محمد عسگریان دماوندی

آقای محمد عسگریان دماوندی

کد ملی 0083671722
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1298075
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایران فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد سیدباقری (خارج از اعضاء) به کدملی ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل به تنهایی یا در غیاب ایشان با امضاء یکنفر از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۶۰۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394151
آگهی تغییرات شرکت متانول کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هییت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هییت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نائب رئیس هییت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هییت مدیره و محمدرضا کربلای قدیری به کدملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و جعفر عسگریان دماوندی با کدملی ۰۰۴۳۲۳۵۲۳۹ (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هییت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۶۷۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394157
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمال استادمحمدقلی (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) به کدملی ۰۰۴۵۵۶۴۶۶۱ به سمت مدیرعامل و آقایان محمود عسگریان دماوندی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمدرضا عسگریان دماوندی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و محمد عسگریان دماوندی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدندو حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۶۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593905
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومسعود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمد عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ بسمت عضوهیئت مدیره و آقای محمد رضا کربلایی قدیری به کد ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ (خارج ازاعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفراز پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۰۸۹۵۹۱۶۹۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009692
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ تا تاریخ۲۳/۹/۹۲. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرشروان حبیب مظاهری به شماره ملی۰۰۶۱۳۲۷۴۹۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۹/۹۲. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657727
آگهی تصمیمات شرکت ابهر سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ محمود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید وجدان خوش به کدملی ۰۰۴۶۸۸۶۴۱۹ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792831
آگهی تصمیمات شرکت کاوه سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت۸۱۹۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی نصیری به کدملی ۰۰۶۸۶۵۱۷۵۹ خارج از اعضا سهامداران و اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040440
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بهرامی به شماره ملی۴۲۱۸۷۱۱۴۹۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767512
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد بنی اسد به شماره ملی ۰۰۵۵۳۳۵۶۴۰ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۰۷۷۳۵۲۴۴۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771708
آگهی تغییرات شرکت کاوه سودا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خالید قادری قزقپان به شماره ملی۲۹۴۸۶۰۶۸۴۵ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۲۱۱۷۰۴۱۵۳۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800121
آگهی تغییرات شرکت کربنات سدیم کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی:۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای رضا علی پور خمجانی به شماره ملی: ۱۲۶۱۸۴۵۸۳۸ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از شش نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۷۸۵۷۹۵۹۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814950
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۲۳۵۲۳۹ (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از شش نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۰۴۱۵۰۶۷۴۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092820
آگهی تغییرات شرکت ساوه جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا مرادی به شماره ملی: ۴۱۳۰۵۷۴۲۲۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۴۶۶۴۶۴۱۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525958
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره عیسی نصیری به شماره ملی ۰۰۶۸۶۵۱۷۵۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سید محمد سیدباقری به شماره ملی ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۵۰۱۶۲۰۲۶۸۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت هرمز در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع شیشه های رفلکس آئینه ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مربوطه و همچنین کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ اراج ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ خیابان شهید مسعود تیموری ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۶۹۴۶۱۹۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۸۵۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۱۴۵ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۶۲/۹۶/۱۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک تجارت شعبه نادری به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و بقیه آن در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مهیار یساری به شماره ملی ۰۰۱۲۲۰۰۲۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۵۴۶۵۵۵۷۶۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701868
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی پترو کاوه افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۵۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و مهرداد رجبی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۳۴۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک؛ سفته؛ برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از سه نفر (رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۷۸۴۴۸۶۴۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999351
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و محمد عسگریان دماوندی به کدملی: ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی ارجمند به شماره ملی:۰۰۶۸۸۷۱۶۸۶ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر ازپنج نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۵۶۳۸۹۴۴۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344691
آگهی تغییرات شرکت معدنکار شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۵۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ و تائیدیه شماره ۵۴۱۷ مورخ ۳/۸/۱۳۹۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰، محمدرضا عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴، محمود عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت سه سال و مسعود عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمد عسگریان دماوندی کدملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن سید شاکری کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. ش۹۷۰۹۱۴۳۵۲۷۴۵۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک