وحید بیگدلی

آقای وحید بیگدلی

کد ملی 0083144919
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580235
آگهی تغییرات شرکت بتن صنعت جمکران با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۰۵۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۶۰۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محرمعلی بیگدلی به شماره ملی ۴۳۷۱۷۱۴۲۶۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهمالشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال سهمالشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم صغرا سیفی بشماره ملی ۶۱۵۹۴۲۱۷۴۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهمالشرکه ازصندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۱۹۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580239
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت جمکرانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۹۱۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۴۳۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم معصومه بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۰۹۹۸۴۹۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهمالشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای وحید بیگدلی بشماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال سهمالشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم صغرا سیفی به شماره ملی ۶۱۵۹۴۲۱۷۴۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهمالشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۱۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888873
آگهی تغییرات شرکت نگین خاک پاسارگاد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی قاسمی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۳۴۵۷۰ و آقای فرشید اسماعیل نژادگوگه به شماره ملی ۶۱۵۹۱۱۴۲۵۵ و آقای امین رحیم پور به شماره ملی ۱۳۷۵۸۹۰۰۸۵. ۳ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی قاسمی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۳۴۵۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرشید اسماعیل نژادگوگه به شماره ملی ۶۱۵۹۱۱۴۲۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین رحیم پور به شماره ملی ۱۳۷۵۸۹۰۰۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین رحیم پور به شماره ملی ۱۳۷۵۸۹۰۰۸۵ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ آقای امین رحیم پور به شماره ملی ۱۳۷۵۸۹۰۰۸۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۰۴۵۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216797
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایدار سازه سیحون
در تاریخ۱۱/۸/۹۲ به شماره ثبت۴۴۴۷۶۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۰۶۶۳۷ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راه سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ فرمانیه ـ ساختمان پزشکان ۲۲۲ ـ پلاک ۵ ـ واحد۱۵ کدپستی۱۹۵۴۶۶۴۵۱۷ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ـ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بقرار ذیل می باشد: ـ آقای وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای محمدحسن قلبی آهنگری به شماره ملی۲۰۶۳۶۰۲۰۰ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: ـ آقای وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن قلبی آهنگری به شماره ملی۲۰۶۳۶۰۲۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسن قلبی آهنگری به شماره ملی۲۰۶۳۶۰۲۰۰ به سمت مدیرعامل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۲۷۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216822
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مرداس بناسازان
در تاریخ۸/۸/۹۲ به شماره ثبت۴۴۴۶۶۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۰۲۸۸۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های ساختمانی اعم از ساختمانهای مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها، تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و آسانسور و پله برقی و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی، راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و فضای سبز و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی هر کدام از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار میرداماد خ رودبار غربی کوچه کاووسی پلاک ۲۷ کدپستی۱۵۴۶۹۳۷۴۱۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بقرار ذیل می باشد: ـ آقای وحید بیگدلی به شماره ملی۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه ـ آقای محمدعلی جعفری شورغین به شماره ملی۰۳۸۳۹۱۴۶۵۵ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: ـ آقای وحید بیگدلی به شماره ملی۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی جعفری شورغین به شماره ملی۰۳۸۳۹۱۴۶۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جعفری شورغین به شماره ملی ۰۳۸۳۹۱۴۶۵۵ به سمت مدیرعامل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۲۷۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218595
آگهی تغییرات شرکت جاده سازان سهند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۷۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر سبزی متنق فرزند: محسن صادره از: تبریز متولد: ۱۳۶۷/۱۲/۱۷ بشماره ملی: ۱۳۶۰۰۶۵۸۴۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محسن سبزی متنق فرزند: یداله به ش ش: ۴۳۵۴۰ صادره از: تبریز متولد: ۱۳۳۹/۸/۲۷ بشماره ملی: ۱۳۷۲۷۱۷۸۴۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای کیوان سبزی متنق فرزند: محسن به ش ش: ۲۱۱۲ صادره از: تبریز متولد: ۱۳۶۴/۵/۱۸ بشماره ملی: ۱۳۸۲۳۳۹۱۴۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: خانم فرزانه بیگدلی ۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای وحید بیگدلی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای کیوان سبزی متنق ۱۳۸۲۳۳۹۱۴۳ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن سبزی متنق ۱۳۷۲۷۱۷۸۴۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای امیر سبزی متنق ۱۳۶۰۰۶۵۸۴۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه محل شرکت در تهران به: خ انقلاب چهارراه ولیعصر خ بزرگمهر خ برادران مظفر پلاک ۷۰ ساختمان ۴۰ واحد ۸۴ کدپستی: ۱۴۱۶۹۳۵۶۵۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت در استان آذربایجان شرقی: تبریز میرداماد خ بعثت ۸ متری دوم پلاک ۱۱۰ کدپستی: ۵۱۶۶۹۴۹۵۳۶ تاسیس گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۲۳۵۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347533
آگهی تغییرات شرکت رایا سازه راتین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۴۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک باحجب قدسی فرزند علی اصغر صادره از تبریز متولد۲۵/۰۲/۱۳۵۴ بشماره ملی۱۳۷۵۷۶۳۱۹۹ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم مهری کوهکن فرزند علی به ش ش۱۶۷ صادره از ساوه متولد۲۹/۰۶/۱۳۶۶ بشماره ملی۶۱۸۹۹۵۲۰۸۹ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه پس از افزایش سرمایه: آقای وحید بیگدلی به کدملی۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ دارای مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال خانم فاطمه فهیمی به کدملی۰۵۹۰۰۴۲۴۸۳ دارای مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال خانم مهری کوهکن به کدملی۶۱۸۹۹۵۲۰۸۹ دارای مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال آقای بابک باحجب قدسی به کدملی۱۳۷۵۷۶۳۱۹۹ دارای مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال پ۱۷۷۶۱۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356213
آگهی تغییرات شرکت بناسازان آترین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۴۶۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید بیگدلی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. آقای حسین امیری استیار ۱۳۸۱۳۱۰۳۴۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۷۷۸۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400525
آگهی تغییرات موسسه مشاوران امید ماکان شماره ثبت ۳۳۱۱۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۸۸۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم‌ها آذر فتاحی، معصومه بیگدلی، فرزانه بیگدلی و آقایان وحید بیگدلی و محمد رضا بیگدلی بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و اعضاء با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. در خصوص تعیین سمت اعضاء و دارندگان حق امضاء بشرح ذیل تصمیم گیری شد: خانم آذر فتاحی بشماره ملی ۳۳۲۰۰۱۷۷۹۹ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. آقای وحید بیگدلی بشماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره. خانم معصومه بیگدلی بشماره ملی ۴۴۱۰۹۹۸۴۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره. خانم فرزانه بیگدلی بشماره ملی ۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد رضا بیگدلی بشماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۲۴۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402216
آگهی تغییرات شرکت عمران عرش آرشام شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۴۵۳۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۷۱۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید بیگدلی با کد ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای حجت اله کشاورز معتمد با کد ملی ۵۸۸۹۶۲۸۸۲۸ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل است: طاهره زنده دل جرتوده کد ملی ۰۰۷۹۷۲۷۳۰۱ مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال، محمدرضا برادران کوکانی کد ملی ۱۵۵۱۹۹۱۸۰۲ مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال پ۱۸۰۴۰۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443784
آگهی تغییرات شرکت آباد بوم آذرخش با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۱۰۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۳۵۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید بیگدلی ک م ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال و خانم مریم لشنی ک م ۰۰۷۶۵۶۴۳۲۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال و خانم نرگس کلبری با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال و آقای احسان ریاحی وفا با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست صاحبان سهم الشرکه پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مهدی خراسانی ک م ۰۵۶۹۴۰۲۷۹۴ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجید خراسانی ک م ۰۵۶۹۸۲۴۵۹۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه آقای جواد خراسانی ک م ۰۳۷۰۲۸۶۶۹۳ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه آقای حیدر حق شناس قادی کلائی ک م ۲۱۶۲۴۰۷۸۶۸ دارای مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی مرادی نسب ک م ۲۶۶۸۹۵۳۸۴۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه پ۱۸۲۳۰۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705003
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن گستر پرلیت درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۷۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۸۹۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهران پایین تر از فلکه اول کوچه جهاد پلاک ۴۵ کدپستی: ۱۴۷۴۹۴۷۶۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۹/۱۰۲۸/۴۹ مورخ ۱۸/۸/۹۳نزد بانک تجارت شعبه فردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید علی خلیلی به شماره ملی ۰۰۷۸۴۰۹۷۴۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مهدی غلامی به کد ملی ۰۶۰۳۲۵۴۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۱۸۱۵۳۰۶۴۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705010
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سینا بام ارم درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۹۰۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار سردار جنگل قبل از بهار پلاک ۱۵۱ طبقه ۴ واحد ۷ کدپستی: ۱۴۷۶۸۵۵۷۱۸. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۴۹/۴۶۱۸ مورخ ۱۷/۸/۹۳ نزد بانک انصار شعبه فردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجید رفیعی به کد ملی ۰۰۸۰۸۸۱۰۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره فاطمه خسروانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۴۱۶۶۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۱۸۰۳۷۳۶۹۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705016
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کنکاش پروژه عصر درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۷۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۹۰۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار همیلا خ چهار باغ کوچه دهم پلاک۲۰ واحد۲ کدپستی: ۱۴۶۹۶۷۴۵۴۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۰/۸۸۲۹۴ مورخ ۱۵/۰۸/۹۳ نزد بانک ملت شعبه فردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد باقرزاده به کد ملی ۱۷۵۷۶۰۱۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره سجاد شیریان به شماره ملی ۳۸۷۵۵۷۳۳۶۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۱۲۷۰۶۰۰۷۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705021
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهاب سازه اهورا درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۷۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۹۰۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول شهران خ ایرانپارس یاس سوم نرسیده به طوقانی پلاک ۴ طبقه اول کدپستی: ۱۴۷۸۶۶۵۸۴۳. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/۹۳/۴۱۰۷ مورخ ۱۵/۸/۹۳ نزد بانک توسعه تعاون شعبه فردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شکوفه خلیلی به شماره ملی ۰۰۱۰۰۲۳۶۱۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره حسام احمد خانلو به کد ملی ۰۶۰۲۴۵۸۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۱۲۳۵۱۱۲۵۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706826
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایپک بتن قرن درتاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۸۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۲۴۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پونک بلوار عدل جنوبی کوچه شهید حسینی پلاک ۱۹ کدپستی: ۱۴۷۶۶۷۸۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۲۰ مورخ ۱۸/۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه حافظیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین صادقی ده نوی به کد ملی ۱۲۳۹۰۷۴۸۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهروز ویسی به کد ملی ۳۳۴۰۱۴۹۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۲۱۲۱۹۵۵۲۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708000
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی و پل هیوا درتاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۹۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۵۹۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن (به جزئ نفت وگاز) تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار همیلا نبش چهار باغ پلاک ۳۶ کدپستی ۱۴۶۹۶۸۴۴۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۲۴۸/۲۰۰۱ مورخ ۲۱/۸/۹۳ نزد بانک دی شعبه مرکزی البرز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عباس تارمست به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۷۷۰۲به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان کیانی به شماره ملی ۳۹۶۱۴۲۹۵۸۸به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی و وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۳۴۱۰۱۰۵۳۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708007
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اهورا بتن ایرانیان درتاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۹۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۵۹۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار سردار جنگل خ غروی شرقی پلاک ۱۱۹ واحد ۹ کدپستی: ۱۴۷۱۶۷۶۳۱۴۹. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۷۷,۲۴۲ مورخ ۱۹/۸/۹۳ نزد بانک کشاورزی شعبه توحید کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امید آمحمدی به کد ملی ۰۴۹۲۲۰۵۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مرضیه راد به شماره ملی ۳۹۳۰۲۸۵۸۱۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۳۳۴۵۳۴۵۲۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710111
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا بنای عصر درتاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۰۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۰۷۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار همیلا خ پارک خ صفاریان طوسی کوچه ده متری طالقانی گلزار دوم پلاک۳ واحد ۳. کدپستی: ۱۴۶۹۶۳۴۱۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵/۲۲۵۰/۴۹مورخ ۲۰/۸/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای یونس احمد خانلو به کدملی ۰۶۰۳۲۷۵۰۸۷به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایمان فرزانه کاری به کدملی ۰۰۶۸۳۰۹۳۱۷به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. نام روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی: ابرار پ۹۳۰۹۰۴۵۷۴۳۹۹۴۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713326
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ داتیس درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۱۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۷۳۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار میرزا بابایی ساختمان حیات پلاک ۱۲۰ طبقه ۵ واحد ۱۵ کدپستی ۱۴۷۶۷۷۳۳۳۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۵۶,۸۷۷ مورخ ۱/۹/۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه نمونه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. امیر راسخی نژاد به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۴۴۳۳۶۸۷۷۹۰ و مجتبی مرادی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۲۳۰۰۴۴۰۹۱۱ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای تقی کهنسال به شماره ملی ۰۶۰۳۲۴۹۱۵۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۸۷۷۶۹۸۲۹۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بنای آرامیس درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۱۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۷۴۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پونک بلوار سیمیون بولیوار خیابان محبان الائمه شقایق ۵ پلاک ۷۷ کدپستی ۱۴۷۵۹۸۴۴۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۶۳/۹۳,۹۰۱ مورخ ۱/۹/۹۳ نزد بانک سامان شعبه جهانشهر کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین هداوند میرزائی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۴۲۲۰۵۶۶۵۰ و شهرام شهبازی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۳۹۶۱۸۶۳۶۶۰ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. آقای وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۸۷۲۷۱۰۹۶۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713934
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا بنای ماکان درتاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۰۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۰۷۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار سردار جنگل خ اردیبهشت شرقی پلاک ۴۶ واحد ۲ کدپستی: ۱۴۷۶۸۶۶۱۸۳. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۹۴/۹۳/۱۷۰۱ مورخ ۲۱/۸/۹۳ نزد بانک آینده شعبه شهید بهشتی کد۱۷۰۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای هوشیار نوری به کدملی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیر خوشبخت به کدملی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. نام روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی:ابرار پ۹۳۰۹۰۸۱۳۶۵۵۹۳۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716511
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سهند بام فارا درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۳۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۴۵۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پونک نبش گلزار یکم پلاک ۱۱۷ طبقه ۴ کد پ ۱۴۷۶۷۶۵۷۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲/۳۱/۱۲۰۲مورخ ۱۹/۸/۹۳ نزد بانک ایران زمین شعبه مظاهری کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: یاسین جعفری تیر آبادی به ش م ۰۴۹۰۵۶۲۷۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و میثم زنگنه به ش م ۰۴۹۳۲۳۹۲۲۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره منفرداً معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی آقای وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۹۱۰۹۵۰۳۶۲۷۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11024566
آگهی تغییرات شرکت راش بتن ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم صغرا سیفی به شماره ملی ۶۱۵۹۴۲۱۷۴۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872643
آگهی تغییرات شرکت کاوش شهر کامکار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۷۴۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبرحسین پورنوبری به شماره ملی۰۰۵۶۲۳۵۵۲ با پرداخت۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت آقای فرامرز فرهمند واحدبه شماره ملی۰۰۶۸۳۵۸۸۹۱ با پرداخت۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه‌ای از شرکت به نشانی قزوین سه راه نواب شمالی خیلان کارگر روبروی کوچه عباسی پلاک ۱۵۱ طبقه دوم کدپستی ۳۴۱۹۶۸۴۹۴۷ تاسیس گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل قرار گرفت: آقای وحید بیگدلی ک م ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹دارنده ریال ۵۰۰۰۰۰سهم الشرکه آقای فرامرز فرهمند واحد ک م ۰۰۶۸۳۵۸۸۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ سهم الشرکه آقای علی اکبرحسین پورنوبری ک م ۰۰۵۶۲۳۵۵۲۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ سهم الشرکه خانم سحر احمدزاده ک م ۴۹۰۰۰۳۵۷۷۷دارنده ۵۰۰۰۰۰ سهم الشرکه پ۹۵۰۴۰۲۶۷۹۶۲۶۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040547
آگهی تغییرات شرکت عمران شانار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۲۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیوان نعمتی به شماره ملی ۲۷۰۹۳۷۸۰۰۰ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. جلیل گلریزنیا به شماره ملی ۲۶۵۹۰۳۳۷۵۷ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهرتهران شادمان خیابان شهیدمنوچهرصالحیان خیابان بهبودی پلاک ۲۹۶ ساختمان مهرفر طبقه دوم واحدجنوبی و کدپستی ۱۴۵۶۸۸۸۴۷۵ تغییر یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست صاحبان سهم الشرکه پس از ورود شریک و افزایش سرمایه: وحید بیگدلی باکدملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پدرام مهاجری فرباکدملی۰۰۷۸۹۸۶۲۳۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کیوان نعمتی دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه جلیل گلریزنیا دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۲۳۱۸۹۶۷۸۳۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک