غفور خرامهر

آقای غفور خرامهر

کد ملی 0828843805
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1066535
آگهی تغییرات شرکت مسافرت هوایی و جهانگردی کاملیا سیر (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۴۴۶۷ و کدپستی ۹۶۱۷۸۱۳۳۴۴
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ شرکت کشت و صنعت جوین به نمایندگی آقای احمد حسین آبادی به شماره ملی ۵۲۱۹۴۸۲۵۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تحقیق و تولید بذر و نهال جوین به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی برکت جوین به نمایندگی سید غلامرضا احمدی به شماره ملی ۲۸۷۰۱۸۷۹۸۱ و شرکت دامپروری موحد گستران جوین به نمایندگی آقای محمد رضا فروزان مهر به شماره ملی ۰۸۷۰۳۳۰۸۳۷و شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن به نمایندگی آقای عباس صحرا گرد به شماره ملی ۰۸۸۹۲۴۵۲۱۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای محمد نوبخت علیزاده سبزواری به شماره ملی ۰۹۳۷۷۹۹۷۹۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده‌اند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار، قرارداد‌ها، چک‌ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۱۷۹۶۵۰۴ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407976
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک درتاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۳۵۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۱۸۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات عمومی و تخصصی حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم راهبری، نظارت، سیر و حرکت، تخلیه و بارگیری، مدیریت و بهره برداری از زیر ساختها (شامل خط، ابنیه، ناوگان، ایستگاه و خدمات مرتبط با پایانه های تخلیه و بارگیری در داخل و خارج کشور) انجام کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از تأمین، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انجام کلیه پروژه های مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از تحقیق و توسعه، مشاوره، پیمانکاری، تعمیر و نگهداری، بهره برداری، مدیریتی، تجهیز و راه اندازی، سیستمها و علائم و ارتباطات در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی در داخل و خارج کشور اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها، موسسات، شرکتها و نهادهای داخلی و خارجی ایجاد شرکتها، موسسات، شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج کشور انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از داخلی و بین المللی، صادرات و واردات که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز در رابطه با انجام و توسعه فعالیتهای شرکت از داخل و خارج از کشور عقد هر نوع قرارداد مرتبط با موضوع شرکت (مستقیم یا غیر مستقیم) با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی، در داخل یا خارج از کشوردر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان کرمان, خیابان بهمنیار کوچه ۲ پلاک ۲۰ کدپستی ۷۶۱۹۶۵۳۳۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۶/۱۳۴۱مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۳نزد بانک گردشگری شعبه کرمان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. سیدکاظم حیان بشماره ملی ۴۴۳۲۵۸۸۹۷۷ به سمت مدیرعامل ۲. توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱ به نمایندگی آقای علی شمس اردکانی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳.مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷ به نمایندگی محمد جعفر اکرام جعفری بشماره ملی ۱۳۷۷۸۳۵۰۶۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴. گسترش صنایع و معادن ماهان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵ بنمایندگی ابراهیم صادقی بشماره ملی۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی۵.حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۶۹۵۹ به نمایندگی آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۶. سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به نمایندگی غفور خرامهر بشماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۷.توسعه و آبادانی استان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۴۸۲۳ به نمایندگی مجید آنتیکی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۲۰۳۹۱۵۲به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودندکه دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شرکت رهیافت حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ به نمایندگی آقای فرساد اربابی به شماره ملی ۰۳۸۱۰۵۲۰۷۹ عنوان بازرس اصلی. آقای فرساد اربابی به شماره ملی ۰۳۸۱۰۵۲۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۱۱۰۶۶۹۳۷۱۵۸۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653687
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پارس کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین شیرازی کدملی ۰۰۴۳۲۵۲۸۵۰ به نمایندگی از شرکت سامانه تامین موادکادوس آسیا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای غفورخرامهر کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امیدتوس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیهان کاووسی چاهک به کدملی ۰۹۳۸۶۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ و آقای سیدکاوه شیرازی به کدملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ به نمایندگی از شرکت جاودان کادوس کیش با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۳۴۵۴ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک و بروات و سفته با امضاء ثابت و متفق دو نفر از سه نفر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت متبر خواهد بود. پ۹۴۱۱۲۱۱۰۰۵۹۴۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694641
آگهی تغییرات شرکت ابنیه معادن توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۶۴۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه امید توس بشماره ثبتی۳۸۵۱۳۲ بنمایندگی علیرضا حسینی ریوندی بشماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ و شرکت مهندسین مشاور پیچاپ کاوش بشماره ثبتی ۱۲۷۵۸۲ بنمایندگی سید محمود فاطمی عقدا بشماره ملی ۴۴۴۹۳۵۰۷۵۸ و بهمن شفیعی باغبادرانی به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۶۲۰۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۱۶۷۶۸۱۸۷۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962663
آگهی تغییرات شرکت ارزیاب سرمایه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفور خرامهر ش م ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵به نمایندگی از شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک ش م ۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۳۵۶۸۶۸۰۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114530
آگهی تغییرات شرکت صبا برق اشتهارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۶۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت بین الملللی مشاوره مدیریتی خرد پایه (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۴۶۲ با نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کد ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت رئیس هیأت مدیره - شرکت مدیریت سرمایه امید توس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷با نمایندگی آقای غفور خرامهر به کد ملی۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - آقای محمدعلی شکرالهی حسن باروق به کدملی ۰۰۳۹۱۱۰۶۰۵به سمت عضو هیأت مدیره - آقای فریبرز شکرالهی حسن باروق به کد ملی ۰۰۵۷۸۷۱۶۶۳ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره و خارج از سهامداران) تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیة اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان، رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره به علاوه امضای یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۷۳۰۰۸۴۱۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122043
آگهی تصمیمات شرکت شفا توس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۹۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۱۹۳۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای فرهاد بیاشاد با کدملی ۰۰۳۱۸۳۰۲۳۴ به نمایندگی از شرکت سلامت سیوان کیش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا مروجی با کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر با کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان صلاح الدین دلشاد با کدملی ۴۷۲۲۸۲۵۱۴۹ و بابک یوسفی با کدملی ۲۰۶۲۸۹۱۱۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۲۲۳۵۶۸۴۶۴۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189450
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۹۲۸۲/۲۰ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدسعید ایزدی به کد ملی ۳۸۷۱۳۲۸۱۱۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا مروجی به کد ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غفور خرامهر به کد ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن اسعدی به کد ملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به نمایندگی از شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و صالح نقی پور ویجویه به کد ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۹۵۰۹۲۳۳۰۲۷۵۷۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238265
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید امین جوادی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، آقای محمد حسین مهدوی عادلی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۳۸۴۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسعدی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹ به نمایندگی از مؤسسه اعتباری ملل با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۱۰۱۳۹۹۸۸۹۹۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366274
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مقدوری کدملی ۳۶۲۰۹۳۴۶۰۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد صادقی گلمکانی کدملی ۵۲۲۹۷۴۷۴۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای ابوالفضل مهران کدملی ۰۸۷۲۲۶۸۵۲۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱به سمت عضو هیات مدیره آقای غفور خرامهر کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید جواد جمالی کدملی ۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای مجید توتونچی کدملی ۰۹۴۱۷۵۴۱۲۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. برای باقی مدت تصدی تا تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز.) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم شرکت. اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش۹۶۰۱۰۸۱۹۳۹۴۶۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395070
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری ملل پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۰۶۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان علی متولی به کدملی ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳ غفور خرامهر به کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ و میثم رادپور به کدملی ۰۰۷۱۹۴۶۳۸۱ هادی نجاتیان به کدملی ۰۷۰۰۳۱۳۹۰۷ و شرکت مدیریت سرمایه امید توس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ همگی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۱۳۱۷۲۴۳۳۲۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409257
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفور خرامهر به کد ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به ش م ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷. آقای غلامعلی طاهری به کد ملی ۰۷۰۳۱۴۱۷۹۱. آقای سید محمود فاطمی عقداء به کد ملی ۴۴۴۹۳۵۰۷۵۸. آقای محسن اسعدی به کد ملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸. آقای رضا فلسفی به کد ملی ۰۰۶۴۳۰۱۹۵۸ به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۱۱۶۰۰۱۲۵۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460469
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آینده پردازان توسعه فناوری در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۸۲۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ـ انجام کلیه امور اقتصادی، تجاری، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و فروش و سایر فعالیت های ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران. ـ ارائه خدمات مدیریت، مشاوره مالی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین و اجرای سیاستهای فروش برای کلیه پروژه ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه ها و شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکت های موجود. ـ خرید و فروش کلیه دارایی ها در جهت ایجاد ارزش افزوده در بازارهای داخلی و خارجی. ـ انجام هرگونه فعالیتهای خدماتی و تجاری در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و دیجیتال و رایانه در زمینه های سخت افزاری، فناوری اطلاعات، ارتباطات و شبکه مراکز داده، استاندارد سازی اعم از مشاوره، نظارت، تحلیل طراحی، منطبق سازی، تولید، توسعه، بهینه سازی، تامین تجهیزات، راهبردی، مدیریت، پیاده سازی و اجرای پروژه های سیستم های عملیاتی، مدیریتی، خدماتی، رایانه ای، شبکه ای، ابری اینترنتی، الکترونیکی، دیجیتالی، مکانیزاسیون، اتماسیون اداری و صنعتی ـ نصب و راه اندازی سیستمها و پروژه های فناوری اطلاعات در حوزه رایانه ای ـ خرید و فروش و صادرات و واردات و تجهیزات رایانه ای در بازارهای داخلی و خارجی و نصب و راه اندازی کلیه سیستم های مخابراتی، نصب دکل ها و انتن های مخابراتی، داخلی و خارجی ـ عقد قرارداد و اخذ و اعطای دفاتر، شعب و نمایندگی شرکت در داخل و خارج از کشور. ـ سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی با قبول یا اعطای دفاتر، شعب و نمایندگی طرفین در داخل و خارج از کشور با تاسیس یا تعهد شرکت های خارجی یا خرید و یا تعهد سهم شرکت ها و موسسات که ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیت شرکت دارند و یا به منظور تسهیل و یا بهسازی فعالیت شرکت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت وام و تسهیلات و اعتبارات از موسسات و بانک های داخلی و خارجی، واردات و صادرات تجهیزات، نرم افزار و سیستم های مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ـ انجام امور بازرگانی معاملات سهام، تاسیس و ثبت هرگونه شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی و انجام فعالیت های حق العمل کاری، پیمانکاری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ارائه سرویس و خدمات دیتاسنتری اعم از هاستینگ، تلفن های اینترنتی، تخصیص منابع اشتراکی و اختصاصی و پردازش ابری، ارائه راهکار و اجرای پروژه های امنیتی در حوزه های فناوری اطلاعات و امن سازی سرویس ها، ارائه سرویس های مشاوره و نظارت و ساخت مراکز داده حساس. ـ طراحی پورتال، طراحی وب سایت، طراحی برنامه های کاربردی تحت موبایل وب، خرید و فروش اینترنتی کالا و سرویس و خدمات ـ مشاوره، برگزاری و شرکت در همایش ها و گرده همایی ها و نمایشگاههای داخلی و خارجی در زمینه های متناسب با موضوع، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها دولتی و غیردولتی، داخلی و خارجی و هرگونه خدماتی که ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت دارد، (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ موز های لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ نونهالان ـ خیابان دولتشاد شرقی ـ خیابان جام ـ پلاک ۱ ـ طبقه اول ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۹۱۶۶۳۹۶۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۴۷/۹۶/ص/۳۷۲ مورخ ۲۱/۲/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه ظفر پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم مریم جابری کوشکی به شماره ملی ۰۶۳۹۴۰۶۱۶۵ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره آقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی به شماره ملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین اشکوه به شماره ملی ۱۳۸۰۲۸۴۴۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یوسف کفاش محمدجانی به شماره ملی ۲۶۴۹۳۷۵۴۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء (مدیرعامل) و (رئیس هیئت مدیره) متفقا در نبود هر یک از این دو نفر با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم الهه مغربی به شماره ملی ۰۹۳۹۰۶۲۴۳۷ به سمت بازرس علی البدل آقای حمید رجب پور به شماره ملی ۰۹۴۲۲۶۶۷۱۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۱۶۷۹۴۴۳۵۶۲۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510971
آگهی تغییرات شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۴۰۶مورخ ۳/۴/۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سید امین جوادی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت تامین مالی توس سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۲۰ آقای علی رحیم پور به نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴ آقای مهدی ابهری به شماره ملی ۰۸۷۰۹۵۳۰۵۲ به نمایندگی از شرکت زیباسازه توس گام شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰ آقای عباس شیریان به شماره ملی ۰۰۴۴۴۸۲۸۸۴ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ پ۹۶۰۴۲۱۷۰۳۷۳۳۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557984
آگهی تغییرات شرکت نوین پخش توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا مروجی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۲۳۴۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادملل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کیهان کاوسی چاهک به شماره ملی ۰۹۳۸۶۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشروشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی ۰۰۵۳۲۲۸۲۶۱ به نمایندگی از شرکت پیچاب کاوش شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵ به سمت عضوهیئت مدیره آقای هرمزحدادپور به شماره ملی۰۰۳۶۳۰۴۰۱۸ به نمایندگی از شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶، به سمت عضو هیئت مدیره خانم حمیده پور محسن بلگوری به شماره ملی ۲۶۷۹۱۷۳۸۱۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت و متفق مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک، با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و متغیر مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۳۱۸۳۵۱۴۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638851
آگهی تغییرات شرکت صنایع تبدیلی گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ و شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت نوین پخش توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰ و شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ به نمایندگی آقای وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی ۰۰۵۳۲۲۸۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آرامش سازان پیشرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ و شماره ثبت ۳۵۸۰۳۷ به نمایندگی آقای جلال نجف زاده به شماره ملی ۰۷۰۲۳۸۳۶۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ و شماره ثبت ۳۴۹۴۶۲ به نمایندگی آقای هرمز حدادپور به شماره ملی ۰۰۳۶۳۰۴۰۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶ و شماره ثبت ۴۶۹۹۲۱ به نمایندگی آقای محمد آریا شاد به شماره ملی ۰۹۰۱۰۶۴۸۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد آریا شاد به شماره ملی ۰۹۰۱۰۶۴۸۹۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۷۱۲۶۵۲۱۶۸۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655376
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۲۸۸۰۵/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت توسعه توس بان امین شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۲۰۹۵۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای غفور خرامهر کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. حسین اشکوه کدملی ۱۳۸۰۲۸۴۴۵۷ به نمایندگی از موسسه مالی و اعتباری عسکریه شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند بخشی از اختیارات هیات مدیره طبق موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۷۲۲۳۳۸۲۸۸۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664182
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش انرژی ملل درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۰۹۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:.سرمایه گذاری ومشارکت دراجرای پروژه های مرتبط باحوزه انرژی نیروگاهی، نفت وگازوپتروشیمی وسایرصنایع وابسته پس ازاخذمجوزهای لازم.اجرای کلیه عملیات تاسیساتی، ساختمانی، مهندسی، پشتیبانی، نصب، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و اداره پروژه های حوزه انرژی،نفت و گاز و پتروشیمی در داخل و خارج کشور.خرید و فروش انواع دارایی ها، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی،دانش فنی،تکنولوژی ،اموال منقول و غیر منقول ، خرید اوراق بهادارو سایر فعالیت های مجاز به منظور تحصیل سود.ایجاد و ارائه خدمات مشاور فنی و مهندسی و پیمانکاری و دانش فنی در خصوص موارد فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیریت و نظارت بر شرکت های سرمایه پذیر.ایجاد و مشارکت در تاسیس شرکت های جدید زیر مجموعه و نظارت. پشتیبانی شرکت های جدید التاسیس در رایطه با موارد فوق در داخل و خارج کشور.استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی. تولید،ذخیره سازی، بسته بندی،توزیع،انتقال و فروش فرآورده های نفتی و گازی و پتروشیمی و محصولات سایر صنایع خاص و اخذ نمایندگی موارد اعلام شده و مشارکت در داخل و خارج کشور.واردات،صادرات,سوآپ مواد اولیه،افزودنی ها،کاتالیست و سایر فرآورده های نفتی و گازی و پتروشیمی و محصولات سایر صنایع مرتیط با حوزه انرژی و توجیه پذیر و اخذ نمایندگی و مشارکت با شرکت های مشابه داخلی و خارجی.مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت های مرتیط با حوزه انرژی،نیروگاهی،نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع وابستهدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان دوم(ب) ـ خیابان قائم مقام فراهانی ـ پلاک ۱۴۳ ـ طبقه پنجم ـ ـ کدپستی ۱۵۸۶۸۳۳۳۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۴۱۰۹۶۰۷۰ مورخ ۴/۷/۹۶ از موسسه اعتباری ملل شعبه قائم مقام به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای بهروز صیامی نمین به شماره ملی ۰۴۵۱۶۵۰۶۳۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم جابری کوشکی به شماره ملی ۰۶۳۹۴۰۶۱۶۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بنیامین مقدم به شماره ملی ۰۰۵۸۱۴۲۳۰۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شهرام یوسفی به شماره ملی ۰۰۷۱۱۶۵۸۷۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۵۴۶۸۱۷۸۲۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734877
آگهی تغییرات شرکت آرامش سازان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به نمایندگی آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت نوین پخش توس جاودان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰ به نمایندگی غلامعلی طاهری به شماره ملی ۰۷۰۳۱۴۱۷۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت عمران نوین توس جاودان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ به نمایندگی وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی ۰۰۵۳۲۲۸۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و هرمز حدادپور به شماره ملی ۰۰۳۶۳۰۴۰۱۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۰۷۶۸۰۹۲۳۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792777
آگهی تغییرات شرکت گسترش عمران ملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰ به نمایندگی آقای سید حسین جوادی (ش م ۰۹۴۶۲۵۵۳۹۳) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴ به نمایندگی آقای حسین اشکوه (ش م ۱۳۸۰۲۸۴۴۵۷) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به نمایندگی آقای غفور خرامهر (ش. م ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵) به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ به نمایندگی آقای علی اصغر فخرائی خسرویه به (ش. م ۶۳۵۸۹۴۷۸۷۷) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه عمران و مسکن اوان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۹۹۹۱ به نمایندگی آقای حسین سعادت (ش م ۳۶۲۱۵۸۴۴۵۵) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس ودر غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۱۷۱۶۴۲۶۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794004
آگهی تصمیمات شرکت جاودان کادوس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۳۴۵۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای بهروز امین زاده دیزج با کدملی ۲۷۵۲۶۴۸۱۹۷ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای محمدرضا مروجی با کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر با کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد ملل با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کیهان کاوسی چاهک با کدملی ۰۹۳۸۶۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۴۸۱، آقای سید حسین شیرازی با کدملی ۰۰۴۳۲۵۲۸۵۰ به نمایندگی از شرکت سام کادوس کاسپین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۶۰۹ و آقای سید کاوه شیرازی با کدملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۱۱۶۵۰۹۱۰۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869758
آگهی تغییرات شرکت زیبا سازه توس گام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به نمایندگی آقای سید امین جوادی آقای غفور خرامهر کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ آقای محسن اسعدی کدملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ آقای محمدرضا مروجی کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ و آقای محمد رضا آل شیخ کدملی ۰۶۸۰۱۷۴۹۱۵ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی کدملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ تصویب گردید پ۹۶۱۱۲۳۵۴۰۴۰۷۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173464
آگهی تغییرات شرکت گسترش افق بینالود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۷۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن اسعدی (به نمایندگی شرکت زیبا سازه توس کام) کد ملی:۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به سمت: رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله شرفی کد ملی: ۵۷۴۸۹۸۱۳۰۰ به سمت: نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا آل شیخ کدملی: ۰۶۸۰۱۷۴۹۱۵ به سمت: عضو هیئت مدیره و آقای غفور خرامهر کد ملی: ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت: عضو هیئت مدیره و آقای سید علی رضا موسوی کد ملی: ۱۰۶۳۳۵۳۷۱۸ به سمت: عضو هیئت مدیره اقای مهدی بهرام زاده شماره ملی: ۰۰۵۴۹۶۳۰۰۱ خارج ازسهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت۲ سال انتخاب شدند ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۵۲۵۴۵۶۸۱۱۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236056
آگهی تغییرات شرکت فرش ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدامین جوادی با کدملی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ و آقای محمد رضا مروجی با کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ و آقای غفور خرامهر با کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴ و آقای محمدرضا عابد با کدملی ۱۲۶۱۵۸۹۹۹۸ به نمایندگی از شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶ و آقای کوروش ذاکری فرد با کدملی ۰۰۵۲۸۳۰۸۲۹ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ پ۹۷۰۷۰۷۸۱۸۷۰۴۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278010
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تغییر نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) تعیین سمت مدیران و دارندگان حق امضا بشرح زیر میباشد: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۶۱۸۰ به نمایندگی آقای جواد نجم الدین با کد ملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به نمایندگی آقای غفور خرامهر با کد ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای یوسف نجفی با کد ملی ۵۰۶۹۲۸۹۹۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرید انزلی با کد ملی ۲۹۵۹۵۹۹۶۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ناصر باقی نژاد با کد ملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر باقی نژاد بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و به اتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود، معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۸۰۲۵۰۲۶۷۴۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362745
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۹۵۴
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۹۵۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شماره ثبت ۵۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰ طی حکم شماره ۳۸۴۱۱/ ۱۵/ ۹۷ مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت آرامش سازان پیشرو به شماره ثبت ۳۵۸۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ طی حکم شماره ۲۱۸/ص مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملی۰۹۱۹۵۱۲۵۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت نوین پخش توس جاودان به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰ طی حکم شماره ۵۲۴/ص پ ن/۹۷ مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای مجتبی نبی زاده شبکلایی به شماره ملی۲۰۹۳۲۳۳۵۰۹ به سمت مدیر عامل (خارج از سهامداران واعضا ی هئیت مدیره) بمدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک