سید جلیل رضوی

سید جلیل رضوی

کد ملی 8415683111
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648365
آگهی تاسیس شرکت واکنش صنعت پارت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۴/۹۱ شماره ثبت ۴۷۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۵۸۹در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۶/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اصفهان زیبا آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، ارائه خدمات تولید، تهیه و توزیع، مشاوره در حوزه ی مواد شیمیایی و نانو مواد با بکارگیری فناوری های نوین، طراحی و ساخت دستگاه های مربوط به صنایع در ارتباط با اهداف شرکت در زمینه ترکیبات شیمیایی، معدنی، پتروشیمی و نفت، اجرای پروژه های داخلی و خارجی در زمینه حذف آلاینده های خاک، آب و هوا با بکارگیری فناوری نوین، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایده های خصوصی و دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی، انجام مفاد موضوع شرکت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح امکانپذیر می باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان اصفهان، شهر اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴/۱۹۸۵ مورخ ۲۸/۳/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خاقانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محسن خسروی بابادی بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای مهدی زمانی فروشانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد آصفی بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد آصفی بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای مهدی دیانی بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای ناصر سورانی بعنوان بازرس علی البدل ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۲۸۷۶۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683349
آگهی تصمیمات در شرکت تعاونی چند منظوره عام کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان شماره ثبت ۱۴۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۵۰۷۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱ و ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمدعلی باستانی به کد ملی ۱۰۹۰۸۰۸۵۹۳ و کدپستی ۸۱۷۶۶۳۴۶۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرضا قدیری به کد ملی ۵۴۹۹۶۷۱۸۵۰ و کدپستی ۸۳۱۸۶۱۶۵۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید ابوالحسن مهاجری به کد ملی ۱۷۵۵۲۱۳۶۴۶ و کدپستی ۸۱۹۱۹۱۵۶۸۱ بسمت مدیرعامل (برای مدت دو سال) خارج از اعضا، امیر فخر شوشتری به کد ملی ۱۲۸۱۶۰۵۷۷۸ و کدپستی ۸۱۹۳۹۴۶۷۵۱ بسمت منشی هیئت مدیره، سید احمد سجادی به کد ملی ۵۴۱۹۴۱۳۴۷۷ و کدپستی ۸۱۸۳۶۸۴۴۸۱ و سید جلیل رضوی به کد ملی ۱۰۹۱۴۵۱۰۶ و کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و حسن مرتجی به کد ملی ۱۲۸۵۴۷۴۷۳۲ و کدپستی ۸۱۳۸۹۹۸۱۴۹ و محمدعلی ادریس به کد ملی ۱۲۸۱۵۹۵۴۷۰ و کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال، و سید احمد ابراهیم زاده به کد ملی ۱۱۸۹۳۲۰۰۲۹ و کدپستی ۸۱۵۳۶۶۳۸۹۲ و سید جمال موسوی به کد ملی ۱۱۴۱۶۰۳۶۸۳ و کدپستی ۸۴۱۸۱۱۶۳۵۸ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت پس از تصویب در هیئت مدیره بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و بامهر شرکت معتبر است. اوراق عادی بامضای مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۳۹۷۶۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836126
آگهی تاسیس شرکت بهساز انرژی آترین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۴/۹۱ شماره ثبت ۴۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۷۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۴/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمی و کثیرالانتشار زاینده رود آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره نظارت و اجرای پروژه‌های مربوط به انرژی، روشنایی، نورپردازی، مبلمان شهری، تاسیسات برق، سرمایش و گرمایش و تهیه مطبوع، انجام پروژه‌های خدمات تحقیقاتی، برنامه نویسی و نرم افزارهای اتوماسیون اداری،‌ صنعتی،‌ حسابداری، ممیزی انرژی، پیاده سازی، استانداردهای ملی و بین‌المللی، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، اخذ تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی صرفاً جهت موضوع شرکت، ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان اصفهان، شهر اصفهان، بلورا دانشگاه صنعتی اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱ـ ۵۶۴۲۰ـ‌۵۳ مورخ ۲۰/۳/۹۱ نزد بانک تجارت شعبه شهرک عملی و تحقیقاتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد جعفری خوزانی بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم شهرزاد بابا علی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای مرتضی کاظمی بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای مرتضی کاظمی بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای مرتضی لوائیان بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای رحمان رحیمی اندانی بعنوان بازرس علی‌البدل رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10507351
آگهی تغییرات در شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت شده به شماره ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۸۶۵۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۳/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱) آقایان سید امجد ابراهیم زاده به شماره ملی ۱۱۸۹۳۲۰۰۲۹ و کدپستی ۸۴۱۵۶ و اکبر مجیری به شماره ملی ۱۱۴۱۵۷۳۱۹۹ و کدپستی ۸۴۱۵۶ و محمدرضا بیگی به شماره ملی ۱۱۷۰۰۸۲۷۰۱ و کدپستی۸۴۱۵۶ و عنایت اله گرسیوز به شماره ملی ۵۱۱۰۰۸۶۱۳۳ و کدپستی۸۴۱۵۶ و سید احمد سجادی به شماره ملی۵۴۱۹۴۱۳۴۷۷ و کدپستی۸۴۱۵۶ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقای محمد ابراهیم توکلی به شماره ملی۱۱۴۱۱۵۵۶۶۷ و کدپستی۸۴۱۵۶ و امراله شفیعی به شماره ملی۱۱۴۱۵۶۶۵۷۲ و کدپستی۸۴۱۵۶ به سمت اعضاء علی البدل برای مدت سه سال و آقایان محمد علی باستانی به شماره ملی۱۰۹۰۸۰۸۵۹۳ و کدپستی۸۴۱۵۶ و مصطفی رئوفی به شماره ملی۱۲۸۵۵۸۵۷۲ و کدپستی۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیات مدیره از بین خود آقای عنایت اله گرسیوز را به سمت رئیس هیات مدیره، آقای اکبر مجیری را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید امجد ابراهیم زاده به سمت منشی و آقای سید احمد سجادی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس در غیاب رئیس با امضاء نائب رئیس و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۳) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد. ۵) اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۲ ماده و بیست و هشت تبصره تصویب شد ضمنا آخرین رقم سرمایه مبلغ ۰۰۰/۵۲۹/۲۲۰/۲ ریال گزارش گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۱/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668437
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ترنج رایانش نصف جهان درتاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۴۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۴۱۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ پروانه فعالیت نمی باشد: اتوماسیون صنعتی و اداری ـ طراحی مفهومی، پایه تفصیلی و اجرایی ـ تولید و عرضه قطعات و تجهیزات لوازم و ماشین آلات خانگی، اداری و صنعتیِ ـ تولید، عرضه، پشتیبانی و آموزش محصولات و خدمات سخت افزار و نرم افزار مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکی ـ طراحی و ساخت ادوات الکتریکی و الکترونیکی ـ انجام خدمات پژوهشی ـ مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی توجیه فنی و اقتصادی، عرضه و خدمات پس از فروش ـ خدمات فنی و مهندسی، الکترونیک، مکانیک و الکترونیک قدرت ـ نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری ـ سرمایه گذاری، تولید، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ مشارکت، همکاری سرمایه گذاری با سایر شرکتها، موسسات داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ انجام مطالعات و خدمات پژوهشی کاربردی و توسعه ای ـ تعمیر و نگهداری، طراحی، ساخت، مونتاژ، تولید و نظارت و اجرای انواع پروژه های کشاورزی، عمرانی، معادن فلزات، ماشین آلات فنی و مهندسی در صنایع مختلف: پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ـ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ـ کدپستی۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۶۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷ ـ ۵۶۴۲۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک تجارت شعبه شهرک علمی تحقیقاتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمود حقیقی امین آبادی به شماره ملی۵۱۱۰۶۸۴۸۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ حسن شفیعی علویجه به شماره ملی۱۰۹۲۳۵۹۹۱۵ به سمت مدیرعامل ـ مهدی کلباسی به شماره ملی۱۲۹۳۰۹۸۷۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت۲سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی به امضای مهدی کلباسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمود حقیقی امین آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره حسن شفیعی علویجه به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای حسن شفیعی علویجه به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسان: مهدی چنگانی خوراسگانی به شماره ملی ۱۲۹۳۴۴۶۰۸۴ به عنوان بازرس اصلی و حسین پلنگی آزاد مقدم به شماره ملی ۱۲۷۰۵۶۸۸۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه: روزنامه اصفهان زیبا برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۰۱۷۴۳۸۴۲۹۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص داده کاوان علوم زمین برزین درتاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۱۱۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد : کلیه خدمات فنی و مهندسی در حوزه علوم زمین از قبیل پی جویی و اکتشاف منابع معدنی، زمین شناسی، اکتشاف منابع آب، فعالیت های زیست محیطی، بررسی های فنی و اقتصادی، ارزیابی منابع و ذخایر معدنی و مشاوره در زمینه سرمایه گذاری در فعالیت های وابسته به علوم زمین : پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، کوی امام علی ـ کدپستی۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹ مورخ ۶/۲/۱۳۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخت گردیده است.اولین مدیران شرکت : مسلم فاتحی به شماره ملی۲۵۵۹۹۴۳۱۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شاهد شهرستانی به شماره ملی۳۹۳۴۵۰۷۸۹۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ مرتضی کوهگرد به شماره ملی۴۱۳۳۲۸۹۹۶۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت۲سال انتخاب گردیدند.مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.بازرسان : سید محمد کاظم طاهرزاده کاکلکی به شماره ملی ۴۶۲۳۶۶۰۶۴۸ به عنوان بازرس اصلی و صادق کیانپوریان به شماره ملی ۱۸۴۲۰۵۶۷۹۴ به عنوان بازرس علی البدل یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه : روزنامه کیهان برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۲۲۵۵۸۲۴۱۸۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802349
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارتباطات وب جهانی آراد درتاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۶۲۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۶۱۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عبارت است از: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد، کلیه فعالیت های رایانه ای اعم از نرم افزار و سخت افزار از قبیل برنامه نویسی، طراحی رایانه ای اطلاع رسانی مجاز، هاستینگ و دامین و ایجاد راه کارها و ساختارهای مربوط، تاسیسات و تجهیزات مخابرات، خدمات توزیع اینترنت، اجرای شبکه بی سیم و با سیم، اتصال دیتای رایانه. برنامه نویسی تحت وب، طراحی سایت و شبکه، شرکت در همایشها و کنفرانسها، دوره ها و جشنواره های مرتبط با فن آوری اطلاعات، پیاده سازی نرم افزاری تحت ویندوز، وب، موبایل، مشاوره فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک مجاز و بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی، خدمات نرم افزاری شامل برنامه ریزی رایانه ای، مشاوره راه اندازی و نصب و فروش سیستم های صدا و تصویر، آی تی، امنیت شبکه، مشاوره سازمانی در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات آی تی خرید و فروش قطعات کامپیوتری، نصب و راه اندازی سیستمهای کامپیوتری شبکه، تعمیر سرویس دهی، نگهداری سیستمهای کامپیوتری مدیریت، کنترل، پشتیبانی و خدمات پس از فروش، بهره برداری، انتقال فن آوری محصولات و خدمات و سامانه های نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه های ارتباطی و رایانه ای، صنعتی، چند رسانه ای، ورود اطلاعات و امنیت اطلاعات و مدیریت و نظارت پروژه های مرتبط، انجام پروژههای انفورماتیک، تولید و فروش نرم افزارهای هوشمند و مرتبط با هوش مصنوعی، داده کاوی، محاسبات و رایانش ابری، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ و اعطای نمایندگیهای مجاز از ارگانها و شرکتهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج ازکشور، تامین نیروی انسانی موقت مورد نیاز شرکت در سطوح مختلف، اخذ وام و اعتبارات ازکلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری داخلی و خارجی فقط در راستای موضوع شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج ازکشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.اصفهان، خیابان امام خمینی، کوچه ۵۳، بن بست واعظ، ساختمان آراد کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۸/۲۰۷۵مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه امام خمینی اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. عمار حیدری به شماره ملی ۳۵۷۹۸۶۳۱۲۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره، عاطفه خیابانچیان به شماره ملی ۳۵۰۱۳۹۵۸۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمد حیدری به شماره ملی ۳۵۷۹۹۳۹۱۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است.مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد./ خانم بهاره شریفیان جزی به شماره ملی ۱۲۹۲۷۱۹۸۱۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای سعید جهانگیری به شماره ملی ۱۲۷۰۹۵۲۵۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۲۸۴۷۹۱۶۲۶۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922766
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاوید بنیان گل رویش درتاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۵۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۷۱۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد فعالیت در زمینه کشاورزی و باغبانی، کشت بافت و بیوتکنولوژی، تولید محصولات کشاورزی و باغبانی، گیاهان زینتی و دارویی، گلخانه و محصولات گلخانه ای، طراحی و اجرای فضای سبز، حفظ محیط زیست، تحقیق و توسعه پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان-خمینی شهر - بلوار ورودی دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۱۰/۵۶۴۲۰/۵۳ مورخ ۳/۴/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه شهرک علمی و تحقیقاتی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: بهاره افشار کدملی ۱۲۷۰۶۰۳۸۵۱به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی بنفشه صاحب زاده کدملی ۱۷۵۴۸۶۴۲۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا سعیدی کدملی ۴۸۸۹۹۶۹۱۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فرزانه مجیری کدملی ۱۱۴۲۲۶۰۰۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی سیدعلی موسوی بیدلی کدملی ۱۲۸۸۲۳۵۵۸۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رضا سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد بازرس اصلی و علی البدل: محبوبه مرشدی به شماره ملی ۰۴۳۰۰۲۸۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و حامد دانش فزون به شماره ملی ۱۲۷۰۲۹۲۹۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۴۳۰۵۰۹۵۲۵۶۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979637
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایلیا صنعت آیسان درتاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۵۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۴۶۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست طراحی، ساخت و تولید انواع مواد از قبیل فلزات، سرامیک ها، پلیمرها، نیمه هادی ها، مواد مغناطیسی، مواد فوتونیک و مواد بایولوژیکی، طراحی و ساخت دستگاه های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی، انجام عملیات مربوط به آزمایش و مونتاژ وسایل در محدوده موضوع فعالیت شرکت، انجام انواع خدمات آموزشی، مشاوره ای و تحقیقاتی، فنی و بازرگانی در زمینه های مهندسی مواد، مهندسی شیمی و مهندسی نفت، سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات در حدود موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات، اجرای پروژه های تولیدی، تحقیقاتی و سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی می باشد.که تماما پرداخت شد. اولین مدیران شرکت: آقای روح الله هاشمی به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره به شماره ملی ۶۲۱۹۶۳۲۶۸۰ دارنده ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای مهدی احسن زاده وادقانی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۲۵۰۱۵۶۶۹۶ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت ۶ماه انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل و اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۵۰۶۰۱۴۹۶۷۲۰۸۶۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552358
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه ایمن زرین هور درتاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۵۰۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و صادرات و واردات تجهیزات پزشکی و توانبخشی، فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه بومی سازی تکنولوژی های مرتبط، اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی های داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و بخش خصوصی، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت، ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. انجام موضوعات پس از اخذ مجوز بنا به ضرورت مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر خمینی شهر ـ دانشگاه صنعتی ـ خیابان کمربندی خمینی شهر ـ بلوار آزادگان ـ پلاک ۰ ـ ساختمان کریستال ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه طی گواهی شماره ۵۸/۹۱۸۳مورخ۰۳/۰۵/۱۳۹۶بانک ملت شعبه شیخ بهایی اصفهان به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: سعید ملک زاده به شماره ملی ۱۲۷۰۴۰۶۴۱۸ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و امید مهدی پور به شماره ملی ۱۲۷۰۴۴۶۵۶۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امید زرگر به شماره ملی ۱۲۷۰۵۸۸۷۱۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا نشاط به شماره ملی ۱۲۷۰۳۹۹۵۶۱ به سمت بازرس اصلی و جلیل فریدفر به شماره ملی ۱۲۸۷۸۸۷۷۷۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۸۱۰۸۷۸۹۸۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612911
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع پتروشیمی دیاکو بین الملل ماهان اکسیر در تاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۹۴۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از ایجاد و احداث هرگونه کارخانه و واحد صنعتی نظیر کارخانجات پتروشیمی و داروسازی با، خرید و فروش و پخش انواع کالاهای مجاز بازرگانی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت با شرکتها و واحد های مختلف اقتصادی، استفاده از انواع تسهیلات مالی از طریق بانک ها و موسسات مالی و اعتبار ی صرفا"در جهت اهداف شرکت، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و یا خارجی در داخل یا خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، ایجاد واحدهای اقتصادی، کشاورزی، دامپروری، دامداری، خدماتی، صنعتی، پروژه های ساختمانی وعمرانی، درصورت لزوم پس ازاخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ثبت موضوع به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نیست. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان شهر خمینی شهر ـ دانشگاه صنعتی ـ خیابان کمربندی خمینی شهر ـ بلوار آزادگان ـ پلاک ۰ ـ ساختمان کریستال ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۵۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۱۷۵۵۰۰۰۰۰ ریال نزد بانک تجارت شعبه چهارباغ خواجو پرداخت شده است. اولین مدیران: آقای احمد هادی به شماره ملی ۱۲۹۳۰۳۳۴۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم صادقی قهنویه به شماره ملی ۵۴۱۹۹۶۰۲۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سجاد زمانی نوکابادی به شماره ملی ۵۴۱۹۹۷۶۰۴۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین اوراق عادی با امضاء آقای احمد هادی رئیس هیئت مدیره و آقای سجاد زمانی نوکابادی مدیرعامل شرکت متفقا"و با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی قربانی اسماعیل ترخانی به شماره ملی ۱۱۶۰۰۱۸۴۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید کریمیان نوکابادی به شماره ملی ۵۴۱۹۹۷۷۲۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۶۲۶۲۸۶۳۳۵۸۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886494
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی مانا موج آینده درتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۲۳۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: بین المللی مانا موج آینده شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان خمینی شهر ـ بخش مرکزی ـ شهر خمینی شهر ـ دانشگاه صنعتی ـ خیابان کمربندی خمینی شهر ـ بلوار آزادگان ـ پلاک ۰ ـ ساختمان کریستال ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۲۳۵۹۴ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک شهر شعبه جابر انصاری با کد ۳۴۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم آرزو صادقی به شماره ملی ۱۲۷۰۱۱۱۲۷۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کامران آیتی به شماره ملی ۱۲۸۲۴۳۸۱۴۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نرگس شریفیان به شماره ملی ۵۱۰۰۰۰۸۷۲۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء خانم آرزو صادقی مدیرعامل آقای کامران آیتی رییس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه فریدی زاده به شماره ملی ۱۲۸۸۱۴۴۱۸۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سولماز صفری به شماره ملی ۱۸۱۸۵۲۲۳۳۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۱۳۰۵۹۱۷۱۵۸۹۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا تولید اسپادانا در تاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۳۵۸۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، ساخت، فروش و خدمات دستگاههای اتوماتیک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان خمینی شهر ـ بخش مرکزی ـ شهر خمینی شهر ـ دانشگاه صنعتی ـ خیابان کمربندی خمینی شهر ـ بلوار آزادگان ـ پلاک ۰ ـ ساختمان کریستال ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳/۵۶۴۲۰/۵۳ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با کد ۵۶۴۲۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای احمدرضا طاوسی به شماره ملی ۱۱۹۹۰۵۵۸۲۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۱ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۱ سال آقای امیرحسین سخاوت کیا به شماره ملی ۱۲۷۰۶۰۴۴۲۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۱ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۱ سال آقای حسین محمدی به شماره ملی ۵۴۹۹۷۶۱۶۰۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۱ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۱ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای وحید محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهرداد رهبری به شماره ملی ۱۲۷۰۵۳۳۰۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدمحمدعلی نوری صادقی به شماره ملی ۴۷۱۰۰۴۱۸۷۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۳۰۱۸۶۳۹۰۴۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031177
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الوند پالایش پارسه در تاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۸۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۹۰۰۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه خدمات فنی، مهندسی، پیمانکاری، بازرگانی، مشاوره و مدیریت پروژه، پشتیبانی، طراحی، نصب، تعمیر و سرویس، تولید، تجهیز و توزیع در حوزه های آب و فاضلاب، انجام کلیه خدمات آبرسانی، لوله کشی آب و فاضلاب خانگی و صنعتی، کانال سازی و کانال کشی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تصفیه و تصفیه خانه، موتورخانه، آبنما سازی، مخازن و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری، تصفیه آب، ساخت و تولید دستگاه های تصفیه آب، تصفیه گاز، تصفیه و انتقال فاضلاب، سنتز و تولید مواد شیمیایی، ساخت تجهیزات فرآیندی، طراحی فرایندهای شیمیایی و پتروشیمیایی تجهیزات کنترل و اندازه گیری فعالیت مربوطه، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی های داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و بخش خصوصی، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار تسهیلات صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت، انجام موضوعات پس از اخذ مجوز بنا به ضرورت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان خمینی شهر ـ بخش مرکزی ـ شهر خمینی شهر ـ دانشگاه صنعتی ـ خیابان کمربندی خمینی شهر ـ بلوار آزادگان ـ پلاک ۰ ـ ساختمان کریستال ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۵۶۷۳ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه فلاورجان با کد ۰۱۷۲ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای غلامرضا باکری جعفرکلائی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۲۴۲۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی کاظمی جوجیلی به شماره ملی ۱۱۰۰۰۶۴۷۹۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم عفت سلامی قهدریجانی به شماره ملی ۱۱۱۰۰۴۱۲۷۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای داوود قاسمی به شماره ملی ۱۱۰۰۳۳۲۶۴۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای اکبر ابراهیمی جوجیلی به شماره ملی ۱۱۱۰۸۷۴۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۲۵۶۳۷۴۳۴۲۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031244
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین فناوران بیتا درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۸۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۹۰۱۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه و میوه، نهال و تخم نباتات تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص کشاورزی فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی طراحی، ساخت، تعمیرات، واردات و فروش انواع ماشین و ادوات کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان خمینی شهر ـ بخش مرکزی ـ شهر خمینی شهر ـ دانشگاه صنعتی ـ خیابان کمربندی خمینی شهر ـ بلوار آزادگان ـ پلاک ۰ ـ ساختمان کریستال ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه خیابان سعادت آباد اصفهان با کد ۳۰۰۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد شعاع به شماره ملی ۱۲۷۱۵۶۱۴۰۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۱ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۱ سال آقای منصور جعفرپیشه به شماره ملی ۱۲۷۱۶۴۰۳۰۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۱ سال آقای حمیدرضا علیم به شماره ملی ۱۲۷۱۷۲۵۱۵۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۱ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۱ سال خانم سمیرا سادات طباطبایی پزوه به شماره ملی ۱۲۹۱۶۲۰۴۳۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۱ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۱ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و همچنین رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی کاویانی فر به شماره ملی ۱۲۷۱۵۹۵۶۶۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای اکبر امینی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۹۴۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۲۵۸۶۱۷۱۰۲۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067474
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیده رایان صنعتی اصفهان درتاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۸۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۱۲۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات پس از فروش کالاها، ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری بین طرفین تولید تولید و ارائه رایانه ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری به جز نرم افزارهای فرهنگی، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، ساخت تجهیزات بینایی ماشین تولید، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان خمینی شهر ـ بخش مرکزی ـ شهر خمینی شهر ـ دانشگاه صنعتی ـ خیابان کمربندی خمینی شهر ـ بلوار آزادگان ـ پلاک ۰ ـ ساختمان کریستال ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۰۰۰۰۹ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان با کد ۳۱۸۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای رسول امیرفتاحی ورنوسفادرانی به شماره ملی ۱۱۴۱۶۴۲۳۵۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۱ سال آقای مهدی حیدری به شماره ملی ۱۲۹۳۳۰۷۴۲۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۱ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۱ سال آقای پویان صاحبی قزوینی به شماره ملی ۴۳۲۴۳۷۰۰۶۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۱ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مژگان مختاری به شماره ملی ۱۱۳۰۲۲۳۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امیرحسین ابراهیمی فروشانی به شماره ملی ۱۱۳۰۲۷۴۲۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۲۰۴۵۵۵۸۰۲۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332065
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رابین سپند اسپادانا درتاریخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۹۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خدمات مشاوره پروژه های مدیریت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان خمینی شهر ـ بخش مرکزی ـ شهر خمینی شهر ـ محله دانشگاه صنعتی ـ خیابان کمربندی خمینی شهر ـ بلوار آزادگان ـ پلاک ۰ ـ ساختمان کریستال ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سید سعید میرمعصومی به شماره ملی ۱۲۸۴۹۷۳۰۵۰ دارنده ۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نفیسه نژادتبریزی به شماره ملی ۱۲۸۵۰۰۲۵۷۱ دارنده ۹۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید سعید میرمعصومی به شماره ملی ۱۲۸۴۹۷۳۰۵۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نفیسه نژادتبریزی به شماره ملی ۱۲۸۵۰۰۲۵۷۱و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء نفیسه نژادتبریزی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار عصر اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۰۶۳۳۳۸۹۶۵۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348561
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده صنعت ساخت نیما درتاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۹۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۱۴۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:طراحی، ساخت، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ماشین آلات و قطعات صنعتی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت،شرکت در نمایشگاهها و غرفه آرائی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، ساخت و تولید تجهیزات صنعتی، عمرانی، پزشکی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، توسعه اقتصاد دانش محور،تحقق اهداف علمی کشور شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری،هم افزایی علم و ثروت و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات محصولات دانش بنیان با ارزش افزوده فراوان، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و پیمانها پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، شهر خمینی شهر، دانشگاه صنعتی، خیابان کمربندی خمینی شهر، بلوار آزادگان، پلاک ۰، ساختمان کریستال، طبقه همکف کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۲ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک سپه شعبه میدان انقلاب با کد ۷۳۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حمید توکلی دهقانی به شماره ملی ۱۱۴۲۰۸۱۰۶۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید زاده احمدی به شماره ملی ۱۲۷۱۳۷۹۶۳۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبداله بهاءلوهوره به شماره ملی ۴۶۲۳۰۴۳۶۲۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیت مدیره و یا عضوهیت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید شاه مرادی به شماره ملی ۱۲۷۱۲۶۷۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای نوید زاده احمدی به شماره ملی ۱۲۷۲۱۹۱۶۱۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۷۹۶۱۱۱۶۹۹۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360963
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رویش نوین نصیر ایرانیان درتاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۹۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۰۹۴۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:فعالیت در حوزه پژوهش های کاربردی پیشرفت و توسعه منطقه ای از قبیل شناسایی، برنامه ریزی، آمایش، آموزش، امکان سنجی و مشاوره تخصصی. طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، آموزش و مشاوره طرح های توسعه ی منطقه ای در رابطه با کشاورزی، آب، صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره فروش و ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب وکارهای نوآور و نوپا و تولید، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان خمینی شهر ـ بخش مرکزی ـ شهر خمینی شهر ـ محله دانشگاه صنعتی ـ خیابان کمربندی خمینی شهر ـ بلوار آزادگان ـ پلاک ۰ ـ ساختمان کریستال ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰/۱۴۱۱ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک بانک انصار شعبه خمینی شهر با کد ۱۴۱۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای وحید عرب نصرآبادی به شماره ملی ۱۲۷۱۳۸۱۹۳۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود داداشی به شماره ملی ۱۶۸۰۰۰۴۲۵۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی وطن دوست کلاچاهی به شماره ملی ۵۱۸۰۰۶۸۳۸۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی باامضاء مسعود داداشی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مسعود داداشی و علی وطن دوست کلاچاهی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد علی اصغرزاده به شماره ملی ۰۰۸۱۰۱۴۵۷۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای جلال پورحسینی محمدآبادی به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۳۷۸۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۲۵۶۲۶۶۷۰۱۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک