نرجس ناظمی

خانم نرجس ناظمی

کد ملی 0859276600
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12825020
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۱۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اقای سیدمهدی پیرایش با کدملی ۰۶۵۱۱۲۵۶۰۱ و آقای بهرام یوسفیان با کدملی ۰۸۵۹۲۲۹۸۲۳ و شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به شماره ثبت ۲۵۹۳۷ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰ با نمایندگی آقای حسین آدم صفت با کدملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ - آقای جواد رستگار مقدم چوبداری با کدملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی با کدملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۰۹۳۲۳۵۲۴۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12891165
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پویشگران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد رستگارمقدم چوبداری باکدملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به سمت بازرس اصلی وخانم نرجس ناظمی باکدملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۱۳۸۵۳۸۹۲۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938631
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد درتاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۸۹۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۴۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات تخصصی و آزمایشگاهی در رشته های مختلف پزشکی با اخذ مجوز وزارت بهداشت و درمان و ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران و احداث مراکز درمانی بیمارستانی و کلینیکی و ارتقا سطح دانش و نوآوری های پزشکی ایجاد امکانات و تسهیلات لازم درمانی با اخرین پدیده های علمی جهانی برای کلیه دردمندان و کلیه خدمات جانبی تخصصهای مختلف وواردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت وانجام امور بازرگانی مربوطه واستفاده از تسهیلات مختلف بانکی و خدمات مشاوره ای در زمینه ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی تجهیزات ولوازم پزشکی و بیمارستانی و مواد بهداشتی و شیمیایی و ایجاد شعب ونمایندگی در سایر شهرهای کشور رادارد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد خیابان بهار بیمارستان بنت الهدی ـ کدپستی ۹۱۷۴۶۸۵۱۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱,۸۰۱ مورخ ۲۶/۳/۹۵ نزد بانک ایران زمین شعبه چهارراه لشگر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مریم جهانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۳۲۹۲۰۱۴۸ و طاهره رسولی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ و راحله برومند به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۹۴۳۴۰۴۴۴۴ که برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد رستگار به شماره ملی۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی. خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۷۶۴۱۹۰۴۶۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015074
آگهی تغییرات شرکت جراح نگر طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقایان مجتبی رمضانی ۰۹۱۹۵۷۱۴۰۹ محسن سرایانی اول ۰۹۰۱۱۶۳۴۰۶ خانم راحله برومند ۰۹۴۳۴۰۴۴۴۴ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - ۲اقای جواد رستگارمقدم۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷خانم نرجس ناظمی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. - ۳روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۲۱۸۸۱۱۶۳۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040942
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۳۱۶۷۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱آقایان مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴، محمد جلینی به شماره ملی ۰۷۹۰۶۸۰۲۳۸ و قاسم زارعی به شماره ملی ۰۰۴۸۲۹۴۷۹۹، به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - ۲آقای جواد رستگارمقدم به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰، به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076623
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت زرین مبتکرپاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۲۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضااحمدی خرازی به شماره ملی ۰۹۴۰۴۵۰۴۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره ومدیرعامل، خانمها نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره وزهرااکبری به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۱۰۳۷ به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال برگزیده شدندو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر نایب رئیس یا عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۲۶۵۱۲۱۰۶۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103989
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آدینه رضوان پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۱۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱خانمها راحله برومندبه شماره ملی ۰۹۴۳۴۰۴۴۴۴، راضیه بیرجندی رادبه شماره ملی ۰۹۰۱۰۶۴۸۵۸ و آقای علی رحیمی مجد به شماره ملی ۰۹۴۰۸۶۱۰۳۸ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲آقای محسن سرایانی اول به شماره ملی ۰۹۰۱۱۶۳۴۰۶ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۱۰۵۰۳۳۷۲۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276597
آگهی تغییرات شرکت رسالت سازه خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۲۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم راحله برومند به شماره ملی ۰۹۴۳۴۰۴۴۴۴ و آقای مهدی نجات به شماره ملی ۰۸۵۹۳۲۵۹۷۰ و خانم سودابه حسینیان به شماره ملی ۰۷۰۰۲۵۲۵۲۵ ۳ آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۰۶۱۲۴۴۹۵۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291141
آگهی تغییرات شرکت آچیلان سورنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۹۳۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها طاهره رسولی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ سمیراصابوناتی به شماره ملی ۰۹۳۱۶۳۶۴۱۸ وآقای حسین آدم صفت به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمدهدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ وخانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۱۶۸۷۴۲۳۲۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291151
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صیانت اب وخاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۳۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضااحمدی خرازی به شماره ملی۰۹۴۰۴۵۰۴۵۳ و علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۱۰۴ و فرخزاد عرفانی به شماره ملی ۰۸۵۹۱۷۸۴۹۸ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۱۶۸۷۰۹۳۴۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313174
آگهی تغییرات شرکت صبا مبتکر افق گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، طاهره رسولی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مریم جهانی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۲۰۱۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال برگزیده شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیررئیس یانائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۲۸۹۶۸۲۸۹۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413770
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران فردوس شاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی ساقی به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ و سیدمرتضی هاشمی به شماره ملی ۰۸۵۹۶۲۵۵۱۶ و عبدالرحمان امیرحسنخانی به شماره ملی ۰۸۵۸۶۸۳۰۳۲ ۳ - آقای جواد رستگارمقدم چوبداری به شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۱۴۹۸۰۶۷۸۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425718
آگهی تغییرات شرکت افشره ساز فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۲۱۴۵۴۶۰۱۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13481540
آگهی تغییرات شرکت مانادام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۲۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای مهدی ساقی به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران فردوس شاد به شماره ملی ۰۹۴۱۸۵۲۸۱۴ و آقای حسین آدم صفت به نمایندگی از شرکت زعفران تحفه فردوس به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۹۵۶۲ و خانم اسمر قراگوزلو به شماره ملی ۰۹۴۳۴۸۸۳۴۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - ۲آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ و خانم نرجس ناظمی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳روزنامه قدس جهت درج آکهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۳۱۵۴۲۲۷۲۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572588
آگهی تغییرات شرکت سپهر الماس زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هدایت با شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹، آقای کاظم تصویری با شماره ملی ۰۸۵۹۳۶۷۷۵۴ و آقای حمید ملیانی با شماره ملی ۰۰۶۸۷۲۱۴۷۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم نرجس ناظمی با شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ و آقای محمد حسین حافظی با شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۳۱۷۹۸۳۲۲۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین توکلی طبا با کدملی ۰۰۴۷۱۰۹۲۷۰نماینده شرکت آسا گستران خراسان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدرضا بیهقی با کدملی ۰۷۰۲۴۴۴۹۹۵ نماینده شرکت گل خواب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم طاهره رسولی با کدملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱نماینده شرکت پخش فردوس فرآور به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم جهانی با کدملی ۰۰۳۲۹۲۰۱۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نرجس ناظمی با کدملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا ملیانی با کدملی ۰۸۵۹۱۹۸۳۰۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حمید ملیانی با کدملی ۰۰۶۸۷۲۱۴۷۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا ی هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خوا هد بود. ش۹۶۰۶۲۵۵۱۱۳۸۵۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077330
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یگانه هورخش عرشیا درتاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۶۴۷۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۳۸۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی جهت شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد-محله احمد آباد-خیابان عارف-خیابان احمدآباد-پلاک ۲۸.۰۰۱-طبقه همکف- کدپستی ۹۱۷۶۶۹۸۵۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵,۸۲۱ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه دکتر شریعتی با کد۸۲۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نرجس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی ۰۹۲۳۰۴۲۱۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی رحیمی مجد به شماره ملی ۰۹۴۰۸۶۱۰۳۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۲۶۹۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد هدایت به شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۵۹۵۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۲۴۳۹۳۷۴۹۴۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337607
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن بیمارستانهای خصوصی مشهد مقدس درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت۶۲۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۶۹۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:برابر مجوز شماره ۴۴۱۹/۲/۳۸۵۳ مورخه ۸/۷/۱۳۹۷ استانداری خراسان رضوی کلیه فعالیتهای انجمن سیاسی، غیرانتفاعی دولتی بوده ودر موضوع حمایت از حریم خادمان عرصه درمان بارعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران واین اساسنامه فعالیت خواد نمود.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، سلام، خیابان دانش غربی، خیابان جهاد[ملک الشعرابهار۱۳]، پلاک ۴۶.۰۱۲، طبقه همکف کدپستی ۹۱۳۶۷۵۳۸۹۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: محمد قره داغی به شماره ملی ۰۷۷۹۴۰۴۰۱۷ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا امیر حسنخانی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۶۱۹۱۳ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۱۰۴ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا فرودی به شماره ملی ۰۹۱۹۲۵۷۷۳۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیدبهروز افتخارزاده به شماره ملی ۰۹۳۷۷۴۹۹۶۶ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه جواد ظفرامیلی به شماره ملی ۰۹۳۸۴۷۰۱۰۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مهری پاکدل به شماره ملی ۰۹۳۹۵۴۶۲۶۴ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی انجم شعاع به شماره ملی ۲۹۹۱۳۲۳۳۱۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پرویز طیبی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۰۲۹۵۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: محمد قره داغی به شماره ملی ۰۷۷۹۴۰۴۰۱۷ به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره علیرضا امیرحسنخانی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۱۰۴ به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل غلامرضا فرودی به شماره ملی ۰۹۱۹۲۵۷۷۳۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره جواد ظفرامیلی به شماره ملی ۰۹۳۸۴۷۰۱۰۸ به سمت خزانه دار وعضو اصلی هیئت مدیره علی انجم شعاع به شماره ملی ۲۹۹۱۳۲۳۳۱۰ به سمت منشی وعضو اصلی هیئت مدیره سید بهروز افتخارزاده به شماره ملی ۰۹۳۷۷۴۹۹۶۶ به سمت عضو علی البدل اول ـ بهروز طیبی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۰۲۹۵۲به سمت عضو علی البدل دوم به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. نرگس ناظمی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به سمت بازرس اول ـ محمد خان قیطاقی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۷۸۷۶۱ به سمت بازرس دوم به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهدآوربا امضای ثابت مدیرعامل آقای علیرضا امیر حسنخانی و خزانه دار آقای جواد ظفر امیلی ودر غیاب وی رئیس هیئت مدیره آقای محمد قره داغی ومهر انجمن بیمارستانهای خصوصی معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه خراسان رضوی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها انتخاب گردید. ش۹۷۰۹۱۱۲۶۳۴۸۸۱۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک