مهناز شفامهر

خانم مهناز شفامهر

کد ملی 0084447087
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1418076
آگهی تاسیس
شرکت بامسئولیت محدود پل دژ کیان در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۲۵۵۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۶۱۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه امور مربوط به طراحی نظارت فنی انجام پروژه های ساختمانی پروژه های راهسازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک ولیعصر خیابان شهید کاکلی کوچه شهید میرزایی پلاک ۶ کدپستی ۱۳۷۶۶۳۶۱۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال میباشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکا: ۱. خانم رقیه الادونی دارنده ۰۰۰/۱۰ ریال ۲. خانم مهناز شفامهر دارنده ۰۰۰/۹۹۰ ریال اولین مدیران شرکت: خانم رقیه الادونی بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی ۰۰۵۷۴۰۳۳۲۵ ساکن شرکت سهم الشرکه ۲. خانم/ آقای مهناز شفامهر بسمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ ساکن شرکت خانم مهناز شفامهر بسمت مدیرعامل بشماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ ساکن شرکت دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۸۰۸۷۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471666
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح کسری با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۵۳۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۸۱۲۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: راضیه سبزنی به کد ملی ۳۹۳۲۷۶۳۹۹۸ با واریز مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت پرویز حکمتی نیا به کد ملی ۳۹۳۰۲۴۳۳۱۸ با واریز مبلغ ۹۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سهم الشرکه شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آیدین اردالان به کد ملی ۲۱۲۲۵۶۸۸۶۰ دارای ۱۰۰۰۰ ریال مهناز شفامهر به کد ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال الناز علی محمدی به کد ملی ۰۰۱۴۹۲۵۵۵۹ دارای مبلغ ۹۸۰۰۰۰ ریال رقیه ملکی صوفحسن به کد ملی ۰۰۸۴۶۰۳۶۸۲ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال پرویز حکمتی نیا به کد ملی ۳۹۳۰۲۴۳۳۱۸ دارای مبلغ ۹۵۰۰۰۰ ریال راضیه سبزنی به کد ملی ۳۹۳۲۷۶۳۹۹۸ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال پ۱۸۳۲۸۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591485
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح نیکان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۶۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۹۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم مهناز شفامهر ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ و آقای نریمان بوستان احمدی ۰۰۶۱۸۱۰۸۱۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: سید مهدی مطلبی دارای مبلغ ۰۰۰/۹۹۰/۹ریال - آرزو گراوندی دارای مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال پ۹۳۰۶۰۵۵۶۲۳۸۳۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634559
آگهی تغییرات شرکت پرسون آرنیکا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز شفا مهر ک. م ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم ریحانه تمسکی ک. م ۰۰۶۳۷۸۸۸۶۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم اعظم تاجیک ابراهیم آباد ک. م ۰۰۴۷۱۹۶۹۵۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از ۲۹۹۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد: رحیمه رحیمی الماسی ک. م ۰۰۶۰۶۲۴۶۱۲ مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال و شورش اسد زاده ک. م ۱۹۱۱۲۲۵۹۷۹ مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال. پ۹۳۰۷۰۵۳۶۴۹۲۹۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713917
آگهی تغییرات شرکت معبر گستر ماژان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۷۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شعبانی رحیم آبادی کدملی ۶۳۱۹۳۱۱۶۷۳ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای سروش بهارزاده کدملی ۱۲۷۰۱۷۴۹۲۴ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: مهناز شفامهر کدملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فریبا جوادنیا کدملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سروش بهارزاده کدملی ۱۲۷۰۱۷۴۹۲۴ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسن شعبانی رحیم آبادی کدملی ۶۳۱۹۳۱۱۶۷۳ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۲۲۵۴۹۴۷۸۳۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود سیویل پی پرنیان درتاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۱۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۴۴۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران. شهرک ولیعصر. خیابان حیدری جنوبی. پلاک ۱۰۶ واحد ۱۸ کدپستی ۱۳۶۵۸۷۴۱۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه هر یک از آنان: فریبا جوادنیا به شماره ملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ـ مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: فریبا جوادنیا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ ـ مهناز شفامهر به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۳۱۹۹۸۸۸۳۰۳۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083387
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهان فراز پژواک درتاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۱۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۶۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی سازه های ساختمانی محوطه های کوچک دیوار کشی اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونلها و پلها، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، توزیع و انتقال نیرو، شبکه های برق و تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز و فاضلاب) و خطوط انتقال نفت و گاز در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه جلال، خیابان چهارم، خیابان ارمکان ۲، نبش یکم، پلاک ۱، کدپستی ۱۴۶۳۶۴۶۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم فریبا جواد نیا به شماره ملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهناز شفا مهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۷۲۸۶۸۳۲۲۶۷۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256921
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه سامین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۷۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سلیمانی به ش. م ۰۳۸۵۰۰۶۱۰۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. خانم مهناز شفامهر به ش. م ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: سامان نجباء به ش. م ۰۰۷۸۳۹۵۹۸۴ دارای۹۹۰۰۰۰ ریال سلیمه معینی به ش. م ۰۰۴۷۲۴۷۷۷۰ دارای۱۰۰۰۰ریال پ۹۵۱۰۲۶۷۶۴۸۷۹۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321925
آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنای ماکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۴۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۸۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد حبیبی کدملی: ۰۰۱۴۹۶۵۷۹۸ باپرداخت مبلغ ۹۹۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت. آقای جبار بهرام پور کدملی: ۰۰۳۴۹۷۸۶۲۳ باپرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت. لیست شرکاء ومیزان سهم الشرکه که هریک پس از افزایش به شرح می‌باشد. مهرداد حبیبی دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال مهناز شفا مهر باکدملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال جبار بهرام پور دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال فریبا جوادنیا باکدملی۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت. انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، پخش، خرید و فروش، واردات و صادرات، کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکها و موسسات دولتی و خصوصی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و تولید کلیه محصولات پلاستیکی، پلیمری، لاستیکی، انواع نایلون، نایلکس، مشما و محصولات پلاستیکی، تزریقی و بادی و راه اندازی کارخانجات و نصب هرگونه ماشین آلات، مرتبط با موضوع فعالیتی شرکت،. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۱۲۰۳۸۷۹۶۷۷۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520075
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سرآمدان آمارد درتاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۵۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۶۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی انجام خرید،فروش، توزیع، صادرات و واردات کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی،اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در کلیه ی نمایشگاه ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، ارائه خدمات اداری شامل مشاوره و اخذ رتبه پیمانکار و مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-صادقیه-بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی-کوچه مرودشت-پلاک ۶-مجتمع آرش-طبقه اول-واحد ۴- کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۱۹۹ / ۰۱۱۹ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ نزد بانک دی شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امید علیجانی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۴۵۹۷۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۷۵۰۲۱۹۶۷۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574828
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هورمند خشت گستر در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۰۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۰۶۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید و فروش واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز، تاسیسات و لوله کشی ساختمان، موتورخانه و انجام پروژه های نیروگاهی و برقی و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرتهران ـ باغ فیض ـ خیابان شهید علی خان بابایی غربی ـ کوچه (مجتمع ماهان) ـ پلاک۰ ـ مجتمع ماهان ـ بلوک B ـ طبقه ۱۱ ـ واحد ۴۰ ـ کدپستی ۱۴۷۳۱۶۹۵۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۱۲۲۸۱۹۰۶۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574852
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران پیاب آرامان در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۰۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۰۷۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ صادقیه ـ بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی ـ کوچه مرودشت ـ پلاک ۶ ـ مجتمع آرش ـ طبقه اول ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۳۵۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودتعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۱۲۷۸۶۵۸۴۰۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574982
آگهی تغییرات شرکت ایده گستر آگرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۲۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ولیعصر خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پلاک ۳۸ طبقه چهارم واحد ۱۹ کدپستی ۱۹۶۷۷۵۶۹۶۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای غلامحسن ارگانی به کدملی ۶۶۲۹۸۶۵۰۵۷ با پرداخت ۹۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم ناهید علی زاده به کدملی ۰۴۵۱۲۷۲۵۱۱ با پرداخت ۵۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد افزایش سرمایه: خانم مهناز شفامهر به کدملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فریبا جوادنیا به کدملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ دارای مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ناهید علی زاده به کدملی ۰۴۵۱۲۷۲۵۱۱ دارای مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای غلامحسن ارگانی به کدملی ۶۶۲۹۸۶۵۰۵۷ دارای مبلغ ۹۵۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۶۰۱۵۱۰۶۵۹۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636512
آگهی تغییرات شرکت عمران پی ماکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۰۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۲۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی مرتضی نیا به شماره ملی ۰۹۴۲۵۷۱۶۲۲ با واریز ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. خانم پری پاشاپور ساری گنای به شماره ملی ۱۳۷۴۳۰۵۹۰۱ با واریز ۹۹۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه بشرح زیر است سید محمد علی مرتضی نیا ۰۹۴۲۵۷۱۶۲۲ ۱۰٫۰۰۰ ریال پری پاشا پور ساری گنای ۱۳۷۴۳۰۵۹۰۱ ۹۹۰٫۰۰۰ ریال مهناز شفامهر ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال فریبا جواد نیا ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال تهران میدان بهاران خیابان سجاد جنوبی خیابان غلامحسین کیانی پلاک ۲۳ طبقه همکف واحد ۱ کد پستی ۱۳۶۹۹۶۷۶۶۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ تا ۷ نفر متغیر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۷۱۱۳۲۱۱۴۰۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658188
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر تاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۴۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۰۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مختار باقری چقا حسینی شماره ملی ۳۳۴۱۷۵۰۰۴۵ با پرداخت ۹۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم سمیه بهرامی شماره ملی ۰۰۸۰۹۳۲۵۳۳ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیات مدیره از ۲ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به تهران شهر تهران - سه راه آذری - خیابان شهید جواد سبحانی - خیابان قزوین - پلاک ۱۲۸۱ - مجتمع میلاد قائم - ورودی اول - طبقه سوم - واحد شمالی کدپستی ۱۳۵۱۹۵۴۴۵۴ انتقال یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور تاسیسات و تجهیزات ساختمانی و تهویه مطبوع گرمایش و سرمایش ساختمان (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: خانم پرستو عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۴۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم مهناز شفا مهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای مختار باقری چقا حسینی به شماره ملی ۳۳۴۱۷۵۰۰۴۵ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال خانم سمیه بهرامی به شماره ملی ۰۰۸۰۹۳۲۵۳۳ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۷۲۳۲۰۸۳۲۵۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683542
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مانا طرح ایرسا درتاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۰۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان سامان ـ خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۹۸۱۱۷۸۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی ۰۰۱۷۲۷۰۰۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۷۶۱۸۸۸۸۲۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683595
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران بنای رایا درتاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۷۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۱۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی؛درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ کوی ارم ـ خیابان بنفشه ـ بن بست پرسپولیس (بنفشه یکم ) ـ پلاک ۲.۱ ـ مجتمع پارسا ـ طبقه اول ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۴۸۴۷۸۵۶۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۷۱۸۳۴۷۸۷۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049856
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرین پلاستیک کامیاب در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۷۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۵۰۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تهیه تولید توزیع خرید فروش بسته بندی صادرات وواردات کلیه محصولات پلاستیکی پلیمری لاستیکی انواع نایلون نایلکس مشما محصولات پلاستیکی تزریقی وبادی تولید و خریدوفروش ونصب وراه اندازی هرگونه ماشین آلات مرتبط صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی استفاده از تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار شهیدعلی خالو ـ خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ـ پلاک ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۹۸۱۱۷۸۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا شایسته فر به شماره ملی ۰۰۱۵۶۳۱۶۲۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا شایسته فر به شماره ملی ۰۰۱۵۶۳۱۶۲۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۰۵۷۵۷۱۲۰۱۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187113
آگهی تغییرات شرکت مانا طرح رایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله کوی ارم خیابان منوچهری غربی خیابان بهار شمالی پلاک ۲۰ طبقه همکف کدپستی ۱۴۸۴۷۱۵۳۱۱تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. خانم فریبا جوادنیا به کدملی ۰۰۵۰۴۵۶۸۴۹ و خانم مهناز شفامهر به کدملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ هریک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. سرمایه شرکت ار مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس ازکاهش سرمایه: آقای رضا کوچنانی به کدملی ۴۳۲۴۲۶۵۴۲۹ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابوذر سام خانیانی به کدملی ۲۲۱۹۱۲۵۱۹۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۶۰۴۳۹۹۳۶۲۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194678
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر اندیشه رادان درتاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۸۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۲۱۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی .انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی . انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه . پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه . پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز . اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری . انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله دریان نو-خیابان کجور-بن بست شهیدسروان علی صمغ آبادی-پلاک ۷-طبقه اول- کدپستی ۱۴۵۵۷۵۴۸۸۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی شایسته فر به شماره ملی ۰۴۹۱۱۴۰۱۱۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مهناز شفامهر به شماره ملی ۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدعلی شایسته فر به شماره ملی ۰۴۹۱۱۴۰۱۱۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۱۰۷۳۲۲۸۶۲۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14316987
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیش هورمند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۲۱۶۳
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیش هورمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۲۱۶۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به «تهیه تولید توزیع خرید فروش بسته بندی صادرات وواردات کلیه محصولات پلاستیکی پلیمری لاستیکی انواع نایلون نایلکس مشما محصولات پلاستیکی تزریقی وبادی تولید و خریدوفروش ونصب وراه اندازی هرگونه ماشین آلات مرتبط صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی استفاده از تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات درصورت نیاز پس از کسب مجوزهای لازم» تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت. محل شرکت از آدرس قبلی به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دولاب، خیابان شهید عبدالحسین شیرازی، بن بست شهید محمد نادری، پلاک ۲، طبقه همکف و کدپستی: ۱۷۷۵۷۱۷۶۸۳تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت. آقای سعید حمزه دولابی به شماره ملی ۰۰۸۲۰۲۹۰۳۲با پرداخت مبلغ ۹۹۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت خانم اعظم قاسمی فلاورجانی به شماره ملی۰۰۵۲۵۴۵۸۳۰با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه: خانم اعظم قاسمی فلاورجانی بشماره ملی ۰۰۵۲۵۴۵۸۳۰ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید حمزه دولابی بشماره ملی۰۰۸۲۰۲۹۰۳۲ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مرضیه شفامهر بشماره ملی۰۰۸۴۳۰۴۱۶۲ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر بشماره ملی۰۰۸۴۴۴۷۰۸۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک