حمزه محمودی

آقای حمزه محمودی

کد ملی 0849395569
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12710512
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پرور پودر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. ۲موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (از اعضاء جامعه حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۵۴۲۸ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به کدملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳صورت سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید ش۹۴۱۲۲۴۳۵۸۷۷۳۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959553
آگهی تغییرات شرکت ابتکار ارقام ارشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۰۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای حمزه محمودی به کدملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹برای مدت یک سال به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه مشهد – بلوار فردوسی , بعد از چهارراه مهدی , پلاک ۲۵۷، کدپستی ۹۱۹۷۹۸۳۶۷۷می باشد ش۹۵۰۵۲۰۸۸۹۶۴۴۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021455
آگهی تغییرات شرکت تهران دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲) به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمزه محمودی به کد ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۵۰۶۲۴۲۱۸۲۳۶۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021480
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ و شرکت صنایع غذائی پرور پودر سهامی خاص به شناسه ملی ۰۹۳۷۴۶۲۸۹۶ و شرکت دیبا توس کارتن سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۵۴۲۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی به کد ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۶۲۴۸۶۲۱۲۵۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035284
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۳۲۸۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کد ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054619
آگهی تغییرات شرکت بهار محاسب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رسول زمان زاده کد ملی ۴۰۷۲۱۱۳۷۸۶ خانم توران آزاد بیگی کد ملی ۰۶۸۰۲۶۸۰۸۱و خانم اکرم قربان زاده کد ملی ۰۹۳۱۶۲۲۵۰۶ عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کد ملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹) بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن فرجی (کد ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۳۷۵۲۲۱۴۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102844
آگهی تغییرات شرکت دینا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۰۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ترازنامه صورت سود وزیان وصورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به تصویب مجمع رسید ۲. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به عنوان بازرس اصلی وحمزه محمودی به شماره ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۸۱۰۴۱۲۴۱۵۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397790
آگهی تغییرات خیریه الزهرا شرق طوس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۲۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۳۵۸۰۱/۲۲/۳۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ استانداری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محیی الدین حکمت نیا به کدملی۱۳۸۰۷۸۵۹۷۹ بعنوان اصلی عضو هیئت مدیره آقای امیر غلامپور به کدملی۰۹۳۸۸۸۷۲۱۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد مقیدنیا به کدملی۰۸۴۹۴۰۵۴۳۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محسن طحانیان به کدملی ۶۵۱۹۴۳۰۰۷۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای داوود خوش سیما به کدملی ۰۹۳۳۹۱۹۵۹۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره خانم سمیرا مقیدنیا به کدملی ۰۸۴۹۸۹۴۳۷۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حمزه محمودی به کدملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای شهاب توکلی به کدملی۰۹۴۳۲۴۲۹۸۳ بعنوان بازرس اصلی آقای سید محمد کاظم بهنام جعفرنیا به کدملی ۰۹۴۲۷۴۵۶۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۲۰۳۲۴۷۸۴۳۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455733
آگهی تغییرات شرکت اطلس تجارت رسپینا سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۹۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲صورتهای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۵ به تصویب رسید ۳روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۱۰۵۴۲۴۱۱۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462148
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله کاظمی بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ حمید نیکوئی نوغانی به کدملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ همچنین موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ و آقای حمزه محمودی به کد ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۱۷۹۸۲۳۱۷۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468534
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۳۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به سمت بازرس اصلی وآقای حمزه محمودی به کدملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقایان عبداله کاظمی بیدختی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۶۲۸۹ شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی به شماره ملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱ شرکت پرور پودر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶ به نمایندگی آقای غلامرضا شاکری مشهدی به شماره ملی ۰۹۳۷۷۷۵۹۱۶به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۲۲۲۹۸۹۶۷۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488851
آگهی تغییرات شرکت دیبا توس کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع بسته بندی دینا گستر پاژ را به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱/۹۷ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۵۴۲۸ را به عنوان بازرس اصلی و و آقای حمزه محمودی به شماره ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۰۷۱۸۸۴۸۶۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501648
آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب مجمع رسید آقای عبدالله کاظمی بیدختی (به شماره ملی۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶) و شرکت پخش اطلس دینا –به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱ و شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر - شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۹۲۷۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار (شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲) به سمت بازرس اصلی وآقای حمزه محمودی (کدملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹) به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۷۵۷۸۶۹۶۲۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571555
آگهی تغییرات شرکت آبا طعم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۲/۳۰/ ۱۳۹۵و صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع رسید. - آقای عبداله کاظمی بیدختی (کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶) و شرکت پارس گستر دینا سهامی خاص (شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵) به نمایندگی آقای فرهاد مرتضوی نژاد (کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹) و شرکت دیباتوس کارتن سهامی خاص (شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰) به نمایندگی آقای حمید نیکوئی نوغانی (کدملی ۰۹۳۱۹۴۵۹۴۱) جهت یک دوره دوساله به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند - موسسه حسابرسی خبرگان پارس پویا (شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۵۴۲۸) به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای حمزه محمودی (کدملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹) به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها ی شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۳۰۸۶۹۳۸۰۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705045
آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶ وشرکت دیبا توس کارتن شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰با نمایندگی فرهاد مرتضوی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۹۵۳۹۸۹ و شرکت صنایع غذایی پرورپودر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۴۹۶با نمایندگی لیدا جهانیان به کدملی ۰۹۳۸۷۳۱۷۳۴ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به عنوان بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۶۰۸۲۰۵۵۴۶۵۶۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183305
آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۳۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کدملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی ۰۹۱۹۴۹۶۱۵۶، شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵ و شرکت دیباتوس کارتن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۶۰۵۰ برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۸ انتخاب شدند. ش۹۷۰۶۰۳۸۹۷۵۵۶۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195806
آگهی تغییرات شرکت ساسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۰۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. - روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به سمت بازرس اصلی و حمزه محمودی به شماره ملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۱۹۷۹۹۴۳۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206664
آگهی تغییرات شرکت پارس گستر دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۳۰۴۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به کدملی ۰۸۴۹۳۹۵۵۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۲ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۶۱۸۳۴۵۳۷۴۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک