فرزانه باقری راینی

خانم فرزانه باقری راینی

کد ملی 0082818411
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 672811
آگهی تاسیس شرکت آروشا بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۶۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه سازی و تاسیسات و خطوط انتقال آب و تاسیسات برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت ـ خ کرمان جنوبی ـ کوچه هفت خانگی ـ پ۱۰ ط۳ اتاق شمالی ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۴۵۵۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی ۰۰۵۲۷۹۴۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ــ آقای مسعود غلامی به شماره ملی ۰۰۵۲۷۹۴۹۰۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفردا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۹۴۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732271
آگهی تغییرات شرکت هاوین بتنبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۷۶۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۵۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا شفیعی کمال آباد به شماره ملی ۰۰۶۸۲۸۱۱۲۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۲۰۹۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747801
آگهی تاسیس شرکت پایدار پایه لاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۸۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راه و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهی مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۴۱۷۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۰۷۶۴۲مورخ۲۷/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم سمیه بیات به شماره ملی ۰۰۷۵۶۹۲۲۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی ۰۰۸۲۰۴۷۵۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم فاطمه بیات به شماره ملی ۰۰۸۲۰۴۷۵۱۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فرانک باقری رائینی به شماره ملی ۰۰۱۵۸۲۶۴۶۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۳۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747803
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن آروین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۹۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۱۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ساخت ابنیه، عمران راهسازی خطوط آب تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت خ آیت الله مدنی پلاک ۱۴ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۳۱۶۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۱۳۷۲ مورخ۲۶/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی ۰۵۳۲۹۹۴۵۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملی۰۰۱۱۱۸۱۰۴۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۲۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747810
آگهی تاسیس شرکت سازه پایدار لاوین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۹۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ابنیه عمران راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملت ـ خیابان مجیدیه شمالی ـ کوچه نیلوفر ـ پلاک ۴۱ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۷۳۱۴۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۱۳۷۳مورخ۲۶/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای ابراهیم حسن پور به شماره ملی ۱۴۶۱۶۱۷۸۲۰به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای ابراهیم حسن پور به شماره ملی ۱۴۶۱۶۱۷۸۲۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای مسعود غلامی به شماره ملی۰۰۵۲۷۹۴۹۰۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۰۰۲۰۸۰۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۳۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748799
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن تندیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۱۳۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۱۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ابنیه عمران راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران وحیدیه ـ خ باستان ـ پ ۹۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۷۴۱۸۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۱۳۷۱ مورخ۲۶/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی ۰۰۷۶۷۹۷۱۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی ۰۵۳۲۹۹۴۵۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی ۰۵۳۲۹۹۴۵۶۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی۰۰۶۹۴۴۴۱۶۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۴۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885635
آگهی تغییرات شرکت نیوساد بتن بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی ۰۳۲۲۳۰۲۸۴۶ و آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی ۰۰۷۹۵۰۸۳۱۶ و آقای احمد ریحانی سردهائی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۲۲۰۳۹. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مرتضی ساعدی پور به شماره ملی ۰۳۲۲۳۰۲۸۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شفیعی کمال آباد به شماره ملی ۰۰۷۹۵۰۸۳۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد ریحانی سردهائی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۲۲۰۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد ریحانی سردهائی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۲۲۰۳۹ بسمت مدیرعامل. ۳ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۳۴۵۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۱۱۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914233
آگهی تغییرات شرکت داریس بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمود صادقی راد به شماره ملی ۰۰۶۹۴۴۴۱۶۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۳۲۹۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992107
آگهی تاسیس شرکت آوا گشت فرتاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۴۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان انقلاب جنب متروی انقلاب کوچه جنتی پلاک ۲۴ ـ کدپستی ۱۴۱۸۹۱۳۹۶۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۳۹۱۱۳۳۸ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۸۰۲۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۸۹۸۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015317
آگهی تاسیس شرکت پایدار بتن آرسیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان هلال احمر ـ خیابان فراهانی ـ کوچه محمدی ـ پلاک ۷ ـ کدپستی ۱۶۳۴۵۸۵۶۹۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۹۰۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۳۴۵۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم زهرا بیات به شماره ملی ۰۰۸۲۴۹۹۹۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم زهرا بیات به شماره ملی ۰۰۸۲۴۹۹۹۸۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهراسادات حسینی اله چالی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۴۸۵۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۷۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062154
آگهی تغییرات شرکت ویونا بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۳۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زهره بورقی به شماره ملی ۰۹۳۲۲۰۵۵۷۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۰۰۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098264
آگهی تغییرات شرکت بلند پایه نارین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۳/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ و خانم غزل داودیان به شماره ملی ۰۳۸۵۱۶۷۳۰۱ و خانم شیما شمس راد به شماره ملی ۰۹۴۵۱۸۴۸۰۸ تا تاریخ ۱/۳/۹۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم غزل داودیان به شماره ملی ۰۳۸۵۱۶۷۳۰۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم شیما شمس راد به شماره ملی ۰۹۴۵۱۸۴۸۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم شیما شمس راد به شماره ملی ۰۹۴۵۱۸۴۸۰۸ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۷۰۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148866
آگهی تاسیس شرکت کاژه پناه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۰۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان کرمان ـ خیابان هفت خانگی ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۵۵۴۶۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۲۱۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای ابوالفضل استرکی به شماره ملی ۰۰۸۲۹۰۸۹۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمد ناصری سربرجی به شماره ملی ۰۰۱۷۹۶۳۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای علی حامدی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۲۳۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای علی حامدی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۹۲۳۷۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای فرشاد نصرت زادگان به شماره ملی ۰۰۱۱۱۶۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۲۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152578
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری آرمان سبز دلسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به عنوان بازرس علی البدل و علی هاشمی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقایوحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۲۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588654
آگهی تاسیس شرکت کیان سیر آداک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ تحت شماره ۴۳۴۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۳۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل: اتوبوس، مینی‌بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ ۷۸۲ ط سوم‌ـ کدپستی ۱۳۴۶۷۵۸۴۴۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۳۹/۹۱/۲۳۳ مورخ ۲۹/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی‌زاده بشماره ملی ۰۰۴۸۳۲۳۰۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش بشماره ملی ۰۰۴۶۴۰۴۵۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی ۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی بشماره ملی ۰۰۸۰۲۷۱۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی بشماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9616947
آگهی تغییرات شرکت آلونک پناه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ و خانم مه جبین مهرانوریان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۵۳۱۴ و آقای علیرضا تاجیک اسماعیلی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۲۶۹۰۱ تا تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مه جبین مهرانوریان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۵۳۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا تاجیک اسماعیلی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۲۶۹۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مه جبین مهرانوریان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۵۳۱۴ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفردا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10703628
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن رستاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۶۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راهسازی و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ فلکه اول تهرانپارس ـ خیابان گلبرگ غربی ـ پلاک ۱۷۳ ـ کدپستی ۱۶۳۴۶۷۳۱۴۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۱۳۷۴ مورخ۲۶/۶/۱۳۹۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری‌راینی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۱۸۴۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی ۰۵۳۲۹۹۴۵۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی ۴۲۱۰۰۸۷۹۱۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی ۴۲۱۰۰۸۷۹۱۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای سعید ناصری‌سربرجی به شماره ملی۰۰۷۹۴۵۱۳۰۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم محبوبه ناصری‌سربرجی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۳۴۵۹۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک