محمدحسین حافظی

آقای محمدحسین حافظی

کد ملی 0859872696
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10155593
آگهی تغییرات شرکت صبا مبتکر افق گستر با مسئولیت محدود بشماره ثبت۴۰۱۱۵ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۵۵۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم مریم جهانی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۲۰۱۴۸ به شماره شناسنامه ۶۰۰۶۸ تاریخ تولد ۲۶/۱۲/۸۹ فرزند ابراهیم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به شماره شناسنامه ۶۴۱ تاریخ تولد ۳۰/۶/۶۴ فرزند محمود با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم طاهره رسولی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ به شماره شناسنامه ۹۶۹ تاریخ تولد ۵/۱۰/۳۸ فرزند محمدهادی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به شماره شناسنامه ۱۸۰ تاریخ تولد ۳۰/۶/۴۷ فرزند حشمت اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۳۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نرجس ناظمی و خانم طاهره رسولی و خانم مریم جهانی. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. خانم نرجس ناظمی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره رسولی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم جهانی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم جهانی به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042251
آگهی تغییرات شرکت عمران مبتکر سما گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۱۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان جواد رستگارمقدم به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷، ومحمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶، به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی پویشگران توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۶۱۷، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۹۳۰۱، و آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹، به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۰۶۲۷۱۵۸۳۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321846
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیبرید موتور فردوس درتاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۶۰۸۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۰۷۷۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و تأمین تجهیزات انرژی های نو و پاک ـ مشاوره، طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم های تأمین برق توسط پنل های خورشیدی (سولار) ـ هیبرید ـ باتری های خشک (لیتیم) ـ راه اندازی سامانه حمل و نقل پاک درون شهری ـ تولید و ساخت تجهیزات و وسایل حمل و نقل پاک (دوچرخه برقی، ماشین و موتور هیبرید و برقی) ـ کلیه فعالیت های مربوط به طراحی، مونتاژ، ساخت و تولید پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مشهد ـ احمد آباد ـ خیابان عارف ـ پلاک ۲۸.۰۰۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۱۷۶۶۹۸۵۴۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰سهم آن با نام می باشد که برابر نامه ۱۰، ۸۰۱ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ بانک ایران زمین شعبه چهار راه لشگر مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت شده است. اولین مدیران: آقای محسن سرایانی اول به شماره ملی۰۹۰۱۱۶۳۴۰۶ به نمایندگی بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۴۹۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مریم جهانی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۲۰۱۴۸ به نمایندگی از شرکت اساگستران خراسان به شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۰۵۸۰۸ به سمت نایب رییس. خانم طاهره رسولی به شماره ملی۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ به نمایندگی از توسعه و عمران فردوس شاد به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰ به سمت رییس هیئت مدیره. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به سمت بازرس علی البدل آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۳۷۶۴۱۴۱۸۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445611
آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیرا صابوناتی به شماره ملی ۰۹۳۱۶۳۶۴۱۸ خانم طاهره رسولی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ خانم مهسا مهاجر کوهستانی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۵۷۹۰۸ آقای فرزاد گنجی خیبری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۴۵۱۵۸ اقای حسین آدم صفت به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آکهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۰۴۶۳۰۱۱۶۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489719
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مهدی رجایی به شماره ملی ۰۷۹۴۵۸۲۳۹۷ ۲ -، حسین افشاری به شماره ملی ۳۶۷۳۴۹۷۹۳۶ ۳ - مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ ۴ - محمد جلینی به شماره ملی ۰۷۹۰۶۸۰۲۳۸ ۵ - قاسم زارعی به شماره ملی ۰۰۴۸۲۹۴۷۹۹ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تاتاریخ ۲۸/۰۶/۹۷ انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۱۰۹۰۸۳۳۷۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530584
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و معدنی پترو فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۲۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ حسین آدم صفت به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ وشرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور یه شماره ثبت ۲۵۵۰۹ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۹۳۰۱با نمایندگی آقای ابوذر مهروان فر به شماره ملی۰۸۵۹۹۰۳۶۹۹ وآقای محمد رضا احمدی خرازی به شماره ملی ۰۹۴۰۴۵۰۴۵۳به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۳ آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه قدس جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۰۳۳۲۸۴۶۷۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572588
آگهی تغییرات شرکت سپهر الماس زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هدایت با شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹، آقای کاظم تصویری با شماره ملی ۰۸۵۹۳۶۷۷۵۴ و آقای حمید ملیانی با شماره ملی ۰۰۶۸۷۲۱۴۷۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم نرجس ناظمی با شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ و آقای محمد حسین حافظی با شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۳۱۷۹۸۳۲۲۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626373
آگهی تغییرات شرکت یگانه شمس امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم جهانی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۲۰۱۴۸ و خانم راحله برومند به شماره ملی ۰۹۴۳۴۰۴۴۴۴ و خانم سمیرا صابوناتی به شماره ملی ۰۹۳۱۶۳۶۴۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و محمد حسین حافظی به شماره ملی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۰۳۹۷۷۱۳۱۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690152
آگهی تغییرات شرکت ایجاد لبنیات قهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۰۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید بهاء الدین شهرستانی به شماره ملی ۴۷۲۲۸۱۰۶۶۴ وآقای مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ به نمایندگی از شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی (سهامی عام) به شماره ثبت۵۵۲۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۳۸۲۶ واقای علی محمدی به شماره ملی ۰۸۵۹۵۵۷۱۷۰ به نمایندگی از شرکت افشره ساز فردوس (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۰۱۶ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۸۳۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ آقای حسین آدم صفت به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۱۱۶۶۶۹۹۰۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956711
آگهی تغییرات شرکت اکسیر دارو سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۴۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی نجات به شماره ملی ۰۸۵۹۳۲۵۹۷۰ به نمایندگی از شرکت آسا گستران خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۵۸۰۸، خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی ۰۹۲۳۰۴۲۱۹۹ به نمایندگی از شرکت بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۴۹۵، خانم زهرا دلاوری به شماره ملی ۰۹۶۱۲۵۳۸۴ به نمایندگی از شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۷۹۲ برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۳/۹۸ تعیین گردیدند ۲ آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۲۲۸۸۹۴۶۹۰۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007396
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صیانت آب و خاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۳۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره رسولی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ و آقای حسین آدم صفت به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و اقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۱۰۷۹۳۴۹۸۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023525
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۵/۷/۹۷ انتخاب شدند: آقای مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ و آقای علیرضا شایسته به شماره ملی ۶۴۳۹۸۹۶۷۰۹ آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه قدس برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۲۲۲۸۷۸۱۹۵۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035710
آگهی تغییرات شرکت افشره ساز فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ و سیدمرتضی هاشمی به شماره ملی ۰۸۵۹۶۲۵۵۱۶ وسیدحمید حجتی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۶۹۸۰۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۲۹۴۲۲۳۵۴۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035724
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران فردوس شاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴، سیدمرتضی هاشمی به شماره ملی ۰۸۵۹۶۲۵۵۱۶، حسین یزدان پناه به شماره ملی ۰۸۵۹۷۶۲۵۵۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۱/۹۸انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۲۹۶۶۹۷۲۰۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049250
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پویشگران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت اساگستران خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۵۸۰۸ به نمایندگی خانم زهرا دلاوری به شماره ملی ۰۹۴۶۱۲۵۳۸۴، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآوربه شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۹۳۰۱ به نمایندگی خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی۰۹۲۳۰۴۲۱۹۹، شرکت توسعه تجارت رضوان هیراد سورنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۹۹۳۱ به نمایندگی خانم سمیه عرفانیان به شماره ملی ۰۹۲۵۹۳۷۸۹۴، به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۳۰۵۳۷۶۹۶۰۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049453
آگهی تغییرات شرکت فراز آبزی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۲۵۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مانادام ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۰۸۸ به نمایندگی آقای حسین آرمانپور به شماره ملی ۰۸۸۹۶۹۴۲۱۴ آقای عبدالرحمن امیرحسنخانی به شماره ملی ۰۸۵۸۶۸۳۰۳۲ شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸ به نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۰۵۵۹۱۵۷۴۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14059863
آگهی تغییرات شرکت ظروف یکبار مصرف آرمان بهداشت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۸۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۲/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مانادام ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۰۸۸، آقای حسین آدم صفت به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ و آقای حسین آرمانپور به شماره ملی ۰۸۸۹۶۹۴۲۱۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ وآقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۳۱۲۳۲۷۶۷۴۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060014
آگهی تغییرات شرکت مانادام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ و شرکت زعفران تحفه فردوس به نمایندگی آقای کاظم تصویری به شماره ملی ۰۸۵۹۳۶۷۷۵۴ و شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق به نمایندگی آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آکهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۳۱۲۸۳۷۸۴۱۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14064497
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبتین مبتکر فرتاک درتاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۴۷۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۷۲۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه کلیه فعالیتهای تجاری وخدمات بازرگانی درزمینه خرید وفروش وخدمات پس ازفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی .ترخیص کالا ازگمرکات داخلی .اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبرخارجی وداخلی .برپایی غرفه وشرکت درکلیه نمایشگاههای داخلی وبین المللی .انعقاد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی .ایجاد شعب ونمایندگی درداخل وخارج ازکشور واخذ وام واعتبارات بانکی به صورت ارزی وریالی ازکلیه بانکهای داخلی وخارجی جهت شرکت. شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اعم ازداخلی وبین المللی .انتشار نشریه پس ازاخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد-محله احمد آباد-خیابان عارف-خیابان احمدآباد-پلاک ۲۸.۰۰۱-طبقه همکف- کدپستی ۹۱۷۶۶۹۸۵۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴,۸۲۱ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه دکتر شریعتی با کد۸۲۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زهرا اکبری به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۱۰۳۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی ۰۹۲۳۰۴۲۱۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم راحله برومند به شماره ملی ۰۹۴۳۴۰۴۴۴۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک ها و سفته ها و بروات و قرارداد ها با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۱۷۲۳۷۳۷۴۳۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065773
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آردین آراد اسپادانا درتاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۴۷۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۹۰۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گرمکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی جهت شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد-محله احمد آباد-خیابان عارف-خیابان احمدآباد-پلاک ۲۸.۰۰۱-طبقه همکف- کدپستی ۹۱۷۶۶۹۸۵۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶,۸۲۱ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه دکتر شریعتی با کد۸۲۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم طاهره رسولی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن سرایانی اول به شماره ملی ۰۹۰۱۱۶۳۴۰۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده الهه باغداری به شماره ملی ۰۹۳۲۲۹۱۹۷۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می یاشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۲۰۱۸۵۱۰۸۷۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077320
آگهی تغییرات شرکت گل خواب مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۱۰۴ و خانم‌ها مهری پاکدل به شماره ملی ۰۹۳۹۵۴۶۲۶۴ وفروزان فیروزکوهی مقدم به شماره ملی ۳۶۷۳۸۵۰۲۱۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۳۲۴۲۹۳۷۹۷۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077330
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یگانه هورخش عرشیا درتاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۴۷۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۳۸۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی جهت شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد-محله احمد آباد-خیابان عارف-خیابان احمدآباد-پلاک ۲۸.۰۰۱-طبقه همکف- کدپستی ۹۱۷۶۶۹۸۵۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵,۸۲۱ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه دکتر شریعتی با کد۸۲۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی ۰۹۲۳۰۴۲۱۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رحیمی مجد به شماره ملی ۰۹۴۰۸۶۱۰۳۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۲۴۳۹۳۷۴۹۴۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250663
آگهی تغییرات شرکت آساگستران خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۵۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره رسولی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ وخانم راحله برومند به شماره ملی ۰۹۴۳۴۰۴۴۴۴و شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شماره ثبت ۲۵۵۰۹ به نمایندگی خانم مهسا مهاجر کوهستانی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۵۷۹۰۸ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ وآقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۷۱۷۶۶۱۱۹۲۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306991
آگهی تغییرات شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۹۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدحسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آساگستران خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۵۸۰۸به نمایندگی آقای حسین آدم صفت، شرکت مشاورین زیبا آفرین غرب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۳۶۰۱به نمایندگی آقای حسین ارشادی فاز، شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰ به نمایندگی آقای غلامحسن درودی ۳ روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۸۲۰۱۱۱۸۰۷۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک