مهدی رضا قاسمیان

مهدی رضا قاسمیان

کد ملی 0839507615
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های مهدی رضا قاسمیان

آرشین حساب حسابداران رسمی
آرشین حساب حسابداران رسمی
1
1
1
1
توسعه ی نوین صنعت پارس کالا
توسعه ی نوین صنعت پارس کالا
1
همکاران سیستم خراسان جنوبی
همکاران سیستم خراسان جنوبی
1
پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی
پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی
1
دارویی و تجهیزات پزشکی صبا یاری رسان
دارویی و تجهیزات پزشکی صبا یاری رسان
1
دیماس سازان البرز
دیماس سازان البرز
1
پارس پویش فن آور
پارس پویش فن آور
1
مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات نیرو
مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات نیرو
1
خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس
خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس
1
پترو پالایش کنگان
پترو پالایش کنگان
1
طراحی مهندسی توربو کمپرسور نفت اسیا
طراحی مهندسی توربو کمپرسور نفت اسیا
1
آب و فاضلاب استان ایلام
آب و فاضلاب استان ایلام
1
جهان تجارت سپهر
جهان تجارت سپهر
1
پالایش نفت جی
پالایش نفت جی
1
راهبرد سازه
راهبرد سازه
1
آراپردازپارس
آراپردازپارس
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیرکوه
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیرکوه
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند
1
پروفیل صنعت ماهان
پروفیل صنعت ماهان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قاینات
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قاینات
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس
1
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان
1
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان
1
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف
1
رجحان کارا
رجحان کارا
1
خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کوشا رخشان نوین شرق
خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کوشا رخشان نوین شرق
1
دان و علوفه خوشینه بیرجند
دان و علوفه خوشینه بیرجند
1
حسابرسی بهنام مشار
حسابرسی بهنام مشار
1
چاپ و نشر گلرو بیرجند
چاپ و نشر گلرو بیرجند
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 944731
آگهی تغییرات موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس ابراهیمی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای عبداله هانی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۹۸۴۲۵ به شماره شناسنامه ۱۱۴۵ تاریخ تولد ۱۰/۸/۲۱ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۸/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۶۷۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108470
آگهی تغییرات
بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ شرکت ساختمانی بیرجند گستر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۴۸ و شناسه ملی شماره ۱۰۳۶۰۰۱۴۰۱۴ تغییرات ذیل صورت گرفته است. ۱ اعضای هیئت مدیره از سه نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده ۱۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. هیئت مدیره شرکت مرکب از ۵ نفر عضو اصلی هیئت مدیره می‌باشد که با توجه بماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده انتخاب می‌گردند. ۲ ترازنامه مالی سال ۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۳ خانم عذرا اصفهانی مقدم کد ملی ۰۶۵۱۶۸۶۸۷۳ و کدپستی ۸۵۱۵۳ ۹۱۸۳۸ و آقای محمد حسن بشیری زاده کد ملی ۰۶۵۲۷۹۶۲۰۶ و کدپستی ۹۱۱۳۶ ۹۷۱۷۷ و آقای محمد رضا شورستانی کد ملی ۳۷۰۱۳۴۴۱۳۲ و کدپستی ۸۵۸۸۱ ۹۷۱۸۶ و آقای محمد رضا مهدی زاده کد ملی ۰۶۴۰۳۷۱۷۶۰ و کدپستی ۸۵۱۵۳ ۹۱۸۳۸و خانم مهدیه مهدی زاده کد ملی ۰۶۴۰۳۲۳۶۵ و کدپستی ۸۵۱۵۳ ۹۱۸۳۸بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که از میان آنها خانم عذرا اصفهانی مقدم بسمت رئیس هیت مدیره و آقای محمد حسن بشیری زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آفای محمدرضا شورستانی بسمت منشی هیئت مدیره و آقای محمدرضا مهدی زاده و خانم مهدیه مهدی زاده بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۴ آقای محمد حسن بشیری زاده کد ملی ۰۶۵۲۷۹۶۲۰۶ و کدپستی ۹۱۱۳۶ ۹۷۱۷۷ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای محمد حسن بشیری زاده (مدیرعامل) و خانم عذرا اصفهانی مقدم (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ۵ موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ و آقای مهدی رضا قاسمیان کد ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ و کدپستی ۴۳۹۳۷ ۱۵۱۱۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۳۸۳۸۸۱۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159569
آگهی تغییرات شرکت توسعه‌ی نوین صنعت پارس کالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی مهدی رضا قاسمیان کدملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی انتخاب شد. پ۱۶۹۶۱۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195319
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم خراسان جنوبی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۸۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۲/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۹۱۰۸ با نمایندگی آقای هادی پگاه نیا و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۲۵۶۳ با نمایندگی آقای جعفر رسولی و شرکت همکاران سیستم سهامی عام بشماره ثبت ۷۶۳۹۶ با نمایندگی آقای حمیدرضا سپهری منش تا تاریخ ۱۶/۲/۹۴. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. ش۱۷۱۴۶۷۷ اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند واحد ثبتی بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196316
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب ش م ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۱۰۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252063
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی صبا یاسمین رز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و مهدی رضاقاسمیان به کدملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۰۴۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265475
آگهی تغییرات شرکت دیماس سازان البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ و آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان شهرام ملکی به شماره ملی۰۰۵۶۹۱۱۶۳۷ پیمان اشرفی پیله رود به شماره ملی۰۰۵۷۶۷۵۸۸۰ احسان ملکی به شماره ملی۱۷۵۵۹۹۱۶۳۰ امید ذاکری به شماره ملی۲۸۷۱۹۲۵۵۲۶ و خانمها فاطمه عباسی به شماره ملی۳۹۳۲۷۰۲۷۰۰ و مهناز قضائی کاوکانی به شماره ملی۰۰۵۳۰۳۸۴۴۴ پ۱۷۴۶۳۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499194
آگهی تغییرات شرکت پارس پویش فن آور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۹۸۲ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۵۸۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آر شین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ آقای مهدی رضا قا سمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۴۲۱۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503902
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی تجهیزات نیرو سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۰۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی آر شین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی رضا قا سمیان بشماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. پ۱۸۴۳۱۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523193
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳و آقای مهدی رضا قاسمیان کد ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۴۲۳۴۵۱۶۲۶۳۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569388
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش کنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۱۹۸۷۱۴۹۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581698
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی توربو کمپرسور نفت اسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرشین حساب ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳و آقای مهدی رضا قاسمیان ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵را به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توربو کمپرسور نفت به شماره ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴ شرکت توربین‌های گازی صنعتی خاور میانه به شماره ۱۰۱۰۳۴۵۳۴۶۰شرکت توربین گازتوربوکمپرسور نفت اریانا به شماره ۱۰۱۰۲۳۴۷۱۰۸ وشرکت ساختمانی ونصب توربو کمپرسور نفت به شماره ۱۰۱۰۲۹۸۹۹۴۲ و شرکت خدمات بازرگانی کالای گاز پارس به شماره ۱۰۱۰۲۷۰۲۴۱۷ پ۹۳۰۶۰۱۲۹۸۳۴۷۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707024
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان ایلام سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۳۲۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ شامل ترازنامه صورت سود و زیان گردش وجوه نقد و صورت تغییرات و وضعیت مالی مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۰۲۶۶۲۵۴۴۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720559
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت سپهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۱۲۱۳
با استناد بصورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۸/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب شماره ثبت ۲۰۶۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی رضا قاسمیان بشماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. ش۱۸۹۱۴۳۰ رئیس ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741528
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت چی (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۷۹۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و مهدی رضا قاسمیان به کدملی۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352944
آگهی تصمیمات شرکت راهبرد سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بنمایندگی مهدی رضاقاسمیان به کدملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‎پوربهمبری به کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10956635
آگهی تصمیمات شرکت آرا پرداز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: محمدجواد افضل خانی به کدملی۰۴۳۹۰۳۸۵۲۹ بسمت بازرس اصلی و مژگان جهانی به کدملی۰۰۷۳۰۸۱۲۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی بهمنی به کدملی۰۸۷۲۲۴۷۴۸۱ مهدی رضا قاسمیان به کدملی۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ امید پورحیدی به کدملی۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۵/۹۰ امید پورحیدری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی رضا قاسمیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی بهمنی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693039
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع عمومی قرارگرفت. ۲ آقای مرتضی اصغرزاده باکدملی۰۹۳۸۸۵۲۰۲۷ و موسسه حسابرسی آرشین حساب ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان باکدملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵بعنوان بازرسین اصلی وشرکت تعاونی روستایی فردوسی به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۱۹۸۴ با نمایندگی آقای رضا اعلمی فر باکدملی ۰۶۵۲۸۹۶۹۹۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه امروز خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۱۶۸۲۱۵۳۲۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707383
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۹۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ - شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شماره ثبت ۸۱۰۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ با نمایندگی آقای داود بخشایی با کدملی ۰۸۳۹۴۹۲۲۴۳ و آقای رسول عراقی با کدملی ۰۸۳۹۷۴۱۹۸۷ و آقای اسماعیل روزبه با کدملی ۰۸۳۹۴۵۳۷۲۸ و آقای عباس جواهری با کدملی ۰۸۳۹۴۹۹۲۵۶ و آقای احمد چوبداری با کدملی ۰۸۳۹۶۵۳۹۹۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمدحسن ضرغامی با کدملی ۰۸۳۹۵۵۶۹۹۳ و آقای غلامرضا هوشفر با کدملی ۰۸۳۹۶۱۹۱۰۳ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ - آقای مسعودرضا بندگی با کدملی ۰۸۳۹۴۹۰۴۰۲ و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان با کدملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و خانم معصومه عراقی با کدملی ۰۸۳۹۱۹۷۲۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ - روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۲۸۳۴۹۳۸۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری طبس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719280
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیرکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - آقای محمود احمدی شاهرخت بشماره ملی ۶۵۲۹۸۸۱۶۱۱ و موسسه حسابرسی آرشین حساب ثبت شده به شماره۲۰۶۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ در اداره ثبت تهران با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان بشماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و آقای علی اصغر جامی بشماره ملی ۶۵۲۹۷۳۷۴۷۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۰۷۲۴۷۸۰۵۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زیرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735494
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای علیرضا حافظ نیا به شماره ملی ۰۶۵۲۸۱۹۱۱۷ و موسسه حسابرسی آرشین حساب ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان باکد ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵بعنوان بازرسین اصلی و شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد ثبت شده به شماره ۱۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۳۷ با نمایندگی خانم فاطمه ذاکریان به شماره ملی ۰۶۵۲۸۳۶۷۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۲۱۸۲۶۶۵۶۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742842
آگهی تغییرات شرکت پروفیل صنعت ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بنمایندگی مهدی رضا قاسمیان بشماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا دمرچلی بشماره ملی ۰۰۵۸۷۴۳۰۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شدند. ش۹۵۰۱۲۴۷۳۹۶۸۷۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743611
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قاینات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامرضا رستمی بشماره ملی ۰۸۸۹۵۶۸۴۴۸ و موسسه حسابرسی آرشین حساب ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳به نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان بشماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵بعنوان بازرسین اصلی و آقای رضا بهروان بشماره ملی ۰۸۸۹۶۷۵۷۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۲۴۵۵۴۱۰۰۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائنات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758352
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۳۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - آقای علی نخعی بشماره ملی ۵۲۳۹۷۵۸۸۹۱ و موسسه حسابرسی آرشین حساب ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان بشماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و آقای عبدالودود محمدپرست طبس بشماره ملی ۵۲۳۹۱۸۳۶۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۰۱۵۴۲۱۷۰۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765890
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۲۰۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ آقای محمد مهمیز با کدملی ۰۸۵۸۹۰۶۷۵۹ و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ثبت۲۰۶۵۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان با کد ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و آقای محمد رشیدی با کدملی ۰۸۵۹۲۳۰۴۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۰۶۶۰۲۲۶۲۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792350
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی وترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴مورد تصویب قرارگرفت. ۲ - خانم طاهره یوسفی مجرد به شماره ملی ۵۲۳۹۵۸۶۹۰۱ و موسسه حسابرسی آرشین حساب ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان با کدملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و خانم فاطمه بیابانی باکدملی ۰۶۴۰۱۴۵۱۶۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۲۳۲۳۳۸۷۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802187
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۳۹۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ آقای مهدی خدائی با کدملی ۰۸۵۹۷۹۳۸۷۷ و موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ با نمایندگیآقای مهدی رضا قاسمیان با کدملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و آقای احمد دهوکی با کدملی ۰۸۵۹۷۸۲۴۴۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۲۸۴۹۹۹۲۱۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فردوس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806563
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۰۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ شرکت تعاونی مرغداران پرناز شهرستان نهبندان به شماره ثبت ۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۰۴۹۵۰ با نمایندگی آقای باقر جعفرپور با کدملی ۵۶۳۹۹۵۲۶۸۷ و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان با کدملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و آقای خدابخش ناروئی با کدملی ۵۶۳۹۷۲۲۵۴۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۳۰۴۸۷۳۳۴۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نهبندان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807041
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۷۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ و خانم‌ها فاطمه افقهی به شماره ملی۸۵۹۵۴۴۵۲۴۰ و معصومه یعقوبی اول به شماره ملی ۸۵۹۵۶۳۴۲۱ و فاطمه آشور به شماره ملی ۰۸۵۹۵۴۰۹۳۶و فاطمه محرمی به شماره ملی ۰۸۵۸۷۳۱۶۳۰به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم کشور محمد پور به شماره ملی ۰۸۵۹۴۶۵۰۳۹ و خانم طاهره بهمدی به شماره ملی ۰۸۵۹۴۹۲۳۳۸بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ خانم سمیه سادات محمدپور بشماره ملی ۰۸۵۹۹۱۱۴۸۹ و موسسه حسابرسی آرشین حساب ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان بشماره ملی۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و خانم منیره رحیمی بشماره ملی ۰۸۵۹۵۲۲۰۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۰۱۶۴۶۹۸۲۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887033
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۲۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ به تصویب رسید. ۲ آقای علی اسحقی با کدملی ۰۸۵۹۴۷۴۳۰۵ و موسسه حسابرسی آرشین حساب شده به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان با شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و آقای حسن صنعتی با شماره ملی ۰۸۵۸۷۰۶۱۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۱۲۱۵۲۲۸۳۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرایان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13039878
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۲۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای علی رومنجانی بشماره ملی ۰۶۵۲۱۱۴۰۰۸ و موسسه حسابرسی آرشین حساب ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان بشماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرسین اصلی و آقای رضا رستمی بشماره ملی ۰۶۵۰۴۴۴۲۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۰۵۲۳۲۳۴۸۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598387
آگهی تغییرات شرکت رجحان کارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۳۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمدرضا امینی به شماره ملی ۰۹۴۲۲۸۳۰۳۱وحمیدرضا امینی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۶۴۹۱۳ وعلی اکبر امینی به شماره ملی ۵۲۳۹۸۰۲۰۷۶ و علیرضا امینی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۱۰۳۴۰وخانم فرزانه زمانی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۴۴۶۸۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت۲۵۲۶۴ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرس اصلی وآقای علی مسگرانی به شماره ملی ۰۶۵۲۵۰۴۴۵۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه بیرجند امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۵۵۹۲۹۷۹۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625393
آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کوشا رخشان نوین شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت۲۵۲۶۴ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا چاجی به شماره ملی ۰۶۵۰۶۴۲۳۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ پس از گزارش بازرس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۰۲۹۶۵۲۷۹۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692462
آگهی تغییرات شرکت دان و علوفه خوشینه بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۲۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان بشماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵به سمت بازرس اصلی وآقای آرش حسنی به شماره ملی ۰۶۴۰۰۶۱۵۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵انتخاب گردیدند. ۲ - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۱۳۱۹۱۸۲۷۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703495
آگهی تغییرات حسابرسی بهنام مشار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۱۹۰۱۴۷/۹۶ مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره موسسه برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای سید رضا تقوی تکیار به شماره ملی ۲۷۰۹۰۲۵۷۹۵ آقای مجید اله وردی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۷۱۸۰۸ آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ پ۹۶۰۸۲۰۸۱۰۸۹۱۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814494
آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر گلرو بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۷۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی تراز نامه و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی بهنام مشار بشماره ثبت ۲۵۲۶۴ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ با نمایندگی آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید بیجاری بشماره ملی ۰۶۵۱۸۷۳۱۰۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۲۳۸۷۲۷۴۲۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک