علیرضا احمدی جزنی

آقای علیرضا احمدی جزنی

کد ملی 0082741492
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1223499
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت کیان موج (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۳۷ تغییرات ذیل بعمل آمد: آقای حیدر خواجه ئیان کد ملی ۳۵۰۱۲۸۲۳۹۷ و آقای مهدی حیدری کد ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی کد ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ویدا احمدی جزنی کد ملی ۰۰۷۵۱۹۶۳۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ بسمت مدیرعامل و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای سعید احمدی جزنی یا خانم ویدا احمدی جزنی یا آقای علیرضا احمدی جزنی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۱۶۷۶۸۰۰۰۰۱۱۱۰۱۰۱۲۹۶۹ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790222
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری مبارک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ و آقای حسن احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۳۸۱۲۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ ش۹۵۰۲۲۱۴۲۳۸۱۰۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620786
آگهی تغییرات شرکت کیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید احمدی جزنی کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای علیرضا احمدی جزنی کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۶۲۹۵۷۰۹۴۵۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620808
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های دریایی لیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی باکدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ ش۹۶۰۶۲۹۶۱۶۹۸۶۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620826
آگهی تغییرات شرکت شهاب پوشش پلاستیک بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ ش۹۶۰۶۲۹۴۷۸۶۶۹۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620835
آگهی تغییرات شرکت پویا موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۹۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۰۶۲۹۸۶۰۲۶۸۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625657
آگهی تغییرات شرکت لطیف گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حیدری با کد ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی با کد ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ ش۹۶۰۷۰۲۶۱۱۶۰۲۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625673
آگهی تغییرات شرکت نفیس کالای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ وآقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند. آقای مهدی حیدری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۰۲۳۹۱۹۲۰۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625685
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی باکدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - سعید احمدی جزنی با کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ - علیرضا احمدی جزنی با کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ ش۹۶۰۷۰۲۳۱۹۲۰۹۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626004
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی ارکیده بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۰۷۰۲۴۷۱۴۵۹۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626014
آگهی تغییرات شرکت پوشش گستر دیبای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ - مهدی حیدری باکدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش۹۶۰۷۰۲۷۸۹۹۹۱۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626914
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لطیف گستردیبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۱۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی با کدملی ۱۲۳۹۸۷۱۷۰۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی فرزند سعید دارای کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مهدی حیدری با کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی شماره شناسنامه ۴۳۵۲ با کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج اگهی‌های شرکت گردید. پ۹۶۰۷۰۳۷۰۶۷۲۹۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639055
آگهی تغییرات شرکت سیراف برودت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی با کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا احمدی جزنی با کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر همکف کدپستی. ش۹۶۰۷۱۲۶۵۷۹۵۶۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646504
آگهی تغییرات شرکت آریان موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی حیدری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ ش۹۶۰۷۱۶۱۰۵۹۹۵۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656061
آگهی تغییرات شرکت رنگین کمان آبزیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل میباشند: سعید احمدی جزنی کدملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ علیرضا احمدی جزنی کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ سید علیرضا کازرونی کدملی ۲۳۷۱۷۹۹۰۷۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مهدی حیدری کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۲۶۵۹۱۳۶۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666001
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی مبارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی فرزند محمد حسن دارای کدملی ۱۲۳۹۸۷۱۷۰۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی فرزند سعید دارای کدملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مهدی حیدری شماره شناسنامه ۶۹ کدملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی شماره شناسنامه۴۳۵۲ کدملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۶۶۳۰۶۵۴۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683627
آگهی تغییرات شرکت ملامین خوشاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ به سمت رییس هیئت مدیره آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۶۰۸۰۷۳۰۳۵۸۷۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692256
آگهی تغییرات شرکت روبیان گستر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۷۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای سعید احمدی جزنی کد ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ آقای مهدی حیدری کد ملی ۰۰۴۲۸۱۸۸۰۱ به سمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و خانم راحله سادات موسوی کد ملی ۰۰۶۶۳۳۱۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۱۳۹۸۷۷۲۸۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک