷۶۳۹۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901903
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بازرگانی پاک صدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۴۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی به شماره ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن حیدری رمی به شماره ملی۲۰۶۳۲۸۴۰۲۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم مقدسه اویسی به شماره ملی ۲۱۶۰۱۷۹۰۱۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم نوابه امامی کلائی به شماره ملی ۲۰۶۳۸۵۰۴۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عادی اداری و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۲۰۱۹۹۸۹۹۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931701
آگهی تغییرات شرکت تجارت نخبه محب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم منیژه اسدزاده پراپری به شماره ملی ۱۶۹۸۶۱۱۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میرهادی محب یثرب به شماره ملی ۱۳۷۶۰۲۹۰۵۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی به شماره ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۵۰۵۱۰۸۶۷۲۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944470
آگهی تغییرات شرکت صنایع ساقه سلولز ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۳۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به سالهای ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن محمودی با کد ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۱۲۱۱۹۶۹۰۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023824
آگهی تغییرات شرکت الوکاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳به سمت بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی به کد ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان به سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۲۷۹۰۱۸۸۲۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317056
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت آذر کیا تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۲۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی با کد ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۱۲۰۱۹۸۹۹۹۵۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386584
آگهی تغییرات شرکت صنایع پترو سیس سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و محسن محمودی چوینلی به شماره ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۶۹۲۵۸۳۷۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953922
آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی آوای سلامت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و محسن محمودی چویلی به شماره ملی ۰۸۷۱۱۴۲۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۲۲۷۲۴۹۵۷۰۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک